METODOLOGIE din 21 august 2001privind conținutul documentațiilor referitoare la scoaterea terenurilor din producția agricolă, necesare în vederea amplasarii obiectivelor de investiții
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 16 octombrie 2001    Notă
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 326 din 21 august 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 16 octombrie 2001.
    Amplasarea construcțiilor de orice fel și a altor obiective de investiții se face conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, pe terenuri situate în intravilanul localităților. Excepție fac construcțiile prevăzute la alin. 2 și 3 ale art. 91 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, care pot fi amplasate și pe terenuri situate în extravilanul localităților, cu precădere pe cele cu folosințe neagricole sau cu folosințe agricole inferioare și slab productive, cu respectarea prevederilor art. 92 din aceeași lege.Scoaterea terenurilor din producția agricolă se face în conformitate cu prevederile art. 92-103 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată.Pentru a se preintampina unele aspecte negative privitoare la amplasarea construcțiilor și la scoaterea terenurilor din producția agricolă pentru obiective de investiții mari se va solicita în prima faza organelor de avizare, de către titularii de investiții, obținerea unui acord de principiu referitor la amplasament, iar în faza a doua, avizarea sau aprobarea scoaterii definitive ori temporare a terenurilor din producția agricolă.Scoaterea terenurilor din producția agricolă se face la solicitarea titularilor de investiții, pe baza unei documentații.Conținutul documentațieiI. Pentru acordul de principiu:1. memoriul justificativ care va cuprinde:– necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții în zona;– descrierea variantelor de amplasament studiate, cu precizarea categoriilor de folosință a terenurilor, a suprafeței aferente, definitivă și temporară, proprietarilor terenurilor, a poziției terenurilor față de intravilan, a denumirii localității etc., pentru fiecare varianta de amplasament;2. acordul proprietarilor de teren, în care se vor preciza condițiile în care se pun la dispoziție titularilor de investiții terenurile (vânzare, concesionare, închiriere), perioada pentru care se face concesionarea sau închirierea, categoria de folosință a terenurilor, suprafața, locul unde este situat terenul (teritoriul, tarlaua, parcela etc.);3. acordul de principiu al oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene, care va cuprinde descrierea sumară a variantelor de amplasament studiate privind locul de amplasare, categoria de folosință, suprafața, poziția față de intravilan, deținătorii terenurilor și varianta pentru care optează;4. punctul de vedere al direcției județene de urbanism și amenajarea teritoriului, referitor la amplasarea obiectivului de investiții, cu încadrarea în prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată;5. punctul de vedere al organelor județene de specialitate (inspectoratul de protecția mediului) privind protecția mediului înconjurător și de gospodărire a apelor, dacă este cazul, referitor la amplasarea obiectivului de investiții;6. în cazul terenurilor amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare se va solicita avizul sucursalei Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare;7. planul de încadrare în zona;8. planul de situație al amplasamentului, în care se vor evidenția:– categoriile de folosință existente în zona, conform planului cadastral;– variantele de amplasament studiate, cu precizarea categoriilor de folosință a terenurilor, a suprafeței și a proprietarilor terenurilor, pentru fiecare varianta de amplasament;– construcțiile și obiectivele de investiții existente, cele în curs de execuție sau proiectate pe terenurile limitrofe amplasamentelor studiate;– limitele intravilanului.Planul va fi redactat la o scara convenabila, care să permită evidentierea celor menționate mai sus, și va purta certificarea și viza oficiului de studii pedologice și agrochimice județean.Pe baza acordului de principiu obținut de la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor titularii de investiții pot proceda la definitivarea amplasamentului în varianta adoptată și la întocmirea documentației de scoatere a terenurilor din producția agricolă.II. Pentru obținerea avizului sau a aprobării Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor privind scoaterea terenurilor din producția agricolă:1. Memoriul justificativ al lucrării, care va conține:– justificarea detaliată pe