ORDIN nr. 3.097 din 23 noiembrie 2017privind aprobarea Procedurii și criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în cadrul programului "Prima casă"
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 6 decembrie 2017  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2^2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura și criteriile de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în cadrul programului „Prima casă“, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:a) Situația finanțărilor acordate în cadrul programului „Prima casă“ și a finanțărilor destinate achiziționării de locuințe de către persoane fizice, negarantate de către stat în anul de referință - formular prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin;b) Comunicare către finanțator privind rezultatele evaluării, punctajul obținut în urma evaluării și procentul de ajustare a plafonului - formular prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4În termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN transmite fiecărui finanțator participant în programul „Prima casă“ un raport individual privind situația acordărilor de garanții și promisiuni de garantare în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2017 și ultima zi a lunii precedente publicării prezentului ordin.  +  Articolul 5Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN, precum și Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 23 noiembrie 2017.Nr. 3.097.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂ ȘI CRITERIIde evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatoriiparticipanți în cadrul programului "Prima casă"  +  Anexa nr. 2Denumire finanțator:
  SITUAȚIA
  finanțărilor acordate în cadrul Programului „Prima casă“
  și a finanțărilor destinate achiziționării de locuințe de către persoane fizice,
  negarantate de către stat, în anul …………..
  Programul „Prima casă“Finanțări destinate achiziționării de locuințe de către persoane fizice, negarantate de către stat
  Nr. total contracte de finanțareValoare totală finanțare (lei)Valoare totală garanție (lei)Nr. total contracte de finanțareValoare totală finanțare (lei)
  01234
  Legendă:În coloana 0 se completează numărul contractelor de finanțare intrate în vigoare în anul de referință.În coloana 1 se completează valoarea totală a finanțării aferentă contractelor de finanțare intrate în vigoare în anul de referință.În coloana 2 se completează valoarea totală a garanțiilor acordate aferentă contractelor de finanțare intrate în vigoare în anul de referință.În coloana 3 se completează numărul contractelor de finanțare intrate în vigoare în anul de referințăÎn coloana 4 se completează valoarea totală a finanțării aferentă contractelor de finanțare intrate în vigoare în anul de referință.Subsemnatul, ….., în calitate de reprezentant al finanțatorului …………, declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezentul formular corespund realității și sunt conforme cu cele care rezultă din evidența proprie.Numele și prenumeleSemnătura ……………………….Data …....................
   +  Anexa nr. 3Către: (denumire finanțator)În atenția: Doamnei/Domnului .........Ref. la: Comunicare privind rezultatele evaluării, punctajul obținut în urma evaluării și procentul de ajustare a plafonului de garantare aferent anului ............ în cadrul programului „Prima casă“După cum cunoașteți, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN (FNGCIMM) are obligația să efectueze în numele și în contul statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice (MFP), evaluarea anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare alocate de către finanțatorii participanți în cadrul programului „Prima casăˮ pe baza criteriilor și procedurii aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.097/2017, cu scopul de a optimiza alocarea plafonului anului următor, în conformitate cu prevederile art. 2^2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“, cu modificările și completările ulterioare.I. Ca urmare a evaluării efectuate de către FNGCIMM cu privire la modul de utilizare a plafonului de garantare aferent anului .............., pe baza solicitării de alocare nr. ……/……….. transmise de (denumire finanțator) ………., participant în cadrul programului „Prima casă“, a rezultat un plafon de garantare în valoare de .......................... lei, calculat în funcție de ponderea garanțiilor acordate instituției dumneavoastră în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul ………. .II. În urma aplicării procedurii și criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în cadrul programului „Prima casă“, plafonul de garantare prevăzut la pct. I din prezenta comunicare, în valoare de ............ lei, se ajustează cu procentul de ….%, calculat pe baza punctajului final obținut de (denumire finanțator) ………, detaliat la nivel de criteriu în tabelul de mai jos:
  Nr. crt.Denumirea criteriuluiPunctaj
  1Raportul dintre volumul finanțărilor garantate acordate în cadrul programului și volumul creditelor pentru locuințe acordate de finanțatori persoanelor fizice, negarantate de către stat în anul precedent raportării
  2Raportul dintre numărul total al garanțiilor plătite finanțatorilor de la începutul programului și până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării și numărul total al garanțiilor acordate de la începutul programului și până la data de 31 decembrie a anului precedent raportării
  3Raportul dintre numărul garanțiilor/promisiunilor acordate de FNGCIMM după ce solicitările de acordare au fost invalidate cel puțin o dată, înregistrate de un finanțator participant în program în anul precedent raportării, și numărul total al solicitărilor de garantare aprobate de FNGCIMM în anul precedent
  Total puncte obținute
  III. În urma aplicării procentului de ajustare rezultat din aplicarea criteriilor prevăzute în tabelul de mai sus asupra plafonului calculat la pct. I din prezenta comunicare, rezultă un plafon de garantare cuvenit ……….. (denumire finanțator) pentru anul …….. de ………………… lei.
  Vă informăm că, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura și criteriile de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în cadrul programului „Prima casă“, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.097/2017, aveți posibilitatea de a formula obiecții cu privire la rezultatul evaluării în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea prezentei comunicări.Vă asigurăm de deplina noastră disponibilitate de colaborare.Cu stimă,Director,
  ----