ORDIN nr. 2.883 din 3 octombrie 2017privind Procedura de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate, precum și pentru aprobarea unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017  Având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa 714.540 din 29.09.2017, și dispozițiile:– art. 20 pct. 2 lit. f) din Acordul suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015, ratificat prin Legea nr. 126/2016;– art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului 280 „Cerere de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate“, cod 14.13.06.99/c, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:a) „Referat privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate“, prevăzut în anexa nr. 3;b) 281 „Decizie privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate“, cod 14.13.06.99/d, prevăzut în anexa nr. 4;c) 282 „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate“, cod 14.13.06.99/d.a., prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor prevăzute la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Dispozițiile prezentului ordin nu se aplică pentru impozitele și taxele datorate în vamă de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost importate fără plata impozitelor și taxelor datorate.  +  Articolul 6Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 3 octombrie 2017.Nr. 2.883.  +  Anexa nr. 1
  PROCEDURA
  de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România
  de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora,
  pentru articolele care urmează să fie înstrăinate
  și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate
  1. Prezenta procedură se utilizează pentru stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate prin vânzare, schimb sau donație și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate, de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, denumiți în continuare contribuabili.2. Procedura se aplică de către compartimentul cu atribuții în gestiunea declarațiilor fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.3. Prin organ fiscal central competent se înțelege, după caz, administrația județeană a finanțelor publice în a cărei rază teritorială își are reședința persoana fizică sau Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, în cazul persoanelor fizice care își au reședința în municipiul București.4. (1) Persoanele fizice, membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, după caz, depun la organul fiscal central competent formularul 280 „Cerere de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.(2) Cererea este însoțită de documente doveditoare, anexate în copie, cum ar fi: documentele de achiziție (factură, bon fiscal) etc.(3) Cererea, precum și documentele depuse se repartizează compartimentului de specialitate, care organizează evidența cererilor primite.5. În cazul în care documentele depuse nu sunt suficiente pentru stabilirea impozitelor și taxelor datorate, compartimentul de specialitate notifică contribuabilul în vederea clarificării situației.6. Organul fiscal central competent verifică în evidența fiscală dacă contribuabilul a beneficiat de scutire la plată și/sau de restituirea impozitelor și taxelor pentru articolele care urmează să fie înstrăinate.7. După primirea cererilor prevăzute la pct. 4 alin. (1), compartimentul de specialitate întocmește un referat cu elementele avute în vedere la stabilirea impozitelor/taxelor datorate în România de către contribuabili, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.8. Sumele datorate se stabilesc la nivelul impozitelor/taxelor datorate în momentul achiziției articolelor care urmează să fie înstrăinate și pentru care contribuabilii au beneficiat de scutire la plată și/sau de restituirea acestora, după caz.9. Compartimentul de specialitate stabilește impozitele/taxele datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora și emite formularul 281 „Decizie privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.10. Cuantumul impozitelor și taxelor se stabilește sub rezerva verificării ulterioare.11. Decizia prevăzută la pct. 9 se comunică contribuabilului, în conformitate cu dispozițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.12. În cazul în care contribuabilul renunță la cererea de stabilire înainte de emiterea deciziei prevăzute la pct. 9, compartimentul de specialitate încetează procedura de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România și întocmește un referat în care se înscriu motivele care au condus la încetarea procedurii.13. În cazul în care după emiterea deciziei prevăzute la pct. 9 contribuabilul renunță la cererea de stabilire, compartimentul de specialitate întocmește un referat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, și emite, potrivit dispozițiilor art. 94 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, formularul 282 „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate“.14. Decizia de anulare se comunică contribuabilului, în conformitate cu dispozițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 2    A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI CARE ÎNSTRĂINEAZĂ ARTICOLELE┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│        ┌───────────────────────────────────┐             Cod de identificare fiscală       ││Nume    │                                   │      ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ││        └───────────────────────────────────┘      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ ││        ┌───────────────────────────────────┐      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ││Prenume │                                   │               ┌─────────────────────────────┐ ││        └───────────────────────────────────┘       E-mail  │                             │ ││        ┌──────────────────────┐       ┌────┐               └─────────────────────────────┘ ││Stradă  │                      │ Număr │    │               ┌─────────────────────────────┐ ││        └──────────────────────┘       └────┘       Telefon │                             │ ││    ┌───┐      ┌──┐     ┌──┐    ┌──┐       ┌───────┐        └─────────────────────────────┘ ││Bloc│   │ Scară│  │ Etaj│  │ Ap.