ORDIN nr. 387 din 29 noiembrie 2017pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 5 decembrie 2017    În baza Referatului de aprobare nr. 289.900/2017 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,în temeiul prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, și al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă procedura privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene și a direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene, respectiv a municipiului București, să îndeplinească atribuțiile prevăzute la art. 74-103 din Legea nr. 18/1991, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 16 octombrie 2001.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Petre Daea
    București, 29 noiembrie 2017.Nr. 387.  +  ANEXĂ PROCEDURAprivind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților