HOTĂRÂRE nr. 954 din 28 decembrie 2017privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 11 ianuarie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, al art. 10 alin. (2) și art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, Strada Cucului nr. 5, județul Brașov, instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești, denumit în continuare Institutul.  +  Articolul 2(1) Patrimoniul Institutului este constituit din bunuri aparținând domeniului public și privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, precum și din bunuri proprii, datorii și alte active, potrivit situațiilor financiare anuale întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Institutul are înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. MF 104661 suprafața de teren de 409,93 ha aparținând domeniului public al statului, din care se scade suprafața de teren de 3,77 ha, în baza raportului de verificare a documentației topografice de identificare a terenurilor ce fac obiectul restituirilor pe amplasamentul „Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști“ Brașov efectuat de către Societatea Comercială TOPCON - S.R.L., rezultând suprafața totală de teren de 406,16 ha care cuprinde:a) 231,09 ha, indispensabile activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.8 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare;b) 175,07 ha, retrocedate potrivit Hotărârilor Comisiei Județene Brașov nr. 503/27.10.2006, nr. 466/6.10.2006 și nr. 313/16.07.2008, precum și a proceselor-verbale de delimitare aferente acestora la comisiile locale în baza legilor fondului funciar, suprafață care rămâne în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și se actualizează după soluționarea definitivă a litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 2.475/197/2017 și nr. 2.474/197/2017 aflate pe rolul instanțelor de judecată.(3) Se aprobă trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Institutului, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.  +  Articolul 3(1) Institutul are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp și desfășoară și următoarele activități codificate potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN:a) diviziunea 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; grupa 014 Creșterea animalelor; clasa 0141 Creșterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creșterea altor bovine; clasa 0146 Creșterea porcinelor; clasa 0149 Creșterea altor animale; grupa 016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare; clasa 0163 Activități după recoltare; clasa 0164 Pregătirea semințelor;b) diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor; clasa 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.; grupa 108 Fabricarea altor produse alimentare; clasa 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor;c) diviziunea 18 Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor; grupa 181 Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi; clasa 1812 Alte activități de tipărire neclasificate altundeva n.c.a.;d) diviziunea 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice; grupa 202 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice; clasa 2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice;e) diviziunea 41 Construcții de clădiri, grupa 412 Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate; clasa 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;f) diviziunea 42 Lucrări de geniu civil; grupa 421 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane; clasa 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane; grupa 422 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare; clasa 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații; grupa 429 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești; clasa 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.;g) diviziunea 43 Lucrări speciale de construcții; grupa 431 Lucrări de demolare și de pregătire a terenului; clasa 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor; grupa 432 Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții; clasa 4321 Lucrări de instalații electrice; clasa 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; clasa 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții; grupa 433 Lucrări de finisare; clasa 4331 Lucrări de ipsoserie; clasa 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie; clasa 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților; clasa 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; grupa 439 Alte lucrări speciale de construcții; clasa 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; clasa 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;h) diviziunea 46 Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete; grupa 461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata; clasa 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și semifabricate; clasa 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie; grupa 462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii; clasa 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerț cu ridicata al florilor și plantelor; grupa 463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; grupa 467 Comerț cu ridicata specializat al altor produse; clasa 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice; clasa 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare; grupa 469 Comerț cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;i) diviziunea 47 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor; grupa 471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; grupa 472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; grupa 474 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic de telecomunicații în magazine specializate;j) diviziunea 49 Transporturi terestre și transporturi prin conducte; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;k) diviziunea 52 Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări;l) diviziunea 55 Hoteluri și alte facilități de cazare; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare;m) diviziunea 56 Restaurante și alte activități de servicii de alimentație; grupa 562 Activități de alimentație pentru evenimente și alte servicii de alimentație; clasa 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.;n) diviziunea 58 Activități de editare; grupa 581 Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare; clasa 5811 Activități de editare a cărților; clasa 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare; clasa 5819 Alte activități de editare;o) diviziunea 68 Tranzacții imobiliare; grupa 