DECIZIE nr. 541 din 19 august 2013 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 2 septembrie 2013  În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (2) pct. 25 și 26, art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (3), (4) și (5), art. 22 și 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013,având în vedere Ordinul ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 225/2003 pentru aprobarea Documentului de politică și strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poștale,președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta decizie reglementează condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de servicii poștale ca furnizori de serviciu universal, astfel cum aceștia sunt definiți la art. 2 pct. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și modalitățile de finanțare a costului net determinat de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definițiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, și la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale. (la 11-01-2018, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.098 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 11 ianuarie 2018 )  +  Articolul 2Poate fi desemnat ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor de servicii poștale autorizat să furnizeze serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care urmează a fi desemnat, în condițiile regimului de autorizare generală și care asigură îndeplinirea condițiilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, pentru prestarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal.  +  Articolul 3(1) Desemnarea unui furnizor de servicii poștale ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale se realizează de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, la cerere sau din oficiu, pentru prestarea unuia ori mai multor servicii incluse în sfera serviciului universal, așa cum acestea sunt definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, și în legislația secundară a ANCOM, pe întreg teritoriul național sau doar pe o parte a acestuia, astfel încât să se asigure acoperirea întregului teritoriu.(2) Furnizorii de serviciu universal se desemnează pentru o perioadă suficientă care să asigure viabilitatea economică a serviciilor furnizate, dar nu mai mult de 10 ani.(3) În cazuri bine justificate, ANCOM poate dispune prelungirea cu cel mult 1 an a perioadei pentru care a fost desemnat furnizorul de serviciu universal, fără însă a depăși perioada maximă de 10 ani prevăzută la alin. (2).(4) Desemnarea de către ANCOM a 2 sau mai mulți furnizori de serviciu universal care concurează pe aceleași piețe din domeniul serviciilor poștale se va realiza astfel încât să nu se creeze niciunuia dintre furnizori un dezavantaj concurențial, respectându-se principiul păstrării unui echilibru din punctul de vedere al rentabilității prestării serviciilor poștale între zona în care fiecare dintre aceștia urmează să presteze serviciile pentru care a fost desemnat și zona sau zonele ce a/au fost stabilită(e) pentru ceilalți furnizori de serviciu universal concurenți și luându-se în considerare avantajele de ordin competitiv de care beneficiază fiecare dintre furnizorii de serviciu universal.(5) În aplicarea prevederilor prezentei decizii, ANCOM va urmări atingerea obiectivelor prevăzute la art. 48 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, și va acționa în vederea limitării posibilelor efecte negative determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal asupra concurenței, precum și a protecției intereselor utilizatorilor.  +  Capitolul II Desemnarea la cerere  +  Articolul 4(1) Orice furnizor de servicii poștale incluse în sfera serviciului universal, care intenționează să fie desemnat ca furnizor de serviciu universal, va transmite la sediul central al ANCOM o cerere cu privire la această intenție, având formatul prevăzut în anexă.(2) Termenul în care furnizorii de servicii poștale pot transmite cererea prevăzută la alin. (1) este de 30 de zile de la data la care ANCOM publică un anunț, pe propria pagină de internet, cu privire la intenția de a desemna unul sau mai mulți furnizori de servicii poștale incluse în sfera serviciului universal ca furnizori de serviciu universal.(3) Anunțul prevăzut la alin. (2) va cuprinde, cel puțin, serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se intenționează desemnarea furnizorilor de serviciu universal și perioada de desemnare. În cazul în care ANCOM intenționează să desemneze mai mulți furnizori de serviciu universal pentru diferite zone geografice, anunțul prevăzut la alin. (2) va cuprinde și zonele geografice definite.(4) Cererea se transmite împreună cu celelalte documente necesare numai în unul dintre următoarele moduri:a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură;b) printr-un serviciu poștal;c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.(5) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieșire a corespondenței al ANCOM, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANCOM printr-un serviciu poștal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.  +  Articolul 5(1) Cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal va cuprinde următoarele informații:a) datele de identificare ale solicitantului;b) serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea;c) zona geografică pentru care se solicită desemnarea, în cazul în care ANCOM intenționează să desemneze mai mulți furnizori de serviciu universal pentru diferite zone geografice.(2) La cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal vor fi anexate următoarele informații și documente, care fac parte integrantă din aceasta:a) certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului privind inexistența unei proceduri de dizolvare voluntară, judiciară sau ca urmare a aplicării procedurilor de insolvență;b) copii ale situațiilor financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toată perioada scursă de la înființare, în cazul în care aceasta este mai mică de 3 ani, depuse la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislației în vigoare;c) o descriere a mijloacelor tehnologice și materiale, precum și a resurselor umane pe baza cărora solicitantul garantează, pentru furnizarea serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea, respectarea obligațiilor prevăzute la art. 10-13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013;d) o descriere a cerințelor de calitate a căror îndeplinire este garantată de solicitant și a măsurilor necesare pentru îndeplinirea acestor cerințe;e) o propunere financiară în care solicitantul va prezenta detaliat estimarea valorii maxime anuale a costului net înregistrat cu furnizarea serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea, pentru toată perioada de desemnare;f) o listă cu amplasamentul tuturor punctelor de acces și de contact ale rețelei poștale operate de solicitant sau de alți furnizori de servicii poștale cu care solicitantul a încheiat contracte în acest scop, pentru care acesta garantează că vor fi utilizate în vederea furnizării serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea.(3) Informațiile prevăzute la alin. (2) lit. d) vor cuprinde, cel puțin, normele de distribuire a trimiterilor poștale care fac obiectul serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, obiectivele de calitate stabilite pentru normele de distribuire, numărul anual de reclamații întemeiate privind prestarea serviciilor (volumul trimiterilor poștale reclamate ca nepredate, distruse sau predate deteriorate, care fac obiectul furnizării serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea raportat la volumul total de trimiteri care fac obiectul furnizării serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal), suma despăgubirilor acordate ca urmare a acestor reclamații, precum și numărul anual de sesizări întemeiate referitoare la atitudinea salariaților furnizorului față de utilizatorii serviciilor poștale din sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea.  +  Articolul 6(1) În termen de 15 zile de la data publicării anunțului prevăzut la art. 4 alin. (2), președintele ANCOM va stabili, prin decizie, o comisie de evaluare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal.(2) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) va fi formată din specialiști în domeniile economic, tehnic și juridic și va avea ca atribuții:a) verificarea îndeplinirii condițiilor de formă ale cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal, prevăzute la art. 5;b) verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și a capacității solicitantului de a respecta obligațiile privind furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, precum și a propunerii financiare a solicitantului;c) redactarea proiectului deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal.(3) Comisia de evaluare poate cere solicitanților orice documente, informații sau clarificări, necesare pentru soluționarea cererilor, indicând și termenul în care acestea trebuie depuse.  +  Articolul 7În vederea stabilirii cererii câștigătoare, comisia de evaluare va lua în considerare următoarele:a) gradul de acoperire a teritoriului național sau, după caz, a zonei geografice pentru care se solicită desemnarea, garantat de solicitanți, inclusiv densitatea punctelor de acces și de contact ale rețelelor poștale operate de aceștia sau de alți furnizori de servicii poștale cu care solicitanții au încheiat contracte în acest scop;b) capacitatea tehnică, economică și financiară a solicitanților;c) capacitatea de a asigura un nivel uniform al tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal pe întreg teritoriul țării;d) costul net asociat furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea;e) alte date relevante prezentate de solicitanți.  +  Articolul 8Comisia de evaluare poate respinge o cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în următoarele cazuri:a) cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal nu îndeplinește condițiile de formă prevăzute la art. 5;b) cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal nu a fost depusă în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2);c) documentele, informațiile sau clarificările solicitate de comisia de evaluare în scopul soluționării cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal nu au fost depuse în termenul indicat de comisia de evaluare potrivit art. 6 alin. (3);d) solicitantul nu îndeplinește condițiile de eligibilitate sau nu face dovada capacității de a respecta obligațiile privind furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013.  +  Articolul 9(1) Termenul de soluționare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal este de 90 de zile de la data publicării anunțului prevăzut la art. 4 alin. (2).(2) În cazul în care, potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (3), unui solicitant îi sunt cerute documente, informații sau clarificări, termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la primirea acestora sau până la expirarea termenului de depunere stabilit de comisia de evaluare.(3) ANCOM va transmite simultan tuturor ofertanților o înștiințare privind rezultatul procedurii de desemnare.(4) Solicitanții a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare vor fi informați cu privire la motivele care au stat la baza respingerii propriei oferte sau cu privire la motivele care au determinat desemnarea unei alte oferte ca fiind câștigătoare.  +  Articolul 10(1) Persoanele interesate pot depune contestație privind rezultatul procedurii de desemnare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea înștiințării prevăzute la art. 9 alin. (3). Contestația trebuie întocmită în scris și depusă la sediul central al ANCOM de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură, sau transmisă prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii contestațiilor, o comisie desemnată de președintele ANCOM prin decizie, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 6, formată din alte persoane decât cele care au făcut parte din comisia inițială, soluționează contestațiile și încheie un proces-verbal, aprobat de președintele ANCOM. Rezultatul se comunică în scris contestatarilor.(3) Pe baza rezultatelor procedurii de desemnare, comisia de evaluare sau comisia de soluționare a contestațiilor elaborează proiectul deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal, pe care îl supune spre aprobare președintelui ANCOM.  +  Capitolul III Desemnarea din oficiu  +  Articolul 11ANCOM va putea desemna din oficiu furnizorii de serviciu universal în următoarele cazuri:a) dacă niciun furnizor de servicii poștale incluse în sfera serviciului universal nu a depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2);b) dacă niciunul dintre furnizorii de servicii poștale incluse în sfera serviciului universal care au depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2) nu a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal după parcurgerea procedurii prevăzute la cap. II;c) dacă, după parcurgerea procedurii prevăzute la cap. II, nu au fost desemnați furnizori de serviciu universal pentru toate serviciile poștale incluse în sfera serviciului universal pentru care ANCOM intenționa să desemneze furnizori de serviciu universal sau pentru întreg teritoriul țării.  +  Articolul 12(1) Desemnarea din oficiu se realizează prin decizie a președintelui ANCOM, pe baza propunerilor comisiei de evaluare prevăzute la art. 6, cu respectarea procedurii de consultare prevăzute la art. 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013.(2) Comisia de evaluare propune desemnarea unui furnizor de serviciu universal pe baza unuia sau a mai multora dintre criteriile prevăzute la art. 7, cu excepția criteriului menționat la art. 7 lit. d), precum și, dacă este cazul, pe baza altor criterii relevante, cu respectarea principiilor eficienței, obiectivității, transparenței și nediscriminării.(3) Propunerile comisiei de evaluare vor conține denumirea furnizorului de servicii poștale incluse în sfera serviciului universal propus a fi desemnat ca furnizor de serviciu universal, serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se propune desemnarea, zonele geografice pentru care se propune desemnarea, motivele pentru care este necesară desemnarea din oficiu, precum și celelalte date ce urmează a fi incluse în decizia de desemnare.  +  Capitolul IV Decizia de desemnare ca furnizor de serviciu universal  +  Articolul 13(1) Decizia de desemnare ca furnizor de serviciu universal conferă furnizorului de servicii poștale drepturi și obligații specifice, suplimentare față de cele prevăzute în autorizația generală.(2) Decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal va conține cel puțin următoarele:a) serviciile pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal;b) perioada de desemnare;c) zona geografică pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal;d) dreptul de a acționa în relațiile internaționale în calitate de furnizor de serviciu universal și de a încheia acorduri operaționale în această calitate;e) dreptul de a utiliza formularele internaționale specifice, prevăzute în acordurile internaționale la care România este parte;f) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice altă natură care i se cuvin în temeiul mecanismului de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal, în condițiile cap. V;g) dreptul de a aplica tarife speciale pentru toți utilizatorii și integratorii în condiții transparente și nediscriminatorii, atât cu privire la tarifele propriu-zise, cât și cu privire la condițiile asociate acestora;g^1) dreptul