ORDIN nr. 88 din 10 iunie 2015pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 24 iunie 2015  Având în vedere prevederile art. 22 alin. (4), art. 53, art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 62 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 11 din Legea privind eficiența energetică nr. 121/2014,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Pe baza contractului-cadru prevăzut la alin. (1) furnizorii de ultimă instanță încheie contractele de furnizare a energiei electrice cu clienții casnici care beneficiază de serviciu universal.  +  Articolul 2(1) Se aprobă Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Pe baza contractului-cadru prevăzut la alin. (1), furnizorii de ultimă instanță încheie contractele de furnizare a energiei electrice cu:a) clienții noncasnici care beneficiază de serviciu universal;b) alți clienți noncasnici care nu se încadrează la lit. a) și care sunt deserviți/preluați de furnizorii de ultimă instanță, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3(1) Se aprobă modelul de factură de energie electrică, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Începând cu data de 1 martie 2016, facturile emise de furnizorii de ultimă instanță clienților finali prevăzuți la art. 1 alin. (2) și art. 2 alin. (2) vor respecta modelul de factură prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 4(1) Se aprobă Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță completează clauzele contractelor-cadru prevăzute la art. 1 alin. (1) și la art. 2 alin. (1).(3) Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță se publică de către furnizorii de ultimă instanță pe site-ul propriu și se pun la dispoziția clienților finali, în format tipărit, la solicitarea acestora.  +  Articolul 5(1) Contractele de furnizare a energiei electrice încheiate în temeiul contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, cu modificările ulterioare, își produc efectele până la data încheierii contractelor de furnizare a energiei electrice conform dispozițiilor prezentului ordin.(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe toată perioada în care, conform prevederilor alin. (1), își produc efectele contractele de furnizare a energiei electrice încheiate în temeiul contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice, aprobate prinDecizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, cu modificările ulterioare, clauzele acestora se modifică de drept în cazul în care cuprind prevederi contrare celor aprobate prin prezentul ordin.(3) În termen de 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, furnizorii de ultimă instanță comunică clienților proprii, în vederea semnării, contractele de furnizare a energiei electrice emise în temeiul prezentului ordin, care au ca efect încetarea valabilității contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate în temeiul contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, cu modificările ulterioare.(4) Clauzele contractuale negociabile din contractul de furnizare a energiei electrice emis pentru un client final în condițiile alin. (3) se completează de furnizorul de ultimă instanță astfel:a) conform opțiunilor prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de părți în temeiul contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, cu modificările ulterioare;b) cu cel puțin o variantă de returnare fără costuri suplimentare a sumelor care, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, trebuie returnate clientului.(5) Contractele de furnizare a energiei electrice comunicate de furnizorii de ultimă instanță conform prevederilor alin. (3) și (4) se consideră încheiate începând cu data de 1 a lunii care urmează după 30 de zile de la comunicare, cu excepția situației în care clientul final comunică furnizorului de ultimă instanță, în acest interval de timp, o solicitare de modificare/completare a clauzelor contractuale negociabile sau refuzul de semnare a contractului.(6) Termenul-limită de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice comunicate de furnizorii de ultimă instanță conform dispozițiilor alin. (3) și (4) este 1 octombrie 2017. Cu 30 de zile înainte de termenul-limită, dar nu mai devreme de 30 de zile de la comunicarea contractului în vederea semnării, furnizorul de ultimă instanță transmite clienților finali proprii care se încadrează în excepția de la alin. (5) și cu care, până la acea dată, nu a încheiat contractul de furnizare a energiei electrice conform dispozițiilor prezentului ordin, o notificare de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat în temeiul contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, cu modificările ulterioare.(7) După 30 de zile de la transmiterea notificării de reziliere conform dispozițiilor alin. (6), dacă în acest interval de timp părțile nu au încheiat contractul de furnizare a energiei electrice conform dispozițiilor prezentului ordin, furnizorul de ultimă instanță poate rezilia contractul de furnizare a energiei electrice încheiat în temeiul contractelor-cadru aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, cu modificările ulterioare, informând în acest sens atât clientul final, cât și operatorul de rețea.  +  Articolul 6(1) Se aprobă Modelul convenției de consum energie electrică, prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Pe baza modelului convenției de consum prevăzut la alin. (1), furnizorii de ultimă instanță emit/actualizează convențiile de consum cu clienții proprii, pe care le comunică acestora, în vederea semnării, odată cu contractele prevăzute la art. 5 alin. (3).(3) Convențiile de consum se consideră încheiate începând cu data de 1 a lunii care urmează după 30 de zile de la comunicare, cu excepția situațiilor în care clientul final comunică furnizorului de ultimă instanță, în acest interval de timp, o solicitare de modificare sau refuzul de încheiere a convenției de consum.(4) Neîncheierea convențiilor de consum comunicate de furnizorul de ultimă instanță conform prevederilor alin. (2) nu constituie motiv de solicitare a întreruperii alimentării cu energie electrică la locurile de consum ale clienților respectivi.  +  Articolul 7Contractele de furnizare a energiei electrice încheiate de furnizorii de ultimă instanță conform dispozițiilor prezentului ordin pentru clienții finali/locurile de consum noi, care până la acea dată nu au avut încheiat un alt contract de furnizare a energiei electrice, produc efecte ulterior emiterii Avizului tehnic de racordare/Certificatului de racordare, finalizării contractului de racordare/rețea corespunzător și emiterii celorlalte documente necesare și obligatorii pentru derularea contractului.  +  Articolul 8Furnizorii de ultimă instanță și clienții furnizorilor de ultimă instanță duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 21 decembrie 1999, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț
  București, 10 iunie 2015.Nr. 88.  +  Anexa 1CONTRACT-CADRUde furnizare a energiei electrice laclienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță1. Părți contractanteÎntre .................., cu sediul în ............, județul/sectorul ........, cod poștal ......, telefon ........, fax ......, e-mail ........., www .........., cod fiscal ..............., înscrisă în registrul comerțului la nr. ...., IBAN ......., deschis la ..........., reprezentată legal prin ..........., denumită în continuare furnizor de ultimă instanță (FUI), în calitate de vânzător, pe de o parte,și............, cu domiciliul/sediul în localitatea ........, str. ...... nr. .., bl. ... sc. ... et. ... ap. ... județul/sectorul ........, telefon ......, e-mail ........., document de identitate seria ... nr. ...., eliberat la data de ...... de către ......, CNP/CUI .........., denumit în continuare client, în calitate de cumpărător, pe de altă parte,s-a încheiat prezentul contract de furnizare a energiei electrice (denumit în continuare contract).2. Obiectul și durata contractuluiArt. 1. - Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea energiei electrice și reglementarea raporturilor dintre FUI și client privind condițiile de consum, facturare și plată a energiei electrice la locul/locurile de consum următor/următoare:1. localitatea ........, strada ...... nr. .., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ..., județul/sectorul ......., codul de identificare al locului de consum (POD) și/sau codul de identificare al punctului de măsurare .........2. ..... ......,cu respectarea condițiilor stabilite prin avizul/avizele tehnic(e) de racordare/certificatul/certificatele de racordare anexate contractului.Art. 2. - (1) Contractul intră în vigoare la data de ...... și este valabil pe perioadă nedeterminată/până la data de .......... .(2) După încetarea contractului, părțile nu vor mai fi ținute de termenii și condițiile din contract decât pentru punerea în executare a drepturilor și obligațiilor care iau naștere din derularea contractului, până la data încetării acestuia.3. Facturare și platăArt. 3. - Facturarea energiei electrice active consumate la locurile de consum care fac obiectul contractului, pe ..... [nivel de tensiune], se face prin aplicarea următoarelor tarife:
  [] Tariful reglementat de tip: ..... (Se aplică până la finalizarea calendarului de eliminare a tarifelorreglementate, numai dacă clientul nu a uzat de eligibilitate.) [] Tariful aferent energiei achiziționate din piața concurențială, de tip: ......   
  Art. 4. - Factura pentru energia electrică consumată se emite de către FUI pentru fiecare perioadă de facturare, .... (număr de luni, nu mai mult de 3 luni) ..... în intervalul de timp.Art. 5. - Facturile și orice alte documente ce decurg din derularea contractului se comunică clientului de către FUI, astfel:
  [] Prin poștă sau curier (Se va selecta doar una din variantele de mai jos.) [] În format electronic   
  [] la adresa de domiciliu/sediu [] ............