682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii; clasa 6820 Închirierea și subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate;p) diviziunea 69 Activități juridice și de contabilitate; grupa 692 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal; clasa 6920 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal;q) diviziunea 70 Activități ale direcțiilor, birourilor administrative, centralizate; activități de management și de consultanță în management; grupa 702 Activități de consultanță în management; clasa 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;r) diviziunea 71 Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică; grupa 712 Activități de testări și analize tehnice; clasa 7120 Activități de testări și analize tehnice;s) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;ș) diviziunea 73 Publicitate și activități de studiere a pieței; grupa 732 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; clasa 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;t) diviziunea 74 Alte activități profesionale, științifice și tehnice; grupa 742 Activități fotografice; clasa 7420 Activități fotografice; grupa 749 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; clasa 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;ț) diviziunea 77 Activități de închiriere și leasing; grupa 773 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile; clasa 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole;u) diviziunea 78 Activități de servicii privind forța de muncă; grupa 782 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;v) diviziunea 85 Învățământ; grupa 855 Alte forme de învățământ; clasa 8559 Alte forme de învățământ;w) diviziunea 94 Activități asociative diverse; grupa 941 Activități ale organizațiilor economice, patronale și profesionale; clasa 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale; clasa 9412 Activități ale organizațiilor profesionale.(2) Institutul desfășoară și dezvoltă relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, Institutul se poate asocia cu alte unități de cercetare-dezvoltare de interes public și privat, cu instituții de învățământ acreditate și cu operatori economici din țară și din străinătate, cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Finanțarea activității Institutului se realizează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Științe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Institutul poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, pentru proiecte de interes național strategic de lungă durată și pentru conservarea și valorificarea resurselor genetice vegetale și animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Institutul organizează și conduce evidența contabilă potrivit planului de conturi pentru instituții publice.(2) Situațiile financiare se aprobă de consiliul de administrație al Institutului și se depun la Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Personalul Institutului reorganizat se preia de noua unitate fără concurs.(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora și ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(3) Salarizarea personalului Institutului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Pentru activități cu caracter sezonier, Institutul poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Institut este de 163.  +  Articolul 10(1) Veniturile și cheltuielile Institutului se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acestuia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Institutul întocmește bugetul de venituri și cheltuieli care se aprobă prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.(3) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care se finanțează, în limita sumelor primite de la acesta.  +  Articolul 11(1) Institutul efectuează operațiunile de încasări și plăți prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrat fiscal.(2) Operațiunile de încasări și plăți în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituții de credit selectate de către Institut.  +  Articolul 12(1) Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale Institutului se aprobă prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, la propunerea consiliului de administrație.(2) Directorul general al instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Conducerea Institutului este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 5 membri;b) directorul general.(2) Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, președintele consiliului științific, directorul general al unității, care este și președintele consiliului de administrație, și un specialist în domeniu, din cadrul unității.(3) Numirea și revocarea membrilor consiliului de administrație se fac prin decizie a președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“.(4) Pentru activitatea desfășurată, în calitate de membri ai consiliului de administrație, aceștia pot beneficia de o indemnizație lunară stabilită de președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unității, în funcție de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(5) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de directorul general, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condițiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislației în vigoare.(6) Drepturile și obligațiile directorului general se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, care constituie anexă la contractul individual de muncă.(7) Persoana care ocupă funcția de director general are funcția de bază la Institut, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare. (8) Atribuțiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare și funcționare al Institutului.  +  Articolul 14Activitatea științifică a Institutului este coordonată de un consiliu științific al cărui regulament de organizare și funcționare se aprobă de consiliul de administrație al Institutului, în condițiile legii.  +  Articolul 15Institutul are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator și un autoturism de teren.  +  Articolul 16Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică prin: a) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, de la nr. M.F 104661, a suprafeței de teren de 3,77 ha, ca urmare a retrocedării terenului în baza legilor fondului funciar și a raportului de verificare a documentației topografice de identificare a terenurilor ce fac obiectul restituirilor pe amplasamentul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, efectuat de către Societatea Comercială TOPCON - S.R.L.;b) actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice, după caz, a bunurilor aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Institutului, potrivit anexelor nr. 1 și 2;c) trecerea bunurilor imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării/valorificării, în condițiile legii.  +  Articolul 17Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, anexele nr. 1 și 2 nu cuprind numărul cărții funciare pentru imobile.  +  Articolul 18Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul cercetării și inovării,