obiecte și pe suprafețe a folosirii terenurilor solicitate în cadrul obiectivului de investiții;– gruparea cat mai concentrata a construcțiilor propuse să fie realizate în incinta și folosirea pe cat posibil a sistemului de construcții multietajat, în scopul reducerii suprafețelor de teren aferente obiectivului de investiții;– dimensionarea stricta a căilor de acces, a platformelor de depozitare, a rețelelor tehnico-edilitare etc. din cadrul incintei;– modul de realizare a obiectivului de investiții - într-o singura etapa sau în mai multe etape -, cu precizarea suprafețelor ce urmează să fie ocupate în fiecare etapa;– eliminarea spațiilor libere din incinta propusă și din incintele existente;– pentru lucrările extractive care se realizează în cariere deschise se vor menționa suprafețele necesare pentru fiecare an de exploatare. Exploatarea materiilor prime de pe terenurile respective se va face continuu până la epuizarea totală a acestora, astfel încât terenurile excavate să poată fi amenajate de către titularii de investiții potrivit prevederilor art. 101 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată. În cazul extinderilor se va preciza în mod expres dacă terenurile rămase în urma exploatării materiilor prime au fost nivelate și amenajate pentru producția agricolă, silvică sau piscicolă;– în cazul lucrărilor de modernizare a drumurilor, a căilor ferate și al regularizării de albii ale râurilor se vor menționa suprafețele tronsoanelor abandonate, ce urmează să fie nivelate și amenajate pentru producția agricolă de către titularii de investiții.Depozitele de zgura și cenusa se vor amplasa numai pe terenuri neagricole, neproductive sau pe terenuri agricole cu folosințe inferioare și slab productive și în nici un caz pe terenuri arabile sau pe plantații de vii și pomi. Dimensionarea depozitelor se va face în funcție de cantitatea de zgura și cenusa rezultată în cursul unui an;– precizarea poziției terenurilor solicitate față de intravilan, a categoriilor de folosință ce urmează să fie ocupate pe suprafețe, a lucrărilor de îmbunătățiri funciare sau a altor investiții existente propuse pentru dezafectare, a modului în care se refac aceste investiții și cum se asigura funcționarea normală a sistemelor de irigații și desecări.Ocuparea temporară a terenurilor agricole se poate face pe o perioadă de maximum 2 ani;– în cadrul lucrărilor de îmbunătățiri funciare se vor menționa suprafețele, pe folosințe și proprietari, ale terenurilor neagricole, neproductive, care se dau producției agricole în cadrul perimetrului de amenajat, precum și ale celor agricole cu exces de umiditate prelungit.2. Acordurile proprietarilor de terenPentru terenurile proprietate a persoanelor juridice sau aflate în administrarea acestora se va prezenta acordul organului central, respectiv al prefecturii județene, al Primăriei Municipiului București, al Agenției Domeniilor Statului, al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", în subordinea căruia se afla unitatea în cauza, actul de proprietate obținut prin vânzare-cumpărare, donație, concesionare, asociere, transmitere, încheiat între persoana juridică și titularul obiectivului de investiții, precum și alte documente de deținere a terenurilor. În actul de proprietate vor fi consemnate atât valoarea terenului, cat și alte clauze convenite între părți. Pentru terenurile ocupate temporar se va prezenta contractul de închiriere.Pentru terenurile proprietate a persoanelor fizice se va prezenta actul de proprietate, de vânzare-cumpărare, de donație sau, după caz, documentul de expropriere pentru cauza de utilitate publică, iar pentru terenurile ce se vor ocupa temporar, contractul de închiriere.În toate cazurile contractele de închiriere vor fi legalizate de notarul public.3. Avizul oficiului de studii pedologice și agrochimice județean va cuprinde date reale, bazate pe verificări făcute la fața locului de către delegatul acestuia. În acest sens în aviz se vor preciza:– denumirea obiectivului de investiții și titularul acestuia;– poziția amplasamentului față de intravilan, denumirea localității pe teritoriul căreia se amplaseaza, categoriile de folosință care sunt afectate, suprafața defalcata, definitiv și temporar și proprietarii terenurilor. Pentru terenurile care se ocupa temporar se vor preciza termenul de redare în producția agricolă și condițiile în care se redau;– în mod expres, dacă terenurile sunt amenajate pentru irigat, desecat sau dacă s-au efectuat lucrări de combatere a eroziunii solului și măsurile ce se impun a fi luate pentru refacerea și funcționarea normală a sistemelor de irigații, de