PROCEDURĂ ȘI CRITERII din 23 noiembrie 2017de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în cadrul programului "Prima casă"
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 6 decembrie 2017  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 3.097 din 23 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 963 din 6 decembrie 2017.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, este mandatat să formuleze propuneri de alocare a plafoanelor anuale de garantare și are obligația să efectueze în numele și în contul statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, evaluarea anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare alocate finanțatorilor participanți în cadrul programului „Prima casă“, denumit în continuare program, pe baza raportărilor transmise de către finanțatori și a datelor existente în evidențele FNGCIMM, incidente programului.  +  Capitolul II Domeniul de aplicare  +  Articolul 2(1) Procedura și criteriile de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare se aplică finanțatorilor participanți în cadrul programului, care au optat pentru împărțirea riscurilor și pierderilor între finanțator și statul român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, proporțional cu procentul de garantare, au acordat finanțări în cadrul programului în anul precedent și au solicitat alocarea de plafoane de garantare la începutul anului calendaristic următor.(2) În cazul în care nivelul plafonului solicitat de un finanțator este inferior celui calculat conform prevederilor art. 1, suma solicitată de finanțator se include în propunerea de alocare prevăzută la art. 12 alin. (1).(3) Pentru finanțatorii care nu au acordat finanțări garantate în cadrul programului în anul precedent și au solicitat alocarea de plafoane la începutul anului calendaristic următor, plafonul solicitat de finanțator se include în propunerea de alocare, fără a putea depăși limita de 2.000.000 lei/finanțator.  +  Capitolul III Scopul procedurii  +  Articolul 3Prezenta procedură stabilește modalitatea de ajustare a plafoanelor de garantare care se alocă la începutul fiecărui an calendaristic pe baza solicitărilor de alocare transmise de finanțatorii participanți în cadrul programului, calculate în funcție de ponderea garanțiilor acordate de fiecare finanțator în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul precedent, precum și responsabilitățile privind analiza, decizia, coordonarea și monitorizarea procesului de evaluare, cu scopul de a optimiza alocarea plafonului pentru anul în curs.  +  Articolul 4(1) În vederea efectuării evaluării anuale, finanțatorii au obligația de a transmite FNGCIMM informații cu privire la numărul și volumul finanțărilor garantate acordate în cadrul programului aferente anului precedent raportării, respectiv date referitoare la numărul și volumul creditelor pentru locuințe acordate de finanțatori persoanelor fizice, negarantate de către stat, acordate în anul anterior raportării, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.(2) În categoria creditelor pentru locuințe acordate de finanțator în anul precedent raportării intră creditele definite potrivit prevederilor art. 6 lit. b1.2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare.(3) Finanțatorii atestă veridicitatea și realitatea datelor consemnate în documentele prevăzute la alin. (1), sub sancțiunea legii penale. Informațiile cuprinse în formularul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin pot fi folosite exclusiv pentru realizarea evaluării anuale prevăzute în prezenta procedură și în scop statistic.(4) În vederea monitorizării implementării criteriului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c), până la data de 10 a fiecărei luni calendaristice, FNGCIMM transmite fiecărui finanțator participant în program un raport individual lunar privind situația acordărilor de garanții și promisiuni de garantare în luna precedentă.  +  Capitolul IV Criterii de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în cadrul programului  +  Articolul 5(1) Evaluarea anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în cadrul programului se face pe baza următoarelor criterii cantitative:a) raportul între volumul finanțărilor garantate acordate în cadrul programului și volumul creditelor pentru locuințe acordate de finanțatori persoanelor fizice, negarantate de către stat în anul precedent raportării - maximum 65 de puncte;b) raportul între numărul total al garanțiilor plătite finanțatorilor de la începutul programului și până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării și numărul total al garanțiilor acordate de la începutul programului și până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării - maximum 20 de puncte;c) raportul dintre numărul garanțiilor/promisiunilor de garantare acordate de FNGCIMM după ce solicitările de acordare au fost invalidate cel puțin o dată, înregistrate de un finanțator participant în program în anul precedent raportării, și numărul total al solicitărilor de garantare aprobate de FNGCIMM în anul precedent - maximum 15 puncte.(2) Fiecărui criteriu prevăzut la alin. (1) îi corespunde un punctaj care se acordă conform grilei de evaluare din tabelul de mai jos:
  Raportul dintre volumul finanțărilor garantate acordate în cadrul programului și volumul creditelor pentru locuințe acordate de finanțatori persoanelor fizice, negarantate de către stat în anul precedent raportării*)PunctajRaportul dintre numărul total al garanțiilor plătite finanțatorilor de la începutul programului și până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării și numărul total al garanțiilor acordate de la începutul programului și până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării**)PunctajRaportul dintre numărul garanțiilor/promisiunilor acordate de FNGCIMM după ce solicitările de acordare au fost invalidate cel puțin o dată, înregistrate de un finanțator participant în program în anul precedent raportării, și numărul total al solicitărilor de garantare aprobate de FNGCIMM în anul precedent***)Punctaj
  0-0,99650-0,5%20<40,01%15
  1-1,99550,51-1%1540,01-50%12
  2-2,99451,1-2%1050,01-60%8
  3-3,99352,1-3%560,01-75%4
  4-4,9925>3%0>75%0
  5-5,9915    
  >60    
  Notă
  *) Finanțatorii care nu respectă termenul de raportare prevăzut la art. 10 alin. (1) și modelul formularului prevăzut la art. 4 alin. (1) sunt punctați cu 0 puncte la acest criteriu.
