ORDIN nr. 1.043 din 8 septembrie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. FB 8.930 din 8.09.2017 al Serviciului medicină de urgență,având în vedere:– prevederile art. 100 alin. (5) și (6) și art. 368 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu nr. 29.242 din 3.11.2015 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 14.275 din 7.03.2017 și Avizul Colectivului de lucru al AP-ENDO nr. 20.523 din 12.04.2017;– Adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea nr. 5.729 din 8.03.2017 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 14.780 din 9.03.2017 și Avizul Colectivului de lucru al AP-ENDO nr. 20.523 din 12.04.2017;– Adresa Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan“ București nr. 15.718 din 26.06.2015 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 42.745 din 29.06.2015 și avizul Colectivului de lucru al AP-ENDO nr. 20.523/12.04.2017;– Adresa Spitalului Universitar de Urgență Elias nr. 22.942 din 21.11.2016 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 72.646 din 23.11.2016 și Avizul Colectivului de lucru al AP-ENDO nr. 8.547 din 10.02.2017,în temeiul prevederilor art. 7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 24 iulie 2015, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 20 punctul 3, după litera g) se introduc patru noi litere, literele h), i), j) și k), cu următorul cuprins:h) pensă de coagulare și hemostază tip «coagrasper»;i) videocapsulă endoscopică;j) hemospray;k) kit pentru montarea de șunturi tranjugulare portosistemice (hemoragiile secundare hipertensiunii portale refractare la tratamentul clasic).2. La articolul 20 punctul 4, după litera g) se introduc trei noi litere, literele h), i) și j), cu următorul cuprins:h) kit pentru gastrostomă;i) kit pentru jejunostomă;j) nutriție enterală pe sondă pentru perioada internării.3. La articolul 24 litera a), după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 19, cu următorul cuprins:19. Spitalului Universitar de Urgență Elias4. La articolul 24 litera b), după punctul 12 se introduc trei noi puncte, punctele 13, 14 și 15, cu următorul cuprins:13. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu;14. Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea;15. Spitalul Clinic de Urgență «Sfântul Ioan» București.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și unitățile sanitare care derulează acțiunile prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă din secțiile de gastroenterologie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 8 septembrie 2017.Nr. 1.043.----