DECIZIA nr. 564 din 19 septembrie 2017referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 355 din Codul de procedură civilă
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 6 decembrie 2017  Valer Dorneanu- președinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu- judecător
  Mircea Ștefan Minea- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Simona-Maya Teodoroiu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Andreea Costin- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 355 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Adrian Arvunescu în Dosarul nr. 194/109/2015 al Judecătoriei Pitești - Secția civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 315D/2017.2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Magistratul-asistent referă asupra faptului că dosarul de află la al doilea termen de judecată. La primul termen de judecată din 27 iunie 2017, constatându-se că procedura de citare cu autorul excepției de neconstituționalitate nu a fost legal îndeplinită, s-a dispus acordarea unui nou termen de judecată pentru 19 septembrie 2017. Pentru acest termen, la dosarul cauzei, în ceea ce privește procedura de citare cu autorul excepției de neconstituționalitate la adresa din Franța, indicată în citativ, a fost restituită citația cu mențiunea „avizat și neridicat“.3. Reprezentantul Ministerului Public apreciază că procedura de citare a fost legal îndeplinită, efectuându-se demersurile necesare în acest sens.4. Curtea, având în vedere dispozițiile art. 155 alin. (1) pct. 13 și art. 156 din Codul de procedură civilă, precum și pe cele ale art. 14 din Legea nr. 47/1992, apreciază că procedura de citare este legal îndeplinită.5. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudența Curții Constituționale în această materie, prin care s-a constatat constituționalitatea dispozițiilor legale criticate.
  CURTEA,
  având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:6. Prin Încheierea din 28 noiembrie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 194/109/2015, Judecătoria Pitești - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 355 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Adrian Arvunescu într-o cauză având ca obiect soluționarea unei cereri de rezoluțiune a unui contract de asistență juridică.7. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că interpretarea dată texului de lege criticat potrivit căreia avocatul nu răspunde personal la interogatoriu este neconstituțională, deoarece instituie privilegii pentru avocați, discriminând, în special, părțile nereprezentate care se află în proces cu aceștia.8. Judecătoria Pitești - Secția civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.10. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Opțiunea de reglementare a legiuitorului este în deplină conformitate cu dispozițiile constituționale invocate.11. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale.12. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:13. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.14. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă dispozițiile art. 355, cu denumirea marginală Luarea interogatoriului persoanelor juridice, din Codul de procedură civilă, care au următorul conținut: (1) Statul și celelalte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat vor răspunde în scris la interogatoriul ce li se va comunica în prealabil, în condițiile prevăzute la art. 194 lit. e).(2) Se exceptează societățile de persoane, ai căror asociați cu drept de reprezentare vor fi citați personal la interogatoriu.15. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiție și art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți.16. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că autorul acesteia apreciază că dispozițiile legale criticate nu sunt incidente în litigiul dedus judecății, având în vedere că partea chemată la interogatoriu este persoană fizică autorizată. Prin urmare, solicită constatarea neconstituționalității dispozițiilor art. 355 din Codul de procedură civilă, având în vedere interpretarea instanței de judecată potrivit căreia cabinetul individual de avocatură răspunde în scris la interogatoriu.17. Cu alte cuvinte, autorul excepției de neconstituționalitate este nemulțumit de faptul că instanța, având în vedere și o decizie de speță a Înaltei Curți de Casație și Justiție [Decizia nr. 1.072*) din 31 martie 2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția comercială] prin care s-a reținut, printre altele, că persoana fizică autorizată are un statut de entitate juridică și un patrimoniu distincte de cele ale persoanei fizice și că răspunde pentru obligațiile sale cu patrimoniul de afectațiune - dacă acesta a fost constituit - și în completare cu întreg patrimoniul, a asimilat persoana fizică autorizată persoanelor juridice și nu a chemat avocatul să răspundă personal la interogatoriu. Notă
  *) Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția comercială nr. 1.072 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  18. Prin urmare, Curtea apreciază că aspectele învederate de autorul excepției de neconstituționalitate privesc modalitatea de aplicare și interpretare a legii de către instanța de fond, solicitarea autorului excepției de a constata neconstituționalitatea unei interpretări date de o anumită instanță judecătorească prevederilor art. 355 din Codul de procedură civilă excedând controlului de constituționalitate. Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 47/1992, Curtea asigură controlul de constituționalitate a legilor, a ordonanțelor Guvernului, a tratatelor internaționale și a regulamentelor Parlamentului, prin raportare la dispozițiile și principiile Constituției. Așadar, nu intră sub incidența controlului de constituționalitate exercitat de Curte aplicarea și interpretarea legii, acestea fiind de resortul exclusiv al instanței de judecată care judecă fondul cauzei, precum și, eventual, al instanțelor de control judiciar, astfel cum rezultă din prevederile coroborate ale art. 126 alin. (1) și (3) din Constituție (a se vedea, în acest sens, Decizia Curții Constituționale nr. 504 din 7 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 22 decembrie 2014, paragraful 14).19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 355 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Adrian Arvunescu în Dosarul nr. 194/109/2015 al Judecătoriei Pitești - Secția civilă.Definitivă și general obligatorie.Decizia se comunică Judecătoriei Pitești - Secția civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunțată în ședința din data de 19 septembrie 2017.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Andreea Costin
  -----