ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 27 februarie 2006  Având în vedere măsurile asumate, cuprinse în anexa nr. V pct. 3 "Agricultura", subpct. 2 din Protocolul privind condițiile și angajamentele referitoare la admiterea României în Uniunea Europeană, cu privire la stocurile de produse agricole admise la data aderării,întrucât timpul rămas până la elaborarea următorului raport de monitorizare nu permite promovarea și adoptarea reglementării sub formă de lege,în considerarea asigurării trasabilității pe piața cerealelor și a produselor procesate din cereale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență are ca scop îmbunătățirea organizării și funcționării pieței cerealelor prin instituirea unor măsuri de reglementare a filierei cerealelor și a produselor procesate din cereale.(2) Măsurile de reglementare privesc domeniile de activitate de producție agricolă, depozitare, procesare și comerțul cu cereale și produse procesate din cereale și sunt obligatorii pentru toți producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii, comercianții, denumiți în continuare parteneri de pe filiera cerealelor.  +  Articolul 2Organismele instituționale responsabile cu aplicarea măsurilor de reglementare pe piața cerealelor sunt:a) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;b) Organizația Interprofesională «Cereale și Produse Derivate din România», denumită în continuare O.I.C.P.D.R. (la 15-11-2017, Litera b) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 15 noiembrie 2017 ) c) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;d) instituții cu atribuții privind acțiuni de verificare și control, conform competențelor legale.  +  Articolul 3(1) Producătorii agricoli de cereale trebuie să păstreze producția destinată comercializării numai în spații de depozitare autorizate în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli persoane fizice sau juridice, pe piața internă sau la export, se realizează pe baza contractelor de vânzare, al căror model se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea O.I.C.P.D.R., și a facturilor emise potrivit legii, iar în cazul persoanelor fizice care nu au obligația emiterii facturilor și desfășoară activități economice potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, a documentelor de valorificare reglementate de această lege, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1). (la 15-11-2017, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 15 noiembrie 2017 ) (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de lit. b) a art. 19 din LEGEA nr. 145 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 31 octombrie 2014.(4) Fac excepție de la prevederile alin. (2) vânzările de cereale prin comerțul cu amănuntul în unele zone publice, conform legii.  +  Articolul 4Cerealele se depozitează în spații autorizate, care trebuie să asigure respectarea condițiilor de depozitare, recepția, păstrarea și livrarea acestora la indici de calitate conform contractelor, în vederea comercializării și/sau procesării pentru consumul uman, hrana animalelor și industrializare.  +  Articolul 5(1) Autorizațiile de depozit se acordă de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București, la cererea operatorilor economici care dețin în proprietate sau administrează spații de depozitare pentru produse agricole.(2) Autorizațiile de depozit se acordă fără percepere de taxe pentru spațiile de depozitare pentru produse agricole, conform regulamentului pentru acordarea acestora, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 9 iunie 2006.(3) Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de depozit cuprinde și prevederi referitoare la condițiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească spațiile de depozitare.(4) Până la data de 30 iunie 2006, depozitarea și comercializarea cerealelor se pot face și în spațiile de depozitare care nu au obținut autorizația de depozit.------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 9 iunie 2006.(5) Cantitățile de cereale depozitate sunt rezultatul achizițiilor pe baza contractelor de vânzare-cumpărare, al contractelor de prestări de servicii încheiate cu partenerii de pe filieră, precum și al producției proprii, în cazul în care operatorii economici care dețin în proprietate sau administrează spații de depozitare autorizate exploatează, în condițiile legii, terenuri agricole și depozitează producția obținută în vederea comercializării și/sau procesării.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 9 iunie 2006.  +  Articolul 6(1) În vederea asigurării trasabilității cerealelor în piață, partenerii de pe filieră au obligația furnizării de date statistice lunare de evidență a mișcării stocurilor de cereale, către Sistemul informatic al pieței pe filiera cerealelor.(2) Sistemul informatic al pieței pe filiera cerealelor se organizează în condițiile legii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Consiliul cereale și produse procesate.(3) Partenerii de pe filieră au obligația de a asigura dotarea cu echipamente și/sau servicii electronice pentru evidența, prelucrarea și furnizarea datelor.(4) Îndeplinirea prevederilor alin. (3) constituie condiție pentru acordarea autorizației de depozit.  +  Articolul 7(1) Procesarea cerealelor se realizează cu respectarea cerințelor pentru asigurarea protecției sănătății publice și a intereselor consumatorilor în ceea ce privește alimentele și hrana pentru animale.(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență toți operatorii economici cu activitate de morărit au obligația de a dota morile cu cântare pe flux atât la intrarea materiilor prime, cât și la ieșirea produselor finite.------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 9 iunie 2006.  +  Articolul 8(1) Aprovizionarea cu materie primă a operatorilor economici care desfășoară activități de procesare a cerealelor se realizează din următoarele surse:a) direct de la producătorii agricoli, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2), dacă dețin în proprietate sau administrează spații de depozitare autorizate;b) din depozite autorizate sau de la ceilalți parteneri de pe filieră care dețin licențe de fabricație în domeniul procesării cerealelor;c) din producția proprie;d) din import.(2) Cantitățile procesate vor fi rezultatul materiilor prime achiziționate conform prevederilor alin. (1) și/sau ale contractelor de prestări de servicii încheiate cu terți.  +  Articolul 9(1) Operatorii economici de pe filiera cerealelor care desfășoară activități de procesare trebuie să evidențieze cantitățile de materie primă utilizate și/sau de produse finite realizate, prin întocmirea zilnică și centralizarea lunară a rapoartelor de producție, a rapoartelor de utilități și a celorlalte documente legale.(2) Prestările de servicii din sectorul morărit se efectuează pe bază de tarif, iar cantitățile de cereale care reprezintă plata în natură a contravalorii serviciilor se evidențiază distinct în facturile fiscale, conform bonurilor de măciniș întocmite pentru fiecare beneficiar.  +  Articolul 10Cerealele și/sau produsele procesate din cereale se comercializează pe piața internă sau la export, cu respectarea următoarelor cerințe minimale:a) să fie achiziționate de la producătorii agricoli, în sau din spații de depozitare autorizate, numai de către societățile care au ca obiect de activitate comerțul cu cereale, pe baza documentelor prevăzute la art. 3 alin. (2);b) să fie achiziționate de la ceilalți parteneri de pe filieră, din spații de depozitare autorizate, pe baza contractelor de vânzare-cumpărare și însoțite de facturi fiscale;c) cerealele provenite din import se comercializează pe piața internă încărcate în mijloacele de transport, prin spații de depozitare autorizate sau direct la procesatori, dacă aceștia dețin în proprietate sau administrează spații autorizate de depozitare pentru produse agricole.  +  Articolul 11(1) Pâinea și produsele de morărit și panificație se comercializează către persoane juridice, însoțite de facturi fiscale.------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 9 iunie 2006.(2) Livrarea pâinii către beneficiari se efectuează de operatorii economici, cu respectarea normelor referitoare la personalizarea produselor proprii, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) În structurile de vânzare cu amănuntul se afișează obligatoriu denumirea furnizorului de pâine, denumirea produselor livrate și prețul de vânzare cu amănuntul al acestora, exprimat în lei/kg și lei/bucată.  +  Articolul 12(1) Prețul pe piață al cerealelor se stabilește în mod liber prin negociere între partenerii de pe filieră.(2) Convenirea prețului de referință conform prevederilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 307/2005, și utilizarea acestuia ca preț orientativ în negocierea dintre parteneri a prețului de vânzare-cumpărare nu pot avea ca efect restricționarea negocierilor pe piață.(3) În situația în care condițiile pieței o impun, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, aplică mecanismul de intervenție pe piață pentru cereale, în condițiile legii.(4) Fondurile necesare aplicării mecanismului de intervenție se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 13Verificarea și controlul activității pe filiera cerealelor se realizează de persoane împuternicite de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și de alte instituții cu atribuții în domeniu, conform competențelor legale.  +  Articolul 14(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) funcționarea capacităților de depozitare fără autorizație de depozit, cu amendă de la 7.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);b) neîndeplinirea condițiilor existente la data acordării autorizației de depozit, cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON) și, după caz, cu suspendarea autorizației de depozit pe perioada necesară remedierii deficiențelor sau anularea acesteia;c) achiziționarea cerealelor de către operatorii economici, din spații de depozitare care nu dețin autorizație de depozit, cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);d) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3), cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 4.000 lei (RON).e) transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificație, neînsoțite de documentele prevăzute de lege care să justifice proveniența licită a acestora, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea mărfii și a mijlocului de transport marfă utilizat în acest scop, dacă acesta aparține contravenientului sau dacă nu există contract legal de cărăușie.------------Litera e) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 89 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 27 mai 2010, care modifică pct. 1 al art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se aplică și persoanelor juridice.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se fac de către persoane împuternicite în acest scop de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, iar a celor prevăzute la alin. (1) lit. e) se fac de către Garda Financiară și personalul anume desemnat din cadrul Poliției Române.------------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009.  +  Articolul 15(1) Dispozițiile art. 14 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contravenienții pot achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 14, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 2 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul economiei și comerțului,
  Codruț Ioan Șereș
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  București, 22 februarie 2006.Nr. 12.---------