REGULAMENTUL din 27 iunie 2016sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 bis din 23 august 2016    Notă
    Aprobat prin Ordinul nr. 1.167 din 27 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 645 din 23 august 2016
     +  Articolul 1 Scopul regulamentului Scopul prezentului regulament îl constituie stabilirea reglementărilor necesare în vederea conservării habitatelor naturale și speciilor de floră și faună sălbatice din situl de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea și ale Rezervației naturale Pârâul Pețea, obiective de interes public major și componente ale patrimoniului natural național și european.  +  Articolul 2 Custodia Administrarea celor două arii naturale protejate este asigurată de Agenția pentru Protecția Mediului Bihor pe baza prevederilor articolului numărul 20, alineatul (2), al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3 Parteneriate și colaborări(1) Activitățile custodelui legate de gestionarea științifică a celor două arii naturale protejate se pot realiza în parteneriat/colaborare cu entități de profil publice sau private și specialiști în domeniile de interes.(2) Implicarea factorilor interesați în managementul celor două arii naturale protejate se asigură prin colaborări sau parteneriate, prin dezbateri și întâlniri publice.  +  Articolul 4 Finanțarea activităților Finanțarea activităților custodelui se poate asigura din fonduri provenite din:(1) bugetul de stat sau al autorităților administrației publice locale;(2) activități proprii;(3) sistemul de tarife al custodelui;(4) proiecte finanțate prin programe locale, naționale sau internaționale;(5) subvenții, donații, sponsorizări, contribuții, legate.  +  Articolul 5 Accesul și circulația(1) Sunt interzise accesul și circulația cu mijloace motorizate pe teritoriul sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea și al Rezervației naturale Pârâul Pețea, în afara drumurilor deschise circulației publice.(2) Excepțiile de la restricția de acces și circulație cu mijloace motorizate vor avea: personalul custodelui, personalul organelor statului cu competențe pe teritoriu, poliție, jandarmerie, protecția civilă, autorități de mediu, autorități de gospodărirea apelor, ambulanță, personalul împuternicit pentru patrulări/controale, în cazul în care aceste categorii sunt în exercițiul funcțiunii, pe bază de delegație.(3) Este interzisă circulația cu ambarcațiuni, de orice fel, pe luciul de apă al sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea, cu excepția activităților de întreținere/curățenie, cercetare organizate de custode.(4) Accesul cu câinii pe teritoriul ariilor naturale protejate este permis doar în condițiile în care aceștia sunt ținuți permanent în lesă, iar stăpânii trebuie să prezinte dovada vaccinării.  +  Articolul 6 Activitățile de explorare și de exploatare ale apelor geotermale(1) Protecția zăcământului de apă geotermală, din zona Oradea - 1 Mai - Felix, este prioritară față de orice altă activitate, aceasta reprezentând sursa comună atât pentru izvoarele termale, ce alimentează și definesc cele două arii naturale protejate, cât și pentru exploatările prin foraje a apei calde utilizată în activitatea balneară și de tratament.(2) Avizarea lucrărilor de exploatare a apelor geotermale, amplasate pe suprafața administrativ-teritorială a comunei Sânmartin, se va realiza astfel încât debitele de exploatare să nu influențeze negativ debitele izvoarelor termale din situl de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea și implicit nivelul apei din rezervația naturală, în Ochiul Mare.(3) În cazul scăderii alarmante ale nivelului, temperaturii și debitelor izvoarelor naturale, se va restricționa concesionarilor exploatarea apei geotermale până la restabilirea situației.(4) Pentru protejarea zăcământului de apă geotermală de mică adâncime Felix - 1 Mai în vederea asigurării debitelor izvoarelor termale se vor respecta următoarele măsuri de conservare:a) monitorizarea tuturor forajelor de exploatare a apei geotermale;b) verificarea periodică a mijloacelor de monitorizare a forajelor de extracție a apei geotermale;c) identificarea forajelor ilegale din zăcământul de mică adâncime Felix - 1 Mai;d) reevaluarea potențialului zăcământului geotermal și a debitelor maxime de extracție din zăcământul Oradea - Felix - 1 Mai;e) stoparea concesionării de noi perimetre de extracție a apei geotermale din zăcământul de mică adâncime Băile Felix - Băile 1 Mai până la reevaluarea potențialului zăcământului geotermal și debitelor maxime de extracție;f) restricționarea exploatărilor de apă geotermală în perioadele în care acestea influențează negativ nivelul, temperatura și debitul apei din rezervația naturală, în Ochiul Mare;g) dezvoltarea de programe/proiecte de exploatare a apei geotermale, în perimetrul Felix - 1 Mai, din nivelul de mare adâncime, de 2000- 3000 m, cu pompe de reinjecție;h) realizarea/extinderea dubletelor, cu pompe de reinjecție, la forajele de exploatare a apei geotermale din zona Oradea;i) dotarea ștrandurilor și a piscinelor, ce utilizează apa geotermală, cu instalații de recirculare și filtrare a apei uzate și panouri solare de reîncălzire, prin programe/proiecte de modernizare a echipamentului;  +  Articolul 7 Activitățile de exploatare a apelor freatice(1) Exploatarea acviferelor de apă rece, prin puțuri sau fântâni, situate în perimetrul zăcământului geotermal, de mică adâncime, 1 Mai - Felix va fi avizată de către custode.