│  │ Județ/│       │        ┌─────────────────────────────┐ ││    └───┘      └──┘     └──┘    └──┘ Sector└───────┘ Fax    │                             │ ││            ┌──────────────────┐            ┌──────┐        └─────────────────────────────┘ ││Localitate  │                  │ Cod poștal │      │                                        ││            └──────────────────┘            └──────┘                                        │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    II. DATE PRIVIND ARTICOLELE CARE URMEAZĂ SĂ FIE ÎNSTRĂINATE┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│┌──────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐ │││ Nr.  │     Denumirea articolelor care     │       Documentele de achiziție *)           │ │││ crt. │     urmează să fie înstrăinate     ├─────────────────────┬───────────────────────┤ │││      │                                    │ Denumire document   │ Număr/dată document   │ ││├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ │││      │                                    │                     │                       │ ││├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ │││      │                                    │                     │                       │ ││├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ │││      │                                    │                     │                       │ ││└──────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│                ┌─────────────────────────────────┐       Cod de identificare fiscală       ││ Nume, prenume/ │                                 │ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐││   Denumire     │                                 │ │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │││                └─────────────────────────────────┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘││        ┌──────────────────────────────────┐       ┌───┐     ┌──┐      ┌──┐     ┌──┐    ┌──┐││ Stradă │                                  │ Număr │   │ Bloc│  │ Scară│  │ Etaj│  │ Ap.│  │││        └──────────────────────────────────┘       └───┘     └──┘      └──┘     └──┘    └──┘││              ┌────────────────────┐            ┌───────────────────┐            ┌─────────┐││ Județ/Sector │                    │ Localitate │                   │ Cod poștal │         │││              └────────────────────┘            └───────────────────┘            └─────────┘││         ┌─────────────────────────┐     ┌──────────────────────┐        ┌─────────────────┐││ Telefon │                         │ Fax │                      │ E-mail │                 │││         └─────────────────────────┘     └──────────────────────┘        └─────────────────┘│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest   formular sunt corecte și complete.                   ┌────────────────────────┐                ┌────────────────────────┐    Semnătura      │                        │  Semnătura     │                        │    contribuabil   └────────────────────────┘  împuternicit  └────────────────────────┘   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                       ┌──────────┐         ┌────────────┐    Loc rezervat organului fiscal    Nr. înregistrare: │          │   Data: │            │                                                       └──────────┘         └────────────┘   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Documentele de achiziție se anexează în copie.    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759    Cod. 14.13.06.99/c
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului 280 „Cerere de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România
  de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora,
  pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate
  fără plata impozitelor și taxelor datorate“, cod 14.13.06.99/c
  I. Depunerea formularului1. Formularul se completează și se depune de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, după caz, care intenționează să înstrăineze în România, prin vânzare, schimb sau donație, articolele achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate în România.2. Termen de depunereCererea se depune înainte de înstrăinarea articolelor achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate în România la organul fiscal central competent.Prin organ fiscal central competent se înțelege, după caz, administrația județeană a finanțelor publice în a cărei rază teritorială își are reședința persoana fizică sau Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, în cazul persoanelor fizice care își au reședința în municipiul București.3. Modul de completare și depunereFormularul se depune, împreună cu copia documentelor doveditoare, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal, prin poștă, cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.II. Completarea formularului1. Secțiunea I „Date de identificare a persoanei care înstrăinează articolele“1.1. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală al persoanei care înstrăinează articolele, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.1.2. În rubricile „Nume“ și „Prenume“ se înscriu numele și prenumele persoanei care înstrăinează articolele.1.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa persoanei care înstrăinează articolele.2. Secțiunea II „Date privind articolele care urmează să fie înstrăinate“2.1. În rubrica „Denumirea articolelor care urmează să fie înstrăinate“ se completează datele referitoare la articolele care urmează să fie înstrăinate, în funcție de natura acestora (de exemplu: autoturism, marca, anul achiziției etc.).2.2. În rubrica „Documentele de achiziție“ se completează datele referitoare la documentele de achiziție privind articolele care urmează să fie înstrăinate (de exemplu: factura nr./data).3. Secțiunea III „Date de identificare a împuternicitului“3.1. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.3.2. În rubrica „Nume, prenume/Denumire“ se înscriu, după caz, numele și prenumele sau denumirea împuternicitului.3.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.
