ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 61 din 4 august 2017pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de către statul român la societățile producătoare de agent termic la unitățile administrației publice locale în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 7 august 2017  Având în vedere că unul dintre cele mai importante servicii comunitare de utilități publice care asigură satisfacerea nevoilor esențiale și de interes public general cu caracter social ale colectivităților locale este alimentarea cu agent termic în sistem centralizat,întrucât serviciul comunitar de utilități publice privind alimentarea cu agent termic în sistem centralizat este în responsabilitatea autorităților administrației publice locale, iar în prezent sunt situații în care operatoriii economici care realizează producerea agentului termic necesar alimentării populației cu apă caldă și căldură sunt societăți cu capital majoritar de stat ale căror acțiuni sunt administrate de către Ministerul Energiei,ținând cont de faptul că pentru asigurarea alimentării cu agent termic începând cu perioada de iarnă 2017-2018 este necesară realizarea de investiții în infrastructura tehnico-edilitară, investiții pentru care autoritățile publice locale sunt eligibile să acceseze granturi sau alte categorii de fonduri nerambursabile,întrucât menținerea sistemului actual de administrare a infrastructurii tehnico-edilitare necesare asigurării alimentării cu agent termic face extrem de dificilă realizarea unor investiții care să asigure continuitatea în exploatare, consecințele fiind extrem de grave mai ales în perioadele de iarnă,având în vedere considerentele menționate de Curtea Constituțională în Decizia nr. 574/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acțiuni deținute de stat la Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ - S.A. Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanța, unde se arată că legiuitorul, fie originar, fie delegat, nu are competența de a realiza, printr-un act normativ de reglementare primară, transferul intuitu personae și cu titlu gratuit al acțiunilor aflate în proprietatea privată a statului către unitățile administrativ-teritoriale, dar are, în schimb, posibilitatea de a reglementa, printr-o lege-cadru, regulile, procedurile și condițiile în care Guvernul să poată realiza un transfer cu titlu oneros către unitățile administrativ-teritoriale, cu respectarea dispozițiilor art. 1 alin. (4), art. 44 și art. 135 din Constituția României, republicată,luând în considerare faptul că transferul cu titlu oneros al acțiunilor deținute de stat către unitățile administrației locale necesită o perioadă de 5-6 luni, astfel încât să se realizeze toate procedurile cerute de lege pentru astfel de operațiuni, apare necesitatea urgentării adoptării unei reglementări care să asigure cadrul legal pentru realizarea transferului menționat.Ținând cont de dificultățile financiare ale operatorilor economici producători de agent termic care fac imposibilă realizarea în termeni reali a unor investiții pentru menținerea capacităților existente,luând în considerare că menținerea situației actuale va conduce în mod evident la posibile întreruperi în furnizarea agentului termic și a apei calde menajere în localități cu o mare densitate de populație, fapt ce poate genera, în afara unui disconfort pentru populație generat de lipsa acestor utilități, chiar nemulțumiri și mișcări în plan social cu efecte care nu pot fi anticipate,întrucât consecințele negative care vor apărea în situația neadoptării măsurilor propuse pot fi evitate prin luarea de măsuri adecvate adoptate în timp real,în situația neadoptării de urgență a măsurilor propuse se pune în pericol interesul public general constând în satisfacerea nevoilor esențiale ale colectivităților legate de alimentarea cu agent termic și poate fi afectată calitatea vieții cetățenilor comunităților locale.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se mandatează Ministerul Energiei să întreprindă toate demersurile necesare pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de către statul român la societățile producătoare de agent termic la unitățile administrației publice locale în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) Transferul pachetelor de acțiuni este cu titlu oneros și se realizează cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:a) unitatea administrativ-teritorială să fi solicitat, pe baza hotărârii consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului București, transferul pachetului de acțiuni deținut de către statul român prin Ministerul Energiei la societățile producătoare de agent termic;b) pot solicita transferul pachetelor de acțiuni unitățile administrației publice locale pentru care nu a fost deschisă procedura de insolvență în condițiile legii; (la 16-11-2017, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 213 din 10 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 13 noiembrie 2017 ) c) efectuarea unei analize tehnico-economice care să cuprindă justificarea operațiunii și efectele acesteia;d) transferul se efectuează cu respectarea normelor naționale și europene în materie de ajutor de stat și concurență;e) acordul creditorilor să fie exprimat în cazul în care acțiunile transferate sunt grevate de sarcini/garanții, precum și în cazul în care contractele de credit încheiate de societatea emitentă a acțiunilor stabilesc necesitatea unui astfel de acord în situația înstrăinării acțiunilor;f) preluarea de către unitățile administrativ-teritoriale și a eventualelor obligații financiare rezultate din împrumuturile contractate sau garantate de stat ale respectivei societăți producătoare de agent termic.  +  Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 3 lit. e) și art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, unitățile administrativ-teritoriale pot depune oferte și achiziționa întreg pachetul de acțiuni deținut de către statul român prin Ministerul Energiei la societățile producătoare de agent termic potrivit art. 1.(2) În vederea realizării transferului prevăzut la art. 1, Ministerul Energiei va transmite, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) și art. 3 alin. (1), o ofertă de vânzare către unitatea administrativ-teritorială care a solicitat transferul.(3) Unitățile administrativ-teritoriale pot participa la operațiunile de transfer prevăzute la art. 1 fără a depune documentele care să le ateste identitatea și calitatea, prevăzute de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Prețul de ofertă al pachetului de acțiuni va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare de către un evaluator independent, atestat conform legii, ale cărui servicii se achiziționează de Ministerul Energiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Vânzarea pachetului de acțiuni se realizează la valoarea cea mai mare dintre valoarea rezultată din raportul de evaluare și valoarea nominală a pachetului de acțiuni rezultată prin aplicarea valorii nominale a acțiunii la numărul de acțiuni vândute.(3) Plata prețului acțiunilor se poate face integral, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului sau în rate. Plata pachetului de acțiuni se poate face în maximum 5 ani, cu avans de minimum 30% din prețul acțiunilor.(4) Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor se realizează după cum urmează:a) în situația plății integrale a prețului, transferul se face la data creditării contului Ministerului Energiei cu suma reprezentând contravaloarea prețului acțiunilor vândute;b) în situația plății în rate a prețului, transferul se face la data creditării contului Ministerului Energiei cu suma reprezentând contravaloarea avansului din preț.(5) În situația plății în rate a pachetului acțiunilor, pentru garantarea diferenței de preț, unitatea administrativ-teritorială are obligația să constituie garanții imobiliare și/sau mobiliare, care să reprezinte cel puțin 120% din valoarea respectivă, sau ipotecă mobiliară asupra acțiunilor care fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni.(6) Valoarea garanțiilor imobiliare sau mobiliare, care se depun pentru garantarea diferenței de preț, se reevaluează, anual, iar în situația în care se constată de către Ministerul Energiei reducerea valorii acestora sub 120%, unitatea administrativ-teritorială are obligația reîntregirii acesteia, în termen de 30 de zile de la data constatării, sub sancțiunea rezoluțiunii contractului de vânzare-cumpărare a acțiunilor.  +  Articolul 4Elementele principale ale contractului de vânzare-cumpărare prin care se realizează transferul prevăzut la art. 1 se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5În cazul în care prezenta ordonanță de urgență nu dispune altfel, sunt aplicabile transferului prevăzut la art. 1 prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 4 august 2017.Nr. 61.-----