ORDIN nr. 12 din 24 februarie 2017pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanță obligați a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017    Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) și alin. (4) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 8 lit. g) și art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanță obligați a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 01-07-2018, sintagma: furnizorii de ultimă instanță a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul 2 ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018 )  +  Articolul 2Se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2015 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 27 martie 2015.  +  Articolul 3(1) Contractul-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 26 iunie 2015, se modifică după cum urmează:1. Articolul 14 se abrogă.2. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul neîndeplinirii de către furnizor a obligațiilor de plată aferente contractului, operatorul de distribuție are dreptul să rezilieze acest contract, cu notificarea în scris a furnizorului, cu 21 de zile lucrătoare înainte de data la care rezilierea devine efectivă, numai în condițiile și după parcurgerea etapelor de notificare prevăzute în reglementările în vigoare.(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se aplică de drept contractelor în vigoare fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalități.  +  Articolul 4(1) La articolul 12 alineatul (3), litera c) din Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, între Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. și beneficiar, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 18 decembrie 2013, se modifică și va avea următorul cuprins:c) prin reziliere, după o notificare prealabilă de 21 zile calendaristice, fără a mai fi necesară îndeplinirea altei proceduri sau intervenția instanțelor de judecată, în caz de neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către una dintre părți, caz în care se pot solicita despăgubiri de către cealaltă parte; în cazul în care beneficiarul a încheiat contractul în baza licenței de furnizare energie electrică, rezilierea acestuia de către prestator în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată de către beneficiar se face numai în condițiile și după parcurgerea etapelor de notificare prevăzute de reglementările în vigoare.(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se aplică de drept contractelor în vigoare fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalități.  +  Articolul 5Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 23 iulie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 49Clientul final ale cărui locuri de consum au fost preluate de furnizorul de ultimă instanță obligat deoarece nu aveau asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă poate schimba furnizorul de energie electrică în condițiile și termenele prevăzute de reglementările aplicabile. (la 01-07-2018, sintagma: furnizorul de ultimă instanță a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul 2 ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018 ) 2. La articolul 55, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru clienții finali preluați deoarece nu aveau asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, pe lângă obligațiile generale de furnizare, FUI va asigura și:a) informarea clienților finali preluați, în conformitate cu reglementările aplicabile, cu privire la motivele și condițiile de preluare, inclusiv asupra prețului aplicat și a termenului maxim în care trebuie încheiat contractul de furnizare;b) publicarea pe pagina de internet proprie și punerea la dispoziția oricărui client final preluat, la solicitarea acestuia, a listei furnizorilor activi de energie electrică din România.  +  Articolul 6Se abrogă articolul 14 din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 27 octombrie 2014.  +  Articolul 7Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., operatorii de distribuție a energiei electrice și furnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Niculae Havrileț
    București, 24 februarie 2017.Nr. 12.  +  ANEXĂREGULAMENTde preluare de către furnizorii de ultimă instanță obligați a locurilor de consum aleclienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă