PROCEDURĂ din 10 august 2017de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual de microindustrializare
EMITENT
 • MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 bis din 16 august 2017  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 1.066 din 10 august 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 667 din 16 august 2017.
  1. Obiectivul Programului Programul național multianual de microindustrializare, denumit în continuare Program, este un program de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în sectoare prioritare, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA), prin Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM (DAPIMM) și Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Obiectivul Programului național multianual de microindustrializare îl constituie susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare. Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013. Prezenta schemă nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. Schema de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.2. Bugetul schemei de minimis și modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis Schema este valabilă de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României până la 31 decembrie 2020, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021. Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare a acesteia este de 297.436.000 lei. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 74.359.000 lei. Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2018, 2019 și 2020 este de 74.359.000 lei/anual. Prin implementarea programului în perioada 2017-2020 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 660 de beneficiari, din care 165 de beneficiari în anul 2017.3. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului3.1. Noțiunea de "întreprindere unică" include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(a)  o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(b)  o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(c)  o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(d)  o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice. În sensul Regulamentului Comisiei nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, noțiunea de întreprindere unică stabilește cuantumul ajutorului de minimis de care poate beneficia aplicantul.3.2. Pot beneficia de prevederile Programului societățile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare București-Ilfov, care îndeplinesc cumulativ,c) au capital social integral privat;d) asociații sau acționarii care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;e) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;f) codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat a fi desfășurat la momentul înscrierii online, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;g) au cel puțin 1 an calendaristic de la înființare la data deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de afaceri;h) nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru; solicitanții care au datorii eșalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;i) au transmis cerere de renunțare parțială/totală la finanțare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naționale implementate prin AIMMAIPE, în cadrul cărora au semnat contract de finanțare în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanții care au semnat contract de finanțare în cadrul programelor naționale în ultimii 3 ani și au renunțat parțial sau total la finanțare);j) nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare. În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește plafoanele de minimis menționate la litera j, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracție din ajutor care nu depășește aceste plafoane. În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate. În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012*1) al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Notă
  *1) REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. (2) - "Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depășește 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali").
  Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (respectiv 100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei. Pentru fuziunile și/sau achizițiile ce modifică statutul controlului, în cazul depășirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenței nr. 21/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenței, punerea în aplicare a tranzacției de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obținerea unei decizii de autorizare din partea autorității de concurență. Aspectul poate viza și tranzacțiile de divizare menționate mai sus, în cazul în care activele și/sau întreprinderea cu funcționare deplină rezultate, depășesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenței. Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
  k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;l) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/AIMMAIPE/Consiliului Concurenței sau unui alt furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile și penalitățile aferente;m) au transmis formularul de raportare tehnică în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naționale implementate prin AIMMAIPE, de care au beneficiat în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanții care au beneficiat de finanțare în cadrul programelor naționale în ultimii 3 ani); Beneficiarii sunt obligați pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de AFN, să mențină investiția pentru care primesc AFN în cadrul Programului, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziționate în cadrul programului, să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data deschiderii aplicației de înscriere și numărul locurilor de muncă create prin program conform numărului și tipului (absolvent după anul 2012/persoană defavorizată/șomer). În caz contrar, ajutorul acordat se recuperează conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015 și prevederilor prezentei proceduri de implementare. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de implementare sau raportare între șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislației.
  3.3. Sunt eligibile în cadrul Programului societățile care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:– 10 Industria alimentară– 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;– 13 Fabricarea produselor textile;– 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;– 15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor;– 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite;– 17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;– 1811 Tipărirea ziarelor;– 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.;– 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.– 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;– 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice;– 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;– 24 Industria metalurgică;– 25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini utilaje și instalații - cu excepția societăților care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului și muniției;– 26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;– 27 Fabricarea echipamentelor electrice;– 28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.;– 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;– 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;– 31 Fabricarea de mobilă;– 32 Alte activități industriale n.c.a.3.4. (1) Nu beneficiază de prevederile Programului societățile care desfășoară:a) activități de pescuit și acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013*2): Notă
  *2) Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.