de a înființa posturi și de a angaja salariați cu contracte individuale de muncă pe durată determinată, pe perioada concediilor de odihnă ale salariaților care ocupă posturi unice, în cazul localităților unde furnizorul nu are alți salariați cu aceeași calificare; (la 11-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.098 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 11 ianuarie 2018 ) h) obligația de a asigura cel puțin o colectare de la fiecare punct de acces și cel puțin o livrare la adresa indicată, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puțin de 5 zile pe săptămână, în fiecare localitate în care prestează serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligația să le furnizeze, cu excepția cazurilor sau a condițiilor geografice considerate excepționale de ANCOM ori a cazurilor în care ANCOM stabilește ca livrarea să se facă la anumite instalații corespunzătoare, în condiții determinate, inclusiv la propunerea furnizorului de serviciu universal; (la 11-01-2018, Litera h) din Alineatul (2) , Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.098 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 11 ianuarie 2018 ) i) obligația de a respecta condițiile specifice de livrare a trimiterilor poștale care fac obiectul unui serviciu inclus în sfera serviciului universal, stabilite de ANCOM;j) obligația de a respecta cerințele esențiale, inclusiv normele privind securitatea rețelei poștale publice pe care o operează;k) obligația de a oferi servicii identice utilizatorilor care se află în condiții comparabile;l) obligația de a oferi servicii disponibile pentru toți utilizatorii, fără niciun fel de discriminare, în special din rațiuni de ordin politic, religios sau ideologic;m) obligația de a oferi servicii neîntrerupt, cu excepția cazurilor de forță majoră;n) obligația de a asigura o evoluție continuă a serviciilor în funcție de cerințele tehnice, economice și sociale, precum și să urmărească adaptarea serviciilor la cerințele utilizatorilor;o) obligația de a asigura accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze în condiții echivalente celor de care beneficiază ceilalți utilizatori, cu respectarea normelor adoptate de ANCOM;p) obligația de a pune la dispoziția utilizatorilor, integratorilor și a furnizorilor de servicii poștale, în mod regulat, informații detaliate și actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor din sfera serviciului universal pe care le furnizează, în special informații referitoare la condițiile generale de acces la aceste servicii, precum și la tarifele și cerințele minime de calitate pentru aceste servicii;q) obligația de a asigura accesul utilizatorilor, integratorilor și furnizorilor de servicii poștale la rețeaua poștală publică pe care o operează, în condiții de transparență, obiectivitate și nediscriminare;r) obligația de a asigura accesul altor furnizori de servicii poștale la serviciile poștale care intră în sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze și la elementele de infrastructură a rețelei poștale publice pe care o operează, în măsura necesară furnizării propriilor servicii poștale, în condiții transparente, proporționale și nediscriminatorii;s) obligația de a practica, pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal, tarife accesibile, indiferent de localizarea geografică, transparente, nediscriminatorii și fundamentate în funcție de costuri, care să stimuleze furnizarea unui serviciu universal eficient, cu excepția cecogramelor interne și internaționale care sunt furnizate cu titlu gratuit, precum și a altor categorii de trimiteri poștale a căror gratuitate este prevăzută în acordurile internaționale la care România este parte sau este stabilită prin hotărâre a Guvernului; (la 11-01-2018, Litera s) din Alineatul (2) , Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.098 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 11 ianuarie 2018 ) ș) obligația stabilirii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal, pe care are obligația să le presteze, cu respectarea plafoanelor tarifare și formulelor de control al modificării tarifelor acestor servicii, în cazul în care ANCOM va impune această obligație; (la 11-01-2018, Litera ș) din Alineatul (2) , Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.098 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 11 ianuarie 2018 ) ș^1) obligația stabilirii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal, pe care are obligația să le presteze, cu respectarea modalităților de stabilire sau de modificare a acestor tarife, ținând seama și de caracteristicile specifice ale acestor servicii, în cazul în care ANCOM va impune această obligație; (la 11-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.098 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 11 ianuarie 2018 ) ș^2) obligația stabilirii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal, pe care are obligația să le presteze, cu respectarea principiilor de stabilire a unor tarife individuale pentru aceste servicii, în cazul în care ANCOM va impune această obligație; (la 11-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.098 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 11 ianuarie 