NORME METODOLOGICE din 12 septembrie 2006pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 6 noiembrie 2006  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 2.379 din 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 900 din 6 noiembrie 2006.
   +  Secţiunea I Modalități de înregistrare în contabilitate  +  Capitolul I Înregistrarea în contabilitatea Centrului Național al Cinematografiei  +  Articolul 1În contabilitatea Centrului Național al Cinematografiei, derularea operațiunilor privind Fondul cinematografic se efectuează potrivit monografiei prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Prevederi generale pentru operatorii economici producători de film  +  Articolul 2TVA-ul, alte taxe și impozite aferente bugetului de stat se evidențiază în contabilitatea distinctă a filmului la sfârșitul lunii și se transferă, prin contul 481 "Decontări între unitate și subunități", în contabilitatea firmei, în vederea decontării cu bugetul consolidat al statului, alte bugete și fonduri speciale.  +  Articolul 3În procesul de producție al unui film se poate face compensare între impozitele aferente contractelor încheiate, fie ele de drept de autor sau convenții de prestări de servicii, cu TVA-ul de rambursat, conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 987/2004 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată și accize.  +  Articolul 4Operatorul economic producător de film este obligat să evidențieze în contabilitatea sa veniturile și cheltuielile în analitice distincte pentru fiecare film realizat și să raporteze periodic Centrului Național al Cinematografiei veniturile realizate din distribuirea fiecărui film.  +  Capitolul III Înregistrarea în contabilitatea operatorilor economici producători de film a creditului direct și a sprijinului financiar nerambursabil acordate din Fondul cinematografic  +  Articolul 5Creditele directe pentru producție și pentru dezvoltare de proiecte cinematografice, acordate de Centrul Național al Cinematografiei, conform Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, se înregistrează în contabilitatea echipei de producție, în creditul contului 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate", analitic distinct, prin debitul contului 5121 "Conturi la bănci în lei", analitic corespunzător subcontului bancar deschis pentru operațiunile aferente filmului.  +  Articolul 6(1) Pe parcursul efectuării cheltuielilor pentru dezvoltarea de proiect sau pentru producția filmului, costurile directe, conform legii, se înregistrează în creditul conturilor din clasa 4, prin debitul conturilor din clasa 6, dezvoltate în analitice, conform capitolelor din bugetul de producție sau dezvoltare.(2) Concomitent, la sfârșitul fiecărei luni calendaristice, totalul conturilor de cheltuieli efectuate pentru producția unui film, respectiv pentru dezvoltarea unui proiect, se va înregistra în debitul contului 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuție", analitic filmul respectiv, prin creditul contului 711 "Variația stocurilor" sau 721 "Venituri din producția de imobilizări necorporale", după caz.(3) La terminarea filmului, pe baza procesului-verbal de predare a copiei standard, se va înregistra filmul în imobilizările necorporale, în debitul contului 208 "Alte imobilizări necorporale", prin creditul contului 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuție".(4) Pentru filmele înregistrate în contul 208 "Alte imobilizări necorporale", se va calcula și se va înregistra în contabilitate amortizarea lunară aferentă filmului produs, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind durata și valoarea.(5) Amortizarea reprezintă o cheltuială a operatorului economic producător al filmului, deductibilă fiscal. Această amortizare se va reține, împreună cu celelalte cheltuieli legate de lansarea filmului, din veniturile obținute din distribuirea și exploatarea filmului, după care, din veniturile nete, se va achita Centrului Național al Cinematografiei cota cuvenită, conform legii.  +  Articolul 7(1) Sprijinul financiar nerambursabil se înregistrează, conform prevederilor legale în materie, având tratamentul contabil al subvențiilor.(2) Operatorii economici vor aplica ghidul contabil în materie.  +  Capitolul IV Înregistrarea în contabilitatea operatorilor economici producători sau distribuitori de film a finanțărilor acordate, conform legii, direct pentru producția, respectiv distribuirea filmului  +  Articolul 8(1) Persoanele fizice și juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, pot opta pentru finanțarea directă a producției de filme, în condițiile legii, cu până la jumătate din suma datorată, la solicitarea producătorilor, după notificarea adresată Centrului Național al Cinematografiei.(2) Persoanele fizice și juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, pot opta, după notificarea Centrului Național al Cinematografiei, pentru finanțarea directă a producției sau distribuirii de filme românești, în condițiile legii.(3) Societatea Română de Televiziune poate opta pentru finanțarea directă a producției de filme, în condițiile legii, cu până la jumătate din suma datorată, conform art. 17 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, la solicitarea producătorilor și după notificarea adresată Centrului Național al Cinematografiei.(4) Persoanele juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, pot opta, după notificarea Centrului Național al Cinematografiei, pentru finanțări directe, după cum urmează:a) până la 1% din contravaloarea minutelor de publicitate, sumă inclusă în contribuția de 4%, pentru finanțarea producțiilor de filme de televiziune -documentare și/sau ficțiune, la solicitarea posturilor de televiziune;b) până la 1,5% din contravaloarea minutelor de publicitate, sumă inclusă în contribuția de 4%, pentru finanțarea directă a producțiilor de filme realizate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, la solicitarea producătorilor.(5) Persoanele juridice prevăzute la alin. (4) vor vira diferența la Fondul cinematografic.  +  Articolul 9În contabilitatea producătorilor sau a distribuitorilor, finanțările obținute conform art. 8 alin. (1)-(4) se înregistrează conform tratamentului contabil al subvențiilor, prevăzut de reglementările contabile în vigoare.  +  Articolul 10Cheltuielile efectuate vor fi evidențiate, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, în funcție de natura acestora, respectiv sume rambursabile sau nerambursabile (subvenții).  +  Articolul 11Operatorii economici care finanțează direct producția și/sau distribuirea unui film nu au drept de proprietate asupra negativului și nici nu pot solicita recuperarea sumelor avansate.  +  Capitolul V Înregistrarea în contabilitatea operatorilor economici producători de film a aportului propriu, a finanțărilor acordate pe baza contractelor de coproducție sau de finanțare, altele decât finanțările directe, precum și a onorariului operatorului economic persoană fizică sau juridică autorizată  +  Articolul 12(1) Aportul în numerar al producătorului la producția filmului se înregistrează în contabilitatea sa la unitate (firmă), în debitul contului 481 "Decontări între unitate și subunități", prin creditul contului 5121 "Conturi la bănci în lei", și, concomitent, la subunitate (producția filmului), în debitul contului 5121, subcont "Conturi la bănci în lei", analitic filmul respectiv, prin creditul contului 481 "Decontări între unitate și subunități", în baza ordinului de plată de virare a sumei.(2) Aportul în servicii și/sau în natură se înregistrează cu valoarea în echivalent lei a aporturilor, prin notă de debitare-creditare (decontare internă), valoare care se obține în baza unui decont ce conține valoarea aportului la prețul pieței (aparatură de filmare, echipament de iluminare, obiecte de recuzită, costume etc.), iar valoarea decontului este trecută în nota de debitare-creditare care se înregistrează astfel:a) la unitate (firmă), în debitul contului 481 "Decontări între unitate și subunități", analitic film, prin creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare";b) la subunitate (producția filmului), în debitul conturilor corespunzătoare din clasa 6, dezvoltate în analitic conform devizului, prin creditul contului 481 "Decontări între unitate și subunități".  +  Articolul 13Înregistrarea în contabilitate a aporturilor rambursabile constând în numerar, servicii și/sau în natură ale coproducătorilor sau finanțatorilor, cu excepția operatorilor economici prevăzuți la art. 8, se înregistrează astfel:a) în contabilitatea producătorului, aportul în numerar se înregistrează în creditul contului 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate", analitic coproducătorul și/sau finanțatorul respectiv, prin debitul contului 5121 "Conturi la bănci în lei", analitic distinct. Din acest cont se efectuează plăți ocazionate de producția filmului respectiv. Transferul sumelor din contul de disponibil se realizează conform art. 12 alin. (1);b) în contabilitatea producătorului, aportul în servicii și/sau în natură se înregistrează în creditul contului 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate", prin debitul contului 481 "Decontări între unitate și subunități"; transferul aportului către echipa de producție se face prin întocmirea notei de debitare-creditare; la echipa de producție, în baza notei se va face înregistrarea în debitul contului corespunzător de cheltuieli capitole de deviz, prin creditul contului 481 "Decontări între unitate și subunități".  +  Articolul 14Înregistrarea în contabilitatea operatorilor economici producători de film a onorariului din activitatea de producție film se face în debitul contului 481 "Decontări între unitate și subunități", prin creditul contului 5121 "Conturi la bănci în lei".  +  Capitolul VI Distribuitori și exploatanți  +  Articolul 15Sprijinul financiar nerambursabil se înregistrează, conform prevederilor legale în materie, având tratamentul contabil al subvențiilor.  +  Articolul 16(1) Exploatanții de săli și grădini cinematografice distribuie sumele brute din exploatarea filmului către distribuitor, după scăderea TVA-ului, a impozitului pe spectacol și a drepturilor de autor, urmând ca acesta să își achite obligațiile fiscale potrivit legii.(2) Distribuitorul filmului distribuie, din suma primită, cota către producător, urmând ca acesta să își achite obligațiile fiscale potrivit legii.  +  Capitolul VII Raportarea și rambursarea veniturilor în cazul creditului direct pentru producție  +  Articolul 17Raportarea veniturilor obținute de către producător se face, conform anexei nr. 22, astfel:– lunar, în primul an;– trimestrial, în al doilea și al treilea an;– anual, începând din al patrulea an.  +  Articolul 18Rambursarea creditului direct pentru producție se face de la primul leu încasat, indiferent de forma sub care este exploatat filmul.  +  Articolul 19Virarea sumelor aferente se face trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se face virarea.  +  Articolul 20Raportările trimestriale privind virarea sumelor datorate vor fi întocmite conform anexei nr. 21 și vor fi însoțite de o copie de pe balanța de verificare contabilă, în care se regăsesc veniturile, analitic pe fiecare film, dacă este cazul.  +  Articolul 21Contravaloarea copiei standard va diminua, la predarea ei către Centrul Național al Cinematografiei, creditul acordat, pe baza facturii primite de către producător de la laboratorul de prelucrare a peliculei.  +  Secţiunea a II-a Sprijin acordat de autoritățile publice locale  +  Articolul 22Autoritățile administrației publice locale pot susține industria cinematografică din România, după cum urmează:a) prin alocarea de fonduri pentru construirea de noi cinematografe, cu unul sau mai multe ecrane, prin alocare de fonduri, închiriere sau concesionare de terenuri persoanelor juridice care doresc să investească în acest domeniu;b) prin acordarea de scutiri pentru activități din domeniul cinematografiei, în cazul filmelor românești sau realizate cu participare românească.  +  Articolul 23Sprijinul pentru activitățile din domeniul cinematografiei se acordă în baza unei solicitări din partea operatorului economic și a unei scrisori emise de Centrul Național al Cinematografiei, din care trebuie să reiasă denumirea operatorului economic, fie el persoană fizică sau juridică autorizată, numărul de înregistrare din Registrul cinematografiei, dacă este cazul, titlul filmului și valoarea totală a bugetului estimativ al producției acestuia, în cazul scutirii pentru plata taxei de filmare.  +  Secţiunea a III-a Prevederi legate de ajutorul de stat situat sub pragul de minim  +  Articolul 24Creditul direct pentru producție, sprijinul financiar nerambursabil pentru succes de public, calitate artistică, distribuire, exploatare, sprijinul financiar nerambursabil acordat pentru alte activități, conform legii, precum și cel acordat de autoritățile publice locale pentru activități din domeniul cinematografiei se încadrează în categoria ajutorului de stat situat sub pragul de minim, potrivit legii.  +  Articolul 25Ajutorul de stat acordat unui operator economic într-o perioadă de până la 3 ani, în valoare totală de 400.000 lei, este considerat autorizat și nu cade sub incidența obligației de notificare. Valoarea poate fi actualizată numai prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței sau de către Comisia Europeană.  +  Articolul 26(1) Pragul de minim se va aplica la totalul sumelor acordate ca ajutor de stat sub pragul de minim și nu va afecta posibilitatea beneficiarului de a obține alte ajutoare în cadrul schemelor de ajutor de stat autorizate de Consiliul Concurenței.(2) Pragul de minim va avea în vedere toate tipurile de ajutor, indiferent de forma lor sau de obiectivele urmărite.(3) Perioada de 3 ani începe să curgă de la data la care beneficiarul primește primul ajutor de stat situat sub pragul de minim.  +  Articolul 27Beneficiarul ajutorului de stat situat sub pragul de minim va da o declarație scrisă conform căreia noul ajutor de stat nu ridică totalul cumulat al ajutoarelor primite anterior de către acesta și care sunt situate sub pragul de minim la o sumă care să depășească acest prag.  +  Articolul 28(1) Centrul Național al Cinematografiei va stabili un mecanism prin care să se asigure că suma totală a ajutorului de stat nu depășește 400.000 lei, în cazul în care același beneficiar va fi destinatarul unor măsuri de ajutor de stat, fiecare respectând pragul de minim. În acest sens, Centrul Național al Cinematografiei va ține legătura cu autoritățile administrației publice locale în vederea contabilizării eventualului ajutor de stat situat sub pragul de minim, acordat de acestea.(2) Centrul Național al Cinematografiei și autoritățile publice locale care furnizează ajutoare de stat situate sub pragul de minim trebuie să monitorizeze și să arhiveze evidența acestora, precum și toate informațiile referitoare la acordarea unor astfel de ajutoare, pentru a fi în măsură să ofere, în orice moment, informațiile cerute de Consiliul Concurenței, în scopul verificării respectării prezentelor norme metodologice.  +  Secţiunea a IV-a Prevederi legate de introducerea sprijinului indirect sub formă de stimulente fiscale  +  Articolul 29(1) În scopul sprijinirii dezvoltării industriei cinematografice din România se introduce sprijinul indirect, conform art. 77^1 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006.(2) Până la aprobarea de către Consiliul Concurenței a unei scheme de finanțare, prevederile art. 77^1 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, se aplică sub forma schemei de minim, conform secțiunii a III-a din prezentele norme metodologice.