  – 031 - Pescuitul– 032 - Acvacultura
  b) activități legate de producția primară a produselor agricole așa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;c) activități de prelucrare și comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, în următoarele cazuri:a. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achiziționate de la producătorii primari sau puse pe piață de operatorii economici respectivi;b. când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri); Prin "prelucrarea produselor agricole" se înțelege orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare. Prin "comercializarea produselor agricole" se înțelege deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități.d) activități legate de export și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;f) ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenților economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost. În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menționate mai sus), cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate. Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.
  (2) Nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici în situația în care există legături între structurile acționariatului beneficiarului și ofertanții acestuia, între personalul din cadrul MMACA/AIMMAIPE, afini și rudele acestora până la gradul II inclusiv și ofertanți, sau atunci când ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție în cadrul achizițiilor realizate de solicitanții privați ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la decont o declarație în acest sens, atașată dosarului de achiziție, conform legislației în vigoare privind conflictul de interese. Notă referitoare la conflictul de interese: Legislație conexă: Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din instituțiile și autoritățile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și Noul Cod Penal al României;
  4. Tipurile de ajutor financiar4.1. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat prin Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM (DAPIMM) și Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) administrează, gestionează și derulează direct sau prin intermediul organizațiilor ori instituțiilor de drept privat, selectați printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și suficient de promovată, programele de încurajare și stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, finanțate de la bugetul de stat la nivel național și la nivel local și asigură managementul financiar și/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003.4.2. Prin Program se finanțează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:– Alocație Financiară Nerambursabilă - maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de valorile specificate în Anexa nr. 13 la prezenta procedură. Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 450.000 lei/beneficiar;– Contribuție proprie - minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.4.3. Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:a) Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale; Prin echipamente tehnologice se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3.6. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;b) Aparate și instalații de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu modificările și completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfășoară și activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziționarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;d) Investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii (francize*3), etichetare ecologică, licențe), software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare; Notă
  *3) se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din țara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;
  e) Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție*4), inclusiv din elemente prefabricate Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă, trebuie să fie funcționale la locul implementării proiectului, la momentul decontului; La depunerea cererii de eliberare AFN, spațiul trebuie să figureze ca punct de lucru și cu codul CAEN accesat autorizat în respectiva locație; Notă
  *4) Valoarea activului achiziționat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepția spațiilor din elemente prefabricate
  f) Achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică și 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările și modificările ulterioare;g) Realizarea unei pagini web*5) pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu dețin altă pagină web și care trebuie să fie funcțională la data depunerii cererii de eliberare a AFN și pe toată perioada de monitorizare; Notă
  *5) Pagina web se realizează în limba română și trebuie să fie funcțională la data depunerii decontului.
  h) Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie*6) pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare; Notă
  *6) Sursă regenerabilă de energie, conform definiției din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările și completările ulterioare.
  i) Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de lucru sau producție;j) Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale - pentru asociatul/acționarul societății aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educație antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;k) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanțiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului;l) consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA) . Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN clasa 70.