2018 ) ș^3) obligația de a supune aprobării ANCOM, până la data impunerii uneia sau mai multora dintre măsurile prevăzute la lit. ș), ș^1) și ș^2), a oricărei modificări a tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze; (la 11-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.098 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 11 ianuarie 2018 ) ș^4) obligația de a aduce la cunoștința publicului tarifele practicate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, pe care are obligația să le presteze, precum și orice modificări ale acestor tarife, cu cel puțin 30 de zile înainte de data intrării în vigoare a acestora, în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare; (la 11-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.098 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 11 ianuarie 2018 ) t) obligația practicării, pe întregul teritoriu național sau în zona geografică pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal, a unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze;ț) obligația de a supune aprobării ANCOM criteriile și condițiile pe baza cărora aplică tarifele speciale menționate la lit. g), precum și orice modificări sau completări aduse acestora;u) obligația respectării principiilor prevăzute la art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, la încheierea acordurilor privind tarifele terminale pentru trimiterile poștale intracomunitare expediate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene către o adresă aflată pe teritoriul României;v) obligația de a ține o evidență contabilă separată conform condițiilor stabilite de ANCOM;w) obligația de a stabili și de a supune spre aprobare ANCOM regulile aplicabile serviciilor poștale din sfera serviciului universal pe care are obligația să le presteze, în termenul stabilit prin decizia de desemnare și cu respectarea eventualelor reguli minime obligatorii stabilite de ANCOM;x) obligația de a respecta cerințele minime de calitate impuse furnizorului de serviciu universal, precum și obligația referitoare la întocmirea și publicarea rapoartelor anuale privind respectarea acestor cerințe, în condițiile stabilite de ANCOM prin decizia de desemnare și prin decizia privind condițiile și procedura de evaluare a respectării cerințelor în cauză;y) obligația de a publica informații referitoare la statistica reclamațiilor adresate furnizorului de serviciu universal, precum și modul în care acestea au fost soluționate;z) obligația de a supune aprobării ANCOM contractul-cadru în temeiul căruia se desfășoară relațiile furnizorului de serviciu universal cu utilizatorii;aa) alte drepturi și obligații relevante în ceea ce privește furnizarea serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal.  +  Capitolul V Mecanismul de finanțare a obligațiilor de serviciu universal  +  Articolul 14(1) Dacă, în urma calculării de către furnizorul de serviciu universal a costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ANCOM constată că furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal constituie o sarcină injustă pentru furnizorul de serviciu universal, ANCOM va decide, la cererea acestuia, compensarea costului net determinat de furnizarea serviciilor pentru care a fost desemnat, în limita sumei solicitate de către furnizorul de serviciu universal.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. I din DECIZIA nr. 451 din 29 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 8 iunie 2015.(2) Costul net al obligațiilor de serviciu universal se calculează ca diferență dintre costul net suportat de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de serviciu universal și costul net al aceluiași furnizor de servicii poștale, în cazul în care și-ar desfășura activitatea fără a avea obligațiile de serviciu universal.(2^1) Costul net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal constituie o sarcină injustă dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:a) nivelul rentabilității capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal ca urmare a îndeplinirii obligațiilor legale se află sub valoarea costului mediu ponderat al capitalului stabilit de ANCOM;b) valoarea costului net stabilit de ANCOM depășește pragul de materialitate de 3% din valoarea veniturilor înregistrate de furnizorul desemnat de serviciu universal din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.----------Alin. (2^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 451 din 29 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 8 iunie 2015.(3) Calculul costului net va lua în considerare toți factorii relevanți, inclusiv beneficiile intangibile și avantajele comerciale de care furnizorul de servicii poștale se bucură ca urmare a desemnării ca furnizor de serviciu universal, existența unei marje rezonabile de profit și stimularea eficienței costurilor.(4) Determinarea costului net se bazează pe următoarele:a) elementele serviciilor din sfera serviciului universal care pot fi furnizate doar în pierdere sau în afara condițiilor comerciale normale;b) costuri determinate de anumiți utilizatori sau grupuri de utilizatori cărora, având în vedere costurile de furnizare ale unui anumit serviciu, veniturile generate și tarifele practicate de furnizorul de serviciu universal, nu le poate fi asigurat accesul la serviciile din sfera serviciului universal decât în pierdere sau în alte condiții decât practicile comerciale normale.