ORDIN nr. 6.965 din 29 noiembrie 2017privind procedura de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituții publice devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 6 decembrie 2017  Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 13 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017,în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Prezentul ordin stabilește procedura de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, a instituțiilor din subordine și a instituțiilor sub autoritate, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017.  +  Articolul 2(1) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii, prevăzute la art. 1, se realizează, eșalonat, în 5 tranșe anuale, potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017.(2) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017, se va realiza astfel:a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.(3) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.(4) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016, aprobată prin Legea nr. 152/2017, se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică (INS), după următoarea formulă de calcul:A = (suma de actualizat x IPC)/100,unde:A - suma totală necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării;suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranșe, prin aplicarea procentului corespunzător anului în care se va efectua plata, la valoarea titlului executoriu;IPC - indicele prețurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de I.N.S. pentru luna la care se efectuează plata sumei, comparativ cu luna în care aceasta trebuia pusă în executare.(5) Procedura de plată eșalonată prevăzută la alin. (2) se aplică și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub formă de dobânzi legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.(6) La sumele actualizate în condițiile alin. (4) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.  +  Articolul 3Sumele aferente drepturilor de natură salarială sunt supuse principiilor de impunere fiscală prevăzute de legislația în vigoare la data efectuării plății.  +  Articolul 4Sumele prevăzute la art. 2 alin. (1), inclusiv diferențele rezultate ca urmare a actualizării acestora la data efectuării plății, se suportă, în ceea ce privește încadrarea cheltuielilor bugetare conform clasificației economice pentru personalul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și a instituțiilor din subordine sau de sub autoritatea ministerului, din titlul 10 „Cheltuieli de personal“, articolul și alineatul de cheltuieli corespunzător, conform legii.  +  Articolul 5Sumele prevăzute la art. 2 alin. (1) vor fi evidențiate și declarate în luna în care se efectuează plata acestora.  +  Articolul 6Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Direcția generală management financiar, resurse umane și administrativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 6.483/2017*) privind procedura de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituții publice devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017 își încetează aplicabilitatea. Notă
  *) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 6.483/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  București, 29 noiembrie 2017.Nr. 6.965.-----