(2) Amplasarea puțurilor sau fântânilor în cele două arii naturale protejate sau în vecinătatea acestora este interzisă.  +  Articolul 8 Activitățile de prospecțiune, explorare și exploatare ale altor substanțe minerale utile(1) Nu vor fi avizate în perimetrele de exploatare și de protecție ale zăcământului de apă geotermală 1 Mai - Felix și Oradea a lucrărilor de explorare și exploatare pentru substanțe minerale utile susceptibile să pericliteze parametrii fizico-chimici ai rezervei de apă geotermală.(2) Nu vor fi avizate în arealul sitului de importanță comunitară R0SCI0098 Lacul Pețea lucrările de explorare și exploatare pentru substanțe minerale utile susceptibile să afecteze negativ peisajul și mediul natural;(3) În cadrul programului de prospecțiune, explorare, exploatare de substanțe minerale utile se va exclude de la concesionare noi perimetre în zona Băile 1 Mai - Băile Felix, aceasta fiind, prioritar, o zonă balneo-climaterică de dezvoltare turistică ce include și arii naturale protejate.  +  Articolul 9 Activitățile de pescuit(1) Activitățile privind protecția fondului piscicol, pescuitul și acvacultura se supun prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;(2) Gestionarii bazinelor amenajate pentru acvacultură, din zonă, vor asigura ca speciile de pești și alte animale din heleșteie să nu ajungă în apele pârâului Pețea;(3) Pe teritoriul sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea și al Rezervației naturale Pârâul Pețea pescuitul este interzis.  +  Articolul 10 Cultivarea terenurile agricole Cultivarea terenurilor agricole pe suprafața și din vecinătatea sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea se supune următoarelor reglementări:(1) este interzisă cultivarea sub orice formă a organismelor modificate genetic;(2) este interzisă folosirea îngrășămintelor chimice și a substanțelor de protecție a plantelor;(3) este interzisă incendierea vegetației și a resturilor vegetale;(4) se interzice afectarea regimul hidrologic al terenurilor, prin drenare, desecare și altele asemenea;(5) vor fi aplicate îngrășămintele naturale numai în perioadele fără îngheț și după retragerea apelor de primăvară;(6) vor fi îndepărtate speciile de plante alohtone, exotice invazive;(7) vor fi păstrați arborii solitari sau pâlcurile de arbori existenți;(8) vor fi păstrate aliniamentele de arbori și arbuști de la marginea parcelelor;(9) va fi păstrată o bandă nearată de minim 10 m de la malul habitatelor acvatice sau zonelor umede.  +  Articolul 11 Pășunatul(1) Pășunatul pe teritoriul sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea se desfășoară cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013;(2) Utilizarea rațională a pajiștilor și pășunilor pentru cosit și/sau pășunat, se face numai cu animalele domestice proprietate a membrilor comunităților ce dețin aceste pășuni sau care dețin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislația națională în vigoare, pe suprafețele, în perioadele și cu speciile și efectivele avizate de custode, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale și speciile de floră și faună sălbatică.(3) În cazul în care proprietarul sau administratorul pășunilor este altul decât utilizatorul acestora, este obligatorie încheierea de contracte de pășunat între aceștia.(4) În contracte se specifică în mod obligatoriu: numărul de animale pe specii, perioadele de pășunat, suprafețele și limitele acestora, precum și obligațiile utilizatorului privind locul de târlire, modul de gospodărire a surselor de apă, drumuri de acces și trebuie să fie prezentate custodelui în vederea avizării.  +  Articolul 12 Cercetarea științifică(1) Cercetarea științifică în situl de importanță comunitară R0SCI0098 Lacul Pețea și în Rezervația naturală Pârâul Pețea va fi orientată, pe cât posibil, spre realizarea scopului primordial, cel de conservare a biodiversității actuale și fosile.(2) Activitatea de cercetare științifică pe teritoriul sitului de importanță comunitară R0SCI0098 Lacul Pețea și în Rezervația naturală Pârâul Pețea se desfășoară cu avizul custodelui.(3) În cazul temelor de cercetare se vor încheia contracte cu cei care derulează cercetarea, contracte care să asigure accesul custodelui la rezultatele cercetării în vederea utilizării lor în activitatea de management. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părți iar dreptul asupra utilizării rezultatelor se stabilește prin contract.  +  Articolul 13 Turismul(1) Pe teritoriul sitului de importanță comunitară R0SCI0098 Lacul Pețea sunt permise activități de turism și de educație ecologică, cu respectarea regulilor de vizitare, conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.(2) Vizitarea Rezervației naturale Pârâul Pețea, zona Ochiul Mare - Lacul cu nuferi se poate face solitar sau în grupuri de maxim 50 de persoane, în cadrul programului de vizitare stabilit de custode, afișat la intrarea în rezervație.(3) Custodele poate institui un cuantum al tarifelor de vizitare, conform prevederilor legale în vigoare, ce se va afișa la intrarea în rezervație.(4) Custodele poate asigura ghidajul în rezervație pentru grupuri organizate, la solicitarea acestora cu 24 de ore înaintea vizitării și cu achitarea taxei de ghidaj.