  [] la adresa de corespondență ...... 
  Art. 6. - Facturile emise de FUI în baza contractului vor fi achitate de client în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii, data emiterii facturii și data scadenței fiind înscrise pe factură.Art. 7. - (1) Sumele care, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, trebuie returnate clientului de către FUI sunt comunicate prin intermediul facturii emise de FUI și se returnează astfel:
  [] Fără costuri suplimentare [] Cu costuri suplimentare
  [] ............... [] ....................
  (2) În cazul alegerii unei variante de returnare prin ridicare numerar, FUI va informa clientul, prin intermediul facturii, referitor la locația și termenul în care acesta trebuie să se prezinte pentru ridicarea sumei de returnat.(3) În cazul în care suma nu a putut fi returnată clientului din motive neimputabile FUI (cont greșit, clientul nu s-a prezentat în termen etc.), suma se va utiliza pentru compensarea următoarelor facturi emise de FUI, corespunzătoare locului/locurilor de consum care fac obiectul contractului, astfel:
  [] Locul de consum pentru care a fost stabilită suma de returnat [] Locul de consum ....... (conform opțiunii clientului)
  (4) FUI va asigura clientului cel puțin o modalitate de returnare fără costuri suplimentare a sumelor prevăzute la alin. (1).(5) În cazul alegerii unei variante de returnare cu costuri suplimentare, aceste costuri vor fi reținute de către FUI din suma datorată clientului. FUI va informa clientul, prin intermediul facturii, asupra valorii costurilor suplimentare reținute din suma datorată.Art. 8. - (1) Periodicitatea de citire (intervalul de timp dintre două citiri consecutive) a indexului contorului în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat este de ....... [număr de luni, nu mai mult de 6 luni].(2) Intervalul de timp pentru comunicarea/preluarea indexului autocitit este de cel puțin 5 zile și este comunicat clientului prin intermediul facturii.(3) Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul operatorului de rețea este ....... .Art. 9. - Pentru perioadele de facturare în care nu se citește indexul contorului, dacă clientul nu comunică indexul autocitit în intervalul de timp comunicat prin intermediul celei mai recente facturi, facturarea se face:– pe baza cantităților corespunzătoare de energie electrică din convenția de consum anexată contractului, dacă aceasta a fost încheiată;– pe baza unui consum estimat de către FUI conform reglementărilor în vigoare, în cazul în care nu a fost încheiată Convenția de consum.4. ConfidențialitateArt. 10. - Părțile nu au dreptul de a transmite informațiile confidențiale obținute în cadrul contractului unor persoane neautorizate să primească astfel de informații. Fac excepție cazurile când:a) se dispune de consimțământul scris al părții ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informației;b) informația este deja publică;c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informația în scopul respectării unui ordin sau a unei decizii a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) ori a dispozițiilor legale în vigoare;d) informația trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităților care constituie obiectul contractului, inclusiv în situațiile în care activitățile sunt prestate de către terți, cu condiția respectării de către aceștia a condițiilor de confidențialitate.5. LitigiiArt. 11. - Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în contract, părțile răspund conform legii și prevederilor contractuale.Art. 12. - (1) Litigiile care decurg din interpretarea și/sau executarea contractului, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă sau prin intermediul comisiei de soluționare a disputelor numită prin decizia președintelui ANRE, vor fi deduse spre soluționare instanței judecătorești competente.(2) Procedurile prealabile de soluționare a litigiilor apărute cu ocazia derulării contractului nu sunt obligatorii; părțile se pot adresa direct instanței de judecată competente.6. Cesiunea contractuluiArt. 13.(1) În cazul în care vânzătorul este FUI obligat și își pierde această calitate, fără a fi desemnat în continuare FUI opțional pentru zona respectivă de rețea, acesta cesionează contractul în favoarea operatorului economic care a fost desemnat FUI obligat pentru zona de rețea în care sunt amplasate locurile de consum care fac obiectul contractului. Notificarea clientului privind cesiunea contractului se va face de către FUI-cesionar odată cu prima factură de energie electrică pe care o emite clientului. (la 01-07-2018, Alineatul (1) al art. 13 din Anexa 1 a fost modificat de Alineatul (1), Articolul 4 din ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018 ) (2) Acordul clientului pentru cesionarea contractului în condițiile prevăzute la alin. (1) se consideră dat implicit, la semnarea contractului.7. Forța majorăArt. 14. - Răspunderea părților este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forța majoră, în condițiile prevăzute de Codul civil.8. Clauze specificeArt. 15. - (1) Prin semnarea contractului, părțile acceptă ca în toate raporturile contractuale să respecte Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță și Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice în situația în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, aprobate prin ordin al președintelui ANRE, care completează prevederile contractului. Acestea sunt publicate pe site-ul FUI și, la solicitarea Clientului, se pun în mod gratuit la dispoziția acestuia prin unul dintre următoarele mijloace, dar fără a se limita la acestea: fax, e-mail, direct sau prin poștă pe suport hârtie.(2) FUI se obligă să informeze clientul asupra oricăror modificări și/sau completări ale documentelor prevăzute la alin. (1), dispuse de ANRE, prin afișarea pe site-ul propriu și prin punerea la dispoziția clientului, la solicitare, a formei actualizate a acestora.9. Alte clauzeArt. 16. - Convenția de consum încheiată de părți, Avizul tehnic de racordare/Certificatul de racordare, datele din anexele la contractul de rețea încheiat de FUI cu operatorul rețelei electrice, corespunzătoare locurilor de consum care fac obiectul contractului, precum și orice alte anexe agreate de părți care nu contravin prevederilor reglementărilor în vigoare fac parte integrantă din contract.Art. 17. - Contractul a fost încheiat la data de ......, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.    Semnături                    FUI, Client,       ...(prin împuternicit).... ...(numele în clar și semnătura)...NOTĂ:1. Pentru clienții finali cu mai multe locuri de consum, prevederile de la art. 3, 4, 5 și 8 se pot detalia, dacă este necesar, într-o anexă la contract.2. Contractul încheiat de părți se poate completa cu clauze specifice, conform înțelegerii părților, cu condiția ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru și din actele normative aplicabile în vigoare.
   +  Anexa 2CONTRACT-CADRUde furnizare a energiei electrice la cliențiinoncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță1. Părți contractante:Între ........................, cu sediul în ...................., județul/sectorul ............, cod poștal .........., telefon ..............., fax ..............., e-mail ................, www ..................., cod fiscal .................., înscrisă în registrul comerțului la nr. ................., IBAN ...................., deschis la ..........., reprezentată legal prin ...................., denumită în continuare furnizor de ultimă instanță (FUI), în calitate de vânzător, pe de o parte,și............................, cu sediul în ......................, județul/sectorul ................., cod poștal ............, telefon ................, fax ................., e-mail ......................., cod fiscal ......................, înscrisă în registrul comerțului la nr. ........................, IBAN .................., deschis la ......................, reprezentată prin ................., denumită în continuare client, în calitate de cumpărător, pe de altă parte,s-a încheiat prezentul contract de furnizare a energiei electrice (denumit în continuare contract).2. Obiectul și durata contractuluiArt. 1. - Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea energiei electrice și reglementarea raporturilor dintre FUI și client privind condițiile de consum, facturare și plată a energiei electrice la locul/locurile de consum următor/următoare:1. ..................., județul/sectorul .............., cod de identificare al locului de consum (POD) și/sau cod de identificare al punctului de măsurare ...................... .2. ..........................................,cu respectarea condițiilor stabilite prin avizul/avizele tehnic(e) de racordare/certificatul/certificatele de racordare anexate contractului.Art. 2. - (1) Contractul intră în vigoare la data de .................... și este valabil pe perioadă nedeterminată/până la data de ..........(2) După încetarea contractului, părțile nu vor mai fi ținute de termenii și condițiile din contract decât pentru punerea în executare a drepturilor și obligațiilor care iau naștere din derularea contractului, până la data încetării acestuia.3. Facturare și platăArt. 3. - Facturarea energiei electrice active consumate la locurile de consum care fac obiectul contractului, pe ............ [nivel de tensiune] se face prin aplicarea următorului tarif:
  [] Tarif aferent furnizării în regim de serviciu universal, de tip: .........  [] Tariful: ............ (Se aplică dacă clientul nu beneficiază de serviciul universal.)
