ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010  Având în vedere necesitatea modificării și completării Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, într-un termen cât mai scurt, astfel încât România să se conformeze scrisorii Comisiei Comunităților Europene (denumită în continuare Comisia) referitoare la punerea în întârziere pentru neîndeplinirea obligației de transpunere corectă și completă a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei,luând în considerare faptul că, datorită neadoptării modificărilor legislației, Comisia a transmis și un aviz motivat adresat României privind neîndeplinirea obligației de transpunere corectă și completă a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului,având în vedere faptul că întârzierea îndeplinirii obligației de transpunere corectă și completă a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului va aduce prejudicii importante României, deoarece următoarea etapă a procedurii de infringement este declanșarea de către Comisie a fazei contencioase a acțiunii împotriva României, ținând cont de faptul că România trebuia să transpună în legislația românească Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații până la data de 26 noiembrie 2009, iar nerespectarea acestui termen duce la începerea unei alte proceduri de infringement,luând în considerare că necesitatea transpunerii corecte și complete a celor două directive europene vizează interesul public și constituie o situație de urgență extraordinară,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane;2. La articolul 2, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:g^1) managementul riscului la inundații, cu scopul de a reduce consecințele negative pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea economică;3. La articolul 2^1 alineatul (1), partea introductivă și literele a), b), e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2^1(1) Obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane sunt:a) prevenirea deteriorării tuturor corpurilor de apă de suprafață;b) protecția și îmbunătățirea calității corpurilor de apă de suprafață în scopul atingerii stării bune a acestora, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1^1, până la data de 22 decembrie 2015;.........................................................e) prevenirea sau limitarea aportului de poluanți în apele subterane și prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de apă subterane;f) protecția și îmbunătățirea calității corpurilor de apă subterane și asigurarea unui echilibru între debitul prelevat și reîncărcarea apelor subterane, cu scopul realizării unei stări bune a apelor subterane, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1^1, până la data de 22 decembrie 2015;4. La articolul 2^2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Desemnarea corpurilor de apă artificiale sau puternic modificate, inclusiv motivele desemnării vor fi prezentate în planurile de management ce se constituie ca parte componentă de gospodărire calitativă a schemelor directoare de amenajare și management ale bazinelor hidrografice, denumite în continuare scheme directoare, și ulterior revizuite la fiecare 6 ani, în conformitate cu prevederile art. 43.5. La articolul 2^3, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) măsurile identificate pentru îmbunătățirea stării corpurilor de apă nu pot fi realizate prin mijloace tehnic fezabile, precum și din considerente economice, până la termenul-limită stabilit la art. 2^1, din cel puțin unul dintre următoarele motive:(i) nivelul îmbunătățirilor cerute poate fi realizat, din considerente tehnice, numai în etape care depășesc termenul-limită;(ii) finalizarea implementării măsurilor până la termenul-limită este extrem de costisitoare, ducând la costuri disproporționate;(iii) condițiile naturale nu permit îmbunătățirea stării corpului de apă până la termenul-limită;6. Articolul 2^4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2^4În situația în care se constată că anumite corpuri de apă sunt foarte afectate de activitatea umană sau condițiile naturale identificate în conformitate cu art. 43 alin. (1^4) sunt de asemenea natură încât obiectivele prevăzute la art. 2^1 alin. (1) și (2) sunt nerealizabile din punct de vedere tehnic ori implică costuri disproporționate, pot fi adoptate obiective mai puțin severe numai dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile următoare:a) necesitățile socioeconomice și de protecție a mediului determinate de astfel de activități umane nu pot fi realizate prin alte mijloace care constituie o opțiune semnificativ mai bună din punctul de vedere al protecției mediului și care nu implică cheltuieli disproporționate;b) se asigură atingerea stării ecologice bune sau a potențialului ecologic bun pentru corpurile de apă de suprafață, având în vedere impactul ce nu poate fi evitat în mod rezonabil din cauza naturii activității umane sau poluării;c) se asigură cele mai mici modificări posibile ale stării bune pentru corpurile de apă subterane, având în vedere impactul ce nu poate fi evitat în mod rezonabil din cauza naturii activității umane sau poluării;d) nu se produce deteriorarea ulterioară a stării corpurilor de apă;e) obiectivele mai puțin severe stabilite, precum și motivele deciziei de stabilire a acestora sunt menționate în mod specific în planurile de management prevăzute la art. 43 alin. (1), iar aceste obiective sunt revizuite la fiecare 6 ani.7. Articolul 2^5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2^5Deteriorarea temporară a stării corpurilor de apă nu se consideră încălcare a prevederilor prezentei legi, dacă aceasta este rezultatul unor circumstanțe cu cauze naturale sau de forță majoră, care apar în mod excepțional ori care nu pot fi anticipate în mod rezonabil, cum ar fi inundațiile excepționale și seceta prelungită, sau dacă este rezultatul circumstanțelor datorate accidentelor care nu pot fi anticipate în mod rezonabil și numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) sunt luate toate măsurile pentru prevenirea deteriorării suplimentare a stării corpurilor de apă și pentru a nu se compromite atingerea obiectivelor de mediu pentru alte corpuri de apă de suprafață și subterane care nu au fost afectate de aceste circumstanțe;b) sunt stabilite în planurile de management al bazinului hidrografic condițiile în care pot fi declarate circumstanțele excepționale sau care nu pot fi prevăzute în mod rezonabil, inclusiv adoptarea indicatorilor adecvați;c) sunt incluse în programul de măsuri din schema directoare măsurile ce trebuie luate în astfel de circumstanțe excepționale, care nu trebuie să compromită refacerea calității corpului de apă odată ce circumstanțele încetează;d) sunt reanalizate anual efectele circumstanțelor care sunt excepționale sau care nu pot fi în mod rezonabil prevăzute anual în conformitate cu prevederile art. 2^3 lit. a) și sunt luate toate măsurile fezabile în scopul aducerii corpului de apă la starea sa anterioară efectelor acelor circumstanțe, de îndată ce este posibil ca acestea să fie implementate;e) este cuprins un rezumat al efectelor circumstanțelor și al măsurilor luate sau ce urmează a fi luate în conformitate cu prevederile lit. a) și d) în schema directoare la următoarea reactualizare a acesteia.8. La articolul 2^7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai atunci când sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:a) sunt luate toate măsurile pentru reducerea impactului negativ asupra stării corpurilor de apă;b) motivele acestor modificări sau alterări sunt stabilite și explicate în mod specific în planul de management, iar obiectivele sunt revizuite la fiecare 6 ani;c) motivele acestor modificări sau alterări sunt de interes public deosebit și/sau beneficiile aduse mediului ori societății de realizarea obiectivelor prevăzute la art. 2^1 alin. (1) și (2) sunt depășite de beneficiile noilor modificări sau alterări aduse sănătății umane, menținerii siguranței populației ori dezvoltării durabile;d) deservirea folosințelor beneficiare, care a condus la acele modificări sau alterări ale corpurilor de apă, nu poate fi realizată, din motive de fezabilitate tehnică sau din cauza costurilor disproporționate, prin alte mijloace care sunt o opțiune semnificativ mai bună din punctul de vedere al protecției mediului.9. Articolul 2^8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2^8(1) În vederea protecției și conservării resurselor de apă de suprafață, evacuările în aceste ape sunt reglementate până la data de 22 decembrie 2012, prin utilizarea unei abordări combinate, prin stabilirea și implementarea controlului emisiilor, bazat pe cele mai bune tehnici disponibile, sau a valorilor-limită ale emisiilor ori, în cazul presiunilor difuze, a controlului și a celor mai bune practici din punctul de vedere al mediului, stabilite în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase, cu modificările și completările ulterioare, și cu orice altă reglementare națională relevantă conformă cu legislația comunitară.(2) În cazul în care un obiectiv de calitate sau un standard de calitate, stabilit în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale Hotărârii Guvernului nr. 351/2005, cu modificările și completările ulterioare, sau ale oricărei alte reglementări naționale relevante conforme cu legislația comunitară, necesită condiții mai stricte decât cele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1), se stabilesc controale mai stricte ale emisiilor.10. După articolul 2^9 se introduc cinci noi articole, articolele 2^10-2^14, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^10Pentru prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de apă de suprafață, în condițiile aplicării prevederilor art. 2^5 și 2^7, autoritatea publică centrală din domeniul apelor trebuie să prevadă în programele de măsuri din planurile de management, ce se constituie ca parte componentă de gospodărire calitativă a schemelor directoare, măsurile necesare, fără a aduce atingere prevederilor art. 2^9.Art. 2^11. - (1) Pentru prevenirea și controlul poluării apelor subterane, autoritatea publică centrală din domeniul apelor elaborează Planul național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării, care se adoptă prin hotărâre a Guvernului.(2) Planul prevăzut la alin. (1) va include criteriile pentru evaluarea stării chimice bune a apelor subterane și criteriile pentru identificarea tendințelor crescătoare semnificative și durabile în concentrațiile poluanților și pentru definirea punctelor de pornire pentru inversarea acestor tendințe.(3) Măsurile rezultate din aplicarea planului prevăzut la alin. (1) vor fi incluse în programele de măsuri asociate planurilor de management al bazinelor hidrografice.Art. 2^12. - Pentru reducerea treptată a poluării cu substanțe prioritare și eliminarea treptată a emisiilor, evacuărilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase, precum și prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de apă de suprafață, autoritatea publică centrală din domeniul apelor trebuie să introducă măsurile necesare pentru:a) evitarea poluării apelor cu una sau mai multe substanțe prioritar periculoase, prevăzute în anexa nr. 5, care prezintă un risc semnificativ pentru apă sau mediul acvatic, inclusiv pentru apa captată în scop potabil, prin elaborarea de norme de calitate în domeniul apelor, pentru apele de suprafață afectate de evacuările ce conțin aceste substanțe, și a unor măsuri de control al emisiilor principalelor surse ale acestor evacuări, bazate, printre altele, pe luarea în considerare a tuturor măsurilor tehnice de reducere a evacuărilor;b) preluarea în legislația națională, în conformitate cu termenele stabilite la nivel comunitar, a noilor norme de calitate în domeniul apelor pentru apele de suprafață, în situația în care la nivel comunitar se adoptă astfel de norme;c) identificarea de noi substanțe prioritar periculoase și elaborarea, în cel mult 5 ani de la identificare, a normelor de calitate adecvate în domeniul apelor de suprafață și a măsurilor pentru controlul emisiilor din principalele surse punctiforme.Art. 2^13. - Autoritatea publică centrală din domeniul apelor trebuie să prevadă în programele de măsuri din planurile de management măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de apă subterane, în condițiile aplicării prevederilor art. 2^5 și 2^7, fără a aduce atingere prevederilor art. 2^9, inclusiv prin interzicerea evacuărilor directe de poluanți în apele subterane, cu excepțiile prevăzute la art. 20 și în anexa nr. 3, lit. C «Conținutul programelor de măsuri».Art. 2^14. - Autoritatea publică centrală din domeniul apelor trebuie să prevadă în programele de măsuri din planurile de management măsurile necesare pentru inversarea tendinței semnificative și susținute de creștere a concentrației oricărui poluant rezultate din impactul activității umane în conformitate cu prevederile art. 2^5 și 2^7, fără a aduce atingere prevederilor art. 2^9, în scopul reducerii în mod treptat a poluării apei subterane.11. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Albiile minore ale cursurilor de apă cu lungimi mai mici de 5 km și cu bazine hidrografice ce nu depășesc suprafața de 10 km², pe care apele nu curg permanent, aparțin deținătorilor, cu orice titlu, ai terenurilor pe care se formează sau curg. Proprietarii acestor albii trebuie să folosească aceste ape în concordanță cu condițiile generale de folosire a apei în bazinul respectiv.12. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Pentru lacurile de acumulare permanente a căror execuție a fost finanțată din fonduri alocate de la bugetul de stat, suprafețele din lac aflate sub cota coronamentului barajului fac parte din domeniul public al statului și se includ în categoria terenurilor acoperite de apă, asimilându-se cu noțiunea de albie minoră.13. La articolul 5, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Apele utilizate pentru prelevarea de apă în scopul potabilizării, identificate conform art. 2^6, se protejează pentru evitarea alterării calității acestora, pentru a reduce nivelul de tratare în procesul de producere a apei potabile, în vederea menținerii parametrilor de calitate prevăzuți în Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane stabilite la art. 2^1. În jurul surselor și instalațiilor de alimentare cu apă potabilă, al surselor de ape minerale și al lacurilor terapeutice se instituie zone de protecție sanitară cu regim sever sau cu regim de restricții, precum și perimetre de protecție hidrogeologică. Dreptul de proprietate asupra surselor și instalațiilor de alimentare cu apă potabilă, surselor de ape minerale și lacurilor și nămolurilor terapeutice se extinde și asupra zonelor de protecție sanitară cu regim sever.14. Articolul 5^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^1(1) La nivelul fiecărui bazin hidrografic se va stabili un registru al zonelor protejate, care va include toate corpurile de apă folosite pentru prelevare în scopul potabilizării, precum și celelalte zone protejate cuprinse în anexa nr. 1^2.(2) Registrul zonelor protejate va fi realizat și reactualizat prin grija Administrației Naționale «Apele Române».(3) La nivelul fiecărui district de bazin hidrografic se realizează evaluarea preliminară a riscului la inundații, hărțile de hazard și risc la inundații și planurile de management al riscului la inundații, în conformitate cu prevederile art. 76^2-76^4.(4) Evaluarea preliminară a riscului la inundații, hărțile de hazard și de risc la inundații și planurile de management al riscului la inundații se întocmesc conform unei metodologii elaborate de autoritatea publică centrală în domeniul apelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului.(5) Datele din Registrul zonelor protejate, necesare la elaborarea planurilor de amenajare și de urbanism, au caracter public și se pun la dispoziția celor interesați, la cerere, potrivit prevederilor prezentei legi.15. La articolul 6, alineatele (1), (3), (4), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Activitatea de gospodărire unitară, rațională și integrată a apelor se organizează și se desfășoară pe bazine hidrografice, ca entități geografice indivizibile de gospodărire cantitativă și calitativă a resurselor de apă. Gospodărirea apelor trebuie să considere ca un tot unitar apele de suprafață și subterane, atât sub aspect calitativ și cantitativ, cât și al riscului la inundații, în scopul dezvoltării durabile...............................................................(3) România face parte din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea. Pentru porțiunea din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, inclusiv apele costiere ale Mării Negre, se elaborează planul de management aferent acestui bazin hidrografic internațional, componenta de gospodărire calitativă a schemelor directoare.(4) Autoritatea competentă pentru elaborarea porțiunii de plan prevăzute la alin. (3) și pentru managementul riscului la inundații este autoritatea publică centrală din domeniul apelor.(5) Administrarea bazinelor hidrografice naționale prevăzute în prezenta lege ca bazine hidrografice se face la nivelul districtelor de bazin de către administrațiile bazinale de apă ale Administrației Naționale «Apele Române».(6) La nivel național sunt stabilite următoarele districte de bazine hidrografice: Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș-Vedea, Buzău-Ialomița, Siret, Prut-Bârlad și Dobrogea-Litoral, delimitate potrivit anexei nr. 1^4.16. La articolul 6^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Administrația Națională «Apele Române» are în subordine administrații bazinale de apă, organizate la nivelul districtelor de bazin hidrografic ca instituții publice cu personalitate juridică.17. La articolul 7, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Gestionarea cantitativă și calitativă a resurselor de apă, administrarea lucrărilor de gospodărire a apelor, precum și aplicarea strategiei și a politicii naționale, cu respectarea reglementărilor naționale în domeniu, se realizează de Administrația Națională «Apele Române», prin administrațiile bazinale de apă din subordinea acesteia...........................................................(4) Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului interministerial al apelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar cel al Comitetului ministerial pentru situații de urgență, al Comisiei naționale pentru siguranța barajelor și a altor lucrări hidrotehnice, al Centrului român de reconstrucție a râurilor și al Comitetului național pentru Programul hidrologic internațional se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor. Secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor. Nominalizarea specialiștilor cu funcții de sprijin ai Comitetului ministerial pentru situații de urgență se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor.18. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În zonele de protecție instituite potrivit prezentei legi sunt interzise depozitarea gunoaielor și deșeurilor de orice fel, precum și depozitarea sau folosirea de îngrășăminte, pesticide ori alte substanțe periculoase.19. La articolul 20, alineatele (2), (3), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Injectarea apelor cu conținut de substanțe care rezultă în urma operațiilor de explorare și extracție a hidrocarburilor sau în urma activităților miniere, precum și injectarea apelor din considerente tehnice poate fi realizată numai în straturi de foarte mare adâncime, în formațiunile geologice din care s-au extras hidrocarburi ori alte substanțe sau în formațiunile geologice care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri, pe baza unor studii și măsuri speciale și a avizului de gospodărire a apelor. Aceste ape injectate nu conțin decât acele substanțe care rezultă din operațiile menționate anterior.(3) Lucrările de construcții, inginerie civilă și clădiri, precum și alte activități similare pe teren sau în teren care intră în contact cu corpurile de apă subterană pot fi autorizate specificând condițiile particulare ale acestora. În acest scop, aceste activități trebuie să se desfășoare în conformitate cu normele tehnice generale obligatorii elaborate pentru activitățile respective................................................................(5) În cazul în care există o cerință majoră pentru asigurarea alimentării cu gaz natural sau gaz petrol lichefiat, se poate autoriza injectarea gazului natural sau gazului petrol lichefiat în scopul depozitării și în alte formațiuni geologice decât cele prevăzute la alin. (4), cu condiția prevenirii oricărui pericol prezent sau viitor de deteriorare a calității apei subterane.(6) Se autorizează injectarea de cantități mici de substanțe pentru caracterizarea, protecția sau remedierea corpurilor de apă subterană în scopuri strict științifice, în limita cantităților strict necesare pentru realizarea acestora.20. La articolul 20, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Autorizarea activităților prevăzute la alin. (2)-(6) se face doar dacă nu se compromite atingerea obiectivelor de mediu ale corpului de apă subterană respectiv.21. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Lucrările de amenajare a bazinelor hidrografice și a altor lucrări hidrotehnice de interes național, cum ar fi: baraje și lacuri de acumulare cu anexele acestora, consolidări de maluri, faleze, centrale hidroelectrice, derivații de debite între cursuri de apă, lucrări de apărare împotriva inundațiilor, sisteme de alimentări cu apă și canalizări, inclusiv instalațiile de epurare cu anexele acestora, regularizări de râuri, stații și platforme hidrometeorologice, sisteme de îmbunătățiri funciare, corectarea torenților, sunt de utilitate publică, iar terenurile pe care urmează să fie amplasate pot fi expropriate, cu justă și prealabilă despăgubire, în condițiile legii, sau ocupate temporar, conform prevederilor legale în vigoare.22. La articolul 33, alineatele (2) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, cuvetele lacurilor, bălților, prin exploatări organizate, se acordă de autoritatea de gospodărire a apelor pe baza avizului și a autorizației de gospodărire a apelor, cu avizul deținătorilor de lucrări hidrotehnice în albie din zonă. Perimetrele de exploatare se amplasează pe cursurile de apă, numai în zone care necesită decolmatare, reprofilarea albiei și regularizarea scurgerii, pe baza unui studiu tehnic zonal privind influența exploatării asupra cursului de apă. Pentru autorizarea acestor activități, pe apele naționale navigabile, precum și pe celelalte cursuri de apă în amonte cu 1 km și în aval cu 2 km față de lucrările de artă sau dacă au în lungul lor infrastructură aflată în administrarea instituțiilor publice/societăților naționale/companiilor naționale/societăților comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcțiilor și turismului, la o distanță mai mică decât cea prevăzută în actele normative în vigoare, față de zona de protecție, este obligatorie și obținerea avizului acestora...............................................................(7) Este interzisă exploatarea de agregate minerale în zonele de protecție instituite potrivit prezentei legi, precum și în zonele de protecție sanitară cu regim sever a captărilor de apă din surse de suprafață sau subterane.23. La articolul 33, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Persoanele juridice care efectuează extracții de agregate minerale de pe terenuri situate în domeniul public al statului aflate în administrarea Administrației Naționale «Apele Române» au obligația obținerii tuturor avizelor și acordurilor legale.24. La articolul 34, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Deținătorii cu orice titlu ai terenurilor, care au avantaje din întreținerea și amenajarea lucrărilor de apărare, plătesc administratorului acestor lucrări cheltuieli ocazionate de amenajarea și întreținerea acestora corespunzător avantajului. Fondurile astfel constituite vor fi utilizate de administratorul lucrărilor de apărare pentru întreținerea și repararea acestora. Autoritatea publică centrală din domeniul apelor va stabili metodologia de determinare a cotei de participare la cheltuielile de întreținere și amenajare a lucrărilor de apărare, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale, la propunerea Administrației Naționale «Apele Române»...............................................................(4) Întreținerea albiei minore pe zonele neamenajate revine Administrației Naționale «Apele Române» și, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002, unității administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu administrativ se află, prin autoritățile administrației publice locale.25. La articolul 35, alineatele (1^2), (1^4), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^2) Pentru apele de suprafață, programele de monitoring vor cuprinde:a) monitorizarea volumului și nivelului sau a debitului pentru definirea stării ecologice și chimice, precum și a potențialului ecologic;b) monitorizarea stării ecologice și chimice, precum și a potențialului ecologic.................................................................(1^4) Pentru zonele protejate, programele de monitoring vor cuprinde prevederile specifice legislației care a condus la stabilirea acestora.................................................................(5) Fondul național de date de gospodărire a apelor include și evidența apelor ce aparțin domeniului public, parte a sistemului informațional din domeniul gospodăririi apelor, denumit în continuare Cadastrul apelor. Modul de organizare a Fondului național de date hidrologice și de gospodărire a apelor și a Cadastrului apelor se stabilește de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor, iar actualizarea acestora se asigură de Administrația Națională «Apele Române».(6) Autoritățile publice, persoanele fizice și juridice au acces la informațiile ce constituie Fondul național de date hidrologice și de gospodărire a apelor, în baza unei proceduri stabilite de autoritatea publică centrală din domeniul apelor. Folosirea de către acestea a informațiilor conținute în Fondul național de date hidrologice și de gospodărire a apelor în scopuri comerciale este permisă numai contra cost. Administrația Națională «Apele Române» elaborează metodologia privind tarifarea folosirii informațiilor în scop comercial, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor.26. La articolul 35, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) și (5^2), cu următorul cuprins:(5^1) Se mandatează autoritatea publică centrală din domeniul apelor, prin Administrația Națională «Apele Române», să înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate al statului asupra bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Administrației Naționale «Apele Române», prevăzute la art. 3.(5^2) Costurile pentru întocmirea documentațiilor tehnice cadastrale, precum și a celor necesare pentru înscrierea dreptului de proprietate a statului în cartea funciară asupra bunurilor prevăzute la alin. (5^1) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul autorității publice centrale din domeniul apelor.27. La articolul 40 alineatul (1), partea introductivă și literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) În scopul asigurării protecției albiilor, malurilor, construcțiilor hidrotehnice și îmbunătățirii regimului de curgere al apelor, se instituie zone de protecție pentru:..........................................................b) suprafața lacurilor naturale sau a bălților acoperite de apă și de vegetație acvatică, precum și a plajei și falezei mării;c) suprafața lacurilor de acumulare corespunzătoare cotei aferente debitului de verificare a acestora;28. La articolul 42, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă, în termen de un an de la sfârșitul anului în care apa a părăsit albia, nu se formulează o cerere conform alin. (1), albia veche rămâne în proprietatea riveranilor, iar albia nouă se consideră albie naturală, se introduce în domeniul public al statului, se înregistrează în Cadastrul apelor și se dă în administrarea Administrației Naționale «Apele Române».29. La articolul 43, alineatele (1), (1^1), (1^4) - (1^9) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) În vederea stabilirii orientărilor fundamentale privind gospodărirea durabilă, unitară, echilibrată și complexă a resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice, precum și pentru protejarea zonelor umede se elaborează scheme directoare pe bazine sau grupe de bazine hidrografice. Schema directoare este instrumentul principal de planificare, dezvoltare și gospodărire a apelor la nivelul districtului de bazin hidrografic și este alcătuită din planul de amenajare a bazinului hidrografic - componenta de gospodărire cantitativă și planul de management al bazinului hidrografic - componenta de gospodărire calitativă, conform Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1.258/2006 privind aprobarea Metodologiei și a Instrucțiunilor tehnice pentru elaborarea schemelor directoare. Planurile de management al districtelor hidrografice se elaborează și se adoptă în conformitate cu termenele stabilite în Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.(1^1) Schemele directoare fixează într-o manieră integrată obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane, urmărind să se asigure:a) o stare bună a apelor de suprafață sau, pentru corpurile de apă artificiale sau puternic modificate, un bun potențial ecologic și o stare chimică bună a apelor de suprafață;b) o stare chimică bună și un echilibru între cantitatea prelevată și reîncărcarea apelor pentru toate resursele de apă subterană;c) realizarea obiectivelor special definite pentru zonele protejate, cu scopul de a reduce tratamentul necesar pentru producția de apă destinată consumului uman, cu respectarea cerințelor prevăzute în Legea nr. 458/2002, cu modificările și completările ulterioare;d) protecția și apărarea împotriva acțiunii distructive a apelor...............................................................(1^4) Schemele-cadru de gospodărire a apelor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi constituie baza schemelor directoare și își vor păstra valabilitatea până la intrarea în vigoare a planurilor de management. În vederea elaborării schemelor directoare se efectuează o analiză a caracteristicilor bazinelor hidrografice și a impactului activităților umane asupra stării corpurilor de apă de suprafață și subterane, precum și analiza economică a utilizării apei, în conformitate cu anexele nr. 1^2 și 4.