(5) Deschiderea de trasee turistice sau poteci tematice și amplasarea panourilor indicatoare și informative și întreținerea lor, se fac numai cu avizul custodelui și, în cazul traseelor noi, după omologarea acestora conform prevederilor legale.(6) Camparea pe teritoriul sitului de importanță comunitară R0SCI0098 Lacul Pețea și în Rezervația naturală Pârâul Pețea sunt interzise.(7) Organizarea de activități de grup de orice fel care presupun accesul pe teren în zona sitului de importanță comunitară R0SCI0098 Lacul Pețea sau în Rezervația naturală Pârâul Pețea se fac numai cu avizul custodelui.(8) Deșeurile rezultate din activitățile de turism și/sau vizitare a sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea și a Rezervației naturale Pârâul Pețea se evacuează de către turiști și organizatorii activităților de turism/vizitare sau de deținătorii legali ai terenului.(9) Perturbarea liniștii în situl de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea și în Rezervația naturală Pârâul Pețea prin orice fel de mijloace, strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio și altele asemenea, este strict interzisă.(10) Sunt interzise în arealul sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea și în Rezervația naturală Pârâul Pețea:a) aprinderea focului;b) distrugerea sau degradarea panourilor informative, indicatoare și de atenționare, precum și a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice/potecile tematice;c) spălatul și utilizarea de detergenți.  +  Articolul 14 Managementul deșeurilor(1) Pe teritoriul sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea și al Rezervației naturale Pârâul Pețea este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel.(2) Deținătorii cu orice titlu a terenurilor din cuprinsul sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea și al Rezervației naturale Pârâul Pețea au obligația de a asigura luarea măsurilor de salubrizare/curățare a terenurilor ce le aparțin.(3) Autoritățile publice locale de pe raza sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea și al Rezervației naturale Pârâul Pețea au responsabilitatea de a desființa depozitele ilegale de deșeuri aflate pe teritoriul lor administrativ.  +  Articolul 15 Construcțiile(1) Pe teritoriul Rezervației naturale Pârâul Pețea sunt interzise realizarea de orice construcții, cu excepția celor destinate administrării ariei naturale protejate sau activităților științifice, a celor destinate asigurării siguranței naționale ori prevenirii unor calamități naturale, în condițiile legii;(2) Realizarea oricăror investiții în interiorul sau în imediata vecinătate a sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea se va face doar, cu avizul custodelui, conform reglementărilor în vigoare, cu atenție deosebită pe impactul asupra habitatelor și speciilor pentru care a fost înființată aria naturală protejată.(3) Construirea de noi drumuri în cuprinsul sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea este interzisă.  +  Articolul 16 În situl de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea pentru speciile de animale sălbatice terestre și acvatice de interes comunitar și care se află sub regim strict de protecție, precum și speciile incluse în lista roșie națională, sunt interzise:(1) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;(2) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;(3) distrugerea și/sau culegerea cuiburilor și ouălor din natură;(4) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;(5) deținerea, transportul, comerțul sau schimburile în orice scop fără autorizația autorității de mediu competente.  +  Articolul 17(1) Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru comunele și suprafețele acestora incluse în perimetrul sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea și în Rezervația naturală Pârâul Pețea se face de către autoritățile administrațiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentații a prevederilor referitoare la aria naturală protejată menționată.(2) Modificarea și/sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin (1) se fac cu avizul custodelui sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea și al Rezervației naturale Pârâul Pețea, pentru asigurarea conformității cu prevederile Planului de management.(3) Documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin (1) modificate și/sau actualizate de către autoritățile administrației publice menționate la alin (1) vor include în piesele grafice/desenate și limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0098 Lacul Pețea și al Rezervației naturale Pârâul Pețea  +  Articolul 18 Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală, materială sau civilă, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 19 Verificarea aplicării prezentului Regulament se face de către Custode și de către personalul instituțiilor statului cu competențe în zonă.  +  Articolul 20Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21 Planurile, programele, proiectele sau activitățile ce se doresc a fi implementate pe teritoriul sitului de importanță comunitară R0SCI0098 Lacul Pețea și al Rezervației naturale Pârâul Pețea sau în vecinătatea acestuia vor fi supuse avizării de către custode, în condițiile legale în vigoare.  +  Articolul 22 Prezentul Regulament poate fi modificat conform legislației în vigoare. -----