  Art. 4. - Factura pentru energia electrică consumată se emite de către FUI, pentru fiecare perioadă de facturare, astfel:
  [] Lunar  [] La ........ luni [număr de luni, nu mai mult de 3 luni]
  în intervalul de timp .................Art. 5. - Facturile și orice alte documente ce decurg din derularea contractului se comunică clientului de către FUI, astfel:
  [] Prin poștă sau curier (Se va selecta doar una din variantele de mai jos.) [] În format electronic   
  [] la adresa sediului ........... [] ..............
  [] la adresa de corespondență ......... [] prin fax, la numărul ........
  Art. 6. - Facturile emise de FUI în baza contractului vor fi achitate de client în termenul de scadență de 10 zile de la data emiterii, data emiterii facturii și data scadenței fiind înscrise pe factură.Art. 7. - Sumele rezultate în urma derulării contractului, care sunt datorate clientului de către FUI la încetarea contractului sau în orice alte situații prevăzute în contract, vor fi returnate clientului astfel: .................Art. 8. - (1) Periodicitatea de citire (intervalul de timp dintre două citiri consecutive) a indexului contorului în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat este de ...................... [număr de luni, nu mai mult de 6 luni].(2) Intervalul de timp pentru comunicarea/preluarea indexului autocitit este de cel puțin 5 zile și este comunicat clientului prin intermediul facturii.(3) Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul operatorului de rețea este ........................Art. 9. - Pentru perioadele de facturare în care nu se citește indexul contorului, dacă clientul nu comunică indexul autocitit în intervalul de timp comunicat prin intermediul celei mai recente facturi, facturarea se face:– pe baza cantităților corespunzătoare de energie electrică din convenția de consum anexată contractului, dacă aceasta a fost încheiată;– pe baza unui consum estimat de către FUI, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, în cazul în care nu a fost încheiată convenția de consum.4. ConfidențialitateArt. 10. - Părțile nu au dreptul de a transmite informațiile confidențiale obținute în cadrul contractului unor persoane neautorizate să primească astfel de informații. Fac excepție cazurile când:a) se dispune de consimțământul scris al părții ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informației;b) informația este deja publică;c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informația în scopul respectării unui ordin sau a unei decizii a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) ori a dispozițiilor legale în vigoare;d) informația trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităților care constituie obiectul contractului, inclusiv în situațiile în care activitățile sunt prestate de către terți, cu condiția respectării de către aceștia a condițiilor de confidențialitate.5. LitigiiArt. 11. - Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în contract, părțile răspund conform legii și prevederilor contractuale.Art. 12. - (1) Litigiile care decurg din interpretarea și/sau executarea contractului, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă sau prin intermediul comisiei de soluționare a disputelor numită prin decizia președintelui ANRE, vor fi deduse spre soluționare instanței judecătorești competente.(2) Procedurile prealabile de soluționare a litigiilor apărute cu ocazia derulării contractului nu sunt obligatorii; părțile se pot adresa direct instanței de judecată competente.6. Cesiunea contractuluiArt. 13.(1) În cazul în care vânzătorul este FUI obligat și își pierde această calitate, fără a fi desemnat în continuare FUI opțional pentru zona respectivă de rețea, acesta cesionează contractul în favoarea operatorului economic care a fost desemnat FUI obligat pentru zona de rețea în care sunt amplasate locurile de consum care fac obiectul contractului. Notificarea clientului privind cesiunea contractului se va face de către FUI-cesionar odată cu prima factură de energie electrică pe care o emite clientului. (la 01-07-2018, Alineatul (1) al art. 13 din Anexa 2 a fost modificat de Alineatul (1), Articolul 5 din ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018 ) (2) Acordul clientului pentru cesionarea contractului în condițiile prevăzute la alin. (1) se consideră dat implicit, la semnarea contractului.7. Forța majorăArt. 14. - Răspunderea părților este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forța majoră, în condițiile prevăzute de Codul civil.8. Clauze specificeArt. 15. - (1) Prin semnarea contractului, părțile acceptă ca în toate raporturile contractuale să respecte Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță și Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice în situația în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, aprobate prin ordin al președintelui ANRE, care completează prevederile contractului. Acestea sunt publicate pe site-ul FUI și, la solicitarea clientului, se pun în mod gratuit la dispoziția acestuia, prin unul dintre următoarele mijloace, dar fără a se limita la acestea: fax, e-mail, direct sau prin poștă pe suport hârtie.(2) FUI se obligă să informeze clientul asupra oricăror modificări și/sau completări ale documentelor prevăzute la alin. (1), dispuse de ANRE, prin afișarea pe site-ul propriu și prin punerea la dispoziția clientului, la solicitare, a formei actualizate a acestora.9. Alte clauzeArt. 16. - Convenția de consum încheiată de părți, Avizul tehnic de racordare/Certificatul de racordare, datele din anexele la contractul de rețea încheiat de FUI cu operatorul rețelei electrice, corespunzătoare locurilor de consum care fac obiectul contractului, precum și orice alte anexe agreate de părți care nu contravin prevederilor reglementărilor în vigoare fac parte integrantă din contract.Art. 17. - Contractul a fost încheiat la data de ..........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.    Semnături               FUI, Client,        ................... .............................        (prin împuternicit) (numele în clar și semnătura)NOTĂ:1. Pentru clienții finali cu mai multe locuri de consum, prevederile de la art. 3, 4, 5 și 8 se pot detalia, dacă este necesar, într-o anexă la contract.2. Contractul încheiat de părți se poate completa cu clauze specifice, conform înțelegerii părților, cu condiția ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru și actele normative aplicabile în vigoare.
   +  Anexa 3Model factură de energie electrică*Font 7*    Factură fiscală seria ...... nr. ...... din data de .........                                                                                            Pagina: 1/2┌─────────────────────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────────────────┐│Furnizor                                             ││Adresa de corespondență a clientului              ││                                                     ││                                                  ││.................................................... ││................................................. ││.................................................... ││................................................. ││Adresa ............................................, ││................................................. ││județul/sectorul .........., cod poștal ..........., ││                                                  ││CIF ............., nr. înreg. RC ................... ││                                                  ││Capital social subscris și vărsat .................. ││                                                  ││Cod IBAN ........................................... ││                                                  ││Operator de date cu caracter personal nr. .......... ││Spațiu inserare cod pentru distribuție facturi    ││Prin Agenția/Sucursala/CRC                           │└──────────────────────────────────────────────────┘│                                                     │┌──────────────────────────────────────────────────┐│.................................................... ││Client .......................................... ││.................................................... ││Adresa ........................................., ││.................................................... ││localitatea .........., județul/sectorul ......., │└─────────────────────────────────────────────────────┘│cod poștal ..................                     │                                                       │CIF ............., CUI/CNP ...................... │┌─────────────────────────────────────────────────────┐│Cont ............................................ ││Centru informații clienți                            ││Bancă ........................................... ││Program ............, tel. ......................... ││Cod client ...................................... ││E-mail ................, www. ...................... ││Cod (furnizor) .................................. ││Tel. deranjamente .................................. ││ID factură ...................................... ││Tel. pentru comunicare index autocitit ............. ││Număr contract .................................. ││Perioadă comunicare index autocitit(1)               │└──────────────────────────────────────────────────┘│.......................                              │┌──────────────────────────────────────────────────┐│Citire de regularizare în intervalul(1) ............ ││Spațiu pentru alte coduri specifice furnizorului  ││                                                     ││                                                  │└─────────────────────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Perioadă de facturare:       │Produse                                                    UM     Valoare  ││..........................   │                                                                           ││Mod stabilire index:         │1. Valoare factură fără TVA (conform "Detalii factură")    lei             ││..........................   │2. Total bază de impozitare TVA                            lei             ││Dată scadență:               │3. TVA XX% [3=2*XX%]                                       lei             ││..........................   │4. TOTAL DE PLATĂ FACTURĂ CURENTĂ [4=1+3]                                  ││                             │   (conform "Detalii factură")                             lei             ││                             │5. Sold la data emiterii facturii (facturi restante                        ││                             │   sau credit)                                             lei             ││                             │6. Total de plată [6=4+5]                                  lei             ││                             │7. CONSUM ENERGIE ACTIVĂ                                   kWh             ││                             │(Detaliile la factură se regăsesc în pagina/paginile                       ││                             │următoare.)                                                                │└─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Neachitarea facturii în termen de ........ zile de la data scadenței are drept consecință perceperea     ││penalităților de întârziere, începând cu prima zi după data scadenței facturii și până la data achitării ││acesteia și întreruperea alimentării cu energie electrică, conform preavizului comunicat de furnizor     ││clientului final, dar nu mai devreme de a..... a zi de la data scadenței.                                │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Alte informații/Detalieri: ....................                                                          ││                                                                                                         ││                                                                                                         │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────────────┐│Cod de bare pentru factura curentă: .......... lei││Cod de bare pentru total de plată .............. lei ││                                                  ││                                                     ││                                                  ││                                                     │└──────────────────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────────────┘    Detalii(2) factură fiscală seria .......... nr. ............ din data de ......... .                                                                                              Pagina: 2/2    Client ........, denumire loc consum ......., adresă loc consum ..........., localitatea ...........,județul/sectorul .................., cod poștal ...................., cod loc consum ...................,cod punct de măsură ............., nivel tensiune punct măsură ...................., nivel tensiune punctdelimitare ............., tip contor ........., serie contor ..............., tip tarif ................,perioadă comunicare index autocitit(1) ........., citire de regularizare în intervalul (1) ..............