(1^5) După aprobarea primelor scheme directoare, în conformitate cu prevederile prezentei legi, acestea se actualizează la fiecare 6 ani. Analizele caracteristicilor districtelor de bazine hidrografice, impactului activităților umane asupra stării corpurilor de apă și analiza economică a utilizatorilor de apă sunt revizuite și, dacă este cazul, sunt actualizate cu cel puțin 3 ani înainte de fiecare actualizare a schemelor directoare.(1^6) Comitetul de bazin implică în elaborarea și actualizarea schemei directoare reprezentanții autorităților publice centrale, consiliilor județene și consiliilor locale, unităților industriale și din agricultură, institutelor de cercetare, care au obligația de a comunica toate informațiile utile aflate în competența lor. Participarea activă a publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor este asigurată potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1.044/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor și publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor.(1^7) Prin intermediul paginii de internet proprii, administrațiile bazinale de apă din subordinea Administrației Naționale "Apele Române" și Comitetul de bazin pun la dispoziția publicului, pe parcursul unei perioade de cel puțin 6 luni:a) un calendar și un program de lucru, incluzând procedura de consultare, cu cel puțin 3 ani înainte de data prevăzută pentru aprobarea schemei directoare actualizate;b) o sinteză a problemelor care există în bazin în domeniul gospodăririi apelor, cu cel puțin 2 ani înainte de data prevăzută pentru aprobarea schemei directoare actualizate;c) proiectul schemei directoare, cu cel puțin un an înainte de data prevăzută pentru aprobarea schemei directoare actualizate.(1^8) În corelare cu prevederile schemelor directoare se elaborează programe de măsuri care să țină seama de rezultatele analizelor prevăzute la alin. (1^4) și (1^5), realizate pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art. 2^1 privind asigurarea protecției cantitative și calitative a apelor, apărarea împotriva acțiunilor distructive ale apelor, precum și valorificarea potențialului apelor, în raport cu cerințele dezvoltării durabile a societății și în acord cu strategia și politicile de mediu incluzând dezvoltarea lucrărilor, instalațiilor și amenajărilor de gospodărire a apelor.(1^9) Programele de măsuri se stabilesc până la termenul stabilit în conformitate cu prevederile Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și vor fi operaționale cel târziu la data de 22 decembrie 2012. Programele de măsuri se revizuiesc și, dacă este necesar, se reactualizează până cel târziu la data de 22 decembrie 2015 și apoi la fiecare 6 ani. Toate măsurile noi sau revizuite elaborate în cadrul unui program actualizat devin operaționale în termen de cel mult 3 ani de la data adoptării lor.(2) Componentele schemelor directoare și programele de măsuri prevăzute la alin. (1^8) se elaborează și se actualizează de către Administrația Națională «Apele Române», se avizează de către Comitetul de bazin, la propunerea autorității publice centrale din domeniul apelor, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Conținutul minim al schemelor directoare și al programelor de măsuri este prevăzut în anexa nr. 3.30. La articolul 43 alineatul (1^7), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) la cerere, documentele de referință și informațiile utilizate la elaborarea proiectului schemelor directoare.31. La articolul 44^2 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) relațiile internaționale - în cazul districtului de bazin hidrografic internațional al fluviului Dunărea, care acoperă mai mult decât teritoriul național și include teritorii ale statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, se furnizează o listă a relațiilor instituționale stabilite în vederea asigurării coordonării.32. La articolul 45, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) Pentru bazine hidrografice mici sau părți de bazine hidrografice se întocmesc scheme locale de amenajare și de gospodărire a apelor, denumite în continuare scheme locale, care se încadrează în planurile de amenajare - componenta de gospodărire cantitativă din cadrul schemelor directoare. Schemele locale stabilesc obiectivele generale de punere în valoare și de protejare cantitativă și calitativă a resurselor de apă, a ecosistemelor acvatice și a zonelor umede, precum și obiectivele generale privind utilizarea durabilă și protecția tuturor categoriilor de resurse de apă din teritoriul respectiv.33. La articolul 47 alineatul (2), partea introductivă și literele a)-g) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Comitetul de bazin este format din maximum 21 de membri, după cum urmează:a) 2 reprezentanți ai autorității publice centrale din domeniul apelor și protecției mediului, dintre care unul este numit din cadrul agențiilor de protecția mediului din districtul bazinului hidrografic respectiv;b) un reprezentant al direcțiilor de sănătate publică ale județelor din districtul bazinului hidrografic respectiv, numit de către Institutul Național de Sănătate Publică;c) 2 primari de municipii și un primar de oraș sau comună, aleși de primarii localităților din districtul bazinului hidrografic respectiv;d) un reprezentant desemnat de organizațiile neguvernamentale cu sediul în districtul bazinului hidrografic respectiv;e) un prefect din districtul bazinului hidrografic respectiv, numit de autoritatea publică centrală din domeniul administrației și internelor;f) președinții consiliilor județene din districtul bazinului hidrografic respectiv;g) 3 reprezentanți ai utilizatorilor de apă din districtul bazinului hidrografic respectiv.34. La articolul 47, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prefectul și primarii aleși vor proveni din unități administrativ-teritoriale diferite.35. La articolul 47 alineatul (7), literele a), b), f), g) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) să avizeze schemele directoare, inclusiv programele de măsuri pentru atingerea obiectivelor din schemele directoare și realizarea lucrărilor, instalațiilor și amenajărilor de gospodărire a apelor;b) să avizeze planurile de prevenire a poluărilor accidentale și de înlăturare a efectelor lor, elaborate în funcție de condițiile districtului bazinului hidrografic respectiv;................................................................f) să propună, dacă este necesar, normative cu valori-limită de încărcare mai severe decât cele prevăzute de reglementările specifice în vigoare pentru evacuări de ape uzate, în vederea conformării cu obiectivele de calitate a apelor;.............................................................j) să avizeze lista zonelor protejate și măsurile de reconstrucție ecologică a zonelor propuse în acest scop;36. La articolul 47 alineatul (7), după litera j) se introduc două noi litere, literele k) și l), cu următorul cuprins:k) să avizeze hărțile de vulnerabilitate și hărțile de risc la inundații;l) să avizeze planurile de management al riscului la inundații.37. La articolul 47 alineatul (8), literele a), b) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) pot lua în considerare și pot discuta orice aspecte noi privind cantitatea, calitatea și folosirea apei, ce pot apărea în districtul bazinului hidrografic respectiv;b) pot constitui și împuternici subcomitete și grupe de lucru, a căror funcție va fi de informare, consultare și participare la luarea deciziilor;.................................................................e) pot recomanda autorităților locale, în funcție de prioritatea și urgența realizării lucrărilor necesare, în special a celor de utilitate publică, legate de întreținerea albiilor, a lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor și de prevenire a riscului la inundații, modul de asigurare a surselor financiare de la bugetele locale.38. La articolul 47, alineatul (9) a se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Comitetul de bazin are un secretariat tehnic permanent, format din 3-5 persoane, asigurat de administrația bazinală de apă a Administrației Naționale «Apele Române», subordonat acestuia.39. La articolul 48 alineatul (1), literele f), g), i) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:f) amenajări și instalații de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor și din terase: balastiere, cariere etc.;g) depozite de deșeuri menajere și industriale: iazuri de decantare, halde de steril, zguri și cenuși, șlamuri, nămoluri și altele asemenea;................................................................i) lucrări, construcții și instalații care se execută pe malul mării, pe fundul apelor maritime interioare și al mării teritoriale, pe platoul continental, inclusiv lucrări pentru consolidarea falezelor, protecția și reabilitarea plajelor;...............................................................l) lucrări de închidere a minelor și carierelor, a depozitelor menajere și industriale și de reconstrucție ecologică a zonelor afectate;40. La articolul 49, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Obținerea avizului de amplasament și a avizului de gospodărire a apelor condiționează eliberarea de către autoritățile administrației publice emitente a autorizației de construire a lucrărilor prevăzute la art. 48 alin. (1).41. La articolul 53, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Avizul de gospodărire a apelor este necesar și în cazul închiderii unor obiective construite pe ape sau care au legătură cu apele.41^1. La articolul 53, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Pentru investițiile de tip microhidrocentrale beneficiarul este obligat să constituie o garanție financiară pentru blocarea amplasamentului, garanție care poate fi sub formă de depozit bancar, scrisoare de garanție bancară irevocabilă sau alte modalități prevăzute de lege. Garanția financiară se stabilește în conformitate cu instrucțiunile tehnice aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor. (la 22-07-2010, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 146 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 19 iulie 2010 ) 42. La articolul 54 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) lucrări de captare a apei, dacă debitul prelevat nu depășește 2 litri/secundă, iar apele evacuate rezultate după folosire nu influențează calitatea resurselor de apă;43. La articolul 58 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) dacă titularul nu și-a respectat obligațiile legale, stabilite între el și administratorul resursei de apă.44. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60Avizele și autorizațiile de gospodărire a apelor, precum și refuzul de emitere a acestora pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.45. La articolul 62, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) La proiectarea barajelor și îndiguirilor se va analiza în mod obligatoriu necesitatea și se vor prevedea, în funcție de condițiile concrete din amplasament, lucrările necesare de apărări și consolidări de maluri, rectificări sau reprofilări de albii, lucrări de combatere a eroziunii solului.46. La articolul 62, alineatul (4) se abrogă.47. La articolul 63, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 63(1) Deținătorii de baraje și lacuri de acumulare, precum și de prize pentru alimentări cu apă, cu sau fără baraj, au obligația să întocmească regulamente de exploatare și planuri de avertizare și alarmare și să respecte prevederile acestora. Regulamentele de exploatare fac parte integrantă din autorizația de gospodărire a apelor.(2) Regulamentele de exploatare, elaborate în baza regulamentului-cadru stabilit de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, detaliază și concretizează condițiile generale de exploatare coordonată, pe ansamblul districtului bazinului hidrografic, a categoriilor de lucrări prevăzute la alin. (1), cuprinse în regulamentele de exploatare bazinale...........................................................(4) Coordonarea exploatării lacurilor de acumulare pe districte de bazine hidrografice, indiferent de deținător, se asigură de Administrația Națională «Apele Române», în conformitate cu prevederile regulamentelor de exploatare bazinale. Regulamentele de exploatare bazinale se elaborează de Administrația Națională «Apele Române» în baza normelor metodologice stabilite prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor, se avizează de comitetele de bazin și se aprobă de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.48. La articolul 68, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Structura, atribuțiile specifice, competențele și dotarea Comisiei naționale pentru siguranța barajelor și lucrărilor hidrotehnice se stabilesc prin regulament de organizare și funcționare și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor.49. La articolul 71, alineatul (4) se abrogă.50. La articolul 74, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 74(1) Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale și Normativul-cadru de dotare cu materiale și mijloace de intervenție operativă se elaborează de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor, cu avizul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul administrației și internelor și al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor.51. La articolul 75, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 75(1) Pentru a evita producerea unor calamități în perioadele de ape mari sau de accidente la baraje, funcționarea acumulărilor la parametrii pentru care au fost construite este obligatorie, iar inundarea dirijată a unor terenuri dinainte stabilite prin planurile de apărare, precum și a incintelor îndiguite amplasate lateral unui curs de apă se realizează cu acordul președintelui comitetului județean pentru situații de urgență și se aprobă de Comitetul ministerial................................................................(3) Pentru prejudiciile suferite prin inundarea temporară a terenurilor, proprietarii acestora vor fi despăgubiți conform legii.52. La capitolul III, după secțiunea a 5-a se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 5^1-a "Managementul riscului la inundații", cuprinzând articolele 76^1-76^11, cu următorul cuprins:SECȚIUNEA a 5^1-aManagementul riscului la inundațiiArt. 76^1. - (1) Pentru fiecare district de bazin hidrografic prevăzut la art. 6 alin. (6) se realizează o evaluare preliminară a riscului la inundații, în conformitate cu alin. (2).(2) O evaluare preliminară a riscului la inundații are ca scop evaluarea riscurilor potențiale. Pe baza informațiilor și în baza identificării impactului schimbărilor climatice asupra producerii inundațiilor, evaluarea riscurilor potențiale va include cel puțin următoarele elemente:a) hărți ale bazinului hidrografic, la scară corespunzătoare, incluzând limitele bazinelor hidrografice, ale zonei costiere și informații asupra topografiei și utilizării terenului;b) descrierea inundațiilor care au survenit în trecut și care au avut efecte negative semnificative asupra sănătății umane, a mediului, a patrimoniului cultural și asupra activității economice, pentru care probabilitatea unor evenimente viitoare similare este încă relevantă, atât în ceea ce privește amplitudinea acestora, zonele inundabile, precum și în ceea ce privește evaluarea efectelor negative pe care le-ar putea produce;c) descrierea inundațiilor istorice semnificative, cu o probabilitate de revenire a evenimentelor, ceea ce ar atrage consecințe viitoare negative similare;d) evaluarea consecințelor negative potențiale ale viitoarelor inundații pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea economică, analizând probleme ca topografia, poziția cursurilor de apă și caracteristicile lor generale hidrologice și geomorfologice, incluzând albiile majore ca zone de retenție naturală, eficiența infrastructurii de apărare pentru protecția împotriva inundațiilor, poziționarea zonelor populate, zonele cu activitate economică, zonele favorabile dezvoltării pe termen lung, luând în considerare efectele schimbărilor climatice asupra apariției inundațiilor.