(5) Furnizorul de serviciu universal calculează costul net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal conform unei metodologii stabilite prin decizia președintelui ANCOM de desemnare a furnizorului de serviciu universal.(6) Cererea prevăzută la alin. (1) se transmite anual, până la data de 14 august a exercițiului financiar ulterior celui pentru care se solicită compensarea, împreună cu situația privind costurile, veniturile și capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, în condițiile stabilite de ANCOM.----------Alin. (6) al art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. I din DECIZIA nr. 451 din 29 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 8 iunie 2015.(7) ANCOM stabilește, dacă este cazul, suma ce urmează a fi compensată pentru fiecare furnizor de serviciu universal, cu luarea în considerare, atunci când este necesar, a prevederilor alin. (8), în termen de 160 de zile de la primirea unei cereri de compensare a costului net corecte și complete, în condițiile prezentului articol. (la 11-01-2018, Alineatul (7) din Articolul 14 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.098 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 11 ianuarie 2018 ) (7^1) În cazul în care furnizorul de serviciu universal nu transmite toate documentele și informațiile în condițiile prevăzute la alin. (6), ANCOM informează furnizorul de serviciu universal cu privire la acest aspect, termenul prevăzut la alin. (7) fiind suspendat de la data comunicării solicitării de completare către furnizorul de serviciu universal, până la data primirii acestor completări de către ANCOM.----------Alin. (7^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 668 din 14 aprilie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 17 aprilie 2014.(7^2) Furnizorul de serviciu universal are obligația de a răspunde solicitării de completare prevăzute la alin. (7^1) în termen de maximum 5 zile de la data comunicării acesteia.----------Alin. (7^2) al art. 14 a fost introdus de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 668 din 14 aprilie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 17 aprilie 2014.(8) În cazul în care furnizorul de serviciu universal a fost desemnat la cerere, costul net anual care îi va fi compensat nu va putea depăși valoarea corespunzătoare prezentată de acesta în propunerea financiară care a însoțit cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal.(9) Suma maximă ce poate fi compensată va fi stabilită ca minimum dintre valoarea costului net ce ar putea fi compensat până la atingerea nivelului rezonabil al rentabilității capitalului angajat (CMPC) înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal și valoarea costului net ce depășește 3% din veniturile aferente serviciilor din sfera serviciului universal, dar nu mai mult decât suma solicitată de furnizorul de serviciu universal prin cererea de compensare.----------Alin. (9) al art. 14 a fost introdus de pct. 5 al art. I din DECIZIA nr. 451 din 29 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 8 iunie 2015.  +  Articolul 15(1) Compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal se realizează din sursele și în condițiile stabilite de prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea procedurii și termenelor stabilite de aceste dispoziții.(2) În cazul în care vor fi desemnați doi sau mai mulți furnizori de serviciu universal, necesarul total de finanțare a serviciului universal se stabilește anual prin însumarea valorilor ce urmează a fi compensate pentru toți furnizorii de serviciu universal, calculate conform dispozițiilor prezentei decizii.(3) Persoanele obligate la plata contribuției prevăzute la art. 23 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, sunt cele care au avut calitatea de furnizor de servicii poștale în cursul anului pentru care se datorează contribuția, calitate care subzistă și la data stabilirii acesteia.(4) În vederea determinării cuantumului contribuțiilor individuale, ANCOM va utiliza informațiile din anexa nr. 2 „Date financiare corespunzătoare activității furnizorului de servicii poștale“ depusă de fiecare furnizor conform prevederilor Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 314/2017 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale.(5) În situația în care furnizorii prevăzuți la alin. (3) nu transmit informațiile prevăzute la alin. (4), la determinarea cuantumului contribuțiilor individuale se va lua în calcul întreaga cifră de afaceri a acestora înregistrată în cursul anului pentru care se datorează contribuția.(6) În cazul furnizorilor cărora le-a încetat calitatea ca urmare a fuziunii, contribuția va fi stabilită în sarcina societăților absorbante sau nou-constituite, după caz.