   +  Anexa nr. 3   ┌─────────────┐  Agenția Națională de Administrare Fiscală   │ Sigla DGRFP │  Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ________   └─────────────┘  Unitatea fiscală _______________                                                                       Nr. înregistrare _______                                                                       Data ___________________                                     REFERAT          privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România     de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora,          pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost              achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate    [] În temeiul art. 20, pct. 2, lit. f din Acordul suplimentar la Protocolul de la Paris       dintre Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și       Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2013,       ratificat prin Legea  nr. 126/2016 și pe baza Cererii de stabilire a impozitelor și       taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau       dependenții acestora pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost       achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate, înregistrată la organul       fiscal sub nr. ...........    [] În temeiul art. 94 alin. (2) dn Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,       cu modificările și completările ulterioare.    s-au constatat următoarele:    A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI CARE ÎNSTRĂINEAZĂ ARTICOLELE    Nume, prenume __________________________________________________________________________    Cod de identificare fiscală ____________________ Localitate ____________________________    Stradă ________________ Nr. _____ Bloc ______ Scară _____ Ap. _____Județ/Sector ________    B. MODUL DE STABILIRE A SUMELOR DATORATE┌──────────────┬─────────────────────────┬────────────┬──────────────────┬────────────────┐│  Denumirea   │ Documentul de achiziție │  Valoarea  │      Denumire    │ Suma datorată  ││ articolelor  │   Denumire/Număr/Dată   │   (lei)    │   impozit/taxă   │      (lei)     │├──────────────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────┤│              │                         │            │                  │                │├──────────────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────┤│              │                         │            │                  │                │├──────────────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────┤│              │                         │            │                  │                │├──────────────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────┤│              │                         │            │                  │                │└──────────────┴─────────────────────────┴────────────┴──────────────────┴────────────────┘    C. ALTE CONSTATĂRI    ________________________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________________________    Prezentul referat constituie anexă la:    [] "Decizie privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii       Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează       să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate"    [] "Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în        România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru        articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata        impozitelor și taxelor datorate"    care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.    Aprobat:                          Avizat:                            Întocmit:    Conducătorul unității fiscale,    Șef compartiment specialitate,     Funcție .....................    Nume, prenume ................    Nume, prenume ................     Nume, prenume ...............    Data  .......................     Data .......................       Data ......................  +  Anexa nr. 4┌─────────────┐ Ministerul Finanțelor Publice│             │ Agenția Națională de Administrare Fiscală│ Sigla DGRFP │ Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice...........│             │ Unitatea fiscală ...............                                     281└─────────────┘                                                               Nr. înregistrare .........                                                               Data .....................                                    DECIZIE        privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de    către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora,       pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost            achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate   Către:                                               Cod de identificare fiscală:         Nume .............................    .........................................         Prenume ...........................   În conformitate cu dispozițiile art. 20 pct. 2 lit. f                                               din Acordul suplimentar la Protocolul de la Paris dintre  Localitatea ............. Cod poștal......   Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forțelor  Stradă ................... Număr .........   Aliate din Europa și Comandamentul Suprem Aliat pentru  Bloc ......... Scară ........ Ap. ........   Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015,  Județ (sector) .....................         ratificat prin Legea nr. 126/2016, pe baza Cererii de                                               stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România                                               de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau                                               dependenții acestora pentru articolele care urmează să                                               fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata                                               impozitelor și taxelor datorate. Înregistrată la organul                                               fiscal sub nr. ...... și în baza constatărilor efectuate                                               de organul fiscal, se stabilesc următoarele obligații                                               fiscale:    Denumire creanță fiscală:    Cod bugetar:                                                                                               - lei -┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────┐│                  Denumire indicator             │     Decizie anterioară    │     Decizie curentă    │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤│1. Suma datorată                                 │                           │                        │├──────────────────────────┬──────────────────────┼───────────────────────────┴────────────────────────┤│2 Diferențe conform       │a. constatate în plus │                                                    │art. 94 alin. (2) din     ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤Legea nr. 207/2015 cu     │b. constatate în minus│                                                    ││modificările și           │                      │                                                    ││completările ulterioare   │                      │                                                    │└──────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘    Suma datorată (rd. 1) ........ lei/Diferența constatată în plus (rd. 2a) în sumă de ....... lei seplătește în funcție de data comunicării prezentei astfel:    - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 01 - 15 din lună, termenul de plată este pânăla data de 5 a lunii următoare, inclusiv;    - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este pânăla data de 20 a lunii următoare, inclusiv;    Diferența constatată în minus (rd. 2b) în sumă de ....... lei se compensează și/sau se restituie,după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.    