HOTĂRÂRE nr. 327 din 20 martie 2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 3 aprilie 2003  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 64 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Costurile salariale directe prevăzute în contractele de finanțare încheiate în vederea realizării programelor/proiectelor sau a unor părți din acestea, cuprinse în Planul național pentru cercetare-dezvoltare și inovare, precum și a unor contracte pentru achiziționarea de servicii, prevăzute la art. 58 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, reprezintă salariile brute, precum și drepturile salariale aferente acestora, datorate de către unitățile executante conform legislației în vigoare.(2) Plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe definite la alin. (1) se stabilesc pe categorii de activități, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru contractul de finanțare încheiat în vederea realizării proiectului Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), finanțat de către Comisia Europeană în baza Deciziei nr. 6.270 din 18 septembrie 2012 din Fondul European de Dezvoltare Regională, se aplică plafoanele salariale stabilite în cadrul acestui proiect, pentru categoriile de activități prevăzute în anexă.----------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 750 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 9 octombrie 2013.  +  Articolul 2Sumele în lei reprezentând costurile salariale directe se stabilesc la data perfectarii sau actualizării contractului, în funcție de ultimul curs de schimb valutar comunicat de Banca Naționala a României pentru 1 euro.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 35/1998 cu privire la plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate cu Agenția Naționala pentru Știința, Tehnologie și Inovare din fonduri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 9 februarie 1998, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul delegat la Ministerul Educației
  și Cercetării pentru activitatea de cercetare,
  Șerban Constantin Valeca
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 20 martie 2003.Nr. 327.  +  Anexă
  PLAFOANELE
  pe baza cărora se calculează costurile salariale directe
  la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare,
  pentru activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică
  Nr. crt.Categoria de activitățiNivelul studiilorFuncția/Gradul profesionalLimita maximă în euro/oră
  1.Activități ce presupun un nivel înalt al creativității și/sau experiență și abilități de conducere/management superioareCS I, CS II, IDT I, IDT II, profesor universitar, conferențiar universitar, director, membru în echipa de management pe funcțiile definite în cererea de finanțare50
  2.Activități ce presupun cunoașterea aprofundată a metodelor de analiză și sinteză, precum și abilități de utilizare a acestorasuperioareCS III, CS, IDT III, IDT, lector universitar, asistent universitar, șef program/proiect, responsabil juridic/tehnic/achiziții/ financiar proiect35
  3.Activități ce presupun cunoașterea metodelor de analiză și sinteză și a metodologiilor cercetării, precum și abilități de utilizare a acestorasuperioareAsistent de cercetare, doctorand, masterand25
  4.Activități-suportsuperioare sau mediiTI, TII, TIII, TS, student, altele15
  NOTĂ:Abrevierea funcțiilor și gradelor profesionale este cea prevăzută în Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. (la 17-10-2017, Anexa a fost modificată de ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 751 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 17 octombrie 2017 )