HOTĂRÂRE nr. 806 din 8 noiembrie 2017privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Slatina, județul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 13 noiembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art. 867 și 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a imobilului situat în municipiul Slatina, județul Olt, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, revenit în domeniul public al statului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 539, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a comasării cu imobilul prevăzut la art. 1.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  Nicolae Nasta,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 8 noiembrie 2017.Nr. 806.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului situat în municipiul Slatina, județul Olt,
  care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  și se dă în administrarea Ministerului Apărării Naționale,
  ca urmare a trecerii acestuia în domeniul public al statului
  în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 51/2012,
  și se declară din bun de interes public local în bun de interes public național
  Nr. MFPCodul de clasificațieDenumirea bunului imobilAdresa Elementele-cadru de descriere tehnică Carte funciară/Nr. cadastralValoarea de inventar a bunului imobil (în lei)Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  *)8.19.01ImobilJudețul Olt, municipiul Slatina1. Construcții Pavilionul A: Suprafață construită - 673 mp Suprafață desfășurată - 1.346 mp Valoare contabilă - 46.430,28 lei Pavilionul B: Suprafață construită - 653 mp Suprafață desfășurată - 1.306 mp Valoare contabilă - 22.523,65 lei5.167.129,92Domeniul public al municipiului Slatina CUI - 4394811Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI - 4183229
  Notă
  *) Nr. MFP se acordă odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale.
  Nr. MFPCodul de clasificațieDenumirea bunului imobilAdresa Elementele-cadru de descriere tehnică Carte funciară/Nr. cadastralValoarea de inventar a bunului imobil (în lei)Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  Pavilionul B1: Suprafață construită - 653 mp Suprafață desfășurată - 1.306 mp Valoare contabilă - 22.523,65 lei Pavilionul C1: Suprafață construită - 112 mp Suprafață desfășurată - 112 mp Valoare contabilă - 333.679,69 lei Total suprafață construită - 2.091 mp Total suprafață desfășurată - 4.070 mp Total valoare contabilă construcții - 425.157,27 lei 2. Amenajări la terenuri: Drum asfaltat - 1.500 mp Valoare contabilă - 42.213,28 lei Drum cu macadam - 4.500 mp Valoare contabilă - 14.819,39 lei Împrejmuire beton prefabricate - 1.400 ml Valoare contabilă - 47.907,26 lei Platouri betonate asf. - 600 mp
  Valoare contabilă - 4.474,04 lei Rețea alimentare cu apă - 180 ml Valoare contabilă - 615,84 lei Rețea canalizare - 360 ml Valoare contabilă - 7.738,80 lei Rețea gaze naturale - 350 ml Valoare contabilă - 2.128,30 lei Rețea energie electrică aeriană - 700 ml Valoare contabilă - 12.147,96 lei Total valoare contabilă amenajări la terenuri - 132.044,87 lei 3. Suprafața terenului - 11,6807 ha Valoare contabilă teren - 4.609.927,78 lei CF 58680 Nr. cad. 58680 CF 58679 Nr. cad. 58679 CF 58678 Nr. cad. 58678 CF 58677 Nr. cad. 58677 CF 58676 Nr. cad. 58676 CF 58675 Nr. cad. 58675 CF 58674 Nr. cad. 58674
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului 539, aflat în domeniul public al statului
  și în administrarea Ministerului Apărării Naționale,
  la care se actualizează valoarea de inventar,
  ca urmare a comasării acestuia cu imobilul situat în municipiul Slatina,
  județul Olt, trecut în domeniul public al statului
  în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 51/2012
  Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificațieDenumirea bunului imobilAdresaElementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/ Nr. cadastraleValoarea de inventar a bunului imobil (în lei)Persoana juridică ce deține imobilul în administrare
  1*8.19.01ImobilJudețul Olt, municipiul SlatinaConstrucții și teren** CF 58680 Nr. cad. 58680 CF 58679 Nr. cad. 58679 5.167.129,92Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI - 4183229
  Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificațieDenumirea bunului imobilAdresaElementele-cadru de descriere tehnică/Carte funciară/Nr. cadastraleValoarea de inventar a bunului imobil (în lei)Persoana juridică ce deține imobilul în administrare
   CF 58678 Nr. cad. 58678 CF 58677 Nr. cad. 58677 CF 58676 Nr. cad. 58676 CF 58675 Nr. cad. 58675 CF 58674 Nr. cad. 58674  
  21039178.19.01Imobil 539Județul Olt, municipiul SlatinaConstrucții și teren** CF 58775 Nr. cad. 58775 CF 58774 Nr. cad. 587744.221.491***Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI - 4183229
  31039178.19.01Imobil 539Județul Olt, municipiul SlatinaConstrucții și teren** CF 58775 Nr. cad. 58775 CF 58774 Nr. cad. 587749.388.620,92****Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI - 4183229
  Notă
  * Nr. MFP se acordă de Ministerul Finanțelor Publice odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale.
  ** Conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituțiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale și care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
  *** Valoarea de inventar a imobilului 539, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
  **** Valoarea de inventar actualizată a imobilului 539, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, ca urmare a comasării cu imobilul de la nr. crt. 1, care a trecut în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 51/2012.
  (la 28-12-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 806 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 28 decembrie 2017 )
  -----