  4.4. În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesității acesteia în desfășurarea activităților/subactivităților pentru care se accesează finanțarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților (aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distribuție/vânzare), care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN pentru care se solicită finanțare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în "Clasificarea activităților din economia națională-CAEN Rev 2". Cheltuielile menționate la art 4.3 lit. b), d), g), h), i), j), k), l) sunt eligibile pentru toate codurile CAEN eligibile în cadrul programului. Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane (cu exceptia celor prevăzute la lit. k și l), ambalajul, transportul, punerea în funcțiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziționate, nu sunt eligibile.4.5. Activele achiziționate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi, iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. În cazul activelor achiziționate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi și puse în funcțiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.4.6. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziționate în sistem de leasing, second-hand și care au constituit obiectul unei subvenționări/finanțări nerambursabile din alte surse.4.7. Societățile solicitante pot beneficia de finanțarea nerambursabilă obținută în cadrul Programului o singură dată într-o perioadă de trei ani.4.8. Beneficiarii sunt obligați să asigure în favoarea AIMMAIPE bunurile achiziționate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) și să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi făcută și anual cu clauză de prelungire, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.4.9. Aplicarea prevederilor referitoare la achiziționarea în condiții de piață. Solicitanții care au semnat contractul de finanțare au obligativitatea de a achiziționa bunurile și serviciile eligibile în condiții de piață, cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție, respectiv să întocmească un dosar de achiziție care să cuprindă: cereri de ofertă (minim trei), ofertele primite (care să cuprindă specificațiile tehnice solicitate prin cererile de ofertă), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câștigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului, împreună cu declarația pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu se află în cazurile prevăzute la art. 3.4.(2) din Procedură. Dosarul de achiziție se întocmește pentru toate bunurile și serviciile eligibile cu exceptia comisionului de garantare. Nerespectarea cerințelor de mai sus conduce la respingerea decontului.4.10. Nu se acordă ajutor financiar pentru societățile ai căror asociați au calitatea de asociați/acționari în cadrul altor societăți beneficiare de alocație financiară nerambursabilă la oricare din Programele derulate de către MMACA în anul 2017. Se exceptează de la această prevedere beneficiarii de cursuri UNCTAD Empretec care pot să primească ajutor pe cel mult 2 programe, în limita plafoanelor stabilite prin Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013. O întreprindere nu poate avea în același timp calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (active/alte costuri de operare) achiziționate și decontate în cadrul programului.4.11. Beneficiarul de AFN are obligația să angajeze până la depunerea decontului minim 2 salariați pe perioadă nedeterminată și program normal de 8 ore pe zi și să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data deschiderii aplicației de înscriere și numărul locurilor de muncă create prin program conform numărului și tipului (absolvent după anul 2012/persoană defavorizată/șomer), pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii alocației financiare nerambursabile. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de implementare sau raportare între șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislației.
  5. Procedura de înscriere în Program5.1. Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanțare și completarea planului de afaceri în vederea obținerii finanțării se fac on-line pe pagina web www.aippimm.ro.5.2. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina web a instituției cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.5.3. (1) Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user și parolă. După crearea contului de înscriere aplicația va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj și un link de confirmare. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului. După confirmare aplicația de înregistrare a planului de afaceri va deveni activă pentru completarea on-line a planului de afaceri și încărcarea în aplicație a documentelor solicitate conform anexei nr. 1 la prezenta procedură. În cadrul planului de afaceri se încarcă cererea tip de acord de principiu pentru finanțare (anexa nr. 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societății, însoțită de următoarele documente justificative:a) situațiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice pe a căror rază își au sediul operatorii economici (Art. III din O.U.G. nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale (bilanț contabil, contul de profit și pierdere, date informative, anexe, balanța de verificare.b) declarația pe propria răspundere - Anexa nr. 2 la prezenta procedurac) declarația de IMM- Anexa nr. 5 și Anexa nr. 6 (dacă este cazul)d) declarație pe propria răspundere din partea Asociatului/Acționarului/din care să reiasă faptul că a mai avut/are, sau nu a mai avut/are altă societate;e) declarație pe propria răspundere din partea Asociatului/Acționarului din care să reiasă faptul că nu are datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale pentru sediul social și toate punctele de lucru.f) declarație pe propria răspundere ca asociații/acționarii nu au calitatea de asociați/acționari în cadrul altor societăți beneficiare de alocație financiară nerambursabilă la oricare din Programele derulate de către MMACA în anul 2017.