(3) Pentru fiecare district de bazin hidrografic prevăzut la art. 6 alin (6), partajat cu alte state membre, autoritatea publică centrală din domeniul apelor asigură schimbul de informații cu autoritățile competente ale statelor membre în cauză.(4) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor asigură evaluarea preliminară a riscului la inundații și raportarea către Comisia Europeană, până la data de 22 decembrie 2011.Art. 76^2. - (1) Pe baza evaluării preliminare a riscului la inundații, prevăzută la art. 76^1, pentru fiecare district de bazin hidrografic prevăzut la art. 6 alin. (6) se identifică arealele unde există risc potențial semnificativ de inundare sau unde materializarea acestui risc este probabilă.(2) Pentru fiecare district de bazin hidrografic prevăzut la art. 6 alin. (6), partajat cu alte state riverane, identificarea zonelor și evaluarea preliminară a riscului la inundații se coordonează între autoritățile competente ale statelor respective.Art. 76^3. - (1) Pentru zonele identificate în temeiul art. 76^2 alin. (1) se realizează hărți de hazard și, respectiv, de risc la inundații, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) În temeiul art. 76^2 alin. (2), în cazul râurilor transfrontiere, elaborarea hărților zonelor inundabile și a hărților de risc la inundații se realizează în baza schimburilor de informații dintre statele riverane.(3) Hărțile de hazard la inundații cuprind zonele geografice susceptibile de a fi inundate în următoarele cazuri, în conformitate cu normele prevăzute la alin. (1);a) inundații cu probabilitate mică sau scenarii ale unor evenimente extreme;b) inundații cu probabilitate medie pentru care perioada probabilă de revenire este mai mare sau egală cu 100 de ani;c) inundații cu probabilitate mare, după caz.(4) Pentru fiecare caz prevăzut la alin. (3), unde exista risc semnificativ de inundații, se indică următoarele elemente în conformitate cu normele metodologice prevăzute la alin. (1):a) suprafața zonei inundate;b) adâncimea sau nivelul apei;c) viteza de curgere sau debitul inundației corespunzătoare.(5) Hărțile de risc la inundații ce indică potențialele efecte negative asociate cazurilor de inundații prevăzute la alin. (3) se exprimă în următorii parametri:a) numărul aproximativ de locuitori potențial afectați;b) tipul de activitate economică din zona potențial afectată;c) tipul de aprovizionare cu apă potabilă a populației din zona potențial afectată și numărul populației deservite;d) instalațiile care pot produce poluare accidentală în cazul inundațiilor, în conformitate cu anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, precum și zonele protejate din arealele potențial afectate prevăzute în anexa nr. 1^2;e) indicarea zonelor cu un transport mare de aluviuni, inundații cu sedimente grosiere, precum și informații privind alte surse semnificative de poluare.(6) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor asigură raportarea către Comisia Europeană a hărților de hazard și a hărților de risc la inundații până la data de 22 decembrie 2013, în următoarele condiții:a) elaborarea hărților de hazard este asigurată de autoritatea publică centrală din domeniul apelor;b) elaborarea hărților de risc la inundații este asigurată de consiliile județene, cu sprijinul și coordonarea autorităților publice centrale cu competențe în domeniul elaborării hărților de risc natural;c) toate autoritățile publice centrale care desfășoară activități în zone cu risc semnificativ la inundații pun la dispoziție, cu titlu gratuit, toate informațiile și datele necesare pentru realizarea hărților de hazard și a hărților de risc la inundații;d) realizarea hărților de hazard și a hărților de risc la inundații este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetele autorităților publice centrale prevăzute la lit. b).Art. 76^4. - (1) Pe baza hărților prevăzute la art. 76^3 alin. (3) și (5), autoritățile publice centrale prevăzute la art. 76^3 alin. (6) lit. b) realizează planuri de management al riscului la inundații, coordonate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, la nivelul districtului bazinului hidrografic prevăzut la art. 6, pentru zonele identificate potrivit art. 76^2 alin. (1), și pentru zonele identificate potrivit art. 76^8 alin. (1) lit. b) în conformitate cu prevederile alin. (2) și (3).(2) Pentru zonele identificate potrivit art. 76^2 alin. (1) și pentru zonele identificate potrivit art. 76^8 alin. (1) lit. b), obiectivele managementului riscului la inundații se axează pe reducerea efectelor negative potențiale ale inundațiilor pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea economică, adoptând atât măsuri nestructurale, cât și măsuri structurale pentru reducerea probabilității de inundare.(3) Planurile de management al riscului la inundații includ măsuri pentru atingerea obiectivelor stabilite potrivit alin. (2), precum și componentele stabilite prin norme metodologice elaborate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor și aprobate prin hotărâre a Guvernului. Aceste planuri de management al riscului la inundații iau în considerare aspectele relevante, cum ar fi:a) costurile și beneficiile, dimensiunea inundațiilor și traseul acestora și zonele care au potențialul de a reține apa din inundații, cum ar fi albiile majore, obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane stabilite potrivit prevederilor art. 2^1 și 2^2, planurile privind gestionarea solului și a apei, planificarea teritoriului, utilizarea terenurilor, conservarea naturii, precum și infrastructura de navigație și portuară;b) aspectele managementului riscului la inundații, cu accent pe prevenirea, protecția, pregătirea, incluzând prognoza inundațiilor, avertizarea și alarmarea în condițiile specifice unui anumit bazin sau subbazin hidrografic;c) promovarea practicilor de utilizare durabilă a terenului, îmbunătățirea capacității de retenție a apei în bazinul hidrografic, precum și inundările controlate ale anumitor zone în cazul unor evenimente majore.(4) Pentru bazinele sau subbazinele partajate cu alte state, planurile de management al riscului la inundații elaborate potrivit prevederilor alin. (1) nu includ măsurile care, prin dimensiunile și impactul lor, vor conduce la creșterea semnificativă a riscului de inundații în amonte sau în aval pentru țările vecine, cu excepția cazului în care aceste măsuri au fost agreate de statele implicate potrivit prevederilor art. 76^5.(5) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor asigură finalizarea și publicarea planurilor de management al riscului la inundații până la data de 22 decembrie 2015.Art. 76^5. - (1) Pentru districtele de bazine hidrografice prevăzute la art. 6 care se află în întregime pe teritoriul României, autoritatea publică centrală din domeniul apelor se asigură că se realizează un plan unic de management al riscului la inundații sau un set de planuri de management al riscului la inundații, coordonate la nivelul districtului de bazin hidrografic.(2) Pentru districtele de bazine hidrografice care se află în întregime în cadrul Uniunii Europene, autoritatea publică centrală din domeniul apelor asigură coordonarea în scopul de a produce un plan unic internațional de management al riscului la inundații sau un set de planuri de management al riscului la inundații coordonat la nivelul districtului hidrografic internațional. Pentru planurile de management al riscului la inundații nerealizate la nivel internațional trebuie realizate cel puțin planuri pentru partea districtului hidrografic internațional care aparține teritoriului național, iar acestea vor fi coordonate, pe cât posibil, la nivelul districtului hidrografic internațional.(3) Pentru bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea sau districtele de bazine hidrografice prevăzute la art. 6 care se extind în afara granițelor Comunității Europene, autoritatea publică centrală din domeniul apelor ia măsuri pentru realizarea unui plan unic de management al riscului la inundații sau pentru stabilirea unui set de planuri de management al riscului la inundații coordonat la nivelul districtului hidrografic internațional. Atunci când nu este posibil, se aplică prevederile alin. (2) pentru porțiunile bazinului hidrografic internațional al fluviului Dunărea care fac parte din teritoriul statelor membre ale Comunității Europene.(4) Dacă se consideră necesar, planurile de management al riscului la inundații prevăzute la alin. (2) și (3) sunt detaliate și coordonate în colaborare cu autoritățile competente din țările vecine la nivelul subbazinelor internaționale.(5) Dacă autoritatea publică centrală din domeniul apelor identifică o problemă generată de o țară riverană, care are un impact asupra managementului riscului la inundații al apelor naționale și care nu poate fi rezolvată la nivel național, raportează această problemă Comisiei Europene, precum și oricărui alt stat membru interesat sau riveran bazinului hidrografic internațional al fluviului Dunărea și poate formula recomandări privind modul de rezolvare a acesteia.Art. 76^6. - (1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor va lua măsura corelării harților de hazard și de risc la inundații cu schemele directoare ale districtelor bazinelor hidrografice, având ca obiective schimbul de informații și realizarea unei unități în abordare pentru atingerea unui beneficiu comun cu privire la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane, conform art. 2^1 și 2^2.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se vor avea în vedere în special următoarele:a) dezvoltarea primelor hărți de hazard și de risc la inundații și revizuirea ulterioară a acestora, potrivit prevederilor art. 76^3 și 76^9, să fie realizate astfel încât informațiile pe care le conțin să fie consecvente cu informațiile relevante prezentate în conformitate cu normele metodologice prevăzute la art. 76^4 alin. (3); aceste informații sunt coordonate cu revizuirile prevăzute la art. 43 alin. (1^5) și pot fi integrate în acestea;b) dezvoltarea primelor planuri de management al riscului la inundații și a revizuirilor ulterioare, potrivit prevederilor art. 76^4 și 76^9, se efectuează în coordonare cu planurile de amenajare a districtelor bazinelor hidrografice;c) implicarea activă a tuturor părților interesate în temeiul art. 76^7 este coordonată, după caz, cu implicarea activă a părților interesate în temeiul art. 43 alin. (1^6).Art. 76^7. - (1) În termen de 90 de zile de la finalizarea evaluării preliminare a riscurilor la inundații, a hărților de hazard, a hărților de risc la inundații și a planurilor de management al riscului la inundații, autoritatea publică centrală din domeniul apelor le va pune la dispoziția publicului.(2) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor elaborează programul pentru producerea, revizuirea și actualizarea planurilor de management al riscului la inundații agreate la nivelul bazinului hidrografic internațional al fluviului Dunărea, precum și programul dezbaterilor publice și al acțiunilor de conștientizare a populației pentru adoptarea masurilor preventive ce se impun în zonele cu risc ridicat la inundații, agreate la nivelul bazinului hidrografic internațional al fluviului Dunărea, în conformitate cu art. 76^4-76^5.Art. 76^8. - (1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor poate decide să nu realizeze evaluarea preliminară a riscului la inundații prevăzută la art. 76^1 pentru acele districte de bazine hidrografice, subbazine sau zone costiere pentru care:a) înainte de data de 22 decembrie 2010 a fost realizată o evaluare a riscului la inundații în conformitate cu prevederile normelor metodologice sau au fost identificate zone cu risc potențial semnificativ la inundații în conformitate cu prevederile art. 76^2 alin. (1);b) a decis, înainte de data de 22 decembrie 2010, să pregătească hărți de hazard și de risc la inundații și să creeze planuri de management al riscului la inundații în conformitate cu prevederile art. 76^2-76^4.(3) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor poate decide să folosească planurile de management al riscului la inundații pentru bazinele hidrografice finalizate înainte de data de 22 decembrie 2010, cu condiția ca aceste planuri să fie echivalente cu cerințele prevăzute la art. 76^4 și să fie realizate în conformitate cu prevederile normelor metodologice.(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică fără a aduce atingere prevederilor art. 76^9.Art. 76^9. - (1) Evaluarea preliminară a riscului la inundații este revizuită și, dacă este necesar, actualizată până la data de 22 decembrie 2018 și apoi reactualizată la fiecare 6 ani.(2) Hărțile de hazard și de risc la inundații sunt revizuite și, dacă este necesar, actualizate până la data de 22 decembrie 2019 și apoi reactualizate la fiecare 6 ani.(3) Planurile de management al riscului la inundații sunt revizuite și, dacă este necesar, actualizate, în conformitate cu normele metodologice prevăzute la art. 76^4 alin. (3), până la data de 22 decembrie 2021 și ulterior la fiecare 6 ani.(4) Revizuirile prevăzute la alin. (1) și (3) se realizează luând în considerare și impactul schimbărilor climatice asupra apariției inundațiilor.Art. 76^10. - (1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor pune la dispoziția Comisiei Europene evaluările preliminare ale riscului la inundații, cuprinzând zonele cu pericolele la inundații, hărțile de hazard, hărțile de risc la inundații și planurile de management al riscului la inundații, potrivit prevederilor art. 76^1, 76^3 și 76^4, precum și revizuirile acestora sau, după caz, actualizările acestora, în termen de 3 luni de la datele prevăzute la art. 76^1 alin. (4), art. 76^3 alin. (6), art. 76^4 alin. (5) și art. 76^9.