  Puiu-Lucian Georgescu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 28 decembrie 2017.Nr. 954.  +  Anexa nr. 1
  Bunurile din domeniul public al statului, aflate în administrarea
  Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov - C.U.I. 1091473
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică pe scurtAdresaValoarea de inventar (lei)
  1044608.28.12Clădire locuit150 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 582.167
  1044888.28.12Clădire locuitSuprafață construită = 150 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 575.162
  1044938.29.08Pavilion administrativ + laboratoareSuprafață construită = 631 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 51.192.133
  1044958.28.10Clădire post trafo 1Suprafață construită = 40 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 515.621
  1044978.28.13MagazieCărămidă, Suprafață construită = 240 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 514.126
  1044988.28.10Magazie semințeSuprafață construită = 248 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 528.317
  1045008.28.10FânarSuprafață construită = 406 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 518.495
  1045018.28.10Bucătărie furajerăSuprafață construită = 500 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 571.515
  1045028.27.07Grajd tăuraș G7Suprafață construită = 375 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 544.059
  1045048.27.07Saivan oiSuprafață construită = 700 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 535.210
  1045078.27.03SilozSuprafață construită = 150 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 56.470
  1045098.28.10Fânar captatori solariSuprafață construită = 71 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 53.234
  1045128.28.12Clădire locuitSuprafață construită = 108 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 582.843
  1045238.28.10FânarSuprafață construită = 405 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 512.915
  1045258.28.10Filtru sanitarSuprafață construită = 58 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 543.660
  1045278.27.03Depozit suprafață (celule siloz)Suprafață construită = 371 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 54.572
  1045298.28.12CantinăSuprafață construită = 290 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 533.232
  1045358.28.12Clădire locuitSuprafață construită = 465 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 5300.466
  1045388.28.12Clădire locuitS = 150 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 575.162
  1045408.28.12Clădire locuitS = 150 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 575.162
  1045438.28.10Clădire post trafo IISuprafață construită = 16 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 56.248
  1045458.27.07Grajd vaci G4Suprafață construită = 420 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 561.949
  1045488.28.10Magazie cerealeSuprafață construită = 200 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 512.176
  1045498.27.07Grajd vaci G6Suprafață construită = 420 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 568.080
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică pe scurtAdresaValoarea de inventar (lei)
  1045518.27.07Grajd experimental G1Suprafață construită = 415 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 529.276
  1045568.27.07Grajd vaci G3Suprafață construită = 420 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 561.949
  1045588.27.07Grajd tineret G5Suprafață construită = 420 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 563.992
  1045618.28.10Depozit probe fânSuprafață construită = 100 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 53.644
  1045658.28.10Remiză atelier mecanicSuprafață construită = 300 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 561.953
  1045818.28.10Uscători inSuprafață construită = 120 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 54.920
  1045848.28.10Clădire fabrică de lapteSuprafață construită = 150 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 534.320
  1045918.28.10Uscător plante medicinaleSuprafață construită = 324 mp, cărămidăȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 575.461
  1045948.28.10Șopron multifuncționalSuprafață construită = 540 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 545.097
  1046058.28.10Cabină pod basculăCărămidă, suprafață construită = 13 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 53.913
  1046128.28.10Fosă separator (F-ca de lapte)Beton, suprafață construită = 10 mcȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 53.674
  1046148.27.06Casă de vegetațieCărămidă, suprafață construită = 216 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 548.862
  1046618.05.03Total suprafață406,16 haȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov22.518.543
  1213018.27.07Grajd maternitate vaci G2Construcție cărămidă, Suprafață construită = 420 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 562.312
  TOTAL25.380.890
   +  Anexa nr. 2
  Bunurile din domeniul public al statului și din administrarea
  Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov - C.U.I. 1091473
  care trec în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării/valorificării, în condițiile legii
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)AdresaValoarea de inventar (lei)
  1045348.28.13Centrală termicăS = 100 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 512.115
  1045538.27.07Grajd cai muncăS = 100 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 515.866
  1045978.27.06Corp coridor sereCărămidă S = 80 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 51.703
  1046008.28.13Centrală termicăCărămidă, S = 30 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 54.119
  1046038.28.12Dormitor comunCărămidă, S = 450 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 512.888
  1046088.28.10Cabină pod basculăCărămidă, S = 9 mpȚara: România, județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Cucului nr. 51.355
  ----