ORDIN nr. 1.146 din 1 septembrie 2017pentru completarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.540/2011
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 13 septembrie 2017    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 67.766 din 31.08.2017 al Direcției politici și strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul IInstrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.540/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f) operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră care au încheiate contracte de prestări servicii cu proprietarii/deținătorii rețelelor de transport sau distribuție a petrolului, a gazelor naturale sau a energiei electrice, pentru produsele extraordinare apărute sub/peste aceste rețele.ˮ 2. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 35^1(1) Începând cu data de 1 iulie 2018, autorizarea spre exploatare a parchetelor în SUMAL se face numai după transmiterea în coordonate stereo 70 a limitelor parchetului de exploatare, preluate din amenajamentul silvic în vigoare, sau după măsurarea în coordonate stereo 70 și transmiterea în SUMAL a limitelor parchetului de exploatare. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru proprietățile de fond forestier cu suprafața de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic, și pentru vegetația forestieră din afara fondului forestier, din care se recoltează un volum de maximum 20 mc/an/proprietate, nu se instituie obligația măsurării în coordonate stereo 70 și transmiterea în SUMAL a limitelor parchetului de exploatare.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apelor și pădurilor,
    Adriana-Doina Pană
    București, 1 septembrie 2017.Nr. 1.146. ----