  Specificație(3)   Perioadă consum    UM    Const.    Index vechi/ mod stabilire Index nou/mod stabilire Cantitatemăsurată   Corecții   Factor de putere Cantitate de facturat  Nr. de zile    Consum mediu (kWh/zi) 
              
  ............            
  Nr. crt.  Denumire servicii facturate    Perioadă de facturare Cantitatefacturată  U.M.   Preț unitar fără TVA (lei/U.M) Valoare fără TVA (lei) Valoare TVA (lei)  
  1.Energie activă (tip tarif) total*)       
  2. Energie activă (tip tarif) facturată anterior**)             
  3. Energie activă (tip tarif) factură curentă [3=1-2]***)             
  4.(4)..........................       
  5.Energie reactivă total [5=6+7]       
  6.Energie reactivă inductivă       
  7.Energie reactivă capacitivă       
  8.(4) ..........................       
  9. Contribuție pentru cogenerare facturată anterior             
  10. Contribuție pentru cogenerare factură curentă             
  11.(4) ..........................       
  12.Certificate verzi facturate anterior       
  13.Certificate verzi factură curentă       
  14.(4) ..........................       
  15.(5) .......................       
  16.Acciză       
  17.Taxa radio       
  18.Taxa TV       
  19.Dobânzi penalizatoare       
  20. Total energie activă [20 = 3+10+13+16](6)             
  21. TOTAL DE PLATĂ FACTURĂ CURENTĂ/LOC CONSUM [21 = 3+5+10+13+16+17+18+19](6)             
  22. TOTAL DE PLATĂ FACTURĂ CURENTĂ/LOC CONSUM CU TVA [22 = 21+(21*TVA)](6)             
  23. Energie activă facturată în perioada similară a anului precedent             
  Dobânzi penalizatoare
  Număr și dată factură la care se aplică dobânzi penalizatoare   Data scadenței Valoare facturi neachitate (lei) Perioadă calcul dobânzi penalizatoare % penalizare zilnic Valoare dobânzi penalizatoare (lei)
        
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Temei legal contribuție cogenerare ....... Temei legal certificate verzi ........ Temei legal tarife energie││electrică .................. ││Temei legal radio/TV ...... Acciză unitară consum comercial/necomercial .............. lei/MWh. ││Tarif transport ...... lei/MWh; tarif servicii de sistem ..... lei/MWh; tarif distribuție ......... lei/MWh.│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *) Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferență între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.
  **) Energie electrică activă facturată în perioada cuprinsă între ultimele două citiri consecutive ale contorului pe baza unor valori estimate de consum, stabilite conform contractului.
  ***) Consum facturat pentru perioada cuprinsă între ultimele două citiri consecutive ale contorului, stabilit ca diferență între consumul efectiv realizat de energie electrică activă și energia electrică activă facturată pe baza valorilor estimate de consum.(1) Se completează pe factură în cazul facturii emise pentru un singur loc de consum sau pe detalii factură în cazul facturii emise pentru mai multe locuri de consum.(2) Se completează separat pentru fiecare loc de consum care face obiectul contractului.(3) Se menționează elementele "energie electrică activă" și/sau "energie electrică reactivă", după caz. În cazul schimbării contorului în interiorul unei perioade de facturare, pentru fiecare element se completează câte o linie separată pe perioada de utilizare a fiecărui contor, menționându-se suplimentar tipul și seria contorului utilizat.(4) Se detaliază, după caz, pe subperioade din cadrul perioadei de facturare și pe tipuri de tarife aplicate.(5) Se detaliază suplimentar, după caz, cu alte elemente care intră în calculul facturii.(6) Formula de calcul se completează, după caz, cu elementele aferente subperioadelor din cadrul perioadei de facturare și tipurilor de tarife aplicate.
  NOTĂ:1. Precizările marcate cu *), **), ***) se tipăresc pe facturile emise clienților finali.2. Dacă există elemente care trebuie detaliate, acestea vor fi detaliate într-o anexă la factură.3. Se tipăresc doar liniile care conțin date cu valori diferite de 0.4. În câmpul "Alte informații/Detalieri" de pe factură se vor completa informații referitoare la schimbări ale reglementărilor/actelor normative cu impact asupra elementelor componente ale facturii, precum și informații referitoare la sumele returnate, în cazul clienților casnici.Orice alte informații care, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, trebuie publicate pe factură sau în documentele anexate acesteia se vor completa pe versoul facturii sau al detaliilor la factură.5. În factura transmisă clienților finali este obligatoriu ca poziționarea blocurilor de date/informații (elemente delimitate printr-o linie de contur) să respecte prezentul model. În interiorul unui bloc, FUI poate completa orice alte informații suplimentare. Fonturile și culorile utilizate se stabilesc de către FUI.