(2) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor informează Comisia Europeană în legătură cu deciziile luate în conformitate cu prevederile art. 76^8 alin. (1)-(3) și îi pune la dispoziție informațiile necesare privind respectivele decizii până la datele prevăzute la art. 76^1 alin. (4), art. 76^3 alin. (6) și art. 76^4 alin. (5).Art. 76^11. - Autoritatea publică centrală din domeniul apelor transmite Comisiei Europene textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le emite sau pe care Guvernul le emite în domeniul reglementat de prezenta lege.53. Alineatul (2) al articolului 78 se abrogă. (la 22-07-2010, Punctul 53. din Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 146 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 19 iulie 2010 ) 54. La articolul 81, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Administrația Națională «Apele Române», în calitate de operator unic atât al resurselor de apă de suprafață, naturale sau amenajate, indiferent de deținătorul cu orice titlu al amenajării, cât și al resurselor de apă subterane, indiferent de natura lor și a instalațiilor, își constituie veniturile proprii dintr-o contribuție specifică de gospodărire a apelor plătită lunar de către toți utilizatorii resurselor de apă pe baza facturii fiscale emise, conform abonamentului de utilizare/exploatare încheiat în acest sens, care constituie titlu executoriu, din plățile pentru serviciile comune de gospodărire a apelor, din penalități specifice activității de gospodărire a apelor, din tarife pentru avizele, autorizațiile, notificările pe care le poate emite sau pe care este împuternicită să le emită, precum și din majorările de întârziere aplicate în conformitate cu prevederile legale în materie.55. La articolul 81, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:(3^2) Creanțele reprezentând venituri proprii ale Administrației Naționale «Apele Române», potrivit prevederilor art. 81 din prezenta lege și ale anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare, se execută prin organe de executare proprii, abilitate în conformitate cu Codul de procedură fiscală. Administrația Națională «Apele Române» elaborează metodologia privind executarea creanțelor reprezentând venituri proprii ale Administrației Naționale «Apele Române», care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale în domeniul apelor.56. La articolul 82, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 82(1) Bonificațiile se acordă utilizatorilor de apă care demonstrează, constant, o grijă deosebită pentru folosirea rațională și pentru protecția calității apelor, evacuând constant, odată cu apele uzate epurate, substanțe impurificatoare cu concentrații și în cantități mai mici decât cele înscrise în autorizația de gospodărire a apelor.57. Articolul 85 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 85(1) Finanțarea investițiilor privind lucrările, construcțiile sau instalațiile de gospodărire a apelor, altele decât cele de apărare împotriva inundațiilor, se asigură, total sau parțial, după caz, din:a) bugetul de stat sau bugetele locale, pentru lucrările de utilitate publică, potrivit legii;b) fondurile utilizatorilor de apă, pentru lucrările aparținând acestora;c) fonduri obținute prin credite sau prin emiterea de obligațiuni, garantate de Guvern ori de autoritățile administrației publice locale, pentru lucrări de utilitate publică sau pentru asociații de persoane care vor să execute astfel de lucrări;d) alte surse.(2) Finanțarea lucrărilor, construcțiilor și instalațiilor noi de apărare împotriva inundațiilor se asigură după cum urmează:a) pentru râurile de ordinul 1, așa cum sunt acestea definite în Cadastrul apelor, sumele se alocă de la bugetul de stat;b) pentru râurile de ordinul 2, 3 și afluenții acestora, așa cum sunt ele definite în Cadastrul apelor, sumele se alocă de la bugetul de stat și de la bugetele locale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.58. La articolul 87, punctele 1), 5), 6) și 31) se modifică și vor avea următorul cuprins:1) executarea sau punerea în funcțiune de lucrări construite pe ape sau care au legătură cu apele, precum și modificarea sau extinderea acestora, fără aviz/autorizație sau fără respectarea avizului ori a autorizației de gospodărire a apelor;...............................................................5) extragerea agregatelor minerale din albiile, malurile, luncile și terasele cursurilor de apă, canalelor, lacurilor, de pe plajă sau de pe faleza mării, fără aviz/autorizație de gospodărire a apelor sau fără respectarea prevederilor acestora;6) extragerea agregatelor minerale din rezerve neomologate sau în afara perimetrelor marcate;...............................................................31) plantarea, tăierea ori distrugerea arborilor, arbuștilor, tufelor, a culturilor perene și puieților din albiile minore și majore ale cursurilor de apă, din cuvetele lacurilor de acumulare și de pe malurile lor sau de pe baraje, diguri și din zonele de protecție a acestora;59. La articolul 87, după punctul 61) se introduc trei noi puncte, punctele 62)-64), cu următorul cuprins:62) nerespectarea obligației riveranilor sau a unităților administrativ-teritoriale, prin autoritățile administrației publice locale, de a întreține albiile cursurilor de apă în zonele stabilite;63) lipsa regulamentelor de exploatare și a planurilor de avertizare-alarmare la deținătorii de baraje și lacuri de acumulare, prize pentru alimentări cu apă, cu sau fără baraj, precum și nereactualizarea acestora;64) eliberarea autorizației de construire pentru amplasarea în albii majore de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuințe, fără avizul de amplasament, precum și fără avizul sau autorizația de gospodărire a apelor.60. La articolul 88, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 88(1) Contravențiile prevăzute la art. 87, săvârșite de persoanele fizice și juridice, se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 75.000 lei la 80.000 lei, pentru persoane juridice, și cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 5), 6), 9), 11)-18), 21)-23), 28), 30), 34), 35), 52), 54), 56) și 58)-64);b) cu amendă de la 35.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice, și cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 1)-4), 7), 10), 24)-27), 29), 31), 32), 39)-41), 43)-51) și 55);c) cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane juridice, și cu amendă de la 6.500 lei la 7.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 8), 19), 20), 33), 36)-38), 42), 53) și 57)................................................................(5) Metodologia de acordare a stimulentelor pentru personalul Administrației Naționale «Apele Române» se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor.61. La articolul 90, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) inspectorii din Administrația Națională «Apele Române»;62. Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică și va avea următorul cuprins:Prezenta lege transpune Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) seria L nr. 327 din 22 decembrie 2000 și Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor la inundații, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 288 din 6 noiembrie 2007.63. La anexa nr. 1, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu următorul cuprins:24^1. creasta falezei: linia situată în partea superioară a falezei, care unește punctele de cea mai înaltă cotă;64. În anexa nr. 1, după punctul 26 se introduc două noi puncte, punctele 26^1 și 26^2, cu următorul cuprins:26^1. derivație hidrotehnică: lucrare hidrotehnică realizată pentru transferul unor volume de apă cu scopul reglementării debitelor, pentru asigurarea cerințelor de apă ale folosințelor, apărarea împotriva inundațiilor, protecția unor lucrări hidrotehnice etc.;26^2. decolmatare: lucrări de întreținere a cursurilor de apă care să asigure scurgerea apelor la debite medii;65. În anexa nr. 1, punctele 32 și 34 se modifică și vor avea următorul cuprins:32. faleza mării: mal abrupt rezultat ca urmare a acțiunii erozive a mării;.................................................................34. folosințe de apă: serviciile de apă împreună cu orice activitate identificată în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1^4) și (1^5) și ale anexei nr. 1^3 ca având un impact semnificativ asupra stării apelor;66. În anexa nr. 1, după punctul 36 se introduce un nou punct, punctul 36^1, cu următorul cuprins:36^1. inundații: acoperirea temporară cu apă a terenului care în mod natural nu este acoperit cu apă. Acestea includ inundații provocate de râuri, torenți, ape marine în zonele de coastă sau cursuri de apă nepermanente;67. În anexa nr. 1, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 37^1, cu următorul cuprins:37^1. lac natural: corp de apă stătătoare apărut în decursul vremii în condiții naturale, prin cantonarea acesteia într-o formă de relief concavă (cuvetă, depresiune etc.) indiferent de intervențiile antropice ulterioare formării;68. În anexa nr. 1, punctul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:44. plaja mării: întindere plată la țărmul mării, acoperită cu nisip sau cu pietriș. În zona de țărm a mării reprezintă o prelungire a platformei continentale;69. În anexa nr. 1, după punctul 53 se introduce un nou punct, punctul 53^1, cu următorul cuprins:53^1. risc la inundații: combinația între probabilitatea apariției unor inundații și efectele potențial adverse pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea economică, asociate apariției unei inundații;70. În anexa nr. 1, punctul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:62. starea chimică bună a apelor de suprafață: starea chimică necesară pentru atingerea obiectivelor de mediu specifice pentru corpurile de apă de suprafață, stabilite la art. 2^1 alin. (1) lit. a)-d), respectiv starea chimică bună atinsă de un corp de apă de suprafață pentru care concentrațiile poluanților nu depășesc valorile standard privind calitatea mediului prevăzute la art. 17, precum și în Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase, cu modificările și completările ulterioare, și în Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;71. La anexa nr. 1^1, titlurile secțiunilor 1.2.1-1.2.4, 1.3, 1.3.2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.4 și 2.4.2.2 se modifică și vor avea următorul cuprins:1.2.1. Definiții pentru starea ecologică foarte bună, bună și moderată a corpurilor de apă - râuri1.2.2. Definiții pentru starea ecologică foarte bună, bună și moderată a corpurilor de apă - lacuri1.2.3. Definiții pentru starea ecologică foarte bună, bună și moderată a corpurilor de apă tranzitorii1.2.4. Definiții pentru starea ecologică foarte bună, bună și moderată a corpurilor de apă costiere1.3. Monitoringul stării ecologice și chimice a corpurilor de apă de suprafață1.3.2.1. Selectarea secțiunilor de monitoring2.2.1. Rețeaua de monitoring a corpurilor de apă subterane2.2.2. Densitatea secțiunilor de monitoring2.2.4. Interpretarea și prezentarea stării cantitative a corpurilor de apă subterane2.4. Monitoringul stării chimice a corpurilor de apă subterane2.4.2.2. Selectarea secțiunilor de monitoring72. La anexa nr. 1^1, secțiunea 1.2.1 "Definiții pentru starea ecologică foarte bună, bună și moderată a corpurilor de apă - râuri", tabelul "Elemente fizico-chimice de calitate" se modifică și va avea următorul cuprins:Elemente fizico-chimice de calitate
  Element Starea foarte bună Starea bună Starea moderată
  Condiții generale Valorile elementelor fizico- chimice corespund în totalitate sau aproape în totalitate condițiilor nemodificate. Concentrațiile nutrienților rămân în intervalul normal pentru condiții nemodificate. Nivelele de salinitate, pH-ul, bilanțul de oxigen, capacitatea de neutralizare a acidului și temperatura nu arată semne de modificări antropogene și rămân în intervalul normal pentru condițiile nemodificate. Temperatura, bilanțul de oxigen, pH-ul, capacitatea de neutrali- zare a acidului și salinitatea nu ating niveluri peste limita stabilită pentru asigurarea funcționării ecosistemului specific tipului și realizarea valorilor specificate mai sus pentru elementele biologice de calitate. Concentrațiile nutrienților nu depășesc nivelurile stabilite astfel încât să se asigure funcționarea ecosistemelor și realizarea valorilor specificate mai sus pentru elementele biologice de calitate. Condițiile sunt în conformitate cu atingerea valorilor specificate mai sus pentru elementele biologice de calitate.
  Poluanți specifici sintetici Concentrațiile sunt aproape de zero sau cel puțin sub limita de detecție pentru cele mai avansate tehnici analitice de uz general. Concentrațiile nu depășesc valorile standard stabilite în conformitate cu procedura detaliată în secțiunea 1.2.6 fără a aduce prejudicii prevederilor legale privind plasarea pe piață a produselor de protecție a plantelor în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevede- rilor privind plasarea pe piață a produselor biocide, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile sunt în conformitate cu atingerea valorilor specificate mai sus pentru elementele biologice de calitate.
  Poluanți specifici nesintetici Concentrațiile rămân în intervalul normal al condițiilor nemodificate (corespunzătoare nivelelor istorice anterioare). Concentrațiile nu depășesc valorile standard stabilite în concordanță cu procedura detaliată în secțiunea 1.2.6, fără a aduce prejudicii prevede- rilor legale privind plasarea pe piață a produselor de protecție a plantelor în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevede- rilor privind plasarea pe piață a produselor biocide, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile sunt în conformitate cu atingerea valorilor specificate mai sus pentru elementele biologice de calitate."
  73. În anexa nr. 1^1, secțiunea 1.2.2 "Definiții pentru starea ecologică foarte bună, bună și moderată a corpurilor de apă - lacuri", tabelul "Elemente fizico-chimice de calitate" se modifică și va avea următorul cuprins:Elemente fizico-chimice de calitate
  Element Starea foarte bună Starea bună Starea moderată
  Condiții generale Valorile elementelor de calitate fizico-chimică corespund în totalitate sau aproape în totalitate cu condițiile nemodificate. Concentrațiile de nutrienți rămân în intervalul asociat în mod normal condițiilor nemodificate. Nivelurile de salinitate, pH-ul, bilanțul de oxigen, capacitatea de neutralizare a acizilor, transparența și temperatura nu arată semne de perturbări antropogene și rămân în intervalul asociat în mod normal condițiilor nemodificate. Temperatura, bilanțul de oxigen, pH, capacitatea de neutralizare a acizilor, transparența și salinitatea nu ating niveluri peste intervalul stabilit astfel încât să se asigure funcționarea ecosistemului și atingerea valorilor menționate mai sus pentru elementele biologice de calitate. Concentrația nutrienților nu depășește nivelurile stabilite astfel încât să se asigure funcționarea ecosistemului și atingerea valorilor specificate pentru elementele biologice de calitate. Condițiile sunt în conformitate cu atingerea valorilor specificate mai sus pentru elemente biologice de calitate.
  Poluanți specifici sintetici Concentrațiile sunt apropiate de zero sau cel puțin sub limitele de detecție pentru majoritatea tehnicilor analitice de uz general. Concentrațiile nu depășesc valorile standard stabilite în conformitate cu procedura detaliată în secțiunea 1.2.6, fără a aduce prejudicii prevede- rilor legale privind plasarea pe piață a produselor de protecție a plantelor în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevede- rilor privind plasarea pe piață a produselor biocide, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile sunt în conformitate cu atingerea valorilor specificate mai sus pentru elemente biologice de calitate.
  Poluanți specifici nesintetici Concentrațiile rămân în intervalul normal al condițiilor nemodificate (corespunzătoare nivelelor istorice anterioare). Concentrațiile nu depășesc valorile standard stabilite în conformitate cu procedura detaliată în secțiunea 1.2.6, fără a aduce prejudicii prevederilor legale privind plasarea pe piață a produselor de protecție a plantelor în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevede- rilor privind plasarea pe piață a produselor biocide, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile sunt în conformitate cu atingerea valorilor specificate mai sus pentru elemente biologice de calitate."