(3) Prevederile art. 77^1 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, se aplică de la data stabilită potrivit prevederilor art. 38 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 30(1) În situația producției de filme, sprijinul financiar indirect acordat conform art. 77^1 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, reprezintă scutirea de impozit pe profit, de 150% din acesta, scutire acordată pentru suma investită de către producători, coproducători și/sau finanțatori, sumă ce nu poate fi mai mare de 50% din profitul brut și nici nu poate depăși 10% din cheltuielile directe de producție efectuate pe teritoriul României.(2) Aportul de 6% al producătorului de film nu cade sub incidența prevederilor alin. (1).(3) Operatorii economici care activează ca producători de film, coproducători și/sau finanțatori vor fi scutiți de plata impozitului pe profit pentru suma investită, în condițiile legii, la care se adaugă încă jumătate din impozitul pe care trebuie să îl vireze la bugetul statului pentru profitul brut care nu a fost investit.(4) Coproducătorii și/sau finanțatorii pot finanța mai multe filme, cu condiția ca suma respectivă să nu depășească 50% din profitul brut, iar pentru fiecare film, suma alocată să nu depășească 10% din costurile directe ale respectivului film.(5) Sprijinul indirect cumulat cu creditul direct acordat din Fondul cinematografic nu poate depăși 50% din bugetul unui film, cu excepția filmelor dificile și de buget redus, astfel cum sunt acestea definite potrivit legii.(6) Cu excepția finanțatorilor, producătorii și coproducătorii trebuie să fie înscriși în Registrul cinematografiei.  +  Articolul 31(1) În situația filmelor comandate se acordă, în condițiile art. 29 alin. (2), sprijin indirect, de 30% din totalul taxelor aferente bugetului cheltuit pe teritoriul României, pentru persoana juridică autorizată, înscrisă în Registrul cinematografiei, rezidentă în România și care participă la realizarea filmului.(2) Sprijinul indirect acordat conform alin. (1) este condiționat de cheltuirea în România a minimum 40% din bugetul filmului.(3) Sprijinul indirect acordat în condițiile alin. (1) va fi folosit pentru acoperirea costurilor directe de producție, efectuate pe teritoriul României, și nu poate depăși 10% din acestea.(4) Procentul de 30%, exprimat în valoare absolută, va fi compensat, în cazul fiecărui proiect cinematografic, cu taxele respective care trebuie achitate pentru proiectul în cauză, cu excepția TVA-ului.(5) Sprijinul indirect prevăzut la art. 77^1 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, se acordă proiectelor care nu beneficiază de credite directe din Fondul cinematografic.  +  Articolul 32(1) În cazul introducerii în România a unui număr egal sau mai mare de 8 copii de film, distribuitorii de filme cinematografice sunt scutiți de plata taxei de redevență, conform art. 77^1 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006.(2) Sprijinul indirect acordat distribuitorilor de filme cinematografice se va face în conformitate cu prevederile secțiunii a III-a.(3) Distribuitorii de filme cinematografice trebuie să aibă rezidența în România și să fie înscriși în Registrul cinematografiei.(4) Centrul Național al Cinematografiei va elibera un certificat din care să rezulte, pe baza declarației vamale și a contractelor încheiate cu exploatanții de săli și grădini de spectacole cinematografice, numărul de copii introduse în țară.  +  Articolul 33(1) Se acordă sprijin indirect exploatanților de lanțuri cinematografice, în cazul în care aceștia dețin cel puțin 10 săli distribuite pe teritoriul României, pentru investiții ce nu pot depăși 10% din totalul investițiilor efectuate, conform art. 77^1 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006.(2) Sprijinul indirect se acordă în conformitate cu prevederile secțiunii a III-a și reprezintă 150% din impozitul pe profit aferent.(3) Exploatanții de lanțuri cinematografice trebuie să aibă rezidența în România și să fie înscriși în Registrul cinematografiei.(4) Scutirea se acordă în primii 3 ani de după realizarea investiției.(5) În situația în care operatorul economic are profit, sprijinul indirect se acordă prin scutirea de la plata impozitului aferent anului fiscal respectiv, plus jumătate din acest impozit, care va fi scăzut din impozitul pe profit aferent anului următor.(6) În situația în care operatorul economic nu realizează profit în al doilea an, finalizarea acordării sprijinului indirect se realizează prin compensare cu alte taxe și impozite, cu excepția taxelor locale.(7) Sprijinul indirect nu se acordă în situația în care operatorul economic primește sprijin financiar nerambursabil de la Fondul cinematografic pentru funcționarea cinematografului de artă.(8) În vederea eliberării certificatului de investitor, operatorul economic trebuie să prezinte Centrului Național al Cinematografiei evaluarea investițiilor efectuată de un expert independent.  +  Articolul 34În vederea aplicării prevederilor privind diversele facilități fiscale prevăzute de lege, Centrul Național al Cinematografiei va emite următoarele documente: "Certificat de finanțator" și "Certificat de investitor", conform anexelor nr. 2 și, respectiv, nr. 3a), 3b), 3c) și 3d).  +  Secţiunea a V-a Registrul cinematografiei  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 35(1) Centrul Național al Cinematografiei, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul cinematografiei, asigură, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organizarea, funcționarea și administrarea Registrului cinematografiei.(2) Registrul cinematografiei constituie instrumentul unitar de evidență pentru persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei, precum și de clasificare a filmelor cinematografice, a sălilor și grădinilor de spectacole cinematografice sau a oricăror altor spații în care se prezintă proiecții publice de filme pentru care se percepe contravaloarea biletelor de intrare, în vederea asigurării protecției publicului spectator. (la 11-10-2017, Alineatul (2) din Articolul 35 , Capitolul I , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (3) Înregistrarea în Registrul cinematografiei este obligatorie pentru persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei, codificate conform dispozițiilor legale în vigoare cu privire la clasificarea activităților din economia națională - CAEN.(4) Clasificarea filmelor cinematografice este obligatorie înainte de începerea exploatării lor pe teritoriul României, indiferent de formatul și de suportul pe care sunt fixate acestea, și este valabilă pentru întreaga perioadă de exploatare a filmului pe teritoriul României. (la 11-10-2017, Alineatul (4) din Articolul 35 , Capitolul I , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (5) Fac excepție de la prevederile alin. (4) filmele cinematografice care se difuzează de către radiodifuzori în cadrul serviciilor lor de programe, care se prezintă în cadrul festivalurilor cinematografice naționale și internaționale, al schimburilor culturale, al unor manifestări cu caracter nonprofit, al altor manifestări oficiale organizate în România sau în străinătate, precum și filmele cinematografice prezentate în cadrul programelor culturale ale Cinematecii Române.(6) Persoanele care dețin, cu orice titlu, săli și/sau grădini de spectacole cinematografice sau orice alte spații în care se prezintă proiecții publice de filme și unde se încasează contravaloarea biletelor de intrare au obligația de a solicita clasificarea acestora conform prezentelor norme metodologice. (la 11-10-2017, Alineatul (6) din Articolul 35 , Capitolul I , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )  +  Articolul 36În sensul prezentelor norme metodologice, în ceea ce privește organizarea, funcționarea și administrarea Registrului cinematografiei, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:– activități în domeniul cinematografiei - activitățile specifice de producție, de prestări de servicii și comerciale, desfășurate în condițiile legii, pentru:a) producerea de filme cinematografice și realizarea unor operații tehnice specializate, cum ar fi: filmări pe orice tip de suport, montaj, sonorizare, postprocesare, prelucrare peliculă negativ sau pozitiv, transpunere, dublaj, subtitrare ștanțare, selecție și distribuire de roluri;b) impresarierea în domeniul cinematografiei, precum și activitatea de reprezentare, pe baze contractuale, a autorilor, creatorilor și producătorilor din domeniul cinematografiei, cu excepția activității de avocatură;c) importul, exportul și comercializarea de utilaje și echipamente cinematografice, de pelicule cinematografice și de substanțe de procesare a acestora sau de alte materiale cinematografice; (la 11-10-2017, Litera c) din Articolul 36 , Capitolul I , Sectiunea a V-a a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) d) alte prestări sau servicii cinematografice publice;e) reproducerea și multiplicarea de filme cinematografice pe orice tip de suport;f) proiecția publică a filmelor cinematografice;g) gestionarea sau exploatarea de săli și/sau de grădini de spectacole cinematografice;h) comercializarea de videograme;i) închirierea de videograme;– înscriere - înregistrarea în Registrul cinematografiei a persoanelor fizice și a persoanelor juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei;– certificat de înscriere - actul administrativ care atestă îndeplinirea obligației de înscriere și care se emite de Centrul Național al Cinematografiei, în condițiile prezentelor norme metodologice;– distribuție de filme - activitatea care are ca scop prezentarea prin proiecții publice a filmelor în cinematografe, comercializarea și/sau închirierea videogramelor, importul și exportul de filme, pe baza licențelor de exploatare deținute;– clasificarea filmelor cinematografice - activitatea prin care Centrul Național al Cinematografiei asigură, potrivit legii, protecția publicului, cu precădere a minorilor, prin stabilirea unor condiții de proiecție publică, de comercializare sau de închiriere a filmelor cinematografice, indiferent de genul, durata ori de suportul pe care acestea sunt reproduse;– certificat de clasificare a filmelor - actul administrativ emis de Centrul Național al Cinematografiei, prin care se stipulează categoria de clasificare a filmului cinematografic și condițiile de exploatare a acestuia, prin proiecție publică, comercializare sau închiriere;– proiecție publică - activitățile de exploatare a unui film cinematografic prin comunicarea lui către public în săli și/sau în grădini de spectacole cinematografice, indiferent de suportul pe care este transpus filmul și de modalitatea tehnică utilizată pentru comunicare;– videogramă - reproducerea pe orice tip de suport a unui film cinematografic, realizată în scopul exploatării prin comercializare sau închiriere, cu excepția copiilor pe peliculă cinematografică, HDD/DCP sau a recepției prin satelit destinate exclusiv proiecției publice în săli/și sau în grădini de spectacole cinematografice; (la 11-10-2017, A opta liniuță din Articolul 36, Capitolul I, Sectiunea a V-a a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) – marcaj distinctiv de clasificare - semnul grafic de semnalizare a categoriei de clasificare a filmului cinematografic, care are un model unic și care se inscripționează pe genericul filmului, precum și pe materialele publicitare ale filmului;– etichetă de clasificare a filmului cinematografic -marcajul distinct realizat pe suport autoadeziv și autodistructiv, care se aplică pe coperta, respectiv pe suportul fiecărui exemplar al videogramelor destinate exploatării prin comercializare sau închiriere;– sală și/sau grădină de spectacole cinematografice -orice spațiu dotat cu echipament cinematografic în vederea prezentării publice prin proiecție pe ecran a unui film și unde se încasează contravaloarea biletelor de intrare, denumit în continuare cinematograf;– clasificarea cinematografelor - activitatea prin care Centrul Național al Cinematografiei asigură, potrivit legii, protecția publicului prin stabilirea categoriei sălii și/sau a grădinii de spectacole cinematografice, în funcție de condițiile de vizionare și de dotare tehnică a acestor spații, precum și de condițiile de confort oferite;– certificat de clasificare a cinematografelor - actul administrativ emis de Centrul Național al Cinematografiei, care stipulează categoria de clasificare acordată spațiilor destinate proiecției publice de filme cinematografice în condițiile prezentelor norme metodologice.– film cinematografic, denumit în continuare film - produsul finit al unor lucrări artistice și tehnice specifice domeniului, care au ca rezultat realizarea unor filme de ficțiune, de animație, documentare, de orice durată și pe orice suport și care sunt puse inițial în valoare prin proiecția pe ecran în săli sau în grădini de spectacole cinematografice ori în alte spații destinate acestui scop sau care pot fi exploatate prin comercializare ori închiriere de videograme;– film de artă - filmul care, prin calitatea lui artistică, contribuie la dezvoltarea culturii cinematografice și a diversității culturale naționale, europene și universale.  +  Capitolul II Organizarea Registrului cinematografiei  +  Articolul 37(1) Registrul cinematografiei se ține de către Compartimentul Registrul cinematografiei din cadrul Centrului Național al Cinematografiei.(2) Compartimentul Registrul cinematografiei răspunde de exactitatea și corectitudinea înregistrărilor efectuate în Registrul cinematografiei în baza datelor puse la dispoziție de către persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei, precum și de întocmirea la termen a certificatelor de înscriere sau de clasificare a filmelor ori a cinematografelor, după caz. (la 11-10-2017, Articolul 37 din Capitolul II , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )  +  Articolul 38(1) Registrul cinematografiei este organizat pe următoarele secțiuni:a) "Registrul unic de intrare-ieșire";b) "Înscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei";c) "Clasificarea filmelor";d) "Clasificarea cinematografelor";e) «Eliberarea seriilor etichetelor de clasificare»; (la 11-10-2017, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 38 , Capitolul II , Sectiunea a V-a a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) f) "Înscriere mențiuni, radieri, suspendări, sancțiuni".(2) Pentru fiecare secțiune se organizează registre de evidență, care se completează în ordine cronologică, pe baza cererilor și documentației prezentate, potrivit prezentelor norme metodologice. Pentru secțiunile de la alin. (1) lit. b)-f) registrele se vor organiza în format electronic. (la 11-10-2017, Alineatul (2) din Articolul 38 , Capitolul II , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (3) Plata tarifului legal pentru operațiunile ce se efectuează în cadrul Registrului cinematografiei se face la casieria sau în contul bancar al Centrului Național al Cinematografiei.  +  Capitolul III Înscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei și eliberarea certificatului de înscriere  +  Articolul 39(1) Cererile pentru înscrierea în Registrul cinematografiei a persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei se depun la Compartimentul Registrul cinematografiei și se înscriu în secțiunea «Registrul unic de intrare-ieșire», în ordinea cronologică a depunerii acestora. (la 11-10-2017, Alineatul (1) din Articolul 39 , Capitolul III , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (2) Formularul-tip al cererii pentru înscrierea în Registrul cinematografiei este prevăzut în anexa nr. 4.