(2) În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa și transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 10 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. În cazul în care nu sunt completate coerent toate punctele și subpunctele din cadrul fiecărei secțiuni a planului de afaceri, aplicantul va primi scrisoare de respingere.5.4. Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real și transparent la transmiterea de către aplicanți a secțiunilor din aplicația software conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri.5.5. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative și a eligibilității este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.5.6. (1) Aplicația software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării și cu datele corespunzătoare completate de către acesta, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului imediat după trimiterea datelor.(2) După expirarea termenului prevăzut la subpunctul 5.3 alin. (2) și în conformitate cu punctajul obținut în urma preselectării solicitanților, se va publica pe pagina web a instituției, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitanții acceptați în vederea verificării administrative și a eligibilității în cadrul Programului, precum și lista cu solicitanții respinși care nu au obținut punctajul minim de 50 de puncte. Admiterea în Program se va face în ordinea punctajului obținut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri;– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create din rândul absolvenților începând cu anul 2012/persoanelor defavorizate/șomerilor;– valoarea procentului aferent aportului propriu;– valoarea profitului din exploatare la 31.12.2016;– Ponderea investițiilor în echipamentele prevăzute la pct. 2.1, 2.2 și 2.3.6. din H.G. nr. 2139/2004 și software-uri necesare desfășurării activității sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;– asociatul/acționarul/nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/acționar în altă societate înființată în baza Legii nr. 31/1990 cu completările și modificările ulterioare, sau în baza Ordonanței de Urgență nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri cu modificările și completările ulterioare;– societatea/asociații/acționarii nu a/au mai beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul programelor naționale pentru sprijinirea înființării și dezvoltării IMM în ultimii 3 ani;– data și ora înscrierii în program. După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect, denumit număr RUE.(3) MMACA va transmite prin e-mail, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea pe pagina web a listelor prevăzute la alin. (1), solicitanților care au îndeplinit punctajul minim de 50 de puncte scrisori de înștiințare cu privire la acceptarea acestora în vederea evaluării administrative, precum și scrisori de respingere a finanțării solicitanților care au obținut mai puțin de 50 de puncte la evaluarea automată a planurilor de afaceri completate on-line.6. Verificarea și selecția beneficiarilor În scopul verificării planurilor de afaceri se vor constitui, prin ordin de ministru, echipe de verificare din cadrul MMACA.6.1. (1) Verificarea planurilor de afaceri on-line se va face în termen de 30 de zile lucrătoare astfel:a) din punct de vedere administrativ și al eligibilității planurile de afaceri vor fi evaluate în ordinea numărului RUE, în baza verificării documentelor justificative încărcate în aplicație. Solicitanții care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 3.2 din prezenta procedură vor primi scrisori de înștiințare a respingerii din Program.b) verificarea planurilor de afaceri (anexa nr. 1 la procedură) se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ și al eligibilității, în ordinea numărului RUE, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectuează în cazul în care aplicanții admiși la finanțare în limita bugetului, depun cerere-tip de renunțare totală/parțială la finanțare, în cazul în care AIMMAIPE constată că solicitanții nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanțare a proiectului sau nu semnează contractul de finanțare în termenul specificat, în situația unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum și în alte situații în care bugetul permite acest lucru.(2) Verificarea veridicității și coerenței informațiilor înscrise în planul de afaceri, completarea explicită a tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codurile CAEN eligibile, încadrarea corectă a obiectului/obiectelor finanțării în categoriile prevăzute la punctul 4.3. inclusiv a legăturii activelor achiziționate cu fluxul subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN autorizat pentru care se solicită finanțare, concordanța între codul CAEN pe care se accesează și activitățile propuse în planul de afaceri, se realizează de către echipele de verificare din cadrul MMACA și conduce la admiterea planului de afaceri sau respingerea acestuia. Solicitantul primește scrisoare de admitere de principiu la finanțare în limita bugetului sau scrisoare de respingere. Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă scrisoare de solicitare clarificări. Clarificările solicitate se depun la MMACA în 3 zile lucrătoare de la înștiințare. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate la clarificări conduce la respingerea proiectului.