  74. La anexa nr. 1^1, secțiunea 1.2.3 "Definiții pentru starea ecologică foarte bună, bună și moderată a corpurilor de apă tranzitorii", tabelul "Elemente fizico-chimice de calitate" se modifică și va avea următorul cuprins:Elemente fizico-chimice de calitate
  Element Starea foarte bună Starea bună Starea moderată
  Condiții generale Elementele fizico-chimice corespund în totalitate sau aproape în totalitate condițiilor nemodificate. Concentrațiile nutrienților rămân în intervalul asociat în mod normal cu condițiile nemodificate Temperatura, bilanțul oxigenului și transparența nu arată semne de perturbare antropogenă și rămân în intervalul asociat în mod normal condițiilor nemodificate. Temperatura, condițiile de oxigenare și transparența nu ating niveluri în afara intervalelor stabilite astfel încât să se asigure funcționarea ecosistemelor și atingerea valorilor specificate mai sus pentru elementele biologice de calitate. Concentrațiile nutrienților nu depășesc nivelurile stabilite astfel încât să se asigure funcționarea ecosistemului și atingerea valorilor specificate mai sus pentru elementele biologice de calitate. Condițiile sunt în conformitate cu atingerea valorilor menționate mai sus pentru elementele biologice de calitate.
  Poluanți specifici sintetici Concentrațiile sunt apropiate de zero sau cel puțin sub limita de detecție pentru majoritatea tehnicilor analitice avansate de uz general. Concentrațiile nu depășesc valorile standard stabilite în conformitate cu procedura detaliată în secțiunea 1.2.6 fără a aduce prejudicii prevederilor legale privind plasarea pe piață a produselor de protecție a plantelor în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv preve- derilor privind plasarea pe piață a produselor biocide, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile sunt în conformitate cu atingerea valorilor menționate mai sus pentru elementele biologice de calitate.
  Poluanți specifici nesintetici Concentrațiile rămân în intervalul asociat, în mod normal condițiilor nemodificate (corespunzătoare nivelelor istorice anterioare). Concentrațiile nu depășesc valorile standard stabilite în conformitate cu procedura detaliată în secțiunea 1.2.6 fără a aduce prejudicii prevederilor legale privind plasarea pe piață a produselor de protecție a plantelor în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv preve- derilor privind plasarea pe piață a produselor biocide, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile sunt în conformitate cu atingerea valorilor menționate mai sus pentru elementele biologice de calitate."
  75. La anexa nr. 1^1, secțiunea 1.2.4 "Definiții pentru starea ecologică foarte bună, bună și moderată a corpurilor de apă costiere", tabelul "Elemente fizico-chimice de calitate" se modifică și va avea următorul cuprins:Elemente fizico-chimice de calitate
  Element Starea foarte bună Starea bună Starea moderată
  Condiții generale Elementele fizico-chimice corespund în totalitate sau aproape în totalitate condițiilor nemodificate. Concentrațiile nutrienților rămân în intervalul asociat în mod normal cu condițiile nemodificate. Temperatura, bilanțul de oxigen și transparența nu arată semne de perturbare antropogenă și rămân în intervalul asociat în mod normal cu condițiile nemodificate. Temperatura, condițiile de oxigenare și transparență nu ating niveluri în afara intervalului stabilit astfel încât să se asigure funcționarea ecosistemului și să se asigure atingerea valorilor specificate mai sus pentru elementele biologice de calitate. Concentrațiile nutrienților nu depășesc nivelurile stabilite pentru funcționarea ecosis- temului și atingerea valorilor specificate mai sus pentru elementele biologice de calitate. Condițiile sunt în conformitate cu atingerea valorilor specifice menționate mai sus pentru elementele biologice de calitate.
  Poluanți specifici sintetici Concentrațiile sunt apropiate de zero sau cel puțin sub limitele de detecție a celor mai avansate tehnici analitice de uz general. Concentrațiile nu depășesc valorile standard stabilite în conformitate cu procedura detaliată în secțiunea 1.2.6, fără a aduce prejudicii prevede- rilor legale privind plasarea pe piață a produselor de protecție a plantelor în confor- mitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederilor privind plasarea pe piață a produselor biocide, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile sunt în conformitate cu atingerea valorilor specifice menționate mai sus pentru elementele biologice de calitate.
  Poluanți specifici nesintetici Concentrațiile rămân în intervalul normal al condițiilor nemodificate (corespunzătoare nivelelor istorice anterioare). Concentrațiile nu depășesc valorile standard stabilite în concordanță cu procedura detaliată în secțiunea 1.2.6, fără a aduce prejudicii prevederilor legale privind plasarea pe piață a produselor de protecție a plantelor în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederilor privind plasarea pe piață a produselor biocide, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile sunt în conformitate cu atingerea valorilor specifice menționate mai sus pentru elementele biologice de calitate."
  76. La anexa nr. 1^1, secțiunea 1.2.5 "Definiții pentru potențialul ecologic foarte bun, bun sau moderat pentru corpurile de apă puternic modificate sau artificiale", tabelul "Elemente fizico-chimice de calitate" se modifică și va avea următorul cuprins:Elemente fizico-chimice de calitate
  Element Starea foarte bună Starea bună Starea moderată
  Condiții generale Elementele fizico-chimice corespund în totalitate sau aproape în totalitate cu condițiile nemodificate asociate tipului de corp de apă de suprafață cel mai apropiat comparabil cu corpurile de apă puternic modificate sau artificiale în cauză. Concentrațiile nutrienților rămân în intervalul asociat în mod normal cu astfel de condiții nemodificate. Nivelurile temperaturii, bilanțului de oxigen și al pH-ului sunt în conformitate cu acelea găsite în cele mai apropiate tipuri de corp de apă comparabile, aflate în condiții nemodificate. Valorile elementelor fizico- chimice sunt în intervalul stabilit astfel încât să se asigure funcționarea ecosisteme- lor și să se atingă valorile specificate anterior pentru elementele biologice de calitate Temperatura și pH nu depășesc nivelurile din intervalul stabilit pentru a asigura funcționarea ecosistemului și atingerea valorilor menționate mai sus pentru elementele biologice de calitate. Concentrațiile nutrienților nu depășesc nivelurile stabilite astfel încât să se asigure funcționarea ecosistemelor și atingerea valorilor menționate mai sus pentru elementele biologice de calitate. Condițiile sunt în conformitate cu atingerea valorilor specificate mai sus pentru elementele biologice de calitate.
  Poluanți specifici sintetici Concentrațiile apropiate de zero sau cel puțin sub limitele de detecție pentru cele mai avansate tehnologii analitice de uz general. Concentrațiile nu depășesc valorile standard stabilite în conformitate cu procedura detaliată în secțiunea 1.2.6, fără a aduce prejudicii prevederilor legale privind plasarea pe piață a produselor de protecție a plantelor în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv preve- derilor privind plasarea pe piață a produselor biocide, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile sunt în conformitate cu atingerea valorilor specificate mai sus pentru elementele biologice de calitate.
  Poluanți specifici nesintetici Concentrațiile rămân în intervalul asociat în mod normal condițiilor nemodificate găsite în tipul de corp de apă de suprafață aflat cel mai aproape comparabil cu corpul de apă artificial sau cu modificări importante, aflat în cauză. Concentrațiile nu depășesc valorile standard stabilite în concordanță cu procedura detaliată în secțiunea 1.2.6, fără a aduce prejudicii prevederilor legale privind plasarea pe piață a produselor de protecție a plantelor în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv preve- derilor privind plasarea pe piață a produselor biocide, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile sunt în conformitate cu atingerea valorilor specificate mai sus pentru elementele biologice de calitate."
  77. În anexa nr. 1^1, secțiunea 1.2.6. "Procedura de stabilire a standardelor de calitate pentru substanțele chimice", primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Pentru determinarea standardelor de calitate de mediu pentru poluanții prevăzuți la pct. 1-9 din anexa nr. 6, în scopul protecției biotei acvatice, trebuie să se acționeze în conformitate cu prevederile de mai jos. Standardele pot fi stabilite pentru apă, sediment sau biota.78. În anexa nr. 1^1, secțiunea 1.3 "Monitoringul stării ecologice și chimice a apelor de suprafață", primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Rețeaua de monitoring al corpurilor de apă de suprafață trebuie să fie stabilită în conformitate cu prevederile art. 35. Rețeaua de monitoring trebuie să fie proiectată astfel încât să asigure o vedere generală, coerentă și cuprinzătoare a stării ecologice și chimice în cadrul fiecărui bazin hidrografic și să permită clasificarea corpurilor de apă în 5 clase, în conformitate cu definițiile normative prevăzute la secțiunea 1.2. Trebuie elaborată o hartă sau hărți care să arate rețeaua de monitoring al corpurilor de apă de suprafață din schema directoare de amenajare și management al bazinului hidrografic. Pe baza caracterizării și evaluării impactului, efectuate în conformitate cu art. 43 alin. (1^4) și (1^5) și anexa nr. 1^3, pentru fiecare perioadă la care se aplică o schemă directoare la nivel de bazin hidrografic, trebuie să se stabilească un program de monitoring de supraveghere și un program de monitoring operațional. În anumite cazuri se pot stabili programe de monitoring de investigare.79. În anexa nr. 1^1, secțiunea 1.3.1 "Proiectarea programului de monitoring de supraveghere", la subpunctul 1.3.1.1 "Obiectiv", litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) suplimentarea și validarea procedurii de evaluare a impactului, prevăzută în anexa nr. 1^3;80. În anexa nr. 1^1, secțiunea 1.3.1 "Proiectarea programului de monitoring de supraveghere", la subpunctul 1.3.1.1 "Obiectiv", ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Rezultatele unui astfel de program de monitoring trebuie revizuite și folosite, în combinație cu procedura de evaluare a impactului prevăzută în anexa nr. 1^3, pentru determinarea cerințelor pentru programele de monitoring din schemele directoare la nivel de bazin hidrografic actuale și viitoare.81. În anexa nr. 1^1, secțiunea 1.3.1 "Proiectarea programului de monitoring de supraveghere", la subpunctul 1.3.1.3 "Selectarea elementelor de calitate", litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) alți poluanți evacuați în cantități importante în bazinul sau subbazinul hidrografic, în afară de cazul în care exercițiul anterior de monitoring de supraveghere a demonstrat că respectivul corp de apă a atins starea bună și nu există nicio dovadă, în urma revizuirii impactului activității umane în conformitate cu prevederile anexei nr. 1^3, din care să rezulte că s-a schimbat impactul asupra corpului de apă. În acest caz monitoringul de supraveghere trebuie să fie efectuat o dată pe perioada de valabilitate a 3 scheme directoare succesive, elaborate la nivel de bazin hidrografic.82. În anexa nr. 1^1, secțiunea 1.3.2 "Proiectarea programului de monitoring operațional", ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Programul poate fi amendat în perioada de valabilitate a schemei directoare la nivel de bazin hidrografic, în funcție de informațiile obținute ca parte a cerințelor prevăzute în anexa nr. 1^3 sau ca parte a prezentei anexe, în particular pentru a permite o reducere a frecvenței cu care un impact este depistat a fi nesemnificativ sau pentru ca presiunea semnificativă generată de impact să fie eliminată.83. În anexa nr. 1^1, secțiunea 1.3.2 "Proiectarea programului de monitoring operațional", subpunctul 1.3.2.1 "Selectarea secțiunilor de monitoring" se modifică și va avea următorul cuprins:1.3.2.1. Selectarea secțiunilor de monitoringMonitoringul operațional trebuie să fie realizat pentru toate acele corpuri de apă care, pe baza evaluării impactului realizat conform prevederilor anexei nr. 1^3 sau a monitoringului de supraveghere, sunt identificate ca având riscul de a nu îndeplini obiectivele sale de mediu pentru corpurile de apă de suprafață sau subterane, prevăzute conform art. 2^1, și pentru acele corpuri de apă în care sunt evacuate substanțele incluse în lista substanțelor prioritare. Punctele de monitoring trebuie selectate pentru substanțele din lista prioritară după cum s-a specificat în legislația care stabilește valorile standard relevante privind calitatea apelor și a mediului acvatic. În toate celelalte cazuri, inclusiv pentru substanțele din lista prioritară, acolo unde nu există instrucțiuni specifice în legislația specifică, punctele de monitoring trebuie să fie stabilite după cum urmează:a) pentru corpurile de apă supuse riscului din cauza presiunilor semnificative de impact a surselor punctuale se vor stabili suficiente puncte de monitoring în cadrul fiecărui corp de apă, în scopul evaluării impactului surselor punctuale. În cazul în care un corp de apă este supus unor presiuni multiple din partea surselor punctuale, punctele de monitoring pot fi selectate pentru evaluarea mărimii și impactului acestor presiuni ca un întreg;b) pentru corpurile de apă supuse riscului din cauza presiunilor semnificative de impact a surselor difuze se vor stabili suficiente puncte de monitoring în cadrul unor corpuri de apă selectate, în scopul evaluării impactului surselor difuze. Selectarea corpurilor de apă trebuie făcută astfel încât acestea să fie reprezentative pentru riscul relativ al apariției presiunilor din cauza surselor difuze și pentru riscul relativ al neîndeplinirii stării bune a apelor de suprafață;c) pentru corpurile de apă supuse riscului din cauza presiunilor hidromorfologice se vor stabili suficiente puncte de monitoring în cadrul unei selecții a corpurilor de apă, în scopul evaluării mărimii și impactului presiunilor hidromorfologice. Selectarea corpurilor de apă trebuie să fie caracteristică pentru impactul global al presiunii hidromorfologice la care sunt supuse toate corpurile de apă."84. În anexa nr. 1^1, secțiunea 1.4.3 "Prezentarea rezultatelor monitoringului și clasificarea stării chimice", tabelul 1.4.3 se modifică și va avea următorul cuprins:Tabel nr. 1.4.3
  Clasificarea stării chimice Cod de culori
  Bună Albastru
  Altă stare inferioară stării bune Roșu"
