ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 32 din 20 aprilie 2017pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 aprilie 2017  Având în vedere necesitatea îmbunătățirii sistemului de protecție socială prin implementarea unor măsuri de lărgire a sferei de asigurați ai sistemului public de pensii, care să dea posibilitatea exercitării dreptului fundamental la pensie,luând în considerare perioada scurtă de timp prevăzută de legislația în vigoare pentru plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale care nu a dat posibilitatea tuturor categoriilor de solicitanți de a plăti contribuțiile sociale pe o perioadă anterioară,ținând cont de existența a numeroase solicitări din partea unor cetățeni români din țară și străinătate privind asigurarea la sistemul public de pensii,luând în considerare că plățile efectuate către bugetul asigurărilor sociale de stat au permis, cel puțin pentru un timp, refacerea echilibrului bugetar,ținând seama de faptul că măsura legislativă are drept consecință evitarea de la excluderea socială a unor categorii de persoane care nu ar putea accede la pensie pentru limită de vârstă în cadrul sistemului public de pensii,având în vedere că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat și că neadoptarea acestor măsuri ar avea drept consecințe negative afectarea unui interes public,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 24 octombrie 2016, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Persoanele interesate prevăzute la art. 1 alin. (1) încheie un contract de asigurare socială, până la data de 31 decembrie 2018, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (la 10-12-2017, Alineatul (1) din Articolul, Punctul 1. , ARTICOL UNIC a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 07 decembrie 2017 ) 2. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Plata contribuției de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 decembrie 2018. (la 10-12-2017, Alineatul (1) din Articolul, Punctul 2. , ARTICOL UNIC a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 07 decembrie 2017 ) 2^1. La alineatul (1) al articolului 2 din anexă, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) anul 2018, luna/lunile ......, venit asigurat ......... lei (la 10-12-2017, ARTICOL UNIC a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 07 decembrie 2017 ) 3. În anexă la articolul 2, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Plata contribuției se efectuează:a) integral, într-o singură tranșă - până la data de 31 decembrie 2018;b) în tranșe lunare - până la data de 31 decembrie 2018. (la 10-12-2017, Alineatul (5) din Punctul 3. , ARTICOL UNIC a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 07 decembrie 2017 ) 4. În anexă la articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Durata contractului expiră la data de 31 decembrie 2018, cu menținerea efectelor dobândite în temeiul acestuia. (la 10-12-2017, Alineatul (3) din Punctul 4. , ARTICOL UNIC a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 07 decembrie 2017 )
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 20 aprilie 2017.Nr. 32.-----