(3) Dacă în urma analizei planului de afaceri integral completat se constată neconcordanțe sau că informațiile declarate de solicitant în planul de afaceri on-line nu sunt corecte/reale/coerente, explicite, conform cerințelor din planul de afaceri, ele generând sau nu un punctaj diferit de cel generat de aplicație, solicitantul va primi scrisoare de înștiințare a respingerii planului de afaceri. În cazul în care nu sunt completate conform cerințelor din Planul de Afaceri toate punctele și subpunctele din cadrul fiecărei secțiuni, aplicantul va primi scrisoare de respingere.6.2. În cadrul Programului se finanțează implementarea planurilor de afaceri în ordinea punctajului și în limita bugetului programului, care au obținut cel puțin 50 de puncte la evaluarea online a planului de afaceri.6.3. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la echipele de verificare, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situații.6.4. Solicitantul poate formula o contestație, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere pentru neîndeplinirea condițiilor din punct de vedere administrativ și al eligibilității, veridicității și conformității celor înscrise în Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.6.5. Contestația se formulează în scris și va cuprinde:– datele de identificare ale solicitantului;– obiectul contestației;– motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;– dovezile pe care se întemeiază;6.6. Pentru soluționarea contestațiilor, se constituie echipe de soluționare a contestațiilor formate din membrii care nu au participat la procesul inițial de verificare aferent contestației.6.7. Termenul de soluționare este de 10 zile calendaristice de la data primirii contestației. Comunicarea soluționării contestației se va face prin fax, email, sau prin poștă, cu confirmare de primire.6.8. (1) După primirea Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanțare în limita bugetului, beneficiarii care implementează proiectul cu sau fără componentă de credit vor semna la sediul AIMMAIPE Contractul de finanțare (anexa nr. 9 la prezenta procedură). Termenul-limită de semnare a contractelor de finanțare este 11 decembrie 2017. Aplicanții pot solicita și înlocuirea componentei de aport propriu cu componenta de credit și invers, cu condiția respectării termenului-limită de semnare a contractului de finanțare, respectiv 11 decembrie 2017.Aplicanții ale căror planuri de afaceri se implementează cu componentă de credit și care au fost înștiințați cu privire la acceptarea de principiu la finanțare în urma verificărilor efectuate conform subpct. 6.1 alin. (2) au obligația de a se prezenta în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanțare în limita bugetului la instituția de credit parteneră în vederea deschiderii contului și depunerii documentelor necesare obținerii creditului. În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la depunerea la instituția de credit de către aplicant a documentelor necesare obținerii creditului, instituția de credit are obligația, conform convenției de colaborare semnate cu ministerul, să transmită ministerului și AIMMAIPE copia hotărârii de aprobare a creditului/contractului de credit/scrisorii de respingere. Termenullimită pentru semnarea contractelor de credit este 8 decembrie 2017 și pentru semnarea contractelor de finanțare este 11 decembrie 2017.MMACA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția de credit parteneră sumele reprezentând AFN aferente contractelor de finanțare. (la 24-11-2017, Alineatul (1) din Subpunctul 6.8. , Punctul 6. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.594 din 17 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 24 noiembrie 2017 ) (2) În vederea semnării Contractului de Finanțare, beneficiarii trebuie să prezinte în original, documentele încărcate în planul de afaceri on-line, și anume:– cererea tip de acord de principiu pentru finanțare (Anexa 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societății;– dovezi certe privind capacitatea de cofinanțare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă)/extras de cont semnat de către ofițerul bancar (eliberat cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de data depunerii) care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanțării/contract/linie de credit, emise de o instituție financiară bancară, și care vor acoperi cel puțin valoarea cofinanțării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanțare din cheltuielile eligibile.– certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, în termen de valabilitate la data semnării contractului;– certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, în termen de valabilitate la data semnării contractului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administrației respective, se solicită o adeverință.(3) În cazul în care AIMMAIPE constată neconcordanțe în informațiile furnizate sau solicitanții nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanțare a proiectului, nu depun documentele prevăzute la 6.8.(2), documentele depuse nu sunt în termen de valabilitate la data depunerii sau nu semnează contractul de finanțare în termenul specificat la subpct. 6.8. alin. 1, solicitanții vor primi Scrisoare de înștiințare a respingerii la finanțare, semnată și ștampilată de Directorul AIMMAIPE.(4) Contractul de finanțare va fi reziliat și alocația financiară nerambursabilă acordată va fi recuperată împreună cu dobânzile și penalități aferente și în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate în cadrul contractului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum și în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislația în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare semnat de părți.(5) În maxim 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 15 iunie 2018, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile și să depună documentația de decont la sediul AIMMAIPE. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la fața locului a reprezentanților AIMMAIPE în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea decontului. În vederea implementării și monitorizării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea Monitorizare, Control și Raportare, denumită în continuare UMCR, al cărei număr de persoane, atribuții și responsabilități vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terțiar de credite al fiecărui AIMMAIPE. Reprezentanții UMCR vor face verificări la fața locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.(6) În situația neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea inițială, sau nu sunt noi și puse în funcțiune, beneficiarul nu primește finanțare pentru acestea.(7) Beneficiarii eligibili declarați admiși în limita bugetului Programului vor deschide conturi curente la instituția de credit parteneră pentru derularea operațiunilor de încasări și plăți. Sumele reprezentând AFN vor fi eliberate după achitarea integrală a tuturor cheltuielilor.(8) Finanțarea planurilor de afaceri se va face în ordinea numărului RUE, conform Convenției de colaborare încheiată de minister cu instituția de credit parteneră. AFN se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis la instituția de credit prin unitățile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituția de credit a acordului de utilizare a AFN din partea AIMMAIPE.(9) Aportul propriu în numerar al beneficiarului (unde este cazul), va fi vărsat în contul curent deschis la instituția de credit parteneră.6.9. Termenul de 60 de zile lucrătoare se poate prelungi doar cu acordul AIMMAIPE pentru situații excepționale (de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se acordă o singură dată, pe baza unei cereri depuse de către solicitant la sediul AIMMAIPE cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea termenului limită de depunere a decontului. Prelungirea nu poate depăși termenul limită de efectuare a cheltuielilor, respectiv 15 iunie 2018.6.10. AFN va fi eliberată beneficiarilor care au efectuat activitatea/activitățile eligibilă/eligibile și plata integrală a cheltuielilor aferente finanțării acesteia/acestora, în conformitate cu contractul de finanțare semnat între părți, însoțit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanțare (anexa nr. 9).6.11. (1) Acordarea AFN se face pe baza cererii-tip de eliberare a AFN (anexa nr. 11 la prezenta procedură), pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la AIMMAIPE, însoțită de următoarele documente îndosariate:a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură;b) documentele justificative care însoțesc formularul de decont, în original și 1 fotocopie certificată, în ordinea activităților completate în formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către UPSEC, prin semnătura și ștampila reprezentantului UPSEC;c) declarație pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziționat/achiziționate este/sunt nou/noi/și puse în funcțiune la locul implementării proiectului, și că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;d) copie certificată de pe fișa de amortizare a activului achiziționat, cu codul de clasificare al acestuia;e) angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2017, către Unitatea Monitorizare, Control și Raportare din cadrul AIMMAIPE, conform anexei nr. 8 la prezenta procedură;f) contract/polița de asigurare pentru bunurile achiziționate prin program împotriva tuturor riscurilor, cesionată în favoarea AIMMAIPE, cu mențiunea reînnoirii pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare). Această asigurare poate fi făcută și anual cu clauză de prelungire cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.g) dovada înregistrării brevetului de invenție/mărcii de produs sau serviciu/indicației geografice/design industrial la O.S.I.M.f) cartea de identitate a vehiculului achiziționat, din care să rezulte categoria de folosință;g) dosarul de achiziție conform pct. 4.9. iar pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate;h) dovada achiziției proprietății pentru spații de lucru, spații de producție (contract de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară, antecontract de vânzare-cumpărare întabulat), iar pentru spațiile din elemente prefabricate se va prezenta dovada deținerii în proprietate/folosință a terenului înregistrată la notariat/primărie/organ fiscal, certificat de urbanism, autorizație de construcție (dacă este cazul), extras de carte funciară precum și raportul de evaluare a activului întocmit de expert autorizat ANEVAR, cu excepția spațiilor din elemente prefabricate;k) pentru francize - contractul cu francizorul, tradus în limba română și legalizat (dacă este cazul), factura fiscală, tradusă în limba română și legalizată (dacă este cazul), copia manualului operațional/de operațiuni, dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din țara de origine, cu traducere autorizată în limba română;l) pentru licențe și software - contractul cu furnizorul, tradus în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi), factura fiscală, tradusă în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi);m) pentru etichetare ecologică - documente care să ateste certificarea etichetării ecologice de către un organism abilitat;n) pentru cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale - contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de formare și dovada autorizării, factură fiscală, în original și copie certificată, copie certificată după diploma/adeverință de absolvire;o) pentru consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul programului și implementarea proiectului - contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanță*7); statutul sau certificatul constatator al furnizorului de consultanță cu codul autorizat din CAEN clasa 70 (în copie certificată), factură fiscală, în original și copie certificată, proces-verbal privind execuția contractului de consultanță; Notă
  *7) În contract se va preciza perioada de desfășurare a activității și obiectul serviciilor de consultanță furnizate.
  p) pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului - dovada creării acestora se va face la depunerea decontului, cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă, încheiat pe perioada nedeterminată și ulterior, pe toată perioada de raportare se va face dovada menținerii acestora, precum și a numărului de angajați de la momentul deschiderii aplicației electronice de înscriere, cu documentele prevăzute de legislația în vigoare (extras REGES, Registru salariați din Revisal și Contract pe salariat din REVISAL). Prin loc de muncă nou creat se înțelege faptul că între angajator și noul angajat să nu fi existat raporturi de muncă în ultimele 12 luni calendaristice.r) pentru fiecare tip de cheltuială efectuată conform planului de afaceri, la formularul de decont se anexează intrumentele care dovedesc efectuarea plății (ordine de plată/chitanță/cotor filă cec/foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin banca/dispoziții de plată externe în cazul importurilor, traduse în limba română și legalizate).s) certificat constatator din care să rezulte autorizarea codului CAEN pentru care s-a solicitat finanțare la locul implementării proiectului (în cazul în care codul CAEN a fost autorizat la locul implementării după depunerea cererii de finanțare).ș) declarație pe propria răspundere ca asociații/acționarii nu au calitatea de asociați/acționari în cadrul altor societăți beneficiare de alocație financiară nerambursabilă la oricare din Programele derulate de către MMACA în anul 2017. Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări, semnată și ștampilată de Directorul AIMMAIPE. Clarificările solicitate se depun la AIMMAIPE în 3 zile lucrătoare de la înștiințare. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen, respectiv a tuturor documentelor solicitate conduce la respingerea proiectului.
  (2) Întreaga documentație va fi depusă în 2 exemplare: 1 original și 1 fotocopie certificată.(3) Virarea efectivă a sumei care constituie AFN către beneficiar, se face după primirea de către instituția de credit a acordului de utilizare a AFN, în contul deschis la banca parteneră. Acordul de utilizare AFN se transmite în urma verificării documentelor primite de la AIMMAIPE și instituția de credit parteneră. Pentru acordarea AFN se va constitui în cadrul AIMMAIPE o unitate de plată, denumită în continuare UP, al cărei număr de persoane, atribuții și responsabilități vor fi stabilite prin decizia Directorului AIMMAIPE.(4) Nu se acordă plata AFN parțială sau în avans. Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor după verificarea conformității fotocopiilor, fie prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediul AIMMAIPE.
  6.12. Cele 2 exemplare ale dosarelor conținând același număr de documente vor fi puse într-un plic sigilat și depuse la sediile AIMMAIPE (anexa nr. 4 la prezenta procedură).I. Destinatar:– AIMMAIPE - adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedură);– UPSEC: Programul național multianual de microindustrializareII. Expeditor:– nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;– denumirea completă a operatorului economic solicitant;– nr. de înregistrare la ORC;– adresa beneficiarului, inclusiv județul. În cazul în care sunt necesare clarificări privind cheltuielile pentru care se solicită finanțare, aplicantului i se transmite Scrisoare de solicitare clarificări. Completările solicitate se depun la AIMMAIPE în 3 zile lucrătoare de la înștiințare. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.6.13. Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificare. Nu se admite modificarea procentelor de finanțare menționate în schema de finanțare din planul de afaceri.6.14. Beneficiarii AFN nu pot schimba, la achiziționare, activele pentru care au primit acordul de principiu.6.15. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii Contractului de finanțare, nu sunt eligibile, cu excepția celor de la pct. 4.3 lit. l) și lit. m).6.16. Decontarea se face într-o singură tranșă pentru toate activitățile pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a acestora.6.17. În vederea implementării și monitorizării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea Monitorizare, Control și Raportare, denumită în continuare UMCR, al cărei număr de persoane, atribuții și responsabilități vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terțiar de credite al fiecărui AIMMAIPE.6.18. (1) În cazul în care beneficiarii eligibili renunță la finanțare pentru una sau mai multe activități pentru care UPSEC din cadrul AIMMAIPE a transmis solicitanților contractul de finanțare însoțit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanțare (anexă la contractul de finanțare), aceștia au obligația de a transmite la AIMMAIPE personal, prin poștă sau curier, cererea-tip de renunțare totală/parțială la finanțare, conform Anexei nr. 10 la prezenta procedură. În situația în care aplicantul admis la finanțare renunță la implementarea planului de afaceri fără a depune cerere-tip de renunțare totală/parțială, acesta nu va mai beneficia de finanțare în cadrul programelor derulate de minister în următorii 3 ani fiscali.(2) Beneficiarii vor primi AFN numai pentru activitățile și cheltuielile rămase nemodificate în urma cererii de renunțare parțială la finanțare formulate conform alin. (1).(3) Beneficiarii pot renunța la activitățile pentru care au primit notificare numai dacă, prin această modificare, punctajul obținut la completarea on-line a planului de afaceri nu se modifică.(4) Cererea-tip de renunțare totală/parțială la finanțare pentru care există acordul de principiu se completează în limba română, prin tehnoredactare și poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil.