(3) Cererea pentru înscrierea în Registrul cinematografiei trebuie să fie însoțită de următoarele documente:A. pentru persoanele juridice cu scop lucrativ:a) actul constitutiv și orice acte modificatoare legale ale acestuia, din care să rezulte activitățile din domeniul cinematografiei pe care persoana juridică urmează să le desfășoare, codificate potrivit dispozițiilor legale în vigoare cu privire la clasificarea activităților din economia națională - CAEN;b) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, ultimul certificat constatator eliberat de acesta și istoricul firmei; (la 11-10-2017, Litera b) din Litera A. , Alineatul (3) , Articolul 39 , Capitolul III , Sectiunea a V-a a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) c) documentul de plată a tarifului legal pentru înscrierea în Registrul cinematografiei și pentru eliberarea certificatului de înscriere;d) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal; (la 11-10-2017, Litera d) din Litera A. , Alineatul (3) , Articolul 39 , Capitolul III , Sectiunea a V-a a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) B. pentru persoane juridice fără scop lucrativ:a) actul constitutiv sau statutul, după caz, precum și orice acte modificatoare legale ale acestuia din care să rezulte activitățile din domeniul cinematografiei pe care persoana juridică urmează să le desfășoare, codificate potrivit dispozițiilor legale în vigoare cu privire la clasificarea activităților din economia națională - CAEN;b) dovada înscrierii în Registrul național al asociațiilor și fundațiilor;b^1) extras la zi din Registrul național al persoanelor juridice fără scop lucrativ; (la 11-10-2017, Litera B. din Alineatul (3) , Articolul 39 , Capitolul III , Sectiunea a V-a a fost completata de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) c) documentul de plată a tarifului legal pentru înscrierea în Registrul cinematografiei și pentru eliberarea certificatului de înscriere;d) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal; (la 11-10-2017, Litera d) din Litera B. , Alineatul (3) , Articolul 39 , Capitolul III , Sectiunea a V-a a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) C. pentru persoanele fizice autorizate:a) certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificatul constatator și istoricul PFA;b) documentul de plată a tarifului legal pentru înscrierea în Registrul cinematografiei și pentru eliberarea certificatului de înscriere;c) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal; (la 11-10-2017, Litera C. din Alineatul (3) , Articolul 39 , Capitolul III , Sectiunea a V-a a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) D. pentru alte entități juridice cu activități în domeniul cinematografiei:a) actul constitutiv sau statutul, după caz, hotărârea consiliului local, precum și orice acte modificatoare legale ale acestuia din care să rezulte activitățile din domeniul cinematografiei pe care persoana juridică urmează să le desfășoare, codificate potrivit dispozițiilor legale în vigoare cu privire la clasificarea activităților din economia națională - CAEN;b) documentul de plată a tarifului legal pentru înscrierea în Registrul cinematografiei și pentru eliberarea certificatului de înscriere;c) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană. (la 11-10-2017, Alineatul (3) din Articolul 39 , Capitolul III , Sectiunea a V-a a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (4) Documentele menționate la alin. (3) pct. A lit. a) și b), pct. B lit. a) și b), pct. C lit. a) și pct. D lit. a) vor fi prezentate în copie autentificată sau în original și copie semnată și ștampilată de solicitant cu mențiunea «Conform cu originalul». Originalele vor fi restituite solicitantului pe loc, după verificare. (la 11-10-2017, Alineatul (4) din Articolul 39 , Capitolul III , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (4^1) Documentele transmise prin poștă sau curier vor fi acceptate numai în copie autentificată și vor rămâne atașate cererii, la dosarul solicitantului. (la 11-10-2017, Articolul 39 din Capitolul III , Sectiunea a V-a a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (5) În cazul achitării tarifului prin ordin de plată, acesta se depune în copie, cu confirmarea Direcției economice din cadrul Centrului Național al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont. (la 11-10-2017, Alineatul (5) din Articolul 39 , Capitolul III , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (6) În situația în care documentația depusă este incompletă, cererea de înscriere este returnată solicitantului, fără a se opera nicio înregistrare în secțiunea «Registrul unic de intrare-ieșire (la 11-10-2017, Alineatul (6) din Articolul 39 , Capitolul III , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )  +  Articolul 40(1) Certificatul de înscriere a persoanelor fizice și juridice în Registrul cinematografiei se eliberează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de înscriere, în condițiile prevăzute la art. 39, în secțiunea "Registrul unic de intrare-ieșire".(2) Certificatele de înscriere se înregistrează în Registrul cinematografiei, secțiunea "Înscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei", în ordinea cronologică a eliberării acestora.(3) Copia certificatului de înscriere se păstrează de către Compartimentul Registrul cinematografiei, în dosarul solicitantului. (la 11-10-2017, Alineatul (3) din Articolul 40 , Capitolul III , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (4) Formularul-tip al certificatului de înscriere în Registrul cinematografiei este prevăzut în anexa nr. 5.  +  Capitolul IV Clasificarea filmelor și emiterea certificatelor de clasificare a filmelor  +  Articolul 41Fiecare film care este exploatat prin proiecție publică, comercializare sau închiriere pe teritoriul României urmează a fi clasificat potrivit prezentelor norme metodologice, anterior primei lui comunicări către public.  +  Articolul 42(1) Cererea pentru clasificarea unui film se depune de către titularul drepturilor de exploatare a acestuia pe teritoriul României la Compartimentul Registrul cinematografiei și este înregistrată în secțiunea «Registrul unic de intrare-ieșire», în ordinea cronologică a depunerii. (la 11-10-2017, Alineatul (1) din Articolul 42 , Capitolul IV , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (1^1) Cererile de clasificare a filmelor cinematografice pot fi depuse numai de persoane fizice sau juridice care sunt înscrise în Registrul cinematografiei, secțiunea «Înscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei», având ca obiect de activitate «Activități de distribuție a filmelor cinematografice și video (la 11-10-2017, Articolul 42 din Capitolul IV , Sectiunea a V-a a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (2) Formularul-tip al cererii de clasificare a unui film este prevăzut în anexa nr. 6.(3) Cererea de clasificare a unui film cinematografic ce urmează a fi exploatat pe teritoriul României prin proiecție publică în cinematografe trebuie să fie însoțită de următoarele documente:a) înscrisul doveditor al deținerii drepturilor de distribuție și difuzare sau, după caz, a altor drepturi de exploatare, cu precizarea naturii cesiunilor obținute, a duratei acestora, a teritoriului pentru care s-au obținut cesiunile, a modalităților de utilizare și exploatare;b) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal; (la 11-10-2017, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 42 , Capitolul IV , Sectiunea a V-a a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) c) documentul care atestă achitarea tarifului legal pentru eliberarea certificatului de clasificare a filmului.(4) Cererea de clasificare a unui film cinematografic ce urmează a fi exploatat pe teritoriul României prin comercializarea sau închirierea de videograme trebuie să fie însoțită de următoarele documente:a) înscrisul doveditor al deținerii drepturilor de reproducere, multiplicare, comercializare a videogramelor sau de închiriere a acestora, cu precizarea naturii cesiunilor obținute, a duratei acestora, a teritoriului pentru care s-au obținut cesiunile, precum și a tipurilor de suporturi pentru care sunt acordate drepturile de exploatare, însoțit de o copie a videogramei care rămâne la Registrul cinematografiei pe toată durata exploatării sale;b) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal; (la 11-10-2017, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 42 , Capitolul IV , Sectiunea a V-a a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) c) documentul care atestă achitarea tarifului legal pentru eliberarea certificatului de clasificare a filmului.(5) În situația în care filmul cinematografic pentru care se solicită clasificarea urmează a fi exploatat atât prin proiecție publică în cinematografe, cât și prin comercializare și/sau închiriere de videograme, documentele ce trebuie anexate cererii-tip sunt:a) înscrisul doveditor al deținerii drepturilor de distribuție, difuzare, reproducere, multiplicare, comercializare sau exploatare în orice alt mod, cu precizarea naturii cesiunilor obținute, a duratei acestora, a teritoriului pentru care s-au obținut cesiunile, a modalităților de utilizare și exploatare, precum și a tipurilor de suporturi pentru care sunt acordate drepturile de exploatare;b) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal; (la 11-10-2017, Litera b) din Alineatul (5) , Articolul 42 , Capitolul IV , Sectiunea a V-a a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) c) documentul care atestă achitarea tarifului legal pentru eliberarea certificatului de clasificare a filmului.d) firma distribuitoare are obligația de a depune la Registrul cinematografiei, cu 10 zile înaintea începerii exploatării filmului prin comercializare/închiriere, a câte unui tip de suport conținând filmul, în forma în care acesta va fi exploatat, atât în ceea ce privește suportul, cât și ambalajul. (la 11-10-2017, Alineatul (5) din Articolul 42 , Capitolul IV , Sectiunea a V-a a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (6) Documentele prezentate în alte limbi decât limba română vor fi însoțite de o traducere legalizată, potrivit legislației în vigoare.(7) Documentele care însoțesc cererea de clasificare a unui film cinematografic vor fi prezentate astfel:a) documentele prezentate în limba română se prezintă în original și copie semnată și ștampilată de solicitant cu mențiunea «conform cu originalul». Originalele vor fi restituite solicitantului imediat după verificare, iar copia va rămâne atașată cererii;b) pentru documentele redactate în alte limbi decât limba română se prezintă copia contractului original, semnată și ștampilată de solicitant cu mențiunea «conform cu originalul», precum și traducerea autorizată, în original. Aceste documente vor rămâne atașate cererii. (la 11-10-2017, Alineatul (7) din Articolul 42 , Capitolul IV , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (8) În cazul achitării tarifului prin ordin de plată, acesta se depune în copie, cu confirmarea Direcției economice din cadrul Centrului Național al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont. (la 11-10-2017, Alineatul (8) din Articolul 42 , Capitolul IV , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (9) Pentru filmele realizate în mai multe părți, serii sau episoade, clasificarea se face pentru fiecare parte, serie sau episod.(10) Documentația referitoare la deținerea drepturilor de distribuție și difuzare sau, după caz, a altor drepturi de exploatare, cu precizarea naturii cesiunilor obținute, a duratei acestora, a teritoriului pentru care s-au obținut cesiunile, a modalităților de utilizare și exploatare se depune o singură dată, dacă se referă la ansamblul părților, seriilor ori episoadelor unui titlu sau serial de film, cu excepția documentului de plată care se depune o dată cu fiecare cerere de clasificare.  +  Articolul 43(1) În vederea asigurării protecției publicului spectator, cu precădere a minorilor, filmele de orice gen, înregistrate pe orice fel de suport, care urmează a fi comunicate către public prin proiecție publică sau prin comercializare ori închiriere pe teritoriul României, se clasifică în următoarele categorii:a) filme pentru audiență generală, semnalizate prin marcajul A.G.;b) filme care pot fi vizionate de copii sub 12 ani, numai cu acordul părinților, semnalizate prin marcajul A.P.-12;c) filme nerecomandate tinerilor sub 15 ani, semnalizate cu marcajul N-15;d) filme interzise minorilor, semnalizate prin marcajul I.M.-18;e) filme interzise minorilor și proiecției cu public, semnalizate prin marcajul I.M.-18-XXX;f) filme cu interdicție de comunicare, semnalizate cu marcajul I.C.(2) Criteriile de clasificare a filmelor și de încadrare în categoriile menționate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 7.(3) Categoria de clasificare stabilită pentru fiecare film se semnalizează prin inscripționarea marcajului distinctiv corespunzător, în formatul și cu dimensiunile prevăzute în anexa nr. 8, astfel:a) pe genericul de început al filmului, timp de minimum 4 secunde, în formă statică;b) pe afișul filmului și pe programele de sală;c) pe coperta casetei/DVD-ului, CD-ului, a oricărui altui tip de suport, în cazul comercializării, iar în situația închirierii, direct pe suport, se aplică seriile etichetelor de clasificare eliberate de Compartimentul Registrul cinematografiei; (la 11-10-2017, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 43 , Capitolul IV , Sectiunea a V-a a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) d) la casele de bilete și la intrarea în cinematografe.e) pe pagina web de descriere a produsului în cazul comercializării/închirierii prin magazinele on-line. Afișarea clasificării pe pagina de prezentare a filmului nu exclude aplicarea seriei etichetei de clasificare pe coperta suportului. (la 11-10-2017, Alineatul (3) din Articolul 43 , Capitolul IV , Sectiunea a V-a a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (4) Filmele clasificate în categoriile menționate la alin. (1) lit. a)-e) pot fi comunicate către public, indiferent de suport, numai cu respectarea condiției obligatorii de subtitrare sau, după caz, de dublaj în limba română al tuturor copiilor destinate exploatării, indiferent de modalitatea acesteia. (la 11-10-2017, Alineatul (4) din Articolul 43 , Capitolul IV , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (5) Obligația inscripționării categoriei de clasificare în condițiile prevăzute la alin. (3) revine distribuitorului filmului, cu excepția obligației prevăzute la alin. (3) lit. d), care revine persoanei fizice sau juridice ce exploatează cinematograful.  +  Articolul 44(1) În aplicarea criteriilor prevăzute în anexa nr. 7, clasificarea filmelor se face de către Comisia de clasificare a filmelor din cadrul Centrului Național al Cinematografiei.(2) Comisia de clasificare a filmelor funcționează ca o comisie de specialitate a Centrului Național al Cinematografiei și este formată din 7 membri, incluzând președintele comisiei, numiți prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei pentru o perioadă de 2 ani. Mandatul membrilor Comisiei de clasificare a filmelor poate fi reînnoit sau poate fi revocat în cazuri temeinic justificate. (la 11-10-2017, Alineatul (2) din Articolul 44 , Capitolul IV , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, directorul general al Centrului Național al Cinematografiei va numi, prin decizie, membrii Comisiei de clasificare a filmelor și președintele acesteia.(4) În termen de 15 zile lucrătoare de la numire, Comisia de clasificare a filmelor își elaborează regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin decizie emisă de directorul general al Centrului Național al Cinematografiei.