   +  Anexa 4CONDIȚII GENERALEpentru furnizarea energiei electrice la cliențiifinali ai furnizorilor de ultimă instanță1. ObiectCondițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță (CGF-FUI) completează prevederile contractului de furnizare energie electrică încheiat de către client cu furnizorul de ultimă instanță (contractul), stabilind cadrul general aplicabil în relațiile dintre client, care are și calitatea de utilizator al rețelei electrice, S.C. .................., în calitate de furnizor de ultimă instanță (FUI), desemnat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), și S.C. .............., în calitate de operator de rețea/operator de măsurare (OR), în vederea asigurării alimentării cu energie electrică a locurilor de consum ale clientului pentru care FUI prestează activitatea de furnizare a energiei electrice pe baza contractului și care sunt racordate la rețeaua electrică a OR.2. Dispoziții generale(1) FUI publică pe site-ul propriu forma actualizată a CGF-FUI și le pune în mod gratuit la dispoziția clientului, la cererea acestuia, prin unul dintre următoarele mijloace, dar fără a se limita la acestea: fax, e-mail, direct sau prin poștă pe suport hârtie, conform solicitării clientului.(2) În cuprinsul CGF-FUI, termenul "client" se referă atât la clientul casnic, cât și la clientul noncasnic al FUI. În cazul prevederilor care sunt aplicabile numai clienților casnici sau numai clienților noncasnici se utilizează, după caz, termenul de "client casnic", respectiv "client noncasnic".(3) În cazul aplicării unei/unor clauze din contract (inclusiv dintre cele prevăzute în CGF-FUI) care conțin referiri la reglementări/acte normative în vigoare, FUI informează clientul, la cererea acestuia, referitor la denumirea reglementărilor/actelor normative în cauză, precum și la conținutul aplicabil.3. Notificări/Solicitări/Comunicări(1) Orice solicitare/comunicare din partea clientului către FUI se transmite utilizând una dintre următoarele modalități:a) prin poștă, pe adresa ........................................;b) în scris, la sediul FUI din ..................................;c) prin e-mail, la adresa .......................................;d) prin fax la numărul ........................................... .(2) Informațiile comerciale legate de activitatea de furnizare a energiei electrice prestate de către FUI pot fi obținute de către client la numărul de telefon .................... sau accesând pagina web a FUI www. ........ .ro(3) Indexul autocitit al contorului se comunică de către client:a) prin telefon .................................................;b) prin e-mail ..................................................;c) ............................................................. .(4) Sesizările referitoare la deranjamente/întreruperi în alimentarea cu energie electrică se comunică telefonic de către client la numărul de telefon dedicat, înscris pe factura emisă de FUI.(5) Orice notificare/comunicare din partea FUI către client se comunică la adresa de corespondență/domiciliu/sediu și/sau adresa de e-mail/nr. fax menționate în contract sau comunicate ulterior de client în cazul modificării acesteia.4. Condiții contractuale de furnizare4.1. Tarife(1) Valorile tarifelor reglementate, aferente achiziției de energie electrică prin contractele reglementate încheiate de către FUI cu producătorii, conform deciziilor ANRE, sunt cele aprobate prin ordin al președintelui ANRE și se aplică de FUI clientului casnic care nu a uzat de eligibilitate, conform prevederilor contractului și reglementărilor în vigoare, până la finalizarea calendarului de eliminare a tarifelor reglementate.(2) Valorile tarifelor aferente achiziției de energie electrică din piața concurențială sunt cele avizate de către ANRE și se aplică de FUI clientului care beneficiază de serviciul universal, conform prevederilor contractului și reglementărilor în vigoare.(3) Valorile tarifelor aplicate de FUI clientului noncasnic care nu beneficiază de serviciul universal sunt cele stabilite de FUI conform prevederilor reglementărilor în vigoare și pot fi consultate accesând pagina web www. ..... .ro, secțiunea .....................(4) Valorile tarifelor aprobate/avizate de ANRE pot fi consultate accesând pagina web www...........ro, secțiunea ................., precum și pe site-ul ANRE www.anre.ro(5) Schimbarea tipului de tarif aplicat se face în condițiile stabilite de reglementările în vigoare, prin încheierea unui act adițional la contract.(6) Valorile tarifelor aprobate/avizate de ANRE sau stabilite de FUI conform prevederilor reglementărilor în vigoare sunt obligatorii și se aplică de FUI de la data intrării lor în vigoare, cu notificarea clientului prin intermediul facturii, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract.4.2. Facturare și condiții de plată(1) Contravaloarea consumului de energie electrică activă din factura emisă de FUI, în temeiul contractului, se calculează pe baza valorilor în vigoare ale tipului/tipurilor de tarif(e) stabilite prin contract, conform algoritmului prevăzut de reglementările în vigoare aplicabile.(2) Factura pentru energia electrică consumată de client se emite de către FUI pentru fiecare perioadă de facturare stabilită conform contractului. Orice modificare a perioadei de facturare se face prin act adițional la contract.(3) Factura pentru energia electrică consumată de client se emite de către FUI în intervalul de timp stabilit prin contract. Orice modificare a intervalului de timp în care se emite factura se va notifica clientului de către FUI odată cu prima factură emisă după aplicarea modificării, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract.(4) Factura se emite de către FUI pe baza consumului de energie electrică măsurat (prin citirea indexului contorului de către reprezentantul OR) sau, pentru perioadele de facturare în care nu se citește indexul contorului, pe baza consumului de energie electrică determinat conform prevederilor contractului. Regularizarea consumului de energie electrică este inclusă în prima factură emisă după citirea indexului contorului.(5) Energia electrică reactivă se facturează clientului casnic pentru locurile de consum cu putere maximă aprobată mai mare de 30 kW/clientului noncasnic la prețul reglementat aprobat prin ordin al președintelui ANRE, conform reglementărilor în vigoare.(6) Factura emisă de FUI se transmite clientului în conformitate cu prevederile contractuale. Orice modificare a modalității de comunicare a facturilor se notifică FUI de către client, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract.(7) Factura emisă de FUI în temeiul contractului se achită de către client până la data scadenței, stabilită prin contract și menționată pe factură. Plata se consideră efectuată la data înregistrării acesteia în extrasul de cont al FUI.(8) Plata facturii se poate face prin oricare dintre următoarele modalități de plată: ........... . Modificarea modalităților de plată se notifică clientului de către FUI prin intermediul facturii.(9) Factura emisă de FUI poate fi contestată de către client în termen de 30 de zile de la data emiterii. Contestațiile vor fi soluționate de FUI în termenele și condițiile prevăzute de Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.4.3. Răspunderea contractuală(1) În cazul în care clientul achită în termen de 30 de zile de la data scadenței factura emisă de FUI, acesta nu datorează dobânzi penalizatoare.(2) Neachitarea facturii de către client în termen de 30 de zile de la data scadenței conduce la facturarea de către FUI și plata de către client a unor dobânzi penalizatoare:a) egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilit conform prevederilor actelor normative în vigoare;b) datorate începând cu prima zi după data scadenței și până în ziua plății (exclusiv);c) a căror valoare nu poate depăși valoarea facturii.(3) Dacă sumele datorate de client nu au fost achitate în termen de 35 de zile de la data scadenței, FUI comunică clientului un preaviz de deconectare (document distinct de factură), iar după 50 de zile de la data scadenței, dar nu mai devreme de 15 zile de la data comunicării preavizului de deconectare, poate solicita OR întreruperea alimentării cu energie electrică a locurilor de consum care fac obiectul contractului.(4) Preavizul de deconectare se comunică clientului de către FUI prin postă sau curier, cu confirmare de primire.(5) Dacă, după primirea preavizului de deconectare, clientul plătește integral, până la data-limită prevăzută în preavizul de deconectare, sumele datorate, acesta va comunica FUI o copie a documentului prin care face dovada plății, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a efectuat plata.(6) Dacă clientul nu a plătit sumele datorate până la data-limită prevăzută în preavizul de deconectare, după 4 zile lucrătoare de la expirarea acestui termen, FUI poate comunica OR solicitarea de întrerupere a alimentării cu energie electrică la locurile de consum respective.(7) În cazul în care clientul nu efectuează plata integrală a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data întreruperii alimentării cu energie electrică, FUI are dreptul să rezilieze contractul, sumele datorate de client urmând a fi recuperate de către FUI conform actelor normative în vigoare.(8) Nerespectarea contractului de către client atrage următoarele consecințe:a) plata unor dobânzi penalizatoare;b) obligația de a constitui garanții financiare;c) întreruperea alimentării cu energie electrică;d) rezilierea contractului.(9) Modificarea clauzelor din contract la inițiativa FUI se poate face numai conform prevederilor actelor normative în vigoare, cu notificarea clientului cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care modificările ar urma să intre în vigoare. Prin excepție, în cazul modificării valorii tarifelor aprobate/avizate de ANRE, notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe prima factură emisă de FUI după intrarea în vigoare a respectivei modificări.