HOTĂRÂREA nr. 1.408 din 18 noiembrie 2009 (*republicată*)privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole*)
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 2 februarie 2018    Notă
    *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 851/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 6 decembrie 2017, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 2 decembrie 2009, iar ulterior a mai fost modificată prin:– Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010;– Hotărârea Guvernului nr. 584/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia și pentru modificarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 12 august 2013;– Hotărârea Guvernului nr. 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe și tarife percepute pentru unele prestări de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 27 mai 2014.
     +  Articolul 1(1) Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V., se înființează, se organizează și funcționează ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca urmare a comasării prin fuziune a Oficiului Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri, denumit în continuare O.N.D.O.V., și a Oficiului Național al Viei și Vinului, denumit în continuare O.N.V.V., care se desființează.(2) O.N.V.P.V. este instituție publică cu personalitate juridică, cu atribuții în domeniul vitivinicol, finanțată integral din venituri proprii, cu sediul în municipiul București, Șoseaua Iancului nr. 49, sectorul 2.(3) O.N.V.P.V. este organismul tehnico-științific care gestionează la nivel național, în principal, potențialul de producție, denumirile de origine, indicațiile geografice și mențiunile tradiționale pentru produsele vitivinicole.  +  Articolul 2(1) O.N.V.P.V. este format din:a) aparatul executiv;b) Consiliul regiunilor viticole.(2) Consiliul regiunilor viticole are rol consultativ și de coordonare tehnico-științifică și este compus din 10 reprezentanți ai regiunilor viticole și directorul general al O.N.V.P.V.(3) Nominalizarea membrilor Consiliului regiunilor viticole se face de către organizația interprofesională recunoscută pentru sectorul vitivinicol și organizațiile de producători recunoscute, iar numirea acestora se face prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(4) Procedurile specifice privind aplicarea criteriilor în baza cărora pot fi nominalizați membrii Consiliului regiunilor viticole sunt stabilite și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (4) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3(1) O.N.V.P.V. este condus de un director general numit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, pe bază de concurs sau examen, în condițiile legii, cu avizul Consiliului regiunilor viticole. (2) Directorul general al O.N.V.P.V. are rol decizional și îndeplinește și funcția de președinte al Consiliului regiunilor viticole.  +  Articolul 4Regulamentul de organizare și funcționare al O.N.V.P.V, structurile sale organizatorice, centrale și teritoriale, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul 5(1) Veniturile O.N.V.P.V. se constituie din:a) taxe percepute pentru autorizarea anuală a plantațiilor viticole destinate obținerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, denumită în continuare D.O.C., și vinuri cu indicație geografică, denumită în continuare I.G., precum și a plantațiilor din care se obțin vinuri varietale, atestarea dreptului de utilizare a D.O.C. și a I.G. pentru comercializarea vinurilor cu D.O.C. și/sau a vinurilor cu I.G. și pentru certificarea cantităților de vin varietal;b) sponsorizări;c) donații;d) prestări de servicii. (2) O.N.V.P.V. poate susține financiar editarea în limba română și/sau într-o limbă de circulație internațională de cărți, broșuri și alte materiale de promovare și prezentare a sectorului vitivinicol românesc, pe piața internă și internațională, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 164/2015, cu modificările ulterioare. Materialele respective pot fi înmânate cu titlu gratuit cu ocazia unor manifestări de profil și de asemenea pot fi comercializate.  +  Articolul 6Nivelul taxelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul 7O.N.V.P.V. poate organiza și susține financiar programe de pregătire și instruire profesională a angajaților săi, în colaborare cu instituțiile de învățământ și de cercetare și cu unitățile producătoare din domeniul vitivinicol.  +  Articolul 8O.N.V.P.V. îndeplinește următoarele atribuții:a) gestionează potențialul de producție al României prin intermediul Registrului plantațiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., parte integrantă a Sistemului informatic național al viei și vinului, denumit în continuare S.I.N.V.V., și asigură instruirea și suportul tehnic pentru consilierii R.P.V. din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, în scopul operării și actualizării datelor cuprinse în S.I.N.V.V.;b) gestionează, controlează, înregistrează și asigură protecția D.O.C., I.G. și mențiunilor tradiționale pentru produsele vitivinicole;c) efectuează comunicări către Comisia Europeană în ceea ce privește potențialul de producție și sistemul de declarații obligatorii, în termenele prevăzute de regulamentele europene în vigoare;d) gestionează sistemul autorizațiilor de plantare conform dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;e) coordonează tehnic și metodologic derularea acțiunilor referitoare la crearea cazierului vinicol și constituirea băncii de date analitice și stochează rezultatele obținute;f) verifică și avizează caietele de sarcini pentru producerea vinurilor cu D.O.C. și I.G. întocmite de organizațiile/asociațiile de producători din arealele cu D.O.C. și I.G.;g) autorizează producătorii de struguri destinați obținerii de vinuri cu D.O.C. și/sau producătorii de struguri destinați obținerii de vinuri cu I.G., la solicitarea acestora;h) autorizează producătorii de vinuri cu D.O.C. și/sau vinuri cu I.G., la solicitarea acestora;i) eliberează certificatele de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu D.O.C. și vinurile cu I.G., care atestă dreptul de utilizare a D.O.C., respectiv a I.G., la solicitarea producătorilor;j) elaborează și gestionează procedura preliminară de înregistrare a cererilor de protecție a noilor D.O.C., respectiv I.G. și/sau de modificare a condițiilor specifice ale produsului obținut într-o D.O.C. sau o I.G., la nivel național;k) transmite Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2015/560 al Comisiei din 15 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de autorizații pentru plantările de viță-de-vie, ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, ale Regulamentului (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 și (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei, comunicările obligatorii referitoare la schimburile de informații pentru analiza pieței vinului, precum și alte date solicitate de Comisia Europeană în conformitate cu regulamentele europene în vigoare, documentul unic și specificațiile produsului pentru care se solicită protecția în vederea examinării și publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, lista soiurilor de struguri de vinificație, aparținând speciei Vitis vinifera sau încrucișării între specia Vitis vinifera și alte specii din genul Vitis, care pot fi plantate, replantate sau altoite pe teritoriul național în scopul producerii vinului, și lista soiurilor de struguri de vinificație permise pentru obținerea vinului varietal și a celor excluse la etichetarea acestuia, în conformitate cu regulamentele europene în vigoare;l) controlează calitatea vinurilor apte de a deveni vinuri cu D.O.C. și cu I.G., din punct de vedere organoleptic și fizico-chimic, pentru atestarea dreptului de comercializare în cadrul comisiilor constituite din reprezentanți ai O.N.V.P.V, ai Asociației Degustătorilor Autorizați din România și ai asociației/organizației de producători din arealul vizat;m) suspendă sau anulează certificatul de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu D.O.C. și I.G., în cazul în care se constată nerespectarea de către producători a prevederilor din caietele de sarcini privind producerea și comercializarea acestora, și sesizează consilierii cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de lege;n) verifică modul în care operatorii economici înregistrează în evidență mișcarea stocurilor de vinuri cu D.O.C. și/sau cu I.G. pentru care s-au acordat certificate de atestare a dreptului de comercializare;o) controlează modul de aplicare și respectare a prevederilor din caietele de sarcini pentru producerea vinurilor cu D.O.C. și a vinurilor cu I.G. din punctul de vedere al plantațiilor, producției, depozitării și comercializării;p) verifică prin sondaj respectarea prevederilor legale privind D.O.C. și I.G. de către producători și sesizează consilierilor cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol situațiile neconforme, în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de lege;q) elaborează și propune spre aprobare proiecte de acte normative sau administrative cu caracter normativ pentru sectorul vitivinicol, ținând seama de cerințele dezvoltării viticulturii și vinificației, de reglementările Uniunii Europene și recomandările Organizației Internaționale a Viei și Vinului;r) întocmește studii și analize în domeniul viticulturii și vinificației privind practicile și tratamentele în producerea strugurilor și vinurilor;s) întocmește studii de cercetare în vederea stabilirii strategiei de dezvoltare a sectorului vitivinicol;ș) colaborează cu instituțiile centrale și teritoriale din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., în vederea stabilirii și realizării obiectivelor de dezvoltare a sectorului vitivinicol românesc;t) participă la fundamentarea și implementarea proiectelor de asistență tehnică și de investiții în domeniul vitivinicol;ț) colaborează cu unitățile de cercetare în realizarea programelor sectoriale de cercetare științifică și aplicativă în domeniul vitivinicol;u) colaborează cu alte direcții de specialitate din cadrul M.A.D.R., instituțiile descentralizate din teritoriu, organizațiile/ asociațiile de producători, precum și cu organizația națională interprofesională recunoscută administrativ;v) colaborează cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea implementării și derulării măsurilor de sprijin financiar specific sectorului vitivinicol din fonduri naționale și comunitare;w) asigură legătura României cu Organizația Internațională a Viei și Vinului, denumită în continuare O.I.V., cu Direcția generală de agricultură și dezvoltare rurală a Comisiei Europene, precum și cu alte organisme internaționale similare;x) desemnează reprezentanții României ce vor participa la manifestările internaționale cu caracter tehnico-științific desfășurate sub egida O.I.V.;y) avizează, inițiază și sprijină organizarea de manifestări naționale și internaționale cu caracter vitivinicol: congrese, simpozioane, consfătuiri, concursuri etc.;z) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative.  +  Articolul 9O.N.V.P.V. preia de la O.N.V.V. și O.N.D.O.V. structurile de personal, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea, creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, prin protocol de predare-preluare care se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10(1) La înființarea O.N.V.P.V, personalul acestuia se constituie din personal preluat de la O.N.V.V. și O.N.D.O.V, în condițiile legii.(2) Statul de funcții, organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale O.N.V.P.V se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, O.N.V.P.V. organizează inspectorate teritoriale, fără personalitate juridică, a căror înființare și ale căror atribuții sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al O.N.V.P.V. Pentru desfășurarea activității acestora, O.N.V.P.V. achiziționează sau închiriază spații corespunzătoare, în condițiile legii, cu încadrarea în prevederile bugetare.(4) O.N.V.P.V. utilizează pentru aparatul central două autoturisme, un microbuz pentru transport de materiale și 15 autolaboratoare pentru inspectoratele teritoriale, cu un consum lunar de carburanți de 200 litri/autovehicul.(5) Personalul O.N.V.P.V. este personal contractual și va fi salarizat potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 11(1) O.N.V.P.V. încheie contracte sau convenții cu alte organisme și cu operatori economici din țară și din străinătate, în vederea colaborării și cooperării pe plan național sau internațional în domeniul său de activitate, în condițiile legii.(2) O.N.V.P.V. beneficiază și de programe cu finanțare comunitară și/sau internațională.----