(5) În cadrul Comisiei de clasificare a filmelor pot funcționa subcomisii de vizionare a filmelor, cu aprobarea directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.(6) Secretariatul tehnic al Comisiei de clasificare a filmelor este asigurat de personalul de specialitate din cadrul Centrului Național al Cinematografiei, care nu are drept de vot. (la 11-10-2017, Alineatul (6) din Articolul 44 , Capitolul IV , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (7) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Comisiei de clasificare a filmelor membrii acesteia sunt remunerați în condițiile legii, prin încheierea unor contracte de mandat, conform legii. (la 11-10-2017, Alineatul (7) din Articolul 44 , Capitolul IV , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (8) Vizionările pentru stabilirea clasificării se pot face în sala de proiecție a Centrului Național al Cinematografiei. În situațiile în care, din motive obiective, proiecția nu poate avea loc în sala de proiecție a Centrului Național al Cinematografiei, distribuitorului îi revine sarcina de a asigura condiții optime de vizionare într-o altă sală. (la 11-10-2017, Articolul 44 din Capitolul IV , Sectiunea a V-a a fost completat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )  +  Articolul 45(1) În vederea clasificării filmelor, vizionarea acestora se face de către Comisia de clasificare a filmelor în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii și a tuturor documentelor prevăzute.(2) La vizionare, filmele ce urmează a fi clasificate trebuie să fie prezentate, de regulă, cu subtitrare sau dublaj, după caz, în limba română. Decizia privind forma în care se prezintă filmul pentru clasificare aparține președintelui Comisiei de clasificare a filmelor.(3) În urma vizionării, Comisia de clasificare a filmelor decide cu majoritate simplă de voturi clasificarea filmului în una dintre categoriile prevăzute la art. 43 alin. (1). Fișa de clasificare a filmului se completează de secretariatul tehnic al Comisiei de clasificare a filmelor și se semnează de membrii acesteia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9, precizând criteriile care au stat la baza deciziei de acordare a unei anumite clasificări. (la 11-10-2017, Alineatul (3) din Articolul 45 , Capitolul IV , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )  +  Articolul 46(1) Certificatul de clasificare a filmului se emite în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la depunerea fișei de clasificare a filmului din partea Comisiei de clasificare a filmelor.(2) Formularul-tip al certificatului de clasificare a filmului este prevăzut în anexa nr. 10.(3) În situații bine justificate și cu aprobarea conducerii Centrului Național al Cinematografiei, termenul de eliberare a certificatului de clasificare a filmului poate fi prelungit cu încă cel mult 10 zile lucrătoare.  +  Articolul 47În situația în care, ulterior obținerii clasificării pentru un film, persoana fizică sau juridică ce a solicitat clasificarea obține cesiunea drepturilor de exploatare a acelui film în alte modalități decât cele prevăzute inițial ori în situația în care o altă persoană fizică sau juridică obține cesiunea unor drepturi de exploatare a filmului respectiv, clasificarea filmului rămâne valabilă, iar beneficiarul cesiunii are obligația de a obține certificatele de mențiuni și seriile pentru etichetele de clasificare conform prezentelor norme metodologice. (la 11-10-2017, Articolul 47 din Capitolul IV , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )  +  Articolul 48(1) Comisia de clasificare a filmelor va stabili producțiile cinematografice care, prin calitatea artistică și estetică, expresivitate și stil, au un caracter novator, de avangardă și se înscriu în categoria filmelor de artă.(2) Lista filmelor de artă va fi afișată și pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei, alături de celelalte informații furnizate de Registrul cinematografiei.  +  Capitolul VEliberarea seriilor etichetelor de clasificare (la 11-10-2017, Titlul capitolului V a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )  +  Articolul 49(1) Eliberarea seriilor etichetelor de clasificare pentru filmele destinate comercializării și/sau închirierii ca videograme se face în urma depunerii de către solicitanți a următoarelor:a) cererea-tip de eliberare a seriilor etichetelor de clasificare, prevăzută în anexa nr. 11, completată de către titularul drepturilor de licență pentru comercializare și/sau închiriere, pe baza certificatului de clasificare a filmului respectiv, eliberat de Centrul Național al Cinematografiei;b) documentul de plată a sumei echivalente numărului de serii de etichete de clasificare solicitate corespunzător numărului de copii ce urmează a fi puse în circulație pentru fiecare film;c) în situația achitării tarifului prin ordin de plată, copia acestuia se depune cu confirmarea Direcției economice din cadrul Centrului Național al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont;d) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele și care urmează a ridica seriile etichetelor de clasificare, în cazul în care solicitantul este reprezentat de altă persoană.(2) Pentru filmele clasificate în categoriile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a)-e), titularul drepturilor de licență pentru comercializare și/sau închiriere are obligația de a solicita eliberarea seriilor etichetelor de clasificare și de a le aplica pe coperta fiecărei videograme destinate comercializării și, respectiv, pe suportul fiecărei videograme destinate închirierii.(3) În urma solicitării primite de la titularul drepturilor de licență pentru comercializare și/sau închiriere, seriile etichetelor de clasificare vor fi eliberate de către Centrul Național al Cinematografiei în ordine crescătoare, în funcție de numărul solicitat, urmând ca fiecare suport să aibă o serie unică. (4) Certificatele de mențiuni și seriile etichetelor de clasificare se eliberează, contra cost, de către Centrul Național al Cinematografiei prin Compartimentul Registrul cinematografiei, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.(5) Seriile etichetelor de clasificare se eliberează numai în baza clasificării acordate pentru fiecare film.(6) Pe parcursul exploatării filmului, titularul dreptului de licență pentru exploatarea filmului prin comercializare și/sau închiriere poate solicita oricând, cu respectarea prevederilor alin. (1), eliberarea de serii de etichete de clasificare, corespunzătoare unei noi tranșe de tiraj, depunând în acest scop cererea-tip și documentul de plată a sumei echivalente numărului de serii de etichete de clasificare solicitate.(7) În situații deosebite, precum pierderea sau furtul seriilor etichetelor, distrugerea sau degradarea lor, în caz de forță majoră sau de caz fortuit și cu aprobarea conducerii Centrului Național al Cinematografiei, se pot elibera, contra cost, alte serii de etichete de clasificare, cu respectarea prevederilor alin. (4). (la 11-10-2017, Articolul 49 din Capitolul V , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )  +  Articolul 50(1) În situația în care titularul dreptului de exploatare a filmului solicită revizuirea clasificării acordate și stabilirea unei noi categorii de clasificare, Comisia de clasificare a filmelor poate efectua o nouă vizionare a filmului, în termen de maximum 10 zile de la data depunerii cererii și a documentației prevăzute la art. 42, dacă aceasta diferă de data depunerii cererii și a documentației depuse inițial pentru clasificarea filmului, precum și a achitării, încă o dată, a tarifului stabilit potrivit prezentelor norme metodologice.(2) Revizuirea clasificării se poate solicita și de către Oficiul pentru Protecția Consumatorilor, de către autoritățile publice sau organizațiile neguvernamentale cu competențe în protecția minorilor ori cu atribuții în lupta împotriva discriminării.(3) În situația prevăzută la alin. (2), la vizionarea filmului este obligatorie invitarea, cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru vizionare, a titularului drepturilor de exploatare a filmului în România.  +  Capitolul VI Clasificarea cinematografelor  +  Articolul 51În scopul asigurării confortului publicului spectator, fiecare cinematograf de pe teritoriul României se clasifică în funcție de nivelul dotărilor tehnice și al facilităților de confort, potrivit prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 52(1) Cererea pentru clasificarea cinematografului se depune de către titularul drepturilor de exploatare a acestuia la Compartimentul Registrul cinematografiei și este înregistrată în secțiunea «Registrul unic de intrare-ieșire», în ordinea cronologică a depunerii. (la 11-10-2017, Alineatul (1) din Articolul 52 , Capitolul VI , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (2) Formularul-tip al cererii de clasificare a cinematografelor este prevăzut în anexa nr. 12.(3) Cererea de clasificare a unui cinematograf trebuie să fie însoțită de următoarele documente:a) actul de proprietate sau contractul de exploatare a cinematografului;b) avizele obținute, conform legislației în vigoare, pentru protecția publicului;c) planul sălii sau al grădinii de spectacole cinematografice și lista dotărilor tehnice pentru asigurarea proiecției de filme;d) documentul de plată a tarifului legal pentru eliberarea certificatului de clasificare;e) în situația achitării tarifului prin ordin de plată, copia acestuia se depune cu confirmarea Direcției economice din cadrul Centrului Național al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont; (la 11-10-2017, Litera e) din Alineatul (3) , Articolul 52 , Capitolul VI , Sectiunea a V-a a fost modificată de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) f) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană.(4) Documentele care însoțesc cererea de clasificare a unui cinematograf vor fi prezentate astfel:a) documentele în limba română se prezintă în original și copie semnată și ștampilată de solicitant cu mențiunea «conform cu originalul». Originalele vor fi restituite solicitantului imediat după verificare, iar copia va rămâne atașată cererii;b) în cazul documentelor redactate într-o limbă străină se prezintă traducerea efectuată de un traducător autorizat în original și copie a contractului semnată și ștampilată de solicitant cu mențiunea «conform cu originalul». Aceste documente vor rămâne atașate cererii. (la 11-10-2017, Alineatul (4) din Articolul 52 , Capitolul VI , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (5) Cererile de clasificare a cinematografelor pot fi depuse numai de persoanele fizice sau juridice care sunt înscrise în Registrul cinematografiei, secțiunea «Înscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei», având ca obiect de activitate «Proiecția cu public a filmelor cinematografice și video (la 11-10-2017, Alineatul (5) din Articolul 52 , Capitolul VI , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (6) În situația în care documentația depusă este incompletă, cererea de clasificare este returnată pe loc solicitantului, fără a se opera nicio înregistrare în secțiunea "Registrul unic de intrare-ieșire".  +  Articolul 53(1) În funcție de condițiile tehnice de vizionare și de facilitățile oferite publicului spectator, cinematografele se clasifică în următoarele categorii:a) cinematografe de categoria 0;b) cinematografe de categoria I;c) cinematografe de categoria II;d) cinematografe de categoria III.(2) Criteriile generale de clasificare a cinematografelor sunt prevăzute în anexa nr. 13.(3) Cinematografele care nu au obținut certificatul de clasificare nu pot organiza proiecții publice.(4) Categoria de clasificare stabilită pentru fiecare cinematograf se semnalizează prin afișare la casa de bilete și la intrarea în sală.(5) Clasificarea stabilită pentru sălile și/sau grădinile de spectacole cinematografice constituie unul dintre criteriile în funcție de care se stabilește tariful de intrare.  +  Articolul 54(1) În aplicarea criteriilor prevăzute în anexa nr. 13, clasificarea sălilor și/sau a grădinilor de spectacole cinematografice se face de către Comisia tehnică de clasificare a cinematografelor din cadrul Centrului Național al Cinematografiei.(2) Comisia tehnică de clasificare a cinematografelor funcționează ca o comisie de specialitate a Centrului Național al Cinematografiei și este formată din 5 membri, numiți prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei pentru o perioadă de 2 ani. Mandatul membrilor acestei comisii poate fi reînnoit sau poate fi revocat în cazuri temeinic justificate.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, directorul general al Centrului Național al Cinematografiei va numi prin decizie membrii Comisiei tehnice de clasificare a cinematografelor și președintele acesteia.(4) În termen de 30 de zile lucrătoare de la numire Comisia tehnică de clasificare a cinematografelor își elaborează regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.(5) Secretariatul tehnic al Comisiei tehnice de clasificare a cinematografelor este asigurat de personalul de specialitate din cadrul Centrului Național al Cinematografiei. În cazul în care personalul Centrului Național al Cinematografiei nu poate îndeplini această atribuție, secretariatul tehnic va fi preluat de unul dintre membrii comisiei de clasificare săli, fără remunerație suplimentară. (la 11-10-2017, Alineatul (5) din Articolul 54 , Capitolul VI , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (6) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Comisiei tehnice de clasificare a cinematografelor, membrii acesteia sunt remunerați în condițiile legii, prin încheierea unor contracte de mandat, conform legii. (la 11-10-2017, Alineatul (6) din Articolul 54 , Capitolul VI , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )  +  Articolul 55(1) În vederea clasificării, Comisia tehnică de clasificare a cinematografelor va elabora un proces-verbal de constatare, în care propune categoria de clasificare, în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor stabilite în anexa nr. 13, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de documentele prevăzute la art. 52.(2) În baza procesului-verbal de constatare, Comisia tehnică de clasificare a cinematografelor acordă categoria de încadrare a cinematografului pe fișa tehnică de clasificare semnată de membrii comisiei și completată de către secretarul tehnic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14.  +  Articolul 56(1) Certificatul de clasificare a cinematografelor se emite în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea fișei tehnice de clasificare prevăzute la art. 55 la Serviciul Registrul cinematografiei.(2) Formularul-tip al certificatului de clasificare a cinematografelor este prevăzut în anexa nr. 15.(3) În situații bine justificate și cu aprobarea conducerii Centrului Național al Cinematografiei, termenul de emitere a certificatului de clasificare poate fi prelungit cu încă cel mult 15 zile lucrătoare.  +  Articolul 57(1) În situația în care titularul dreptului de exploatare a unui cinematograf solicită revizuirea clasificării acordate și stabilirea unei noi categorii de clasificare, Comisia tehnică de clasificare a cinematografelor poate proceda la o nouă constatare, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii și a documentației prevăzute la art. 52. Costurile legate de revizuirea clasificării acordate se suportă integral de către solicitant.(2) Revizuirea clasificării se poate solicita și de către Oficiul pentru Protecția Consumatorilor.(3) Revizuirea clasificării se poate face din oficiu de către Centrul Național al Cinematografiei, în cazurile în care se autosesizează sau primește sesizări din partea publicului cu privire la degradarea condițiilor tehnice sau de confort.(4) În situațiile prevăzute la alin. (2) și (3), cheltuielile necesare pentru deplasarea membrilor Comisiei tehnice de clasificare a cinematografelor vor fi suportate de Centrul Național al Cinematografiei, iar în situația în care se constată că cinematograful nu corespunde clasificării în baza căreia funcționează, cheltuielile se recuperează de la proprietarul sau exploatantul cinematografului.(5) În situațiile prevăzute la alin. (2) și (3), la constatarea efectuată de Comisia tehnică de clasificare a cinematografelor este obligatorie invitarea, cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru vizionare, a titularului drepturilor de exploatare asupra cinematografului.(6) Clasificarea acordată cinematografului își păstrează valabilitatea atât timp cât nu s-au modificat condițiile în baza cărora a fost acordat certificatul de clasificare, dar nu mai mult de 5 ani de la data emiterii acestuia. După expirarea termenului de 5 ani, titularul dreptului de exploatare este obligat să solicite reactualizarea clasificării cinematografului.  +  Capitolul VII Înscrierea de mențiuni  +  Articolul 58(1) Înscrierea de mențiuni în Registrul cinematografiei se face:a) la solicitarea persoanelor fizice sau juridice titulare;b) la solicitarea organelor judecătorești sau a altor autorități publice competente;c) din oficiu, de către Centrul Național al Cinematografiei.(2) În Registrul cinematografiei, secțiunea «Înscriere mențiuni, radieri, suspendări, sancțiuni», se înregistrează mențiuni referitoare la orice modificare privitoare la înscrisurile și mențiunile înregistrate, precum modificarea numelui persoanei fizice sau a denumirii persoanei juridice, modificarea adresei, telefonului, a celorlalte date de identificare, modificarea obiectului de activitate, încetarea sau suspendarea activității, fuziunea, comasarea, dizolvarea și lichidarea, suspendarea certificatului de înscriere sau de clasificare, radierea înscrierii ori clasificării, modificarea titlului filmului distribuit și clasificat, exploatarea unui film clasificat pe alt suport decât cel pentru care s-a acordat clasificarea, modificarea titularului licenței sau a perioadei de licență și altele asemănătoare. (la 11-10-2017, Alineatul (2) din Articolul 58 , Capitolul VII , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (3) Mențiunile înscrise din oficiu de Centrul Național al Cinematografiei sunt cele privitoare la sancțiunile aplicate persoanelor fizice și/sau persoanelor juridice, respectiv:a) aplicarea de amenzi contravenționale;b) suspendarea certificatului de înscriere sau de clasificare;c) retragerea certificatului de înscriere sau de clasificare și radierea înscrierii sau clasificării respective.(4) Mențiunile prevăzute la alin. (3) se înscriu pe baza datelor din procesele-verbale de contravenție, ale căror copii se păstrează la dosarul titularului.  +  Articolul 59(1) Persoana fizică sau persoana juridică ce solicită înscrierea de mențiuni urmează să depună la Registrul cinematografiei următoarele:a) cererea-tip, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16;b) documentele referitoare la înscrierea mențiunilor conform art. 39 alin. (4), art. 42 alin. (6) sau art. 52 alin. (4), după caz; (la 11-10-2017, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 59 , Capitolul VII , Sectiunea a V-a a fost modificată de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) c) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care solicitantul este reprezentat de altă persoană;d) documentul de plată a tarifului legal pentru eliberarea certificatului de mențiuni;e) în situația achitării tarifului prin ordin de plată, copia acestuia se depune cu confirmarea Direcției buget-finanțe din cadrul Centrului Național al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont.(1^1) Pentru cererile de mențiuni referitoare la comercializarea/închirierea de videograme solicitantul va depune la Registrul cinematografiei un exemplar al videogramei în forma în care aceasta va fi exploatată pe piață, respectiv copertă și suport. (la 11-10-2017, Articolul 59 din Capitolul VII , Sectiunea a V-a a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 ) (2) Înscrierea de mențiuni la solicitarea organelor judecătorești sau a altor autorități publice competente se efectuează gratuit.(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii de înscriere de mențiuni, Centrul Național al Cinematografiei, prin Compartimentul Registrul cinematografiei, eliberează un certificat de înscriere de mențiuni, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 17. (la 11-10-2017, Alineatul (3) din Articolul 59 , Capitolul VII , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 60Operațiunile de înscriere și de clasificare efectuate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 418/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea, funcționarea și administrarea Registrului cinematografiei, care își păstrează valabilitatea, nu vor fi modificate până la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 61(1) Tarifele percepute pentru efectuarea operațiunilor în cadrul Registrului cinematografiei sunt prevăzute în anexa nr. 18.(2) La propunerea Centrului Național al Cinematografiei, tarifele percepute pentru efectuarea operațiunilor în cadrul Registrului cinematografiei pot fi modificate și actualizate prin ordin al ministrului culturii și identității naționale. (la 11-10-2017, Alineatul (2) din Articolul 61 , Capitolul IX , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )  +  Articolul 62(1) Centrul Național al Cinematografiei eliberează, la solicitarea și pe cheltuiala persoanei fizice sau a persoanei juridice titulare, extrase ori duplicate ale înscrierilor și mențiunilor înregistrate în Registrul cinematografiei sau ale certificatelor de înscriere în Registrul cinematografiei, ale certificatelor de clasificare a filmelor sau de clasificare a cinematografelor.(2) Centrul Național al Cinematografiei eliberează, la solicitarea și pe cheltuiala altor persoane fizice sau juridice, orice extrase referitoare la înscrierile existente în Registrul cinematografiei.  +  Articolul 63Certificatul de clasificare a filmului se prezintă Oficiului Român pentru Drepturile de Autor în vederea obținerii marcajelor distinctive eliberate de acesta, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 64(1) Nerespectarea, în orice mod, a dispozițiilor prezentelor norme metodologice se sancționează în condițiile și potrivit prevederilor art. 68 și 69 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, și ale art. 4 alin. (1) pct. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei.(2) Constatarea contravențiilor și sancționarea acestora se fac de către Corpul de control al Centrului Național al Cinematografiei, numit prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei, în baza legitimațiilor nominale de control și a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 19 și 20. (la 11-10-2017, Alineatul (2) din Articolul 64 , Capitolul IX , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )  +  Articolul 65Videogramele depuse, în condițiile prezentelor norme metodologice, la Compartimentul Registrul cinematografiei se transferă, cu titlu gratuit, după expirarea drepturilor de licență ale acestora la Arhiva Națională de Filme. (la 11-10-2017, Articolul 65 din Capitolul IX , Sectiunea a V-a a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )  +  Articolul 66Anexele nr. 1-22 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceMonografie privind înregistrarea în contabilitate aprincipalelor operațiuni privind Fondul Cinematografic┌────┬────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────┐│Nr. │ Explicație operațiuni │ Cont │ Cont ││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 1 │Încasarea veniturilor cuvenite Fondului │ 550 │ 776 ││ │Cinematografic │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 2 │Acordarea împrumuturilor pe termen lung │ 2675 │ 550 │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 3 │Rambursarea împrumutului │ 550 │ 2675 │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 4 │Acordarea de sprijin financiar nerambursabil│ 629 │ 550 │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 5 │Înregistrarea dobânzii de încasat aferenta │ 5187 │ 766 ││ │disponibilului de cont păstrat la │ │ ││ │Trezoreria Statului │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 6 │Încasarea dobânzii │ 550 │ 5187 │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 7 │Închiderea conturilor de venituri și │ 776 │ 121 ││ │cheltuieli la sfârșitul perioadei (lunar sau│ │ ││ │trimestrial) în vederea stabilirii │ 121 │ 629 ││ │rezultatului patrimonial │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 8 │În luna ianuarie, anual următor, transferul │ 117 │ 121 ││ │rezultatului patrimonial asupra rezultatului│ │ ││ │reportat │ 121 │ 117 │└────┴────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┘  +  Anexa nr. 2la normele metodologice    MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR               (Stema              României)       CENTRUL NAȚIONAL AL        CINEMATOGRAFIEI                   CERTIFICAT DE FINANȚATOR Nr. ...../.....    *) pentru coproducătorii și finanțatorii filmelor realizate conform       Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobata       cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006    În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005,    aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/27.07.2006,    precum și în baza documentelor prezentate de persoana juridica/fizică    autorizată ....... cu sediul în ...... str. ..... nr. .... bl. ...    sc. .... et. .... ap. ... sect./județ ..... tel. ..... fax. .......    reprezentata legal prin ....... având funcția de: ........., în    calitate de (producător/finanțator) ................................    Centrul Național al Cinematografiei emite prezentul certificat în    vederea acordării scutirii impozitului pe profit operatorului    economic care a participat la realizarea filmului ..................,    Datele de identificare a filmului:    Producător ................. Țara de origine ......................    Anul de producție .......... Autori; scenariul ...... regia .......    Datele de identificare ale operatorului economic:    Sediul: ........ Telefon ...... fax ....... e-mail .........    CUI ........ atribut fiscal ......... Număr de înregistrare la    Registrul Comerțului ......... Număr de înregistrare în Registrul    Cinematografic (doar pentru producători și coproducători)..........    Bugetul final al filmului ........... Finanțare totală ............    Procent din buget .................    Prezentul certificat este emis în urma analizării și verificării    auditului depus de către producător.           Director general C.N.C.  +  Anexa nr. 3a)la normele metodologice    MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR               (Stema              României)       CENTRUL NAȚIONAL AL        CINEMATOGRAFIEI               CERTIFICAT DE INVESTITOR Nr. ....../.......     * pentru producători/coproducători/prestatori ai filmelor comandate    În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005,    aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, precum    și în baza documentelor prezentate de persoana juridică/fizică    autorizata ....... cu sediul în ........ str. ...... nr. .....    bl. ..... sc. .... et. .... ap. .... sector/județ ..... tel ......    fax ....... reprezentată legal prin ........ având funcția de: ......    în calitate de (producător/prestator/coproducător) ..................    Centrul Național al Cinematografiei emite prezentul Certificat în    vederea acordării scutirii impozitului pe profit operatorului economic    care a participat la realizarea filmului ........................... ,    Datele de identificare a filmului:    Producător ................... Țara de origine ......................    Anul de producție .......... Autori: scenariul ....... regia ........    Datele de identificare ale operatorului economic:    Sediul: .............................................................    Telefon ........... fax .............. e-mail .......................    CUI ............. atribut fiscal ........... Număr de înregistrare la    Registrul Comerțului ...........................    Număr de înregistrare în Registrul Cinematografic .................    Bugetul final al filmului ........... Finanțare totală ............    Procent din buget ..............    Prezentul certificat este emis în urma analizării și verificării    auditului depus de către producător.            Director general C.N.C.  +  Anexa nr. 3b)la normele metodologice    MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR               (Stema              României)       CENTRUL NAȚIONAL AL        CINEMATOGRAFIEI                 CERTIFICAT DE INVESTITOR Nr. ....../........    * pentru producătorii filmelor realizate conform OG nr. 39/2005    privind cinematografia, aprobată cu modificări completări prin    Legea nr. 328/2006    În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005,    aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, precum    și în baza documentelor prezentate de persoana juridică/fizică    autorizata ......... cu sediul în .......... str. ......... nr. .....    bl. ...... sc. .... et. .... ap. .... sect./județ ........ tel ......    fax ....... reprezentată legal prin ........ având funcția de: ......    în calitate de ..................    Centrul Național al Cinematografiei emite prezentul certificat în    vederea acordării scutirii impozitului pe profit operatorului economic    care a participat la realizarea filmului ........................... ,    Datele de identificare a filmului:    Producător ................... Țara de origine ......................    Anul de producție .......... Autori: scenariul ....... regia ........    Datele de identificare ale operatorului economic:    Sediul: .............................................................    Telefon ........... fax ............. e-mail .......................    CUI ............. atribut fiscal ........... Număr de înregistrare la    Registrul Comerțului ...........................    Număr de înregistrare în Registrul Cinematografic .................    Bugetul final al filmului ........... Finanțare totală ............    Procent din buget ..............    Prezentul certificat este emis în urma analizării și verificării    auditului depus de către producător.            Director general C.N.C.  +  Anexa nr. 3c)la normele metodologice    MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR               (Stema              României)       CENTRUL NAȚIONAL AL        CINEMATOGRAFIEI                   CERTIFICAT DE INVESTITOR Nr. ......./.......    * pentru distribuitori    În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005,    aprobată cu modificări prin Legea nr. 328/27.07.2006, precum    și în baza documentelor prezentate de persoana juridică/fizică    autorizata ......... cu sediul în .......... str. ......... nr. .....    bl. ..... sc. .... et. .... ap. .... sect./județ ........ tel ......    fax ....... reprezentată legal prin ........ având funcția de: ......    în calitate de ..................    