  7. Monitorizarea și controlul beneficiarilor Programului și recuperarea AFN7.1. Monitorizarea și controlul beneficiarilor programului se va face de către UMCR din cadrul AIMMAIPE.7.2. Reprezentanții AIMMAIPE au dreptul să verifice anunțat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât și la cel al furnizorilor veridicitatea și conformitatea declarațiilor, activităților și cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul AFN trebuie să accepte și să faciliteze controlul reprezentantului AIMMAIPE asupra utilizării AFN acordate prin Program.7.3. Verificarea la fața locului vizează realitatea și stadiul de realizare a investiției, existența activelor achiziționate în evidențele contabile ale societății și îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a primit punctaj la evaluarea on-line. Pe durata efectuării controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiția și la sediul social, echipa de control trebuie să aibă acces la documentele contabile, în original, care fac obiectul finanțării. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanții AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține AFN sau au schimbat destinația acesteia, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute în contract sau în procedura de implementare a programului, UMCR va propune recuperarea totală sau parțială a ajutorului de minimis acordat, și va anunța coordonatorul programului că a fost declanșată recuperarea ajutorului de minimis, împreună cu dobânzile și penalitățile aferente.7.4. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015. Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1589/2015/al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/24.09.2015.7.5. Beneficiarii alocațiilor financiare nerambursabile au obligația de a raporta efectele participării la Program către UMCR din cadrul AIMMAIPE, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocației financiare nerambursabile, prin completarea și transmiterea prin poștă sau fax, cu confirmare de primire, a formularului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta Procedură, în conformitate cu angajamentul de raportare (anexa nr. 7). Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 iunie a anului următor expirării exercițiului financiar de referință. Formularul de raportare se va transmite letric și electronic în format editabil (word/excel). În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanțare din bugetul Ministerului derulate prin AIMMAIPE pentru o perioadă de 3 ani.7.6. Verificarea pe teren se realizează de către UMCR cel puțin o dată pe an, timp de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN.7.7. UMCR monitorizează realitatea, legalitatea și stadiul de realizare a investiției, existența activelor achiziționate în evidențele contabile ale societății și îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a primit punctaj la evaluarea on-line.7.8. Nerespectarea prevederilor actualei proceduri, inclusiv neîndeplinirea de către beneficiarii de AFN a indicatorilor pentru care s-a primit punctaj la evaluarea online, duce la recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzi și penalitățile aferente.7.9. În situația în care, pe durata derulării programului, beneficiarul ajunge în situația de faliment, dizolvare sau insolvență se va proceda la recuperarea bunurilor achiziționate prin Program.8. Prevederi referitoare la raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis8.1. Beneficiarul finanțării nerambursabile va da o declarație, anexa nr. 2 la prezenta procedură, privind ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 ale Tratatului CE, publicat în L352/24.12.2013, de care a beneficiat pe parcursul precedenților 2 ani fiscali și al anului în curs.8.2. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral la adresa www.aippimm.ro și în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare.8.3. Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.8.4. Furnizorul de ajutor de minimis, păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.8.4.1. Furnizorul de ajutor de minimis are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.8.4.2. Furnizorul de ajutor de minimis are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*8), toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național. Notă
  *8) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007
  8.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.
  8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis. AIMMAIPE, va informa în scris beneficiarul prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanțare, cu privire la cuantumul maxim al ajutorului și caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013, menționând titlul acestuia și la referința de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.8.6. AIMMAIPE va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declarației pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum și faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, nu depășește la nivelul întreprinderii unice, pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 Euro pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost.8.7. (1) Furnizorul de ajutor de minimis va realiza și menține o evidență a ajutoarelor acordate în baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de AIMMAIPE, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalității de acