HOTĂRÂRE nr. 637 din 7 septembrie 2017pentru organizarea și funcționarea Consiliului pentru Coordonarea Industriei Naționale de Apărare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 alin. (3) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Consiliul pentru Coordonarea Industriei Naționale de Apărare, denumit în continuare Consiliul, se organizează și funcționează ca organism consultativ tripartit fără personalitate juridică, în sprijinul asigurării coordonării unitare de către Ministerul Economiei a industriei naționale de apărare și pentru realizarea unui parteneriat strategic în domeniu între autoritățile publice, mediul de afaceri autohton și forța de muncă din domeniu.  +  Articolul 2În realizarea scopului său, Consiliul îndeplinește următoarele atribuții:a) asigură cadrul de consultare în vederea armonizării activităților autorităților și instituțiilor publice române în domeniul industriei naționale de apărare;b) asigură cadrul de consultare interinstituțional privind realizarea programelor multianuale de înzestrare a Forțelor Sistemului Național de Apărare (FSNA) cu participarea industriei naționale de apărare;c) elaborează și emite puncte de vedere pentru fundamentarea unor decizii legate de industria națională de apărare, ca urmare a solicitării acestora de către instituțiile din cadrul FSNA;d) identifică și propune soluții pentru satisfacerea cererilor de înzestrare ale instituțiilor din cadrul FSNA, în industria națională de apărare;e) promovează dezvoltarea unor produse noi, moderne și performante de către industria națională de apărare, destinate atât pentru necesitățile interne de apărare, cât și piețelor externe;f) identifică resurse financiare necesare implementării obiectivelor și priorităților asumate din domeniul industriei naționale de apărare;g) analizează, identifică și propune soluții privind investițiile și cercetarea-dezvoltarea-inovarea în domeniul industriei naționale de apărare;h) sprijină demararea unor proiecte/programe naționale de înzestrare ale FSNA care să implice industria națională de apărare;i) sprijină instituțiile din cadrul FSNA în cooperarea tehnologică și industrială cu parteneri externi pentru realizarea/integrarea/furnizarea de produse/servicii în România;j) identifică posibilități și oportunități de participare la proiecte și programe comune NATO/UE de asimilare și realizare de produse militare, sensibile și strategice;k) invită la ședințe, în funcție de natura subiectelor abordate, reprezentanți ai altor autorități, instituții publice, operatori economici, specialiști;l) informează ministrul economiei asupra activității industriei naționale de apărare raportat la necesitatea realizării produselor și/sau serviciilor pentru FSNA;m) în scopul sprijinirii ministerului de resort în asigurarea coordonării unitare a industriei naționale de apărare, prezintă ministrului economiei, anual și ori de câte ori este necesar, un raport privind implementarea/realizarea programelor multianuale privind înzestrarea FSNA prin implicarea industriei naționale de apărare.  +  Articolul 3(1) Consiliul este constituit din câte un reprezentant titular și supleant la nivel de secretar de stat sau asimilat din cadrul instituțiilor FSNA, respectiv: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Protecție și Pază, precum și din cadrul ministerului de resort, autorității de specialitate, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Educației Naționale, Ministerului Cercetării și Inovării și Ministerului Finanțelor Publice și un reprezentant legal titular și supleant al asociației naționale a producătorilor și patronatului național reprezentativ și un reprezentant legal titular și supleant al sindicatului național al lucrătorilor din industria națională de apărare. Desemnarea acestora se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) În vederea nominalizării prin decizie a prim-ministrului, reprezentanții entităților componente ale Consiliului trebuie să dețină autorizație de acces la informații clasificate, nivel minim Secret, potrivit legislației specifice domeniului. Participarea reprezentaților entităților componente la ședințele Consiliului se face cu respectarea prevederilor legale privind protecția informațiilor clasificate. (la 08-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 281 din 3 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 08 mai 2018 )  +  Articolul 4(1) Activitatea Consiliului este condusă de reprezentantul ministerului de resort, care asigură președinția Consiliului.(2) Secretariatul tehnic se asigură de către ministerul de resort prin Direcția industria de apărare.(3) Secretariatul tehnic are următoarele atribuții:a) asigură convocarea Consiliului și transmite ordinea de zi;b) pregătește și transmite documentele și materialele necesare convocării și desfășurării ședințelor;c) redactează procesele-verbale ale ședințelor, care se semnează de către membrii prezenți.(4) Ordinea de zi a ședințelor se stabilește de către președintele Consiliului. Reprezentanții FSNA pot propune subiecte în vederea introducerii acestora pe ordinea de zi.  +  Articolul 5(1) Consiliul se întrunește trimestrial și, după caz, în ședințe extraordinare la inițiativa președintelui.(2) Ședințele sunt legal constituite în condițiile prezenței a 2/3 din numărul total al membrilor Consiliului, cu obligația participării reprezentanților Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, ministerului de resort și autorității de specialitate. (3) Deciziile Consiliului se adoptă prin votul majorității membrilor prezenți și se comunică membrilor Consiliului.(4) În desfășurarea activității, Consiliul poate colabora cu alte comitete, consilii, comisii și cu alte autorități ale administrației publice, în funcție de specificul activităților.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Mihai-Viorel Fifor
  Viceprim-ministru, ministrul interimar al apărării naționale,
  Ion-Marcel Ciolacu
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul cercetării și inovării,
  Puiu-Lucian Georgescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 7 septembrie 2017.Nr. 637.