Centrul Național al Cinematografiei emite prezentul certificat în    vederea acordării scutirii de la plată a taxei de redevență în    favoarea operatorului economic care a adus, în vederea difuzării în    săli și grădini de cinematograf, filmul .......................... ,    Datele de identificare a filmului:    Producător ................... Țara de origine ......................    Anul de producție .......... Autori: scenariul ....... regia ........    Datele de identificare ale operatorului economic:    Sediul: .............................................................    Telefon ........... fax .............. e-mail .......................    CUI ............. atribut fiscal ........... Număr de înregistrare la    Registrul Comerțului ...........................    Număr de înregistrare în Registrul Cinematografic .................    Prezentul certificat este emis în urma analizării și verificării    documentelor depuse de către distribuitor.                 Director general C.N.C.  +  Anexa nr. 3d)la normele metodologice    MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR               (Stema              României)       CENTRUL NAȚIONAL AL        CINEMATOGRAFIEI                   CERTIFICAT DE INVESTITOR Nr. ....../......    * pentru exploatanții de săli și grădini de cinematograf    În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005,    aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/27.07.2006,    precum și în baza documentelor prezentate de persoana juridică/fizică    autorizata ......... cu sediul în .......... str. ......... nr. .....    bl. ..... sc. .... et. .... ap. .... sect./județ ........ tel ......    fax ....... reprezentată legal prin ........ având funcția de: ......    în calitate de ..................    Centrul Național al Cinematografiei emite prezentul certificat în    vederea acordării scutirii de impozit pe profit de operatorului    economic care a realizat investiții în săli și grădini de    cinematograf.    Datele de identificare ale sălilor și grădinilor de cinematograf se    găsesc în anexa la prezentul certificat.    Datele de identificare ale operatorului economic:    Sediul: .............................................................    Telefon ........... fax ............. e-mail .......................    CUI ............. atribut fiscal ........... Număr de înregistrare la    Registrul Comerțului ...........................    Număr de înregistrare în Registrul Cinematografic .................    Investiția totala realizata .......................................    Prezentul certificat este emis în urma analizării și verificării    documentelor depuse de către exploatant                   Director general C.N.C.  +  Anexa nr. 4la normele metodologice
  CERERE
  pentru înscrierea în Registrul cinematografiei
      Subscrisa persoană (fizică sau juridică) ................................,cu sediul în localitatea ...................., str. ........... nr. .........,bl. ........., sc. ......, et. ......, ap. .........,sectorul/județul ............., telefon ................, fax ...............,e-mail ............., cod poștal ..........., CUI ............, J ...........,cu următoarele puncte de lucru ............., reprezentat prin ..............,având funcția de ............, domiciliat în ............, str. ..............nr. ........., bl. ............, sc. ............, et. .........., ap. ......,sectorul/județul ..............................., posesor al C.I./pașaportuluiseria ....., nr. ............ eliberată/eliberat de .........................,solicit înscrierea în Registrul cinematografiei pentru desfășurareaactivității de*):┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│                         Activitatea                                 │Cod CAEN│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│I. Activități de producție cinematografică, video                    │  5911  ││- activități de post-producție cinematografică, video                │  5912  │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│II. Multiplicare de filme pe orice tip de suport                     │  1820  │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│III. Activități de distribuție a filmelor cinematografice și video   │  5913  │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│IV. Proiecția cu public a filmelor cinematografice și video          │  5914  │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│V. Comercializare cu amănuntul a filmelor pe casete video/DVD/CD     │  4763  ││Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin     │        ││internet                                                             │  4791  ││Închiriere a filmelor pe casete video/DVD/CD                         │  7722  │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘    Anexez**) în copie autentificată sau în original și copie următoarele:    - pentru societăți: actul constitutiv, certificatul de înregistrare eliberatde Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificat constatator emis deOficiul Național al Registrului Comerțului, istoricul firmei emis de OficiulNațional al Registrului Comerțului și documentul de plată a tarifului;    - pentru fundații, asociații, uniuni etc.: dovada înscrierii în Registrulnațional al asociațiilor și fundațiilor, codul fiscal și documentul de platăa tarifului;    - pentru persoane fizice autorizate: autorizația eliberată conformOrdonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurareaactivităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderileindividuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completăriprin Legea nr. 182/2016, certificatul de înregistrare eliberat de OficiulNațional al Registrului Comerțului, codul fiscal și documentul de plată atarifului;    - pentru alte entități juridice cu activități în domeniul cinematografiei:actul constitutiv sau statutul, după caz, hotărârea consiliului local, precumși orice acte modificatoare legale ale acestuia din care să rezulteactivitățile din domeniul cinematografiei pe care persoana juridică urmeazăsă le desfășoare, codificate potrivit dispozițiilor legale în vigoare cuprivire la clasificarea activităților din economia națională - CAEN.                      Numele reprezentantului legal în clar                   (administrator, asociat, director general)                  ............................................                          (semnătura și ștampila)NOTĂ: Nu se admit cereri completate de mână. Notă
  *) Se vor sublinia activitățile pentru care se solicită înscrierea în domeniu.
  **) Se menționează documentele care se depun.
  (la 11-10-2017, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 44, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice (la 11-10-2017, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 45, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )  +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  CERERE
  de clasificare a filmelor
  Subscrisa (persoană fizică sau juridică) ...................., cu sediul în localitatea ......................., str. ........................... nr. …......, bl. …..., sc. …..., et. …..., ap. ……, sectorul/județul .......................……, telefon ................., fax .............., e-mail …………………, înscrisă în Registrul cinematografiei la nr. ……/……………, în calitate de distribuitor, reprezentată legal de ………………….…, având funcția de ………...., pe baza documentelor anexate, solicit clasificarea filmului care se identifică prin:Titlul original: ...............................................Titlul de distribuție ................................................Durata …………….. min. Genul …….………. Anul de producție ………….Societatea producătoare ................... Țara ……....….…………Scenariul ............................. Regia ..........Principalii interpreți ..............................Subiectul (o frază) ...................................................................Distribuitor internațional .................. Țara ………… Localitatea .........., str. ........ nr. ………, tel. ……………, fax ……………., e-mail ..........., reprezentat legal de ………........…………………………, având funcția de ..............Licența deținută este valabilă până la data de .................................(data expirării licenței prevăzută în contractul de distribuție) Data intrării în țară (prima copie) ……….......…… Data lansării în România …………………….Drepturile de exploatare pe teritoriul României sunt deținute pentru:proiecție peliculă - cinema                                                                                            []proiecție video - cinema/2d/3d/IMAX (s.a. ... se va preciza alt tip de proiecție...)                   []comercializare DVD/CD/UMD/BD (s.a. ... se va preciza alt suport comercializat...)                    []închiriere DVD/CD/UMD/BD (s.a. .... se va preciza alt suport închiriat...)                                []Anexez la dosar documentele prevăzute la art. 42 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.379/2006, cu modificările și completările ulterioare.Data …………………Numele reprezentantului legal în clar ……………………….Semnătura și ștampila …………………….…NOTĂ:Nu se admit cereri completate de mână. (la 11-10-2017, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice
  CRITERII
  de clasificare a filmelor
  1. Pentru categoria de clasificare „A.G. - Audiență generală“Filme accesibile tuturor categoriilor de public care:a) prin subiectele abordate și prin nivelul de dezvoltare intelectuală implicat pot fi vizionate și înțelese de persoane din orice categorie de vârstă;b) prin conținutul lor nu afectează dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor;c) se încadrează în standardele de decență acceptate de majoritatea publicului din România;d) nu conțin unul sau mai multe din următoarele elemente:1. scene de violență; acestea sunt acceptate dacă au un caracter minimal și dacă sunt integrate într-un context comic, inofensiv pentru dezvoltarea psihică a spectatorilor;2. limbaj sau expresii vulgare;3. nuditate sexuală și comportamente sexuale;4. scene care prezintă comportamente periculoase sau dăunătoare ce pot fi ușor imitate de copii;5. scene care prezintă consumul de alcool, droguri sau tutun;6. scene care prezintă uzul de arme albe și de arme de foc, cu excepția celor plasate în context comic și care sunt inofensive pentru dezvoltarea psihică a spectatorilor;e) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la pct. 2-6.2. Pentru categoria de clasificare „A.P. - 12 - Acordul părinților pt. copiii sub 12 ani“Filme care pot fi vizionate de copiii până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia și care conțin unul sau mai multe din următoarele elemente:a) subiecte sau teme care prin aria de interes pe care o reprezintă și prin nivelul de dezvoltare intelectuală implicat se adresează publicului spectator cu vârsta de până la 12 ani;b) violență psihică și fizică de durată și intensitate minimă, în context realist sau susceptibil de a fi perceput ca atare, inclusiv în filmele de animație, comedii, parodii sau în filme cu subiecte fantastice și S.F.;c) vulgarități de limbaj, gesturi obscene de durată și intensitate minimă;d) nuditate neînsoțită de comportamente de tip sexual;e) scene în care uzul de arme albe sau de foc este minimal;f) scene care prezintă consumul de alcool și tutun;g) scene de disensiuni în familie, acompaniate de violențe verbale;h) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la pct. 3-6.3. Pentru categoria de clasificare „N-15 - Filme nerecomandate tinerilor sub 15 ani“Filme care conțin unul sau mai multe din următoarele elemente:a) subiecte sau teme care prin aria de interes pe care o reprezintă și prin nivelul de dezvoltare intelectuală implicat nu se adresează publicului spectator cu vârsta de până la 15 ani;b) scene de violență fizică și psihică cu intensitate și durată medie (care nu depășesc 50% din durata filmului);c) comportamente sexuale și scene de viol nedetaliate;d) vulgarități de limbaj, gesturi obscene de durată și intensitate medie;e) scene de consum de alcool, tutun sau de droguri, fără a face apologia folosirii lor, care nu îndeamnă în mod explicit la imitarea acestor comportamente;f) scene cu comportamente și atitudini antisociale ce pot fi imitate cu ușurință;g) scene în care se face uz de arme albe sau arme de foc;h) scene de cruzime față de oameni sau de animale de durată și intensitate medie;i) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la pct. 4-6.4. Pentru categoria de clasificare „I.M.-18 - Filme interzise minorilor“Filme de genul horror, erotic etc. care conțin unul sau mai multe din următoarele elemente:a) scene de violență fizică și psihică repetată, care depășesc 50% din durata filmului;b) scene de prezentare a actului sexual explicit, scene de viol;c) limbaj vulgar, gesturi obscene de durată și intensitate mare;d) scene care încurajează în mod explicit plăcerile sadice ori consumul de droguri;e) scene cu conținut de cruzime sau sadism de durată și intensitate mare;f) scene care detaliază tehnicile criminale;g) scene care detaliază actele și tehnicile suicidare;h) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la pct. 5 și 6.5. Pentru categoria de clasificare I.M. 18-XXX - Filme interzise minorilor și proiecției cu public“Filme care conțin:a) scene cu conținut excesiv de cruzime sau sadism;b) filme pornografice;c) nu se încadrează în categoria de clasificare de la pct. 6.6. Pentru categoria de clasificare „IC-Filme cu interdicție de comunicare“În această categorie intră:a) filmele care prin conținutul lor incită la violență, ură, discriminare și intoleranță sau care promovează și glorifică orice comportament discriminatoriu pe criterii de origine etnică, naționalitate, rasă, sex și preferințe sexuale, culoare, limbă, religie sau apartenență religioasă, opinii politice sau de altă natură, origine socială, apartenență la sau asociere cu o minoritate națională, proprietate, naștere sau care încalcă drepturile fundamentale ale omului;b) filmele al căror scop principal este de a face referiri peiorative sau discriminatorii cu privire la originea etnică, naționalitatea, rasa, religia ori la vreun handicap al minorilor;c) filmele care prezintă în detaliu mijloacele și metodele de sinucidere;d) filmele pornografice cu minori implicați sub orice formă în comportamente sexuale explicite;e) filmele în care actori adulți interpretează roluri de minori având un comportament sexual explicit ori imagini care, deși nu prezintă personaje reale, simulează, în mod credibil, comportamente sexuale explicite ale minorilor;f) filmele cu caracter zoofil sau necrofil.Filmele înregistrate pe casete video, DVD-uri, CD-uri, UMD-uri etc. pentru care se solicită clasificarea sau înscrierea de mențiuni trebuie prezentate, în mod obligatoriu, comisiei de clasificare în forma în care urmează a fi exploatate prin comercializare și/sau închiriere, atât în ceea ce privește suportul, cât și ambalajul, astfel încât comisia să se poată pronunța și asupra imaginilor și a conținutului textelor înscrise pe coperți sau pe suport.Textele sau imaginile care prezintă filmele supuse clasificării nu trebuie să aibă conținut obscen care să contravină bunelor moravuri. (la 11-10-2017, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 47, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 8la normele metodologice
  FORMATUL ȘI DIMENSIUNILE
  marcajului distinctiv pentru clasificarea filmelor
  (la 11-10-2017, Anexa nr. 8 a fost modificată de Punctul 48, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 9la normele metodologiceCENTRUL NAȚIONAL AL CINEMATOGRAFIEIComisia de clasificare a filmelorCATEGORIA DE PUBLIC*) Notă
  *) Rămâne neanulată clasificarea acordată de Comisie pentru teritoriul României.
                       FIȘA DE CLASIFICARE A FILMULUI    Titlul original: .....................................................    Titlul de distribuție: ...............................................    Distribuitor internațional: ..........................................    Distribuitor român: ..................................................    Societatea producătoare: ............................. Țara: .........    Regia ............................ Principalii interpreți: ...........    Subiectul (o frază): .................................................    Durata: ............... min. Genul: ....................    Data vizionării filmului: .................... pe suport .............    Componența comisiei┌───┬───────────────┬───────┬────────────┬─────────┬────────────────────────┐│   │               │Nume și│Clasificarea│Semnătura│Criteriul pe baza căruia││   │               │prenume│acordată    │         │se acordă clasificarea  │├───┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────────────────────────┤│ 1 │Președinte     │       │            │         │                        │├───┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────────────────────────┤│ 2 │Membru         │       │            │         │                        │├───┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────────────────────────┤│ 3 │Membru         │       │            │         │                        │├───┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────────────────────────┤│ 4 │Membru         │       │            │         │                        │├───┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────────────────────────┤│ 5 │Membru         │       │            │         │                        │├───┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────────────────────────┤│ 6 │Membru         │       │            │         │                        │├───┼───────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────────────────────────┤│ 7 │Membru         │       │            │         │                        │└───┴───────────────┴───────┴────────────┴─────────┴────────────────────────┘    Întocmit, secretar de comisie,    ..............................    Data predării fișei Comisiei de vizionare și clasificare    la Registrul cinematografiei:    ......................................................... (la 11-10-2017, Anexa nr. 9 a fost modificată de Punctul 49, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 10la normele metodologice (la 11-10-2017, Anexa nr. 10 a fost modificată de Punctul 50, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )  +  Anexa nr. 11la normele metodologice
  CERERE
  de eliberare a etichetelor de clasificare
      Solicitant: ..................    Nr. Certificatului de înscriere în Registrul cinematografiei ...../......    Reprezentat prin: administrator/asociat/director general .........    Adresa ...........................................................    Telefon ........ Fax ............ E-mail .........................    Solicit eliberarea etichetelor cinematografice de clasificare pentru filmele:┌────┬───────────────┬───────────┬─────────┬────────┬───────────────────────┬────────────┬──────────┬─────┐│Nr. │Titlul original│ Titlul de │  Data   │Suportul│Nr./data certificatului│Clasificarea│Etichete  │Preț/││crt.│  al filmului  │distribuție│expirării│        │    de clasificare     │acordată    │solicitate│serie││    │               │           │licenței │        │                       │            │          │     │├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────┤│    │               │           │         │        │                       │            │          │     │├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────┤│    │               │           │         │        │                       │            │          │     │├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────┤│    │               │           │         │        │                       │            │          │     │├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────┤│    │               │           │         │        │                       │            │          │     │├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────┤│    │               │           │         │        │                       │            │          │     │├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────┤│    │               │           │         │        │                       │            │          │     │├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────┤│    │               │           │         │        │                       │            │          │     │├────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────┤│    │               │           │         │        │                       │            │          │     │├────┴───────────────┴───────────┴─────────┴────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼─────┤│                                                   │Total A.G.             │            │          │     ││                                                   ├───────────────────────┤            ├──────────┤     ││                                                   │Total A.P.-12          │            │          │     ││                                                   ├───────────────────────┤            ├──────────┤     ││                                                   │Total N-15             │            │          │     ││                                                   ├───────────────────────┤            ├──────────┤     ││                                                   │Total I.M.-18          │            │          │     ││                                                   ├───────────────────────┤            ├──────────┤     ││                                                   │Total I.M.-18-XXX      │            │          │     │├───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────┴──────────┴─────┤│                                           Total etichete solicitate                                     │└──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤                                           │Suma achitată                                                 │                                           └──────────────────────────────────────────────────────────────┘    Atașez copia documentului de plată nr. ......../cu care a fost achitată suma de ............    Data depunerii cererii ..................    Etichetele vor fi ridicate de împuternicitul societății (numele în clar - funcția) ..............    Semnătura reprezentantului: administrator/director general ..............................    Ștampila societățiiNOTĂ: Nu se admit cereri completate de mână. (la 11-10-2017, Anexa nr. 11 a fost modificată de Punctul 51, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 12la normele metodologice
  CERERE
  de clasificare a cinematografelor
  Subscrisa (persoană fizică/juridică) .........…….., cu sediul în: localitatea …………………...…, str. …………….. nr. ……, bl. ……, sc. ….., et. ….., ap. ……, telefon ……………., fax …………, e-mail ………....…, sectorul/județul …………, înscrisă în Registrul cinematografiei la nr. ....................., reprezentată legal de (administrator/asociat/director general) ....……………………, având funcția de ……………………, solicit clasificarea pentru cinematograful: ………..……… din localitatea ……………………, str. ……………...……… nr. ……., sectorul/județul …………………….…, în scopul organizării activității de proiecție de filme, folosind următoarele suporturi: peliculă/casete/discuri video/hard disc/satelit.1. Cinematograful ........................................, situat în localitatea ………………, str. ……………..…… nr. …..., bl. …….., sc. …., et. ……., ap. ……., tel. ……………..…., fax ….……………, sectorul/județul .....................2. Aparate de proiecție - tip ……………………………., buc. …………..3. Videoproiector tip ………………………………, buc. ……....….4. Computer/Server/Media player - tip ………………………...., buc. …...….….5. Sistem proiecție 3 D (Real D / Dolby / Xpand/Master Image/Depthq etc.) ……...............6. Amplificatori sunet/Procesor sunet- tip .…............…..., buc. ……....….7. Sursa de lumină pentru proiecție/putere în W (lampă cu halogen/lampă cu Xenon/Led/Laser etc.) …..……….……………8. Redresori - tip ……………………………….. buc. …………..9. Sonorizare sală (mono; stereo; Dolby SR; Dolby Digital; 3D, YHX etc.) …….................10. Ecranul - tip ……………………, dimensiuni …………….., factor de reflexie: .....……11. Difuzoare - tip ...............................................….., buc. ................12. Instalația de ventilație/condiționare - tip ..…………………………13. Sistemul de încălzire - lemne, gaze, centrală proprie, termoficare etc. ……..…………………14. Fotolii - tip ……………………………………………15. Număr proiecționiști ……………….…16. Capacitate (locuri) total ……………………, din care la parter …………………17. Alte facilități …………………………………….…………Anexez următoarele documente prevăzute la art. 52 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.379/2006, cu modificările și completările ulterioare.Declar pe propria răspundere că datele menționate în prezenta cerere sunt exacte și mă angajez să respect prevederile legale în vigoare în domeniul Cinematografiei.Numele reprezentantului legal în clar (administrator/asociat/director general) …..…………………….(semnătura și ștampila) NOTĂ: Nu se admit cereri completate de mână. (la 11-10-2017, Anexa nr. 12 a fost modificată de Punctul 52, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 13la normele metodologice
  CRITERII GENERALE DE CLASIFICARE
  a sălilor și grădinilor de cinematograf
  Criteriile generale potrivit cărora se clasifică sălile și grădinile de cinematograf sunt următoarele:A. Cinematografele care asigură PROIECȚIA VIDEO a) Pentru categoria „0“ • Calitatea proiecției cinematografice, conform specificațiilor DCI:1. proiecția: – rezoluție imagine minimum 2 K;– proiecție digitală de tip 3D;– luminozitatea imagine: - minimum 3.5 fL (foot Lambert);2. configurare audio: – audio digital pe minimum 5.1 canale;– setare mixer: 85 dB (decibeli);• Condiții de confort și siguranța spectatorului:– scaune tip fotolii numerotate;– pardoseală mochetată;– iluminatul treptelor și a căilor de acces și evacuare;– aer condiționat, climatizare;– grupuri sanitare cu gresie și faianță, apă caldă, uscător pentru mâini;– existența facilităților pentru persoanele cu dizabilități motorii.• Servicii colaterale:– posibilități de achiziție anticipată a biletelor/online/ automate de bilete;– spații de deservire pentru spectatori, în interior;– modalități de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare și cele viitoare (standy, bannere, afișe, monitoare TV, video scroluri etc.)b) Pentru categoria I • Calitatea proiecției cinematografice, conform specificațiilor DCI:1. proiecția: – rezoluție imagine minimum 2 K;– proiecție digitală de tip 2 D;– luminozitate imagine: - minimum 14 fL (foot Lambert);2. configurare audio: – audio digital pe minimum 5.1 canale;– setare mixer: 85 dB (decibeli).• Condiții de confort și siguranța spectatorului: – scaune tip fotolii numerotate; – pardoseală mochetată;– iluminatul treptelor și a căilor de acces și evacuare;– aer condiționat, climatizare;– grupuri sanitare cu gresie și faianță, apă caldă, uscător pentru mâini;– existența facilităților pentru persoanele cu dizabilități motorii.• Servicii colaterale:– posibilități de achiziție anticipată a biletelor/on-line/ automate de bilete;– spații de deservire pentru spectatori, în interior;– modalități de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare și cele viitoare (standy, bannere, afișe, monitoare TV, video scroluri etc.).c) Pentru categoria a II-a • Calitatea proiecției cinematografice - medie; vizibilitate și audiție bune în întreaga sală:1. proiecția: – rezoluție imagine între 720 x 576 și 2 K– luminozitatea imagine: - minimum 10fL (foot Lambert);2. configurare audio: – sunet stereo.• Condiții de confort pentru vizionare - medii:– scaune tip cinema cu șezutul capitonat, numerotate; – pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;– sistem de încălzire central sau propriu;– posibilități de aerisire a sălii.• Servicii colaterale:– modalități de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare și cele viitoare (panotaj interior).d) Pentru categoria a III-a • Calitatea proiecției cinematografice - satisfăcătoare/ Vizibilitate și audiție satisfăcătoare pentru toate locurile din sală:1. proiecția: – rezoluție imagine sub 720 x 576;– luminozitatea imagine: - minimum 8 fL (foot Lambert).2. configurare audio: –  sunet mono;• Condiții de confort pentru vizionare - satisfăcătoare:–  sistem de încălzire central sau propriu;– scaune cinema din lemn sau plastic;– pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;– grup sanitar în stare de funcționare.• Servicii colaterale:– modalități de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare și cele viitoare (afișaj interior).B. Cinematografele care asigură proiecția cu peliculă: a) Pentru categoria „0“ • Calitatea proiecției cinematografice - proiecția și audiția foarte bune;– iluminarea ecranului (fără film) - minimum 180 lx;– sunet Dolby Digital, ex 5.1, 7.1, DTS, norme de acustică și audiție THX;– vizibilitate și audiție perfectă în întreaga sală.• Condiții de confort și siguranța spectatorului:– scaune tip fotolii numerotate;– pardoseală mochetată;– iluminatul treptelor și a căilor de acces și evacuare;– aer condiționat, climatizare;– grupuri sanitare cu gresie și faianță, apă caldă, uscător pentru mâini;– existența facilităților pentru persoanele cu dizabilități motorii.• Servicii colaterale:– posibilități de achiziție anticipată a biletelor/on-line/ automate de bilete;– spații de deservire pentru spectatori, în interior;– modalități de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare și cele viitoare (standy, bannere, afișe, monitoare TV, video scroluri etc.).b) Pentru categoria I • Calitatea proiecției cinematografice - bună:– iluminarea ecranului (fără film) - minimum 140 lx;– sunet Dolby SR; – vizibilitate și audiție bune în întreaga sală.• Condiții de confort și siguranța spectatorului:– scaune tip fotolii numerotate;– pardoseală mochetată pe culoarele de acces în sală;– iluminatul căilor de acces și evacuare;– instalație de ventilare a aerului;– grupuri sanitare cu gresie, faianță și apă caldă;– existența facilităților pentru persoanele cu dezabilități motorii.• Servicii colaterale:– spații de deservire pentru spectatori, în interior;– modalități de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare și cele viitoare (panotaj interior).c) Pentru categoria a II-a • Calitatea proiecției cinematografice - medie;– iluminarea ecranului (fără film) - minimum 100 lx;– sunet tip Dolby Stereo;– vizibilitate și audiție medii în întreaga sală.• Condiții de confort pentru vizionare - medii:– scaune tip cinema cu șezutul capitonat, numerotate;– pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;– sistem de încălzire central sau propriu;– posibilități de aerisire a sălii.• Servicii colaterale:– modalități de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare și cele viitoare (panotaj interior).d) Pentru categoria a III-a • Calitatea proiecției cinematografice - satisfăcătoare:– iluminarea ecranului (fără film) - minimum 70 lx;– sunet tip Mono;– vizibilitate și audiție satisfăcătoare pentru toate locurile din sală.• Condiții de confort pentru vizionare - satisfăcătoare:– sistem de încălzire central sau propriu;– scaune cinema din lemn sau plastic; – pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;– grup sanitar în stare de funcționare.• Servicii colaterale:– modalități de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare și cele viitoare (afișaj interior).OBSERVAȚIEÎn cazul în care o sală nu îndeplinește cumulativ toate criteriile de clasificare pentru o clasă, ea poate fi clasificată, cu acordul beneficiarului, la o clasă inferioară, până la remedierea deficiențelor constatate de membrii comisiei de clasificare.După înlăturarea deficiențelor constatate și îndeplinirea condițiilor de către beneficiar, acesta va suporta costurile deplasării membrilor comisiei de clasificare ce vor verifica situația pe teren, urmând a se emite o nouă clasificare adecvată noii situații. (la 11-10-2017, Anexa nr. 13 a fost modificată de Punctul 53, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 14la normele metodologice    CENTRUL NAȚIONAL AL      CINEMATOGRAFIEI ┌───────────────────────────────┐    Comisia tehnică de clasificare │ CATEGORIA DE CINEMATOGRAF*) │                                         │ │                                         │ (0) (I) (II) (III) │                                         └───────────────────────────────┘                      FIȘA CINEMATOGRAFULUI CLASIFICAT    Cinematograful: .................................................    Localitatea ............. str. ................ nr. .............    Sector/județ ....................................................    Proprietar: .....................................................    Deținătorul drepturilor de gestionare: ..........................    reprezentat prin ................................................    Data evaluării în vederea clasificării cinematografului .........    Componenta comisiei / Clasificarea acordată / Semnătura:    (nume și prenume) cinematografului:    Președinte ............./_________/.................    ...................................................    1. Membru ............./_________/.................    ...................................................    2. Membru ............./_________/.................    ...................................................    3. Membru ............./_________/.................    ...................................................    4. Membru ............./_________/.................    ...................................................    Data predării fișei Comisiei de clasificare la Serv. Registrul    cinematografiei:---------    *) Rămâne neanulată clasificarea acordată de Comisie pentru cinematograf  +  Anexa nr. 15la normele metodologice (la 11-10-2017, Anexa nr. 15 a fost modificată de Punctul 54, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )  +  Anexa nr. 16la normele metodologice
  CERERE
  pentru înscrierea de mențiuni în Registrul cinematografiei
  Subscrisa persoană (fizică sau juridică) ................................, cu sediul în localitatea .........................., str. ....................... nr. ........., bl. ........., sc. ......, et. ......, ap. ........., sectorul/județul ......................., telefon ............., fax ................, e-mail .................., cu Certificatul de înscriere în Registrul cinematografiei nr. .….…/…….….….., reprezentată legal de: ..….................……….…………., având funcția de …………….., pe baza documentelor anexate*) solicit înscrierea în Registrul cinematografiei a următoarelor:1. **) Persoana juridică/fizică: modificarea denumirii firmei din …......................….. în …......................….., a adresei din .............................. în ................................, a numerelor de telefon, fax, adresei de e-mail, din ……..................…… în …….....................……, extinderea obiectului de activitate cu ..............……….., având codurile CAEN …........…….., apariția sau desființarea punctelor de lucru …….........................…, înlocuirea administratorului/ directorului general ....................…. cu ……......……….. etc. (Se vor detalia mențiunile care se înscriu în Registrul cinematografiei.);2. **) Filmul cu titlul original ………...................., titlul de distribuție în limba română ..............................…….., clasificat ….....................….. cu Certificatul nr. ..….... din data de …............. pentru distribuitorul român ……......................….. pe suportul …...........…. se înscrie în Registrul cinematografiei cu următoarele mențiuni: titlul original ……………, titlul de distribuție în limba română ………....…………, suportul……...…., durata licenței …………………, distribuitorul internațional …….......……………., cu sediul în ……………....., reprezentat prin …………………………;3. **) Cinematograful …………………………, modificarea denumirii din …….......................……. în .................……….., a adresei din ……….………. în ………….........…..………., a numerelor de telefon, fax, adresei de e-mail din …....................... în …..........………, a exploatantului din …….……… în …......…............, înlocuirea administratorului/directorului general ………........ cu……………...... etc.Anexez următoarele documente*): ..................................Declar pe propria răspundere că până la această dată nu au survenit alte modificări privind faptele și mențiunile înscrise în Registrul cinematografiei.Numele reprezentantului legal (administrator/director general)…………………………..(semnătura și ștampila)NOTĂ: Nu se admit cereri completate de mână. Notă
  *) Se vor menționa documentele pe baza cărora se solicită înscrierea de mențiuni.
  **) Se completează numai rubricile referitoare la mențiunile solicitate.
  (la 11-10-2017, Anexa nr. 16 a fost modificată de Punctul 55, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 17la normele metodologice (la 11-10-2017, Anexa nr. 17 a fost modificată de Punctul 56, Articolul I din ORDINUL nr. 2.616 din 12 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017 )  +  Anexa nr. 18la normele metodologice                                    TARIFELE                percepute de Centrul Național al Cinematografiei          pentru efectuarea operațiunilor în Registrul cinematografiei    1. Operațiuni de înscriere în Registrul cinematografiei:    1.1. certificatul de înscriere a persoanelor fizice sau juridice autorizate .......................................... 500 lei    1.2. înscrierea de mențiuni .......................................................................................... 0 lei    2. Operațiuni de clasificare:    2.1. Certificatul de clasificare pentru cinematograf ................................................................. 2.000 lei    2.2. Certificatul de clasificare pentru filme:    a) Film până la 30 de minute (indiferent de suport) .................................................................. 150 lei    b) Între 31 și 70 de minute .......................................................................................... 200 lei    c) Peste 70 de minute ................................................................................................ 300 lei    d) Film porno, indiferent de durată .................................................................................. 700 leie) Persoanele fizice sau juridice care prezintă pentru clasificare un număr mai mare de 25 de filme pe peliculă, digital 2D/3D/IMAX, sau un număr mai mare de 100 de filme pe casete/discuri video sau alte tipuri de suport, în cursul unui an calendaristic, beneficiază de o reducere cu 25% a tarifelor prevăzute la lit. a)-c) pentru durata aceluiași an, pentru fiecare film care depășește numărul de 25, respectiv 100 de titluri.    2.3. Etichete de clasificare filme ......................... 0,5 lei/buc.    3. Tariful pentru efectuarea în regim de urgență, de două zile lucrătoare, a operațiunilor enumerate la pct. 2.2. lit. a)-d) .......... 300 lei/cerere. Tariful de urgență se adaugă la tariful prevăzut pentru operațiunea solicitată.    4. Pentru eliberarea de copii certificate, extrase nu se percepe tarif.---------Anexa 18 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 2.357 din 20 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 3 iunie 2014.Litera e) a pct. 2.2. din anexa 18 la normele metodologice a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.793 din 21 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014.Pct. 2.3 din anexa 18 la normele metodologice a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.793 din 21 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014.  +  Anexa nr. 19la normele metodologice                                                               (față)    ┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ LEGITIMAȚIE DE CONTROL │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    └────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘                                                                 (verso)    ┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐    │ │ VIZE ANUALE │    │ │ ┌────────┐ ┌───────────┐┌───────────┐│    │Ministerul Culturii și Cultelor │ │ POZA │ │ 2006 ││ 2007 ││    │ │ │ │ │ ││ ││    │ Centrul Național al │ └────-───┘ │Director ││Director ││    │ Cinematografiei │ │general ││general ││    │ │ Semnătura │Semnătura ││Semnătura ││    │ │ titular: │și stampila││și stampila││    │ │ ........... └───────────┘└───────────┘│    │ Numele și prenumele: ......... │ B.I./C.I. ┌───────────┐┌───────────┐│    │ Funcția: ..................... │seria...... │ 2006 ││ 2006 ││    │ C.N.P.: ...................... │nr. ....... │ ││ ││    │ │ │Director ││Director ││    │ │Titularul │general ││general ││    │ Data emiterii:.......... │este imputer-│Semnătura ││Semnătura ││    │ Director general, │nicit să │și stampila││și stampila││    │ L.S. ........... │execute con- └───────────┘└───────────┘│    │ (semnătura și │trolul respectării reglementarilor în │    │ stampila) │domeniul cinematografiei, să constate │    │ │contravențiile și să aplice sancțiunile│    │ │prevăzute în actele normative. │    └────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 20la normele metodologice                             PROCES-VERBAL       Seria .... nr. .... de constatare și sancționare a contravențiilor         Încheiat azi..., luna..., anul...., în...........    Agentul/Agenții constatator/constatatori, în temeiul art. 68 și 69 din   Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia aprobată cu   modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, al Deciziei Directorului   general al Centrului Național al Cinematografiei nr. ........ și în baza   legitimațiilor nr. ...., eliberate de Centrul Național al Cinematografiei,   în urma controlului efectuat în ziua ....., luna ...., anul ...., ora ....,   la......, în...., str. ...., nr. ..., sectorul/jud. ...., am constatat   următoarele *):   ..........................................................................   ..........................................................................   ..........................................................................   ..........................................................................   ..........................................................................    Faptele de mai sus constituie contravenție/contravenții prevăzută/prevăzute   la:    1. art. .... alin. .... lit. ..... și    2. art. .... alin. .... lit. ..... din ............ și sancționate de       art. .... alin. ..... din ................    De săvârșirea acestor fapte se face vinovată **):    a) ............, înregistrată la Registrul cinematografiei la nr. .......   din ........, cu sediul central în ........., reprezentată de ..........,   în calitate de ......., identificat prin ....... seria .... nr. ........,   eliberat de ........, CNP. ........, cu domiciliul în ........, str. ...,   nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ......, sectorul/județul .....    Fată de contravențiile constatate se aplică următoarele sancțiuni:    Contravenientul se amendează cu:    1. ........... lei conform art. ........ din...    2. ........... lei conform art. ........ din...    3. ........... lei conform art. ........ din...    în sumă totală de ......... lei.    Amenda se va achita în contul Centrului Național al Cinematografiei    ............. deschis la ............    Dispozițiile art. 28 și 29 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind   regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări   prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, nu se aplică.    Agent constatator, Martor, Contravenient***),    ................. ............ ....................    ................. ............ ....................    Cu privire la cele constatate în prezentul proces-verbal, contravenientul    declară:    ....................................................................    ....................................................................    ....................................................................    ....................................................................    În conformitate cu art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, împotriva   prezentului proces-verbal care ține loc de înștiințare de plată se poate   face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.    Plângerea va fi însoțită de copia procesului - verbal și se depune la   Centrul Național al Cinematografiei, cu sediul în București, str. Dem. I.   Dobrescu, nr. 4-6, sector 1.    Prezentul proces - verbal ce conține ........ pagini și anexele aferente   ce conțin ........ pagini s-au întocmit în 3 exemplare, din care o copie   s-a înmânat azi ........ sau se va comunica prin poștă cu aviz de primire/   prin afișare la ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului,   în cel mult o lună de la data încheierii prezentului proces-verbal.    Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de   cel puțin un martor.                                          Am primit un exemplar.    Agent constatator, Martor, Contravenient***),    ................. ............ ....................    ................. ............ ....................    Martor: numele și prenumele ........., domiciliat în ......., str. .....,   nr. ...... bl. ......, sc. ....., et. ......., ap. ........, sectorul/   județul .........., identificat prin ..... seria ....... nr. .......,   eliberat de ..........    Refuzând primirea, s-a afișat procesul-verbal pe ușa principală a   sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul   proces-verbal de îndeplinire a procedurii.                 Agent constatator, Martor,               .................... ..............               .................... ..............------------    *) În cazul în care spațiul alocat este insuficient, se vor întocmi    note de constatare în 3 exemplare, semnate de toate părțile pe fiecare    pagină, acestea constituind anexa și făcând parte integrantă din    procesul-verbal.    **) Se va completa "a" pentru persoana juridică sau "b" pentru persoana    fizică.    ***) În cazul în care contravenientul nu este de față sau refuză să    semneze, acest lucru se atestă de martor și se va consemna în    procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.  +  Anexa nr. 21la normele metodologice    BENEFICIAR CREDIT    .................┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ RAPORT ASUPRA RAMBURSĂRII CREDITULUI DIRECT ││ ACORDAT DE C.N.C. PRIN CONTRACTUL NR. ........ DIN ........... ││ PENTRU PRODUCȚIA FILMULUI .................... DATA PREMIEREI │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────┬───────────┬──────┬───────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┐│ANUL DE │PERIOADA │VAL. │ % │VENITURI │SUME DE │ SUME │NR. ȘI DATA││EXPLOATARE│ DE │CREDIT│DE RAM-│TOTALE │VIRAT ÎN│ VIRATE │ O.P. ││A FILMULUI│RAMBURSARE │C.N.C.│BURSARE│OBȚINUTE │CONTUL │ÎN CONTUL│ PENTRU ││ │ │-RON- │ CREDIT│DE PRODU-│ C.N.C. │ C.N.C. │ VIRAREA ││ │ │ │C.N.C. │CĂTOR │ -RON- │ -RON- │ SUMELOR ÎN││ │ │ │ │ -RON- │ │ │ CONTUL ││ │ │ │ │ │ │ │ C.N.C. │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5=COL.4X│ 6 │ 7 ││ │ │ │ │ │ 3/100 │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 1 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 2 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 3 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 4 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 5 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 6 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 7 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 8 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 9 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 10 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │└──────────┴───────────┴──────┴───────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┘    NOTA: VIRAREA SUMELOR SE VA FACE CONFORM PREVEDERILOR ART. 56 DIN    ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 39/2005 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE    Declar pe proprie răspundere ca toate sumele raportate și virate sunt în    conformitate cu realitatea.               BENEFICIAR CREDIT       DIRECTOR GENERAL Serv. Fond cinematografic  +  Anexa nr. 22la normele metodologice┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ RAPORT ASUPRA VENITURILOR REALIZATE DE PRODUCĂTOR ││ DIN EXPLOATAREA FILMULUI .............. DATA PREMIEREI ....... ││ REALIZAT CU CREDIT DIRECT ACORDAT DE C.N.C. ││ PRIN CONTRACTUL NR. ...... DIN ......... │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│ ANUL │ │ VENITURI REALIZATE DE PRODUCĂTOR ││ DE │PERIOADA ├────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────────┤│EXPLOATARE│ DE │ │ │ │ │ VENITURI ││A FILMULUI│RAPORTARE │ CINEMA │ VIDEO │ TV │ ALTELE │ TOTALE ││ │ │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │(1+2+3+4+ ) ││ │ ├────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ RON │ RON │ RON │ RON │ RON │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 1 │ LUNAR │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ │ TRIM. 1 │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 2 │ TRIM. 2 │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ │ TRIM. 3 │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ │ TRIM. 4 │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ │ TRIM. 1 │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 3 │ TRIM. 2 │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ │ TRIM. 3 │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ │ TRIM. 4 │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 4 │ ANUAL │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 5 │ ANUAL │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 6 │ ANUAL │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 7 │ ANUAL │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 8 │ ANUAL │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 9 │ ANUAL │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 10 │ ANUAL │ │ │ │ │ │└──────────┴──────────┴────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────────┘    NOTA: RAPORTAREA VENITURILOR SE VA FACE CONFORM PREVEDERILOR ART. 55 DIN    ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 39/2005 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE    Declar pe proprie răspundere ca toate informațiile din raportul asupra   veniturilor realizate în calitate de producător din exploatarea filmului   sunt în conformitate cu realitatea.               BENEFICIAR CREDIT       DIRECTOR GENERAL Serv. Fond cinematografic-----------------