Împotriva prezentei decizii se poate face contestație, care se depune, în termen de 45 zile de lacomunicare, potrivit legii, la organul fiscal emitent.    Prezenta decizie reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de plată, conform legii.    Decizia produce efecte de la data comunicării.    Număr de operator de date cu caracter personal .......    Cod 14.13.06.99/d.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Date necesare efectuării plății                                                                  │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│Beneficiar                                                       │                               │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cod de identificare fiscală beneficiar                           │                               │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Contul de venituri bugetare corespunzător obligației de plată    │                               │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare                 │                               │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Explicații                                                       │                               │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suma (lei)                                                       │                               │└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘    Informații privind modalitățile de plată:    Achitarea sumelor datorate bugetului de stat poate fi efectuată prin una dintre următoarelemodalități:    - în numerar, la unitatea Trezoreriei statului .............;    - prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unitățile teritoriale aleTrezoreriei statului sau în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți,disponibil la adresa de internet www.ghișeul.ro;    - prin mandat poștal la subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S. A.;    - prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituție decredit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip "internetbanking";    - prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice.Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contuluitranzitoriu de către persoanele fizice se regăsește pe site-ul Agenției Naționale de AdministrareFiscală, www.anaf.ro.Aprobat:                 Verificat                Întocmit:              Am primit un exemplar,Funcție .......          Funcție .......          Funcție .......        Semnătură contribuabil ......Nume, prenume........    Nume, prenume........    Nume, prenume........  Data..../.../..... sau nr.Data .../.../....        Data .../.../....        Data .../.../....      și data confirmării de primire                                                                         ..............................  +  Anexa nr. 5┌─────────────┐ Ministerul Finanțelor Publice│             │ Agenția Națională de Administrare Fiscală│ Sigla DGRFP │ Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice...........│             │ Unitatea fiscală ...............                                     282└─────────────┘                                                               Nr. înregistrare .........                                                               Data .....................                               DECIZIE DE ANULARE              a deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor      datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate          sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să                 fie înstrăinate și care au fost achiziționate                   fără plata impozitelor și taxelor datorate   Către:                                               Cod de identificare fiscală:         Nume .............................    .........................................         Prenume ..........................    Domiciliul: Localitatea ............... Cod poștal...........    Stradă ....................... Număr ......... Bloc .........    Scară ....... Ap. ...... Județ (sector) .....................    Având în vedere dispozițiile art. 94 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privindCodul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și înbaza cererii de renunțare înregistrată la organul fiscal sub nr. ............... văcomunicăm că, Decizia privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în Româniade către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentruarticolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plataimpozitelor și taxelor datorate nr. ....../......... a fost anulată.    Împotriva prezentei decizii se poate face contestație, care se depune în termende 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta decizie produceefecte de la data comunicării.Aprobat:               Verificat              Întocmit:              Am primit un exemplar,Funcție .......        Funcție .......        Funcție .......        Semnătură contribuabil ........Nume, prenume........  Nume, prenume........  Nume, prenume........  Data..../.../..... sau nr.Data .../.../....      Data .../.../....      Data .../.../....      și data confirmării de primire                                                                     ..............................────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Număr de operator de date cu caracter personal .......    Cod 14.13.06.99/d.a.  +  Anexa nr. 6
  CARACTERISTICI
  de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor
  1. Denumire: Cerere de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate (Formular 280)1.1. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.1.2. Se utilizează pentru: înștiințarea organului fiscal central competent privind intenția de înstrăinare în România prin vânzare, schimb sau donație a articolelor achiziționate fără plata taxelor și impozitelor datorate în România, de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, în vederea stabilirii impozitelor și taxelor datorate.1.3. Format: A4/t1.1.4. Se întocmește: în 2 exemplare, de persoana care înstrăinează articolele sau împuternicitul acesteia.1.5. Circulă:– 1 exemplar la organul fiscal central competent;– 1 exemplar la contribuabil.1.6. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.2. Denumire: Referat privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate2.1. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.2.2. Se utilizează pentru: emiterea Deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate (Formular 281) sau a Deciziei de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate (Formular 282);2.3. Format: A4/t1.2.4. Se întocmește: într-un singur exemplar, de organul fiscal central competent.2.5. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.3. Denumire: Decizie privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate (Formular 281)3.1. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.3.2. Se utilizează la: stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, cu excepția impozitelor și taxelor datorate în vamă, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate prin vânzare, schimb sau donație și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate.3.3. Format: A4/t1.3.4. Se difuzează: gratuit.3.5. Se întocmește: în 2 exemplare de organul fiscal central competent.3.6. Circulă:– 1 exemplar la organul fiscal central competent;– 1 exemplar la contribuabil.3.7. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.4. Denumire: Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate (Formular 282).4.1. Caracteristicile de tipărire:– pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.4.2. Se utilizează la anularea deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate.4.3. Format: A4/t1.4.4. Se difuzează gratuit.4.5. Se întocmește în 2 exemplare de organul fiscal central competent.4.6. Circulă:– 1 exemplar la contribuabil;– 1 exemplar la organul fiscal central competent.4.7. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.
  -----