ORDIN nr. 1.291 din 3 noiembrie 2017pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 13 noiembrie 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 11.334/2017 al Direcției generale juridice și resurse umane,având în vedere prevederile art. 181 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2007, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul spitalelor de specialitate care asigură asistență medicală într-o singură specialitate, prin excepție de la alin. (3) lit. c), la concursul pentru ocuparea postului de director de îngrijiri pot participa și asistenți medicali/moașe în specialitatea unității sanitare respective, care au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali/moașe principali și sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 3 noiembrie 2017.Nr. 1.291.-----