(10) În cazul modificării clauzelor din contract la inițiativa FUI, acesta va notifica clientul cu privire la aceste modificări. Împreună cu notificarea, FUI aduce la cunoștința clientului posibilitatea de a denunța contractul sau de a refuza semnarea actului adițional la acesta, în cazul în care nu este de acord cu propunerea de modificare a clauzelor. Modificările se consideră acceptate de către client în cazul în care acesta nu comunică, în termen de 30 zile de la notificarea transmisă de FUI, denunțarea contractului sau refuzul semnării actului adițional la acesta.(11) Sesizările/Reclamațiile/Plângerile/Solicitările care vizează/ necesită explicații/intervenții ale OR în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare și contractului de rețea încheiat de OR cu FUI pot fi comunicate FUI de către client, în baza contractului. FUI are obligația preluării, transmiterii și urmăririi rezolvării acestora de către OR, în termenele și condițiile prevăzute de Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice și contractul de rețea încheiat de OR cu FUI. FUI nu este responsabil de nerespectarea de către OR a obligațiilor sale stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare și contractul de rețea încheiat de OR cu FUI.4.4. Încetarea contractului(1) Contractul încetează în oricare din următoarele situații:a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului;b) prin acordul de voință al părților contractante;c) prin denunțarea unilaterală de către client, cu respectarea clauzelor contractuale și în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;d) prin reziliere de către una din părțile contractante, FUI având obligația informării OR cu privire la încetarea contractului.e) la încetarea perioadei de desemnare în calitate de FUI obligat/opțional a vânzătorului, cu excepția situațiilor prevăzute în reglementările aplicabile. (la 01-07-2018, Alineatul (1) al art. 4.4 din Anexa 4 a fost completat de Punctul 1, Alineatul (1), Articolul 6 din ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018 ) (2) Cu minimum 30 de zile înainte de terminarea perioadei de valabilitate a contractului, FUI notifică clientului data încetării acestuia. În cazul în care contractul a fost încheiat pentru o perioadă mai mică de 60 de zile, notificarea se face cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de încetare.(3) Contractul poate fi reziliat de client, cu notificarea FUI cu cel puțin 15 zile înainte de încetare, în următoarele situații:a) asupra FUI s-a declanșat procedura de suspendare sau retragere a licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;b) contractul nu respectă prevederile actelor normative în vigoare.(4) Contractul poate fi reziliat de FUI, în următoarele situații:a) sustragerea de energie electrică de către client, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;b) neplata de către client a facturilor emise conform contractului, la termenele și în condițiile prevăzute în contract;c) refuzul clientului de modificare a contractului pentru actualizarea acestuia conform reglementărilor în vigoare, comunicat FUI, de către client, prin oricare din modalitățile prevăzute în contract;d) încetarea dreptului de folosință al clientului (calitatea de deținător/chiriaș/concesionar) aferent locului/locurilor de consum care fac obiectul contractului;e) întreruperea alimentării cu energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului, ca urmare a nerespectării de către client a obligațiilor ce îi revin în baza contractului;f) după 3 luni de la finalul perioadei de sistare temporară a furnizării energiei electrice la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului solicitată de client și dacă până la finalul perioadei clientul nu a comunicat FUI solicitarea de reluare a alimentării cu energie electrică sau de prelungire a sistării temporare pentru o nouă perioadă;g) alte situații prevăzute de actele normative în vigoare.(5) În situația prevăzută la alin. (4) lit. a) contractul încetează la data constatării faptei prin hotărâre judecătorească definitivă.(6) În situațiile prevăzute la alin. (4) lit. b), c), d), e) și f), rezilierea se face cu o notificare de reziliere de minimum 15 zile și doar dacă, în această perioadă, clientul nu a remediat cauzele care au stat la baza notificării de reziliere.(7) În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, FUI are obligația de a comunica clientului factura cu decontul final. În cazul în care clientul nu a asigurat reprezentantului OR accesul pentru citirea contorului la încetarea contractului, FUI are obligația de a comunica clientului factura pentru ultimul consum estimat. Clientul are obligația să plătească contravaloarea acestei facturi până la data scadenței.(8) După încetarea contractului, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi se comunică de către FUI clientului în termenele și condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.(9) Dacă, la încetarea contractului, FUI datorează clientului sume rezultate din derularea contractului, acestea se returnează clientului de către FUI în condițiile stabilite prin contract, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la emiterea facturii prevăzute la alin. (7).4.5. Sistarea temporară a furnizării energiei electrice(1) Clientul poate conveni cu FUI sistarea temporară a furnizării energiei electrice, fără încetarea contractului, pentru o perioadă determinată de minimum o lună și de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia.(2) Pentru sistarea temporară a furnizării energiei electrice, clientul va comunica FUI o solicitare în scris, cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de începutul perioadei de sistare solicitate.(3) Cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de sfârșitul perioadei de sistare solicitate, clientul trebuie să comunice FUI solicitarea de reluare a alimentării cu energie electrică sau de prelungire a sistării temporare pentru o nouă perioadă.(4) În lipsa solicitării menționate la alin. (3), perioada de sistare se prelungește automat până la primirea acesteia, dar nu mai mult de 3 luni, după care FUI poate rezilia contractul în condițiile prevăzute la pct. 4 subpct. 4.4 alin. (5).(5) Clientul care a solicitat sistarea temporară a furnizării energiei electrice plătește FUI contravaloarea lucrărilor de întrerupere a alimentării cu energie electrică efectuate în acest scop de către OR.(6) Pe perioada de sistare, clientul nu are obligații de plată aferente activității de furnizare a energiei electrice și/sau serviciilor de rețea.5. Taxe și impozite(1) În factura emisă clientului de către FUI conform contractului, suplimentar față de contravaloarea consumului de energie electrică calculată pe baza valorilor în vigoare ale tarifelor stabilite prin contract se adaugă și contravaloarea certificatelor verzi, a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, a accizei, a TVA, precum și a altor taxe și impozite prezente sau viitoare, stabilite în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.(2) În cazul apariției unui act normativ de modificare a valorii taxelor/impozitelor prevăzute la alin. (1), noile valori se aplică în factură de la data intrării lor în vigoare, cu notificarea clientului de către FUI prin intermediul facturii.(3) La data intrării în vigoare a prevederilor legale ce instituie o nouă taxă/un nou impozit, respectiv la data abrogării prevederilor legale ce instituie o taxă existentă/un impozit existent, modificarea se reflectă în factură de la aceeași dată, cu notificarea clientului de către FUI prin intermediul facturii.6. Drepturi și obligații6.1. Drepturile clientului(1) Să aibă acces la rețelele electrice de interes public și să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului.(2) Să solicite FUI modificarea și/sau completarea prin acte adiționale a contractului, atunci când apar elemente noi care necesită modificarea ori completarea prin act adițional a unor clauze din contract.(3) Să solicite FUI modificarea adresei de corespondență pentru primirea facturilor/comunicărilor/notificărilor.(4) Să beneficieze de tarifele aprobate/avizate de ANRE aplicabile categoriei din care face parte.(5) Să beneficieze de mai multe modalități de plată a facturii, puse la dispoziție de FUI, și să utilizeze oricare dintre aceste modalități de plată. Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile și să reflecte în mod adecvat consumul probabil.(6) Să solicite FUI modificarea cantităților de energie electrică prevăzute în Convenția de consum încheiată, oricând consideră că acestea nu mai corespund consumului actual, cu condiția ca noile cantități să fie comunicate FUI cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea perioadei de facturare la care se referă. Noua Convenție de consum se consideră încheiată numai după agreerea cantităților și semnarea acesteia de către părți.(7) Să solicite FUI și să primească de la acesta în mod gratuit informații privind conținutul facturilor de energie electrică.(8) Să beneficieze în mod gratuit de consultanță din partea FUI, în vederea alegerii tipului de tarif și în vederea eficientizării consumului de energie electrică.(9) Să beneficieze de serviciul universal în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, dacă este client casnic sau dacă solicită și face dovada îndeplinirii cerințelor specifice prevăzute de actele normative în vigoare, dacă este client noncasnic.(10) Să schimbe furnizorul de energie electrică în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.(11) Să solicite facturarea pe baza indexului autocitit și/sau a cantităților de energie electrică din Convenția de consum.(12) Să beneficieze, la cerere, de facilitățile specifice prevăzute de actele normative în vigoare, dacă se încadrează în categoria clienților vulnerabili.(13) Să solicite FUI reeșalonarea la plată a sumelor datorate, pentru care a primit preaviz de deconectare.(14) Să beneficieze, la cerere, de plata în mai multe rate a contravalorii consumului de energie electrică recalculat ca urmare a înregistrării unui consum măsurat mai mic decât cel real, în cazul în care recalcularea nu a fost efectuată din culpa sa.