  **) Numărul garanțiilor plătite finanțatorului se determină luând în calcul plățile efective, realizate de către Ministerul Finanțelor Publice până la data de 31 decembrie a anului precedent, exclusiv cererile de plată refuzate/retrase și plățile în cazul cărora beneficiarul a fost repus în drepturile și obligațiile aferente contractelor de credit și de garantare. Numărul total al garanțiilor acordate de la începutul programului se determină luând în calcul aprobările solicitărilor de garantare de la data implementării programului/data aderării finanțatorului la program, exclusiv promisiunile de garantare și renunțările la garanții transmise către FNGCIMM până la data de 31 decembrie a anului precedent.
  ***) Evaluarea anuală a calității documentațiilor transmise către FNGCIMM se realizează pe baza datelor la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se realizează evaluarea, prelucrate din evidențele FNGCIMM. Monitorizarea lunară a aplicării acestui criteriu se realizează de către finanțator, pe baza rapoartelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c). Finanțatorul are obligația sesizării și notificării către FNGCIMM a eventualelor neconcordanțe din rapoarte în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului. În termen de 5 zile calendaristice de la primirea sesizării, FNGCIMM verifică și, după caz, corectează și retransmite raportul.
  (la 01-01-2018, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 3.097 din 23 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 )
  (3) Pe baza punctajului final obținut de fiecare finanțator participant în program se determină procentul de ajustare a plafonului alocat. Punctajul final pentru fiecare finanțator participant în program se obține prin însumarea punctelor atribuite fiecărui criteriu prevăzut la alin. (1).
   +  Articolul 6Plafoanele calculate în funcție de ponderea garanțiilor acordate de fiecare finanțator în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul precedent, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (27) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“, cu modificările și completările ulterioare, se ajustează cu procentele calculate pe baza punctajelor finale obținute de finanțatori, conform grilei din tabelul de mai jos:
  Punctaj final obținutProcent de ajustare plafon
  91-100 puncte0% - plafonul se alocă integral
  81-90 puncte2% - plafonul calculat în funcție de ponderea garanțiilor acordate de finanțator în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 2%
  61-80 puncte5% - plafonul calculat în funcție de ponderea garanțiilor acordate de finanțator în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 5%
  41-60 puncte10% - plafonul calculat în funcție de ponderea garanțiilor acordate de finanțator în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 10%
  21-40 puncte15% - plafonul calculat în funcție de ponderea garanțiilor acordate de finanțator în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 15%
  0-20 puncte20% - plafonul calculat în funcție de ponderea garanțiilor acordate de finanțator în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul precedent se diminuează cu 20%
   +  Capitolul V Procedura de evaluare anuală și de alocare a plafoanelor  +  Articolul 7Procedura de evaluare și alocare a plafoanelor se realizează de către FNGCIMM în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanțelor Publice prin aplicarea criteriului principal de alocare prevăzut la art. 3 alin. (27) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“, cu modificările și completările ulterioare, și a procentelor de ajustare pe baza punctajului obținut de fiecare finanțator în conformitate cu prevederile art. 5 și 6.  +  Articolul 8Procedura de evaluare anuală și de alocare a plafoanelor se desfășoară în următoarele etape principale:a) etapa de stabilire a plafoanelor finanțatorilor în funcție de ponderea garanțiilor acordate de fiecare finanțator în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul precedent în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (27) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“, cu modificările și completările ulterioare;b) etapa de pregătire a evaluării prin raportarea datelor în vederea realizării evaluării anuale;c) etapa de evaluare în vederea determinării procentului de ajustare a plafoanelor prevăzute la lit. a);d) etapa de alocare a plafoanelor ajustate prin aplicarea prezentei proceduri și a criteriilor de evaluare.  +  Articolul 9Etapa de stabilire a plafoanelor finanțatorilor în funcție de ponderea garanțiilor acordate de fiecare finanțator în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul precedent în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (27) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“, cu modificările și completările ulterioare, se realizează de către FNGCIMM în termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind alocarea plafonului anual al garanțiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, prin prelucrarea datelor din evidența proprie.  +  Articolul 10(1) Pentru aplicarea criteriului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a), în etapa de pregătire a evaluării, finanțatorii au obligația de a transmite FNGCIMM formularul prevăzut la art. 4 alin. (1) până la data de 25 ianuarie a fiecărui an.(2) Până la data de 25 ianuarie a fiecărui an, FNGCIMM centralizează și prelucrează datele din evidențele proprii aferente anului precedent în scopul aplicării criteriilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) și c).  +  Articolul 11(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1), FNGCIMM realizează evaluarea anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în cadrul programului și transmite fiecărui finanțator o comunicare privind rezultatele evaluării, punctajul obținut în urma evaluării și procentul de ajustare a plafonului, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.(2) În termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (1), finanțatorul poate formula obiecții cu privire la rezultatul evaluării, care se soluționează de către FNGCIMM în termen de două zile lucrătoare de la data primirii acestora.  +  Articolul 12(1) În ziua lucrătoare imediat următoare celei în care expiră termenul prevăzut la art. 11 alin. (2), FNGCIMM transmite spre aprobare Ministerului Finanțelor Publice o propunere de alocare în favoarea finanțatorilor a plafonului final ajustat conform prevederilor prezentului ordin. (2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării propunerii prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice emite acordul privind propunerea de alocare formulată de către FNGCIMM.(3) În ziua lucrătoare imediat următoare celei în care primește acordul Ministerului Finanțelor Publice cu privire la propunerea de alocare, FNGCIMM pune plafoanele aprobate la dispoziția finanțatorilor participanți în program.  +  Articolul 13Sumele provenite din ajustarea plafoanelor cuvenite finanțatorilor se constituie ca rezervă nealocată din plafonul total al garanțiilor care pot fi emise în anul calendaristic și se alocă pe parcursul aceluiași an conform prevederilor art. 3 alin. (27) și (29) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“, cu modificările și completările ulterioare.----