(7) În situația desemnării mai multor furnizori de serviciu universal, cuantumul contribuției pe care este obligat să o plătească fiecare furnizor de serviciu universal este calculat ca fiind diferența pozitivă dintre contravaloarea contribuției care îi revine fiecăruia în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, și contravaloarea sumei prevăzute la art. 14 alin. (7), care urmează să fie compensată acestuia, aferentă aceleiași perioade. Dacă valoarea sumei care urmează să fie compensată este mai mare decât sau cel puțin egală cu valoarea contribuției care îi revine furnizorului de serviciu universal în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, contravaloarea sumei care urmează a fi compensată va fi diminuată cu valoarea contribuției datorată de furnizorul de serviciu universal. (la 11-01-2018, Articolul 15 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.098 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 11 ianuarie 2018 )  +  Articolul 16 Abrogat (la 11-01-2018, Articolul 16 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.098 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 11 ianuarie 2018 )  +  Articolul 17 Abrogat (la 11-01-2018, Articolul 17 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.098 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 11 ianuarie 2018 )  +  Articolul 18 Abrogat (la 11-01-2018, Articolul 18 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.098 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 11 ianuarie 2018 )  +  Articolul 19 Abrogat (la 11-01-2018, Articolul 19 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.098 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 11 ianuarie 2018 )  +  Articolul 20 Abrogat (la 11-01-2018, Articolul 20 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.098 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 11 ianuarie 2018 )  +  Capitolul VI Dispoziții speciale  +  Articolul 21Calitatea de furnizor de serviciu universal poate fi retrasă, prin decizie a președintelui ANCOM, în următoarele cazuri:a) dacă furnizorul de serviciu universal se face vinovat de nerespectarea, în mod grav și repetat, a obligațiilor, condițiilor, standardelor, regulilor, procedurilor și termenelor prevăzute în decizia de desemnare;b) dacă furnizorului de serviciu universal i s-a retras sau i s-a suspendat dreptul de a furniza servicii poștale incluse în sfera serviciului universal în condițiile prevăzute de autorizația generală.  +  Articolul 22(1) Calitatea de furnizor de serviciu universal încetează în următoarele cazuri:a) ca urmare a încetării existenței furnizorului de serviciu universal, cu excepția cazurilor de fuziune sau divizare în care activitatea de furnizare de servicii poștale incluse în sfera serviciului universal pentru care furnizorul de serviciu universal a fost desemnat se transmite altor persoane;b) ca urmare a declanșării împotriva furnizorului de serviciu universal a procedurii insolvenței, în condițiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;c) la expirarea perioadei pentru care a fost desemnat;d) ca urmare a retragerii acestei calități de către ANCOM în condițiile prevăzute la art. 21.(2) În cazurile de fuziune sau divizare prevăzute la alin. (1) lit. a), persoana care preia activitatea de furnizare de servicii poștale incluse în sfera serviciului universal pentru care furnizorul de serviciu universal a fost desemnat va fi ținută de obligațiile și va avea drepturile stabilite prin decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal.  +  Articolul 23Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 24(1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 3.442/2007 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 28 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  Președintele Autorității Naționale pentru
  Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Marius Cătălin Marinescu
  București, 19 august 2013.Nr. 541.  +  AnexăCEREREde desemnare ca furnizor de serviciu universalA. Date necesare identificării solicitantului și comunicării eficiente cu acesta:*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea/Numele solicitantului: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Sediul/Domiciliul solicitantului: ││ ││Strada: Nr. Bl. Sc. Ap. ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Localitatea: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Județ/Sector: Telefon: Fax: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Adresă de poștă electronică ││(e-mail): Pagina de Internet ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Solicitantul este înregistrat în registrul comerțului: ││ ││Județ/Sector: Cod unic de înregistrare: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Reprezentantul legal al solicitantului - date de identificare și date de contact: ││ ││Nume: Prenume: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││CNP: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││Strada: Nr. Bl. Sc. Ap. ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ ││ ││Localitatea: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││Județ/Sector: Telefon: Fax: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││E-mail: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Adresa de corespondență a solicitantului: ││ ││Strada: Nr. Bl. Sc. Ap. ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Localitatea: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Județ/Sector: Telefon: Fax: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Persoana de contact a solicitantului: ││ ││Nume: Prenume: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││Telefon: Fax: Adresă de poștă electronică (e-mail:) ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. Descrierea serviciilor poștale pe care solicitantul intenționează să le furnizeze în calitate de furnizor de serviciu universal: [] B.1. colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv), având ca obiect:[] B.1.1. trimiteri de corespondență, cu excepția trimiterilor de corespondență în număr mare;[] B.1.2. imprimate, cu excepția imprimatelor în număr mare;[] B.1.3. pachete mici^1, astfel cum acestea sunt prevăzute în Convenția Poștală Universală și Regulamentul poștei de scrisori, cu excepția pachetelor mici în număr mare; Notă
  ^1 Pentru acest serviciu poștal solicitarea în vederea desemnării ca furnizor de serviciu universal se poate realiza doar de către Compania Națională Poșta Română - S.A., serviciul fiind furnizat de aceasta în calitatea sa de organism responsabil de îndeplinirea obligațiilor rezultate din ratificarea de către România a Convenției Uniunii Poștale Universale. În cazul celorlalți furnizori de servicii poștale acest serviciu este inclus la pct. B.3.
  [] B.2. colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale;[] B.3. colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv), cu excepția coletelor în număr mare;[] B.4. distribuirea coletelor poștale cu limite de greutate între 10 kg și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;[] B.5. serviciul de trimitere recomandată, având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la pct. B.1;[] B.6. serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:[] B.6.1. trimiteri poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la pct. B.1;[] B.6.2. colete poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv), cu excepția coletelor în număr mare;[] B.6.3. colete poștale cu limite de greutate între 10 kg și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia. (la 11-01-2018, Litera B. a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.098 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 11 ianuarie 2018 )
  C. Zona sau zonele pentru care se solicită desemnarea, dacă este cazul.D. La prezenta cerere de desemnare sunt anexate următoarele informații și documente:[] certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului privind inexistența unei proceduri de dizolvare voluntară, judiciară sau ca urmare a aplicării procedurilor de insolvență;[] copii ale situațiilor financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toată perioada scursă de la înființare, în cazul în care aceasta este mai mică de 3 ani, depuse la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislației în vigoare;[] o descriere detaliată a mijloacelor tehnologice și materiale, precum și a resurselor umane pe baza cărora se garantează, pentru furnizarea serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, respectarea obligațiilor prevăzute la art. 10-13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare; (la 11-01-2018, Paragraful al treilea al literei D din anexă a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.098 din 15 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 11 ianuarie 2018 ) [] o descriere detaliată a cerințelor de calitate a căror îndeplinire este garantată și a măsurilor necesare pentru îndeplinirea acestor cerințe [cel puțin normele de distribuire a trimiterilor poștale care fac obiectul serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, obiectivele de calitate stabilite pentru normele de distribuire, numărul anual de reclamații întemeiate privind prestarea serviciilor (volumul trimiterilor poștale reclamate ca nepredate, distruse sau predate deteriorate, care fac obiectul furnizării serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea raportat la volumul total de trimiteri care fac obiectul furnizării serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal), suma despăgubirilor acordate ca urmare a acestor reclamații, precum și numărul anual de sesizări întemeiate referitoare la atitudinea salariaților furnizorului față de utilizatorii serviciilor poștale din sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea];[] o propunere financiară în care solicitantul va prezenta detaliat estimarea valorii maxime anuale a costului net înregistrat cu furnizarea serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea, pentru toată perioada de desemnare;[] o listă cu amplasamentul tuturor punctelor de acces și de contact ale rețelei poștale proprii sau operate de alți furnizori de servicii poștale cu care au fost încheiate contracte în acest scop, pentru care se garantează că vor fi utilizate în vederea furnizării serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea.E. Subsemnatul, ............................, reprezentant legal al solicitantului, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, privind infracțiunea de fals în declarații, că toate datele și informațiile cuprinse în prezenta cerere și în documentele anexate sunt corecte și complete.Semnătura reprezentantului legal și ștampila solicitantului.....................................................-------