ORDIN nr. 3.254 din 19 decembrie 2017privind Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2018  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările ulterioare,în baza dispozițiilor art. 68 alin. (8) și (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Contribuabilii prevăzuți la titlul IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, pentru care venitul net anual se stabilește în sistem real, în baza datelor din contabilitate, au obligația să completeze Registrul de evidență fiscală în conformitate cu prevederile prezentului ordin. Registrul de evidență fiscală se completează și de către contribuabilii prevăzuți la art. 60 pct. 1 lit. a) și d) din Codul fiscal.(2) Contribuabilii care realizează venituri din activități independente pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor de venit au obligația să completeze în Registrul de evidență fiscală numai partea referitoare la venituri.(3) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pot completa în Registrul de evidență fiscală numai partea referitoare la venituri sau își pot îndeplini obligațiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală și au optat pentru stabilirea impozitului ca impozit final, potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal, nu au obligația de completare a Registrului de evidență fiscală.(4) În cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri, obligațiile referitoare la Registrul de evidență fiscală îi revin asociatului desemnat care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice.  +  Articolul 2(1) Registrul de evidență fiscală are ca scop înscrierea informațiilor care stau la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse în Declarația privind venitul realizat din România.(2) În cazul asocierilor fără personalitate juridică și entităților supuse regimului transparenței fiscale, informațiile din Registrul de evidență fiscală stau la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse în Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale.  +  Articolul 3(1) Registrul de evidență fiscală se completează anual cu totalul veniturilor și totalul cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestora, în anul curent, pentru întreaga perioadă de activitate desfășurată în anul fiscal precedent, până la data depunerii Declarației privind venitul realizat din România, dar nu mai târziu de termenul de depunere stabilit de lege.(2) Registrul de evidență fiscală se completează astfel încât să permită identificarea și controlul operațiunilor efectuate pentru determinarea venitului net anual/pierderii nete anuale, care să corespundă cu cel/cea cuprins/cuprinsă în Declarația privind venitul realizat din România sau în Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale, după caz, și în orice altă declarație rectificativă depusă ulterior.(3) Registrul de evidență fiscală se ține, după caz, pe fiecare sursă de venit din cadrul fiecărei categorii de venit, astfel încât venitul brut și cheltuielile deductibile determinate anual să corespundă cu cele înscrise în Declarația privind venitul realizat din România sau în Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale, după caz.(4) În cazul în care contribuabilul are mai multe surse de venit, evidența se ține pe fiecare sursă de venit în cadrul aceluiași registru de evidență fiscală.(5) Detalierea elementelor de calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii nete anuale evidențiate în Registrul de evidență fiscală se efectuează în funcție de necesitățile proprii ale acestuia și de specificul activității.  +  Articolul 4(1) Înregistrarea venitului brut anual în Registrul de evidență fiscală se efectuează în funcție de natura activității, pe fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit.(2) Constituie venit brut anual totalul veniturilor în bani și în natură realizate în cadrul unui an fiscal, altele decât cele prevăzute la art. 62 și, respectiv, la art. 68 alin. (3) din Codul fiscal. Evaluarea veniturilor în natură se efectuează la prețul pieței sau la prețul stabilit prin expertiză, în funcție de locul și la data primirii acestora.(3) TVA colectată potrivit regulilor prevăzute în titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal nu reprezintă venit și nu se înregistrează în Registrul de evidență fiscală.  +  Articolul 5(1) Cheltuielile deductibile anual se evidențiază în Registrul de evidență fiscală, după caz, în funcție de natura acestora, pe fiecare sursă din fiecare categorie de venit, astfel încât să corespundă cu cele înscrise în Declarația privind venitul realizat din România sau în Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale, după caz.(2) Constituie cheltuieli deductibile cele efectuate în scopul desfășurării activității și care îndeplinesc condițiile generale prevăzute la art. 68 alin. (4) din Codul fiscal.(3) Constituie cheltuieli deductibile limitat cheltuielile efectuate în condițiile prevăzute la art. 68 alin. (5) din Codul fiscal.(4) Nu se înregistrează în Registrul de evidență fiscală și nu sunt cheltuieli deductibile:a) cheltuielile care depășesc limitele prevăzute la art. 68 alin. (5) din Codul fiscal;b) cheltuielile efectuate în condițiile prevăzute la art. 68 alin. (7) din Codul fiscal.(5) Nu se înregistrează în Registrul de evidență fiscală cheltuielile reprezentând contribuții sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabil în limitele stabilite potrivit prevederilor titlului V „Contribuții sociale obligatorii“, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual și/sau într-o formă de asociere. Deducerea acestor cheltuieli se efectuează la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75 din Codul fiscal, de organul fiscal competent.(6) TVA dedusă potrivit regulilor prevăzute în titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal, nu reprezintă cheltuială și nu se înregistrează în Registrul de evidență fiscală.  +  Articolul 6Registrul de evidență fiscală se modifică ori de câte ori se constată diferențe cu privire la veniturile și/sau cheltuielile înregistrate inițial, până la data depunerii declarației rectificative.  +  Articolul 7Contribuabilii pot ține Registrul de evidență fiscală în formă scrisă sau electronică, cu respectarea modelului și conținutului prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 8(1) Registrul de evidență fiscală se întocmește întrun singur exemplar de către contribuabili, fără a se lăsa rânduri libere, completându-se câte o filă din modelul prevăzut în anexa nr. 1, după caz, pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit.(2) Modelul, conținutul, caracteristicile de tipărire, utilizare și păstrare ale Registrului de evidență fiscală sunt prezentate în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Registrul de evidență fiscală se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabilului/sediul asocierii, fie în formă scrisă, fie în format electronic.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 19 decembrie 2017.Nr. 3.254.  +  Anexa nr. 1
  Modelul și conținutul Registrului de evidență fiscală
  Anul ........
  Rectificare
  Sursa de venit/categorie de venit
  – model -
  Nr. crt.Elemente de calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii nete anualeValoare - lei -
   +  Anexa nr. 2
  Caracteristicile de tipărire, utilizare și păstrare ale Registrului de evidență fiscală
  1. Denumire: Registru de evidență fiscală2. Format: A4/t1.3. Caracteristici de tipărire: carnete de 100 file, numerotate automat4. Se utilizează de către contribuabili pentru înscrierea informațiilor care au stat la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale.5. Se întocmește într-un exemplar.6. Circulă la contribuabil pentru justificarea calculului venitului net anual/pierderii nete anuale.7. Se arhivează la domiciliul fiscal al contribuabilului/sediul asocierii.
  ----