(15) Să solicite FUI datele de consum proprii.(16) Să supună soluționării ANRE divergențele rezultate între părți din derularea contractului, în baza procedurii specifice emise de ANRE.(17) Să fie informat, conform prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, asupra întreruperilor în alimentare programate.(18) Să sesizeze, utilizând datele de contact ale OR puse la dispoziție de către FUI, și să fie informat de către OR cu privire la deranjamentele/întreruperile în alimentarea cu energie electrică la locurile de consum care fac obiectul contractului.(19) Să sesizeze FUI și să fie informat de către acesta, la cerere, cu privire la întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum și cu privire la orice alte probleme care vizează activitatea OR la locurile de consum care fac obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.(20) În cazul în care are montat un contor inteligent, care permite stocarea și furnizarea de informații exacte privind consumurile utilizate la facturare, să aibă posibilitatea de a accesa cu ușurință următoarele tipuri de informații suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică:a) date cumulative utilizate la emiterea facturilor pentru ultimii 3 ani sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă acestea din urmă sunt mai mici de 3 ani;b) date detaliate în funcție de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună și an pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare ori de la data montării contorului inteligent, dacă acestea din urmă sunt mai mici de 24 de luni.(21) Să fie informat, conform prevederilor Regulamentului de selecție concurențială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanță, asupra condițiilor în care poate încheia contract de furnizare cu alți furnizori, în cazul încetării contractului de furnizare. (la 01-07-2018, Art. 6.1. din Anexa 4 a fost completat de Punctul 2, Alineatul (1), Articolul 6 din ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018 ) 6.2. Obligațiile clientului(1) Să respecte clauzele contractului, precum și obligațiile care îi revin în calitate de utilizator al rețelei electrice, conform Condițiilor generale de prestare a serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin ordin al președintelui ANRE.(2) Clientul casnic trebuie să aducă la cunoștința FUI, în scris, orice schimbare a destinației consumului de energie electrică la locurile de consum care fac obiectul contractului, în sensul utilizării acesteia pentru activități comerciale sau profesionale, cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data schimbării. Neanunțarea schimbării destinației consumului de energie electrică dă dreptul FUI de a recalcula contravaloarea acestuia corespunzător noii categorii în care se încadrează și de a solicita plata de către client a diferenței față de sumele efectiv plătite de acesta.(3) Să comunice în scris FUI orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului, în termen de 30 de zile de la modificare.(4) Să achite integral și la termen facturile emise de FUI în baza contractului, inclusiv facturile aferente dobânzilor penalizatoare, precum și facturile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, serviciilor de preavizare, în cazul întreruperii alimentării pentru neplată și altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului, dacă aceste servicii au fost efectuate din culpa sa.(5) Să achite contravaloarea serviciilor de demontare și remontare efectuate de OR în scopul mutării, la cererea clientului, a unui grup de măsurare a energiei electrice.(6) Să sesizeze imediat FUI sau OR în legătură cu orice defecțiune pe care o constată în funcționarea grupurilor de măsurare de la locurile de consum care fac obiectul contractului.(7) Să achite contravaloarea serviciilor de înlocuire și verificare metrologică a grupurilor de măsurare, dacă aceste servicii au fost efectuate din culpa clientului sau ca urmare a unei reclamații din partea clientului care s-a dovedit neîntemeiată.(8) Să achite contravaloarea consumului de energie electrică recalculat pentru o perioadă anterioară stabilită conform reglementărilor în vigoare, atunci când se constată înregistrarea eronată a consumului de energie electrică.(9) Clientul noncasnic care beneficiază de serviciul universal trebuie să depună documentele care îi atestă dreptul de a beneficia de serviciul universal, conform prevederilor actelor normative în vigoare.(10) Clientul noncasnic cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel puțin 1 MVA trebuie să comunice FUI prognoze orare de consum, conform prevederilor reglementărilor în vigoare.(11) Clientul noncasnic trebuie să asigure prin soluții proprii, tehnologice și/sau energetice evitarea unor efecte deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică.(12) Pentru exploatarea sigură și economică a instalațiilor electrice proprii în cazul funcționării automaticii din instalațiile OR, clientul noncasnic trebuie să ia măsurile necesare din punctul de vedere al schemelor interne de alimentare a instalațiilor și echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al instalațiilor de protecție și automatizare, în vederea asigurării funcționării receptoarelor importante.6.3. Drepturile FUI(1) Să factureze și să recupereze de la client costurile aferente dobânzilor penalizatoare, precum și cele aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, serviciilor de preavizare efectuate în vederea evitării întreruperii alimentării cu energie electrică pentru neplată și altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului, dacă aceste servicii au fost efectuate din culpa clientului.(2) Să inițieze modificarea și/sau completarea prin acte adiționale a contractului, atunci când apar elemente noi care necesită modificarea ori completarea prin act adițional a unor clauze din contract.(3) Să factureze consumul recalculat de energie electrică pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată înregistrarea eronată a consumului de energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului.(4) În cazul clientului casnic să factureze contravaloarea recalculată a consumului de energie electrică înregistrat pe o perioadă anterioară la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului, atunci când constată utilizarea energiei electrice pentru activități comerciale sau profesionale.(5) Să emită facturi pe baza cantităților de energie electrică prevăzute în Convenția de consum, pentru perioadele de facturare în care indexul contorului nu a fost citit de reprezentantul OR, iar clientul nu a comunicat indexul autocitit în intervalul de timp stabilit conform contractului. În cazul în care FUI constată diferențe semnificative între consumul de energie electrică prevăzut în Convenția de consum și cel realizat, acesta poate emite, cel mult o dată pe an, o nouă convenție de consum cu cantități de energie electrică propuse pe baza realizărilor din ultimii 3 ani, pe care o comunică clientului. Noua convenție de consum se consideră încheiată începând cu data de 1 a lunii care urmează după 30 de zile de la comunicare, dacă clientul nu comunică FUI în acest interval de timp o solicitare de modificare a cantităților de energie electrică propuse. În cazul în care clientul solicită, în intervalul de timp de 30 de zile de la comunicare, o modificare a cantităților de energie electrică propuse de FUI, noua convenție de consum se consideră încheiată numai după agrearea cantităților și semnarea de către părți.(6) Să emită facturi pe baza unui consum estimat conform reglementărilor în vigoare, pentru perioadele de facturare în care indexul contorului nu a fost citit de reprezentantul OR, iar clientul nu a comunicat indexul autocitit în intervalul de timp stabilit conform contractului, dacă nu a fost încheiată convenția de consum.(7) Să solicite clientului refacerea autocitirii sau să solicite OR citiri de verificare a indexului contorului, atunci când consideră eronată autocitirea.(8) Să notifice clientul, prin intermediul facturii, referitor la modificarea periodicității de citire și/sau a intervalului de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OR, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract.(9) Să modifice intervalul de timp pentru preluarea indexului autocitit, cu notificarea prealabilă a clientului prin intermediul facturii, nefiind necesară încheierea unui act adițional în acest sens la contract.(10) Să analizeze și să decidă oportunitatea de a acorda reeșalonarea la plată a datoriilor clientului.6.4. Obligațiile FUI(1) Să dețină licență pentru activitatea de furnizare a energiei electrice și să respecte prevederile acesteia.(2) Să respecte clauzele contractului, prevederile Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, precum și orice alte reglementări în vigoare aplicabile.(3) Să solicite OR, în baza contractului de rețea încheiat cu acesta, să asigure puterea și energia electrică contractată la locurile de consum care fac obiectul contractului.(4) Să asigure indicatorii de performanță privind calitatea comercială a serviciilor prestate clientului în baza contractului, conform prevederilor Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.(5) Să asigure preluarea de la OR a valorilor de consum înregistrate de grupurile de măsurare de la locurile de consum care fac obiectul contractului, la intervalul de timp stabilit prin contract, în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat.(6) Să factureze clientului energia electrică consumată și, după caz, puterea electrică contractată la tarifele stabilite prin contract.(7) Să furnizeze clientului, la cererea acestuia, informații privind istoricul de consum cel puțin pe ultimele 12 luni calendaristice.(8) Să pună la dispoziția clientului, la cererea acestuia, informații privind sumele de bani aferente facturilor emise în ultimul an calendaristic.(9) Să pună la dispoziția clientului, cel puțin o dată pe an, într-o anexă la factură, date comparative privind consumul actual de energie electrică al clientului și consumul din anul anterior, precum și datele de contact ale unor instituții cu atribuții în domeniul îmbunătățirii eficienței energetice.(10) Să pună la dispoziția furnizorului de servicii energetice desemnat de client, printr-un acord scris, informații privind consumurile facturate anterior acestuia, în măsura în care aceste informații sunt disponibile.(11) Să solicite OR, în baza contractului de rețea încheiat cu acesta, evitarea întreruperilor în alimentarea cu energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului, dacă clientul este încadrat în categoria clienților vulnerabili conform prevederilor actelor normative aplicabile în vigoare.(12) Să investigheze reclamațiile primite de la client referitoare la calitatea serviciilor prestate în baza contractului.(13) Să notifice clientul, prin intermediul facturii, cu privire la modificarea valorii tarifelor prevăzute în contract ca urmare a intrării în vigoare a unui nou ordin/aviz emis de ANRE, precum și cu privire la orice altă modificare a clauzelor din contract care nu necesită încheierea unui act adițional la contract.(14) Să pună la dispoziția clientului mai multe modalități de plată a facturilor, dintre care cel puțin una gratuită (încasare fără comision de plată).(15) Să pună la dispoziția clientului mai multe modalități de comunicare a facturilor și a informărilor/notificărilor/ comunicărilor, printre care și comunicarea pe cale electronică.(16) Să asigure comunicarea facturilor la client cu cel puțin 5 zile înainte de data scadenței.(17) Să pună la dispoziția clientului informații cu privire la drepturile de care beneficiază, reglementările/actele normative în vigoare aplicabile, căile de soluționare a litigiilor/plângerilor. (18) Să pună la dispoziția clientului numărul de telefon pentru serviciul de relații cu clienții (cu funcționare minimum 8 ore în zilele lucrătoare), precum și următoarele informații cu privire la punctele unice de contact: adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, pagina de internet.(19) Să informeze clientul, prin intermediul facturii, cu privire la orice modificare a numărului de telefon pentru serviciul de relații cu clienții și a programului de funcționare a acestuia, precum și asupra numărului de telefon pentru preluarea de către OR a reclamațiilor privind deranjamentele (call center cu funcționare permanentă).(20) Să verifice situațiile deosebite sesizate de client și să răspundă în termenul legal la toate solicitările/sesizările/ reclamațiile/plângerile scrise ale acestuia, conform prevederilor Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.(21) Să solicite OR, la sesizarea scrisă a clientului sau ori de câte ori consideră necesar, verificarea grupului/grupurilor de măsurare, cu eliberarea unui buletin de verificare metrologică vizat (semnat și ștampilat).(22) Să nu utilizeze datele personale ale clientului în scop de marketing sau să le cedeze către terți fără notificarea prealabilă și obținerea acordului acestuia.(23) Să comunice OR orice solicitare/sesizare/reclamație/ plângere primită de la client care vizează activitatea OR la locurile de consum care fac obiectul contractului, să solicite OR rezolvarea/clarificarea problemelor semnalate de client, să primească și să comunice clientului răspunsul OR, în termenele prevăzute în Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.(24) Să comunice clientului, la cererea acestuia, date comparative privind costul actual al energiei electrice furnizate în baza contractului și cel estimat pentru perioada/perioadele următoare.(25) Să faciliteze accesul clientului la datele prevăzute la pct. 6 subpct. 6.1 alin. (20), dacă acesta are montat un contor inteligent.(26) Să comunice clientului, conform prevederilor Regulamentului de selecție concurențială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanță, condițiile în care poate încheia contracte de furnizare cu alți furnizori, în cazul încetării contractului de furnizare. (la 01-07-2018, Art. 7 din Anexa 4 a fost completat de Punctul 3, Alineatul (1), Articolul 6 din ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018 ) 7. Întreruperea alimentării cu energie electrică(1) FUI poate solicita OR întreruperea alimentării cu energie electrică a locului/locurilor de consum care fac obiectul contractului, cu un preaviz de deconectare de cel puțin 15 zile în cazul clienților casnici, respectiv de cel puțin 5 zile în cazul clienților noncasnici, în următoarele situații:a) neplata facturilor emise de FUI conform prevederilor contractului;b) neconstituirea de către client a garanțiilor financiare solicitate de FUI conform contractului și reglementărilor în vigoare.(2) După întreruperea alimentării cu energie electrică pentru neplata facturilor, reluarea alimentării la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului se realizează în cel târziu două zile lucrătoare de la data la care FUI a primit de la client dovada efectuării plății integrale a facturilor restante, a dobânzilor penalizatoare și a costurilor aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, precum și dovada constituirii garanțiilor financiare solicitate conform prevederilor contractului și reglementărilor în vigoare.(3) Întreruperea alimentării cu energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului poate fi efectuată de către OR, pentru nerespectarea de către client a obligațiilor ce îi revin în calitate de utilizator al rețelei electrice, conform Condițiilor generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice în situația în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuție și furnizor aprobate prin ordin al președintelui ANRE, cu informarea FUI. În situația în care întreruperea alimentării se face cu preaviz de deconectare, FUI comunică preavizul clientului după primirea informării de la OR.(4) În toate cazurile în care întreruperea alimentării cu energie electrică are loc din culpa dovedită a clientului, costurile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării vor fi achitate OR de către FUI în baza contractului de rețea și vor fi recuperate de acesta de la client în baza contractului.(5) În toate cazurile în care întreruperea alimentării cu energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului are loc la solicitarea nejustificată a FUI, costurile OR aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării vor fi suportate de FUI.8. Garanții financiareClientul constituie garanții financiare în situațiile și condițiile prevăzute de Procedura privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali în favoarea FUI, aprobată prin ordin al președintelui ANRE.9. Despăgubiri/Compensații(1) Clientul are dreptul să primească despăgubiri de la FUI, în cazul în care OR întrerupe alimentarea cu energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului, ca urmare a unei solicitări nejustificate a FUI.(2) În situația în care, conform actelor normative în vigoare, clientul este îndreptățit să primească pentru aceeași întrerupere și compensație și despăgubire, acesta va primi fie compensația, fie despăgubirea, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare.(3) Clientul casnic are dreptul să primească de la OR, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, despăgubiri pentru deteriorarea unor obiecte electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa OR.(4) Clientul noncasnic plătește despăgubiri OR pentru daunele materiale dovedite produse acestuia, inclusiv pentru daunele produse altor utilizatori racordați la aceeași rețea, ca urmare a funcționării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalațiilor proprii ori a manevrelor executate de personalul propriu.(5) Clientul are dreptul să solicite FUI compensații pentru nerespectarea de către acesta a indicatorilor de calitate prevăzuți în Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.(6) În toate cazurile în care clientul are dreptul să primească despăgubiri de la OR, acestea sunt plătite clientului de către FUI în baza contractului și vor fi recuperate de acesta de la OR în baza contractului de rețea.(7) În toate cazurile în care OR are dreptul să primească despăgubiri de la clientul care are calitatea de utilizator al rețelei electrice, acestea sunt plătite OR de către FUI în baza contractului de rețea și vor fi recuperate de acesta de la client în baza contractului.(8) Despăgubirile/Compensațiile solicitate de client se plătesc de către FUI dacă, în urma investigației efectuate de către FUI și/sau OR, se constată existența prejudiciului și culpa FUI/OR.  +  Anexa 5- Model -Convenție de consum energie electricăDate de identificare furnizor de ultimă instanță (FUI): ..................Date de identificare client: .............................................Date de identificare loc consum: .........................................Nr. contract: ............................................................
  Luna calendaristică      Consumul mediu lunar din ultimii 3 ani  Cantități lunare de energieelectrică din Convenția de consum
  An ....(*)An ....(*)An ..(*) [UM]   
  [UM] [UM] [UM]
  ianuarie     
  februarie     
  martie     
  aprilie     
  mai     
  iunie     
  iulie     
  august     
  septembrie     
  octombrie     
  noiembrie     
  decembrie     
  TOTAL AN     
                               Semnături              FUI, Client,      ...................... .............................       (prin împuternicit) (numele în clar și semnătura) Notă
  (*) Se completează în măsura în care există date disponibile.
  NOTĂ:Cantitățile lunare de energie electrică din Convenția de consum se stabilesc de comun acord între furnizorul de ultimă instanță și client. Pentru facturare se utilizează consumul mediu zilnic aferent cantităților lunare de energie electrică din Convenția de consum.Consumul mediu lunar din ultimii 3 ani se determină pentru fiecare lună ca produs între consumul mediu zilnic și numărul de zile din luna respectivă. Consumul mediu zilnic aferent unei luni se determină pe baza cantităților din facturile emise care cuprind toate perioadele din luna respectivă.
  -------