  85. În anexa nr. 1^1, secțiunea 2.2 "Monitoringul stării cantitative a apelor subterane", subpunctul 2.2.1 "Rețeaua de monitoring a nivelului apelor subterane" se modifică și va avea următorul cuprins:2.2.1. Rețeaua de monitoring a nivelului apelor subteraneRețeaua de monitoring a corpurilor de apă subterane trebuie să fie stabilită în concordanță cu prevederile art. 2^6 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1), art. 17 lit. a^2) și art. 35 alin. (1^3). Rețeaua de monitoring trebuie să fie proiectată astfel încât să asigure o evaluare credibilă a stării cantitative a tuturor corpurilor sau a grupurilor de corpuri de apă subterană, inclusiv evaluarea resurselor de ape subterane disponibile. Rețeaua de monitoring a corpurilor de apă subterane va fi prezentată în schema directoare la nivel de bazin hidrografic, pe o hartă sau pe hărți.86. În anexa nr. 1^1, secțiunea 2.2 "Monitoringul stării cantitative a apelor subterane", la subpunctul 2.2.4 "Interpretarea și prezentarea stării cantitative a apelor subterane", primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Rezultatele obținute din rețeaua de monitoring pentru un corp sau grup de corpuri de apă subterană trebuie să fie folosite pentru evaluarea stării cantitative a acestui corp sau acelor corpuri de apă subterană. Conform prevederilor secțiunii 2.5, trebuie să se realizeze o hartă a evaluării stării cantitative care rezultă, utilizând următoarele coduri de culori:Starea cantitativă bună - verdeStarea cantitativă slabă - roșu.87. În anexa nr. 1^1, secțiunea 2.4 "Monitoringul stării chimice a apelor subterane", la subpunctul 2.4.1 "Rețeaua de monitoring a apelor subterane", primul și al doilea paragraf se modifică și vor avea următorul cuprins:Rețeaua de monitoring a corpurilor de apă subterane trebuie să fie stabilită în concordanță cu prevederile art. 2^6 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1), art. 17 lit. a^2) și art. 35 alin. (1^3). Rețeaua de monitoring trebuie să fie astfel proiectată încât să ofere o imagine generală coerentă și cuprinzătoare a stării chimice a corpurilor de apă subterane în cadrul fiecărui bazin hidrografic și să detecteze prezența tendințelor de creștere, pe termen lung, a concentrațiilor poluanților din cauza activităților antropogene.Pe baza caracterizării și evaluării impactului efectuate în conformitate cu art. 43 alin. (1^4) și (1^5) și cu anexa nr. 1^3, pentru fiecare perioadă de aplicare a unei scheme directoare la nivel de bazin hidrografic, trebuie să se stabilească un program de monitorizare de supraveghere. Rezultatele acestui program trebuie să fie utilizate pentru stabilirea unui program de monitoring operațional care să fie aplicat pentru perioada de timp rămasă de aplicare a schemei-cadru.88. În anexa nr. 1^1, secțiunea 2.4 "Monitoringul stării chimice a apelor subterane", la subpunctul 2.4.2.2 "Selectarea amplasamentelor de monitoring", litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) corpurile de apă identificate ca fiind la risc semnificativ, ca urmare a exercițiului de caracterizare efectuat în conformitate cu prevederile anexei nr. 1^3;89. În anexa nr. 1^1, secțiunea 2.4 "Monitoringul stării chimice a apelor subterane", la subpunctul 2.4.2.3 "Selectarea parametrilor", penultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Corpurile de apă subterane, care sunt identificate în conformitate cu prevederile anexei nr. 1^3 ca fiind la risc de a nu atinge starea bună, trebuie de asemenea să fie monitorizate pentru acei parametri care sunt caracteristici impactului determinat de activitățile antropogene.90. În anexa nr. 1^1, secțiunea 2.4 "Monitoringul stării chimice a apelor subterane", subpunctul 2.4.3.2 "Selectarea punctelor de monitoring" se modifică și va avea următorul cuprins:2.4.3.2. Selectarea punctelor de monitoringMonitoringul operațional trebuie să fie efectuat pentru toate acele corpuri sau grupuri de corpuri de apă care, pe baza atât a evaluării impactului, efectuată în conformitate cu prevederile anexei nr. 1^3, cât și a monitoringului de supraveghere, sunt identificate ca având un risc de neîndeplinire a obiectivelor de mediu. Alegerea punctelor de monitoring trebuie, de asemenea, să reflecte o evaluare a felului cum datele de monitoring din amplasamentele respective furnizează informații referitoare la starea de calitate a corpului sau corpurilor de apă subterană.91. În anexa nr. 1^2, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Registrul zonelor protejate prevăzut la art. 5^1 trebuie să includă următoarele tipuri de zone protejate:(i) zonele desemnate pentru captarea apelor pentru utilizarea în scop potabil, stabilite în conformitate cu prevederile art. 2^6, art. 5 alin. (1) și art. 17 lit. a^2);(ii) zonele desemnate pentru protecția speciilor acvatice importante din punct de vedere economic;(iii) corpurile de apă desemnate ca ape cu scop recreațional, inclusiv arii destinate ca ape de îmbăiere, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, cu modificările ulterioare;(iv) zonele sensibile la nutrienți desemnate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv ariile desemnate ca zone vulnerabile la nitrați în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare;(v) zonele destinate protecției habitatelor sau speciilor unde menținerea sau îmbunătățirea stării apelor este un factor important pentru protecția acestora, inclusiv siturile pentru Natura 2000 relevante în acest sens, desemnate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.92. Titlul anexei nr. 1^3 se modifică și va avea următorul cuprins:Delimitarea și caracterizarea corpurilor de apă. Evaluarea impactului și presiunilor generate de activitățile antropice93. În anexa nr. 1^3, punctul 1 "Ape de suprafață", la subpunctul 1.1 "Caracterizarea tipurilor de corpuri de ape de suprafață", litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) Dacă este folosit «sistemul B», trebuie să se realizeze cel puțin același grad de diferențiere pe care l-ar obține prin folosirea «sistemului A». Conform acestui sistem, corpurile de apă de suprafață din cadrul districtului bazinului hidrografic trebuie să fie diferențiate în tipuri, folosind valorile pentru elementele de descriere obligatorii și elementele de descriere opționale, asemănătoare, sau combinații de elemente de descriere, care sunt necesare pentru a se asigura că pot fi derivate într-o manieră corespunzătoare condițiile de referință biologice specifice tipului.94. În anexa nr. 1^3, punctul 1 "Ape de suprafață", la subpunctul 1.4 "Identificarea presiunilor antropice", partea introductivă și literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:1.4. Identificarea presiunilor antropiceÎn vederea stabilirii impactului antropic, se vor colecta și reactualiza informațiile despre tipul și mărimea presiunilor antropice semnificative la care sunt supuse în mod deosebit corpurile de apă de suprafață din fiecare district al bazinului hidrografic, în special următoarele:a) estimarea și identificarea surselor de poluare punctiforme, în particular cu substanțele prevăzute în anexa nr. 6, provenite din activități urbane, industriale sau agricole ori din alte instalații și activități, bazate printre altele pe informațiile privind epurarea apelor uzate, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) și (3)-(5) și art. 12 alin. (3)-(7) din anexa la Normele tehnice privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate urbane, NTPA-011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare, și, pentru scopurile schemei directoare inițiale la nivel de bazin hidrografic, pe informațiile privind descărcarea anumitor substanțe periculoase în mediu acvatic, în conformitate cu art. 7 și 8 din Programul de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, cu modificările și completările ulterioare, pe informațiile privind prevenirea și controlul integrat al poluării, în conformitate cu prevederile art. 31-33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, calitatea apei de suprafață destinată prelevării în scop potabil, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvența de prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, cu modificările și completările ulterioare, calitatea apei pentru pești, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafață care necesită protecție și ameliorare în scopul susținerii vieții piscicole, cu modificările și completările ulterioare, calitatea apei pentru moluște, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluște, cu modificările și completările ulterioare, calitatea apei de îmbăiere, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, cu modificările ulterioare;b) estimarea și identificarea surselor importante de poluare difuză, în particular cu substanțele prevăzute în anexa nr. 6, provenite din activități urbane, industriale sau agricole sau din alte instalații și activități, bazate printre altele, pe informațiile privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, în conformitate cu prevederile art. 3, 4, 6 și 8 din Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, cu modificările și completările ulterioare, pe informațiile privind plasarea pe piață a produselor biocide, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare, calitatea apei potabile, în conformitate cu Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare, și, pentru scopurile schemei directoare inițiale la nivel de bazin hidrografic, pe informațiile privind descărcarea anumitor substanțe periculoase în mediul acvatic, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 351/2005, cu modificările și completările ulterioare, calitatea apei de suprafață destinate prelevării în scop potabil, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 100/2002, cu modificările și completările ulterioare, calitatea apei pentru pești, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare, calitatea apei pentru moluște, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 201/2002, cu modificările și completările ulterioare, plasarea pe piață a produselor de protecție a plantelor, în conformitate cu prevederile art. 22 și 37 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, și calitatea apei de îmbăiere, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 459/2002, cu modificările ulterioare;".95. În anexa nr. 1^3, punctul 1 "Ape de suprafață", la subpunctul 1.5 "Evaluarea impactului", ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Pentru acele corpuri identificate ca fiind la risc de a nu îndeplini obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane, acolo unde este necesar, trebuie să fie efectuată caracterizarea ulterioară, pentru a optimiza proiectarea ambelor tipuri de programe de monitoring, prevăzute la art. 35 alin. (1^1)-(1^5), inclusiv a programelor de măsuri prevăzute la art. 20 alin. (1)-(6), art. 43 alin. (1^8), (1^9), (2), (4), (5) și (6) și în anexa nr. 3 lit. C «Conținutul programelor de măsuri».96. În anexa nr. 1^3, titlul punctului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. CORPURI DE APĂ SUBTERANE97. În anexa nr. 1^3, punctul 2 "Ape subterane", la subpunctul 2.2 "Caracterizarea ulterioară", partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:Ca urmare a acestei caracterizări inițiale, se va efectua caracterizarea ulterioară a acelui corp sau a acelor corpuri de apă subterană care au fost identificate ca fiind la risc, în scopul stabilirii unei evaluări mai precise a semnificației acestui risc și al identificării oricăror măsuri necesare, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1)-(6), art. 43 alin. (1^8), (1^9), (2), (4), (5) și (6) și ale anexei nr. 3 lit. C «Conținutul programelor de măsuri». Această caracterizare trebuie să includă informații relevante despre impactul activității umane și, acolo unde este necesar, informații despre:98. În anexa nr. 1^3, punctul 2 "Ape subterane", la subpunctul 2.4 "Revizuirea impactului schimbărilor nivelurilor apei subterane", primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Se vor identifica acele corpuri de ape subterane pentru care trebuie să fie specificate, în conformitate cu prevederile art. 2^4, obiectivele de mediu mai puțin severe, inclusiv ca rezultat al luării în considerare a efectelor stării corpului de apă asupra:99. În anexa nr. 1^3, la punctul 2 "Ape subterane", subpunctul 2.5 se modifică și va avea următorul cuprins:2.5. Revizuirea impactului poluării asupra calității apelor subteraneSe vor identifica acele corpuri de ape subterane pentru care trebuie să fie specificate, în conformitate cu prevederile art. 2^4, obiective de mediu mai puțin severe și unde, ca rezultat al impactului activității umane, determinat în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1^4), corpul de apă subterană este atât de poluat încât atingerea stării chimice bune a apelor subterane este nerealizabilă sau deosebit de costisitoare.100. Titlul anexei nr. 1^4 se modifică și va avea următorul cuprins:Schema districtelor de bazine hidrografice, cu limitele acestora101. În anexa nr. 3, la litera A "Schemele directoare de amenajare și management a apelor la nivel de bazin hidrografic", partea introductivă a punctului 1 și punctele 3, 4, 6, 7, 7.3, 7.4, 7.5, 7.9, 7.11 și 11 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. o descriere generală a caracteristicilor districtelor bazinelor hidrografice impuse de prevederile art. 43 alin. (1^4) și (1^5) și ale anexei nr. 1^3:....................................................................3. identificarea și trasarea pe hartă a zonelor protejate prevăzute la art. 5^1 și în anexa nr. 1^2;4. o hartă a rețelelor de monitoring și o prezentare pe hartă a rezultatelor programelor de monitoring efectuate conform prevederilor art. 35 și ale anexei nr. 1^1, pentru starea:a) corpurilor de apă de suprafață (ecologică și chimică);b) corpurilor de apă subterane (chimică și cantitativă);c) zonelor protejate;....................................................................6. un rezumat al analizelor economice ale utilizării apei, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1^4) și (1^5) și ale anexei nr. 4;7. un rezumat al programului sau programelor de măsuri adoptate în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1)-(6), art. 43 alin. (1^8), (1^9), (2), (4), (5) și (6) și ale anexei nr. 3 lit. C «Conținutul programelor de măsuri», inclusiv modurile în care obiectivele stabilite în conformitate cu prevederile art. 2^1 sunt atinse prin acestea.....................................................................7.3. un rezumat al măsurilor luate pentru îndeplinirea cerințelor privind apa utilizată pentru prelevarea de apă potabilă, în conformitate cu prevederile art. 2^6 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1), art. 17 lit. a^2) și art. 35 alin. (1^3) și (1^4);7.4. un rezumat al măsurilor de control impuse asupra captărilor și alocării apei, inclusiv referința înregistrării și identificării cazurilor în care s-au făcut excepții, în conformitate cu prevederile lit. e) de la lit. C «Conținutul programelor de măsuri»;7.5. un rezumat al măsurilor de control adoptate pentru evacuările de ape uzate din surse punctuale și din alte activități cu un impact asupra stării apelor, în conformitate cu prevederile lit. g), respectiv i) de la lit. C «Conținutul programelor de măsuri»;....................................................................7.9. un rezumat al măsurilor luate, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (5) și (6), pentru corpurile de apă care nu au realizat obiectivele stabilite în conformitate cu prevederile art. 2^1;....................................................................7.11. detalii asupra măsurilor luate pentru evitarea creșterii poluării apelor marine, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (4);....................................................................11. punctele de contact și procedurile pentru obținerea documentațiilor de bază și a informațiilor legate de informarea și consultarea publicului în conformitate cu art. 43 și, în particular, detalii referitoare la măsurile de control adoptate în conformitate cu prevederile lit. g) și i) de la lit. C, precum și detalii referitoare la datele existente de monitoring colectate în conformitate cu prevederile art. 35 și ale anexei nr. 1^1;102. În anexa nr. 3, la litera B "Prima actualizare a schemei directoare la nivel de bazin hidrografic", punctele 2 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:2. o evaluare a progresului făcut pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane, inclusiv prezentarea rezultatelor pentru perioada de aplicare a schemei directoare anterioare, sub formă de hartă, și o explicație pentru orice obiective de mediu care nu au fost îndeplinite;....................................................................4. un rezumat al tuturor măsurilor intermediare suplimentare adoptate, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (5) și (6), de la publicarea versiunii anterioare a schemei directoare la nivel de bazin hidrografic.103. În anexa nr. 3, la litera C "Conținutul programelor de măsuri", primul paragraf și literele a), d), e), g), i) și k) ale paragrafului 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:Pentru fiecare bazin hidrografic se stabilește un program de măsuri, care va ține seama de caracteristicile bazinului hidrografic, presiunile generate de activitățile umane și impactul acestora asupra mediului și analiza economică a folosințelor de apă, realizate în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1^4), și va urmări atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane și pentru zonele protejate asociate bazinului hidrografic.....................................................................a) măsurile de implementare a legislației privind protecția calității apei, inclusiv măsurile privind apa de îmbăiere, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, cu modificările ulterioare, apa potabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare, accidentele majore cu impact asupra mediului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările ulterioare, epurarea apelor uzate urbane, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, reducerea poluării cu nitrați proveniți din agricultură, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare, descărcarea substanțelor periculoase în ape, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea impactului asupra mediului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nămolurile provenite din stațiile de epurare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării ruralenr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, produse pentru protecția plantelor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, protecția plantelor, controlul integrat al poluării industriale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, protecția habitatelor sau speciilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;....................................................................d) măsuri privind asigurarea calității apei potabile, inclusiv măsuri de protecție a calității apei, pentru a reduce nivelul de tratare necesar pentru producerea de apă potabilă, în conformitate cu prevederile art. 2^6 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și art. 17 lit. a^2);e) autorizarea prealabilă și controalele privind captările de apă dulce de suprafață și subterană și îndiguirile de apă de suprafață, inclusiv un registru al captărilor de apă. Controalele vor fi reanalizate periodic și, unde este necesar, reactualizate. Se exceptează de la controale acele prelevări sau îndiguiri care nu au un impact semnificativ asupra stării apei;....................................................................g) reglementarea prealabilă a evacuărilor din surse punctuale, care pot cauza poluarea apelor, inclusiv introducerea de poluanți în apă, sau autorizarea prealabilă ori înregistrarea pe baza unor reguli generale obligatorii, stabilind controlul emisiilor pentru poluanții de interes, inclusiv controlul acestora, în conformitate cu prevederile art. 2^8. Controlul va fi reanalizat periodic și, unde este necesar, reactualizat;....................................................................i) măsuri pentru orice alt impact advers semnificativ asupra apelor, identificate conform prevederilor art. 43 alin. (1^4) și (1^5) și ale anexei nr. 1^3, în special măsuri pentru asigurarea conformării condițiilor hidrologice ale corpurilor de apă cu realizarea stării ecologice bune sau potențialului ecologic bun solicitate pentru corpurile de apă desemnate ca artificiale sau puternic modificate. Controlul poate fi sub forma unei autorizări prealabile, inclusiv interzicerea evacuării de poluanți în apă, sau a unei înregistrări pe baza unor reguli generale obligatorii. Controlul va fi reanalizat periodic și, unde este necesar, reactualizat;....................................................................k) măsuri pentru eliminarea poluării apelor de suprafață cu substanțe prioritar periculoase și reducerea treptată a poluării cu alte substanțe care altfel ar putea conduce la nerealizarea obiectivelor stabilite pentru corpurile de apă, în conformitate cu prevederile art. 2^1;".104. Anexa nr. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa Nr. 4ANALIZA ECONOMICĂAnaliza economică, capitol al planurilor de management pe bazine hidrografice - componenta de gospodărire calitativă a schemelor directoare, se va realiza la nivelul fiecărui bazin hidrografic și va fi structurată pe două părți:1. Analiza economică a gestionării și utilizării durabile a apei în bazinul hidrografic;2. Analiza economică în contextul programului de măsuri, prevăzut la art. 43 alin. (1^8), secțiune-cheie a planului de management pe bazine hidrografice.1. Analiza economică a gestionării și utilizării durabile a apei va conține informații suficiente și detaliate aferente:● evaluării importanței economice a activității de gestionare și utilizare durabilă a apei;● evaluării tendințelor privind evoluția cerinței de apă și a volumelor de apă prelevate la nivelul bazinului/spațiului hidrografic, precum și a indicatorilor macroeconomici pe termen mediu și lung;● mecanismului recuperării costurilor, pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă, respectând principiile «poluatorul plătește» și «utilizatorul plătește», mecanism stabilit în baza contribuțiilor aferente pe categorii de surse și utilizatori și luând în calcul cheltuielile corespunzătoare serviciilor de:– administrare, exploatare și întreținere a infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor, întreținerii cursurilor de apă, lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor;– administrare, exploatare și întreținere a albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor și bălților, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei și plajei mării, a zonelor umede și a celor protejate, aflate în patrimoniu;– administrare, exploatare și întreținere a infrastructurii Sistemului național de veghe hidrologică și hidrogeologică;– administrare, exploatare și întreținere a Sistemului național de supraveghere a calității resurselor de apă - supraveghere a calității resurselor de apă de suprafață și subterane, de prevenire și avertizare în caz de poluări accidentale, precum și de supraveghere cantitativă a resurselor de apă;– administrare, exploatare și întreținere a rețelei naționale de observații și măsurători hidrologice și hidrogeologice;– protecție, restaurare și valorificare a resurselor de apă, constituirea și gestionarea fondului național de date hidrologice, hidrogeologice și de gospodărire a apelor;– altor servicii conforme susținerii bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale «Apele Române» și al autorităților de administrare bazinală a resurselor de apă din subordinea acesteia.Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative și calitative a resurselor de apă are la bază principiul recuperării costurilor privind gospodărirea apei, gestionarea durabilă a resurselor de apă, refolosirea și economisirea resurselor de apă prin aplicarea de stimuli economici, inclusiv pentru cei ce manifestă o preocupare constantă în protejarea calității și cantității apei; aplicarea de penalități celor care risipesc sau poluează resursele de apă va ține cont de principiul asigurării redistribuirii și împărțirii riscurilor, realizând astfel o echitate relativ stabilă în ceea ce privește gradul de înzestrare a diferitelor bazine hidrografice.Din punctul de vedere al mecanismului recuperării costurilor, analiza economică va conține structura cheltuielilor serviciilor specifice de gospodărire a apelor, ale serviciilor comune de gospodărire a apelor, precum și ale altor activități aflate în atribuțiile autorităților de administrare bazinală a resurselor de apă, gradul lor de acoperire, propunerea de indici anuali de reactualizare a cuantumului contribuțiilor aferente serviciilor specifice de gospodărire a apelor, în corelarea acestuia cu cheltuielile aferente activității de gospodărire a apelor și cu volumul de apă brută livrat;● mecanismului recuperării costurilor pentru serviciile comunitare de utilități publice în domeniul apei - captare, tratare, distribuție apă potabilă pentru populație, industrie, unități agrozootehnice;● mecanismului recuperării costurilor pentru protecția mediului, ce cuprinde servicii de colectare și epurare a apelor uzate.2. Analiza economică în contextul programului de măsuri, secțiune-cheie a planului de management pe bazine hidrografice, va conține informații suficiente și detaliate privind:– estimările investițiilor legate de lucrările, construcțiile de gospodărire a apelor, costul și impactul acestora în procesul de recuperare a costurilor, rezultate ca urmare a necesității efectuării cheltuielilor aferente întreținerii și administrării acestora;– identificarea celei mai bune combinații de măsuri incluse în programele de măsuri prevăzute la art. 43 alin. (1^8) din punctul de vedere al raportului cost-eficiență pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane prevăzute la art. 2^1, ca parte componentă a programelor de măsuri din cadrul planurilor de management pe bazine hidrografice;– justificarea derogărilor în atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane, în conformitate cu prevederile art. 2^1, prin prelungirea termenului-limită de atingere a obiectivelor (2021, 2027,...), sau propunerea de obiective mai puțin severe din cauza costurilor disproporționate;– procesul de desemnare a corpurilor de apă puternic modificate, în conformitate cu prevederile art. 2^2."105. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, cu următorul cuprins:  +  Anexa Nr. 7A. Planurile de management al riscului la inundațiiI. Componentele primelor planuri de management al riscului la inundații:1. concluziile evaluării preliminare a riscurilor de inundații, astfel cum sunt solicitate în conformitate cu art. 76^1, sub forma unei hărți sumare a districtului hidrografic, care identifică zonele prevăzute la art. 5 alin. (1), care sunt supuse prezentului plan de management al riscului la inundații;2. hărțile de hazard și de risc la inundații, astfel cum au fost pregătite în temeiul prevederilor art. 76^2 și 76^3, sau cele deja existente, în conformitate cu art. 76^8, precum și concluziile care pot fi deduse din aceste hărți;3. o descriere a obiectivelor corespunzătoare de management al riscului la inundații, stabilite în conformitate cu art. 76^4 alin. (2);4. un rezumat și o ordine de prioritate a măsurilor luate cu scopul de a atinge obiectivele respective de management al riscului la inundații, inclusiv măsurile luate în conformitate cu art. 76^4, precum și măsurile în legătură cu inundațiile luate în temeiul altor acte comunitare, inclusiv Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului și Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase, Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului, precum și Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei;5. atunci când este disponibilă, pentru bazine sau sub-bazine hidrografice comune, o descriere a metodologiei definite de statele membre respective, a analizei costurilor în raport cu avantajele folosită pentru evaluarea metodelor cu efecte transnaționale.II. Descrierea implementării planului:1. o descriere a ordinii de prioritate și a modului în care va fi monitorizat progresul în implementarea planului;2. un rezumat al informațiilor publice și măsurilor/acțiunilor de consultare luate;3. o listă a autorităților competente și, după caz, o descriere a procesului de coordonare în cadrul oricărui district hidrografic internațional, precum și a procesului de coordonare cu Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului.B. Componentele actualizărilor ulterioare ale planurilor de management al riscului la inundații:1. orice modificări sau actualizări de la publicarea versiunii anterioare a planului de management al riscului la inundații, inclusiv un rezumat al revizuirilor desfășurate în conformitate cu art. 76^9;2. o evaluare a progreselor înregistrate pentru atingerea obiectivelor menționate la art. 76^4 alin. (2);3. o descriere și o explicare a oricăror măsuri prevăzute în versiunea anterioară a planului de management al riscului la inundații, măsuri care au fost incluse în plan, fără a fi puse în aplicare;4. o descriere a măsurilor suplimentare de la publicarea versiunii anterioare a planului de management al riscului la inundații.106. În tot cuprinsul Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "obiective de protecție a apelor și a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" se înlocuiește cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane", sintagma "direcții de apă" se înlocuiește cu sintagma "administrații bazinale de apă", sintagma "derivații de debit" se înlocuiește cu sintagma "derivații hidrotehnice", sintagma "nisipuri și pietrișuri" se înlocuiește cu sintagma "agregate minerale".  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare, și al Statutului de organizare și funcționare a Administrației Naționale "Apele Române", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2005, sintagma "direcții de apă" se înlocuiește cu sintagma "administrații bazinale de apă".  +  Articolul II^1(1) Sistemul de contribuții, plăți, bonificații, tarife și penalități specifice activității de gospodărire a resurselor de apă stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) În același termen, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale din domeniul apelor, se actualizează cuantumul contribuțiilor, plăților, bonificațiilor, tarifelor și penalităților specifice activității de gospodărire a resurselor de apă. (la 22-07-2010, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 146 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 19 iulie 2010 )  +  Articolul II^2Reglementarea activității de inspecție și control din domeniul gospodăririi apelor se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 22-07-2010, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 146 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 19 iulie 2010 )  +  Articolul IIIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor, la propunerea Administrației Naționale "Apele Române", se aprobă:a) metodologia privind tarifarea folosirii informațiilor în scop comercial;b) metodologia de acordare a stimulentelor pentru personalul propriu.  +  Articolul IVLegea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Borbely Laszlo
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Adriean Videanu
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Mihai Capră,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Mihail Dumitru
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 5 februarie 2010.Nr. 3.-------