desecare sau de combatere a eroziunii solului;– pentru lucrările extractive care se realizează în cariere deschise, obligațiile ce revin investitorilor - de nivelare și amenajare a terenurilor excavate, concomitent cu lucrările de exploatare a materiilor prime. De asemenea, se va arata modul în care titularii lucrărilor extractive au respectat prevederile art. 101 din Legea nr. 18/1991, republicată, în cazul extinderilor sau deschiderii de noi cariere;– numărul documentului de plată prin care titularii de investiții au virat în Fondul de ameliorare a fondului funciar sumele datorate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 102/2001, rezultate din nota de calcul a taxei, întocmită de oficiul de studii pedologice și agrochimice județean. Sumele datorate se virează astfel:a) pentru scoaterea definitivă, în contul nr. 50574221187, deschis la Trezoreria municipiului București;b) pentru scoaterea temporară, în contul nr. 50664221187, deschis la Trezoreria municipiului București.4. Dispoziția de virare a taxelor de protecție la Fondul de ameliorare a fondului funciarLa solicitarea avizării sau aprobării scoaterii terenurilor din producție titularii de investiții au obligația sa anexeze la documentație copia de pe dispoziția de virare a sumelor ce reprezintă taxele de protecție pentru terenurile agricole care se ocupa definitiv, precum și garanția în bani pentru terenurile ce se ocupa temporar, care este egala cu taxa prevăzută pentru terenurile ce se scot definitiv din producția agricolă.5. Planul de situație al amplasamentului obiectivului de investiții va conține pe lângă elementele prevăzute la pct. I unele date referitoare la lucrările de îmbunătățiri funciare, și anume:– evidentierea prin culori a terenurilor neagricole, neproductive, care se amenajeaza și se pun în producția agricolă ca urmare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare;– evidentierea terenurilor agricole slab productive și cu exces de umiditate prelungit.Suprafețele terenurilor menționate mai sus se vor prezenta sub forma de tabel, pe categorii de folosință existente și transformate.De asemenea, în planul de situație al amplasamentului se vor evidenția distinct limita intravilanului aprobat legal și amplasamentul pentru care s-a obținut acordul de principiu al Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, vizat de oficiul de studii pedologice și agrochimice județean.6. Planul de situație de detaliu al amplasamentului, cu amplasarea construcțiilor, căilor de acces, rețelelor etc. pe terenurile din incinta propusă, se redactează la o scara convenabila reprezentării tuturor obiectelor din incinta: 1:500 - 1:1000.Pe acest plan se vor mai evidenția:– construcțiile existente din imediata vecinătate a amplasamentului propus, limita incintei obiectivului de investiții, spațiile libere, distanțele dintre obiectiv și construcțiile existente, precum și dintre obiectiv și căile de acces existente din afară, la care are acces;– recapitulatia metrica detaliată pe obiecte, prin care se justifica suprafața terenului solicitat;– în cazul extinderilor, pe plan se vor figura construcțiile și spațiile libere din incinta existenta, ce urmează să fie dezvoltate, evidentiindu-se suprafețele construcțiilor și spațiilor libere.7. Certificatul de urbanism va cuprinde:a) planul urbanistic general;b) planul urbanistic zonal;c) planul urbanistic de detaliu;d) hotărârea consiliului local pentru aprobarea planului urbanistic general, a planului urbanistic zonal, a planului urbanistic de detaliu, după caz.8. Documentația pentru încadrarea în clase de calitate, întocmită de oficiul de studii pedologice și agrochimice județean9. Evaluarea terenurilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 102/2001, efectuată de evaluatorii atestați de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor10. Cerere de solicitare din partea beneficiarului de investiții11. Acordul, avizul de aprobare emis pentru scoaterea terenului din producția agricolă, semnat de directorul general al direcției generale pentru agricultura și industrie alimentara județene, pe lângă directorul oficiului de studii pedologice și agrochimice județean12. Un exemplar al documentației se va tine în mod obligatoriu la oficiul de studii pedologice și agrochimice județean13. O copie de pe aprobarea - avizarea scoaterii terenurilor din producția agricolă se va inainta de oficiul de studii pedologice și agrochimice județean oficiului județean de cadastru, geodezie și cartografie, respectiv al municipiului București, pentru operarea în evidentele cadastrale a modificărilor survenite.----------