ORDIN nr. 3.464/C din 21 noiembrie 2017privind Consiliul Consultativ al Direcției Naționale de Probațiune
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 5 decembrie 2017    Având în vedere dispozițiile art. 20 alin. (5) din Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se constituie prin prezentul ordin Consiliul Consultativ al Direcției Naționale de Probațiune, denumit în continuare Consiliul Consultativ, format, potrivit legii, din reprezentanți ai Direcției Naționale de Probațiune, ai serviciilor de probațiune și alți specialiști.(2) Consiliul Consultativ are următoarea componență: a) reprezentanți ai Direcției Naționale de Probațiune: directorul general al Direcției Naționale de Probațiune și trei reprezentanți ai Direcției Naționale de Probațiune, desemnați de directorul general;b) câte o persoană desemnată de serviciile de probațiune, grupate pe regiuni după cum urmează:1. Regiunea Centru - serviciile de probațiune din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu;2. Regiunea Sud Muntenia - serviciile de probațiune din județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman;3. Regiunea Nord-Vest - serviciile de probațiune din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj;4. Regiunea Vest - serviciile de probațiune din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș;5. Regiunea Sud-Vest Oltenia - serviciile de probațiune din județele Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți, Gorj;6. Regiunea Nord-Est - serviciile de probațiune din județele Bacău, Botoșani, Neamț, Iași, Suceava, Vaslui;7. Regiunea Sud-Est - serviciile de probațiune din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea, Tulcea;8. Regiunea București-Ilfov;c) alți specialiști: câte un reprezentant al Ministerului Justiției din Direcția de prevenire a criminalității și Direcția financiar-contabilă, precum și un reprezentant al Administrației Naționale a Penitenciarelor, desemnați în acest sens de conducătorii structurilor menționate.(3) Pentru fiecare membru al Consiliului Consultativ, cu excepția directorului general, se desemnează și un supleant. Pentru situațiile excepționale în care directorul general nu poate participa la ședință, acesta desemnează o persoană din cadrul Direcției Naționale de Probațiune care să îl reprezinte.(4) Serviciile de probațiune din fiecare regiune nominalizează, prin decizii ale șefilor serviciilor de probațiune, un membru și un membru supleant pentru Consiliul Consultativ, pe baza candidaturilor depuse. Persoanele care candidează trebuie să fie consilieri de probațiune cu gradul profesional I și să nu fi fost sancționați disciplinar. În situația în care pentru una sau mai multe regiuni nu candidează nicio persoană, directorul general desemnează persoane prin consultarea serviciilor de probațiune corespunzătoare acelor regiuni.(5) Componența nominală a membrilor Consiliului Consultativ și a supleanților acestora se consemnează de către directorul general prin proces-verbal distinct, în prima reuniune a Consiliului Consultativ, prin luarea la cunoștință a desemnărilor efectuate potrivit alin. (2) lit. c) și alin. (4), respectiv ori de câte ori intervin schimbări în componență.(6) Membrii Consiliului Consultativ își desfășoară activitatea voluntar și neremunerat.(7) Mandatul membrilor Consiliului Consultativ este după cum urmează:a) pentru membrii prevăzuți la alin. (2) lit. a) și c) - de 4 ani, reînnoibil o singură dată;b) pentru membrii prevăzuți la lit. b) - de 2 ani, aceștia urmând să fie desemnați prin rotație de către serviciile de probațiune din cadrul fiecărei regiuni.(8) În cazul renunțării, al delegării sau detașării în cadrul altei autorități ori instituții publice, în cazul suspendării din funcție, al transferării, al încetării raportului de serviciu, al aplicării unei sancțiuni disciplinare sau al absenței nejustificate a unui membru sau supleant la mai mult de 3 ședințe consecutive, se declanșează procedura de înlocuire a membrului sau supleantului respectiv, prevederile alin. (2)-(4) aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 2(1) Consiliul Consultativ are ca scop elaborarea Strategiei naționale în domeniul probațiunii și a planului de acțiune al acesteia, monitorizarea implementării strategiei, precum și stabilirea altor măsuri, inclusiv din perspectivă bugetară, în vederea îmbunătățirii activității de probațiune.(2) Consiliul Consultativ sprijină Direcția Națională de Probațiune în demersurile de ducere la îndeplinire prin cele mai eficiente mijloace a obiectivelor stabilite prin strategiile de dezvoltare a sistemului de probațiune și prin alte documente strategice ce conțin măsuri pentru îmbunătățirea activității de probațiune.  +  Articolul 3Membrii Consiliului Consultativ îndeplinesc următoarele atribuții:a) identifică, sistematizează, semnalează și transpun în Strategia națională în domeniul probațiunii și în planul de acțiune al acesteia problemele identificate la nivelul serviciilor de probațiune;b) monitorizează periodic demersurile de ducere la îndeplinire a Strategiei naționale în domeniul probațiunii;c) participă la întâlnirile de lucru;d) formulează puncte de vedere cu privire la aspectele puse în discuție la fiecare dintre întâlnirile de lucru;e) informează serviciile de probațiune aferente regiunii reprezentate cu privire la derularea întâlnirilor de lucru, prin intermediul reprezentanților serviciilor de probațiune; f) centralizează și transmit propunerile formulate de către serviciile de probațiune asupra aspectelor discutate în cadrul întâlnirilor de lucru, prin intermediul reprezentanților serviciilor de probațiune.  +  Articolul 4(1) Consiliul Consultativ se întrunește semestrial, în ședințe ordinare, sau ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare, prin convocarea directorului general, din oficiu sau la solicitarea a cel puțin un sfert din totalul membrilor Consiliului Consultativ.(2) Convocarea se face prin poștă electronică de către directorul general sau de către persoana desemnată din cadrul Direcției Naționale de Probațiune care îl reprezintă în cazul în care acesta nu este prezent, astfel:a) cu cel puțin 7 zile lucrătoare înaintea datei de desfășurare a ședinței ordinare;b) cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfășurare a ședinței extraordinare.(3) Fiecare membru al Consiliului Consultativ este obligat să confirme, prin poștă electronică, participarea sa ori a supleantului său, cu cel puțin 48 de ore înainte de data reuniunii. (4) Consiliul Consultativ lucrează în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul majorității simple a membrilor prezenți. (5) Ședințele Consiliului Consultativ sunt prezidate de directorul general sau, în mod excepțional, de persoana desemnată de acesta să îl reprezinte.(6) Președintele Consiliului Consultativ verifică existența cvorumului și asigură desfășurarea eficientă a lucrărilor.(7) Dezbaterile din cadrul ședințelor Consiliului Consultativ și deciziile adoptate sunt consemnate în procese-verbale.  +  Articolul 5(1) La ședințele Consiliului Consultativ pot participa, în calitate de invitați, și alte persoane din cadrul sistemului judiciar, mediul academic, parteneri naționali sau internaționali ai sistemului național de probațiune.(2) Invitarea persoanelor menționate la alin. (1) se face de către directorul general, din oficiu sau la solicitarea unui membru al Consiliului Consultativ, după aprobarea demersului în cadrul unei ședințe anterioare a Consiliului Consultativ sau prin corespondență electronică, prevederile art. 4 alin. (4) aplicânduse în mod corespunzător.(3) Secretariatul Consiliului Consultativ este asigurat de două persoane anume desemnate de directorul general din cadrul Direcției Naționale de Probațiune.  +  Articolul 6Direcția Națională de Probațiune și cele 42 de servicii de probațiune vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției,
    Tudorel Toader
    București, 21 noiembrie 2017.Nr. 3.464/C.-----