DECIZIA nr. 389 din 6 iunie 2017referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 11 octombrie 2017  Valer Dorneanu- președinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Simona-Maya Teodoroiu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Ioana Marilena Chiorean- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, excepție ridicată de Adrian Turcu în Dosarul nr. 4.060/120/2015 al Curții de Apel Ploiești - Secția I civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.125D/2016.2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită.3. Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii, în principal, de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate, deoarece se critică aplicarea legii de către instanțele judecătorești și, în subsidiar, de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate, deoarece dispozițiile de lege criticate nu contravin prevederilor invocate din Constituție.
  CURTEA,
  având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Încheierea din 25 mai 2016, pronunțată în Dosarul nr. 4.060/120/2015, Curtea de Apel Ploiești - Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de apelantul-reclamant Adrian Turcu într-o cauză având ca obiect soluționarea apelului declarat de acesta împotriva unei sentințe civile a Tribunalului Dâmbovița, prin care s-a respins acțiunea formulată în contradictoriu cu Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești și Ministerul Finanțelor Publice, acțiune prin care solicita obligarea pârâților la decontarea cheltuielilor medicale.5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse în art. 34 privind dreptul la sănătate și în art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, deoarece condițiile de acordare gratuită a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Or, dreptul la decontarea cheltuielilor medicale suportate de magistrați, care este clar consfințit prin Legea nr. 303/2004 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006, este îngrădit și chiar anulat prin Hotărârea Guvernului nr. 762/2010 privind condițiile de acordare, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru procurori, judecători, magistrați-asistenți, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și al parchetelor, dar și prin alte acte guvernamentale, care sunt acte administrative și nu reprezintă legi. În acest fel, este încălcat dreptul constituțional la sănătate, fiind lăsat la latitudinea unor autorități administrative. Practic, singura condiție impusă prin lege în vederea decontării cheltuielilor medicale o constituie deținerea calității de magistrat în sistemul asigurărilor sociale.6. Curtea de Apel Ploiești - Secția I civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, hotărârea Guvernului stabilind, în concret, modalitățile, condițiile și procedurile pe care beneficiarii trebuie să le respecte pentru a se încadra în facilitățile prevăzute de legiuitor.7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.8. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că reglementarea domeniului sănătății publice face obiectul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, iar sistemul asigurărilor sociale de sănătate reglementat de Legea nr. 95/2006 asigură tuturor asiguraților accesul la un pachet de servicii medicale (pachet de servicii medicale de bază), în temeiul contribuției pe care aceștia o plătesc la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, dispozițiile legii impunând participarea obligatorie la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru formarea fondului amintit, precum și principiul solidarității, care permite asigurarea unei minime asistențe medicale inclusiv pentru persoanele care se află în imposibilitatea de a contribui la constituirea fondurilor de asigurări de sănătate. Pe de altă parte, sfera drepturilor reglementate de Legea nr. 95/2006 și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 este diferită, determinată fiind de subiecții acestor drepturi. Astfel, Legea nr. 95/2006 reglementează accesul tuturor asiguraților la un pachet de servicii medicale de bază minim, în scopul realizării obligației statului, prevăzută de art. 34 din Constituție, de a garanta dreptul la ocrotirea sănătății, în vreme ce Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 instituie un sistem prin intermediul căruia magistrații beneficiază de o serie de drepturi, suplimentar față de alți asigurați, recunoașterea acestor drepturi fiind opțiunea legiuitorului în considerarea statutului special al categoriei profesionale a magistraților. Prin art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 s-a consacrat beneficiul gratuit al asistenței medicale, medicamentelor și protezelor în favoarea magistraților, cu condiția respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate, prevăzându-se totodată că aceste drepturi nu au caracter salarial și nu se impozitează și că, în mod concret, condițiile de acordare gratuită a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.9. Avocatul Poporului consideră că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale. Observă că, în realitate, autorul excepției este nemulțumit de una/unele dintre condițiile impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 762/2010, fapt ce nu este de natură să afecteze constituționalitatea textului de lege criticat, legislația în vigoare oferind alte pârghii pentru soluționarea acestor aspecte. 10. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:11. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.12. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 25 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare, având următorul conținut: „Condițiile de acordare gratuită a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Aceste drepturi nu au caracter salarial și nu se impozitează.“13. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse în art. 34 privind dreptul la sănătate și în art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, deoarece condițiile de acordare gratuită a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, potrivit art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006, judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, în activitate sau pensionari, beneficiază în mod gratuit de asistență medicală, medicamente și proteze, în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate. În conformitate cu textul de lege criticat, condițiile de acordare gratuită a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Astfel, prin lege s-a instituit un drept magistraților, și anume acordarea gratuită de asistență medicală, medicamente și proteze. Curtea constată, însă, că acest drept prevăzut de lege nu reprezintă un drept fundamental al cetățeanului, ci reprezintă o favoare acordată magistraților, în considerarea statutului acestora.15. Faptul că legiuitorul a prevăzut că, prin hotărâre a Guvernului, act normativ cu caracter inferior legii, vor fi prevăzute condițiile de acordare gratuită a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor nu poate conduce la încălcarea art. 34 din Constituție. Pentru garantarea dreptului la ocrotirea sănătății, consacrat de art. 34 din Constituție, statul este obligat să ia măsurile ce se impun pentru asigurarea igienei și a sănătății publice. Astfel, dreptul la ocrotirea sănătății, ca drept fundamental, garantat prin art. 34 din Constituție, nu poate avea semnificația acordării gratuite a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor. 16. În consecință, Curtea constată că dispozițiile art. 53 din Legea fundamentală nu au incidență în cauză, deoarece nu s-a constatat restrângerea exercițiului vreunui drept sau al vreunei libertăți fundamentale. 17. În final, Curtea reține că autorul excepției este nemulțumit, în realitate, de condițiile de acordare gratuită a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor, condiții impuse printr-o hotărâre a Guvernului. Or, hotărârile Guvernului se emit pentru organizarea executării legilor, iar împotriva acestora persoanele care se consideră vătămate au posibilitatea de a le ataca în justiție.18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Adrian Turcu în Dosarul nr. 4.060/120/2015 al Curții de Apel Ploiești - Secția I civilă și constată că dispozițiile art. 25 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției sunt constituționale în raport cu criticile formulate.Definitivă și general obligatorie.Decizia se comunică Curții de Apel Ploiești - Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunțată în ședința din data de 6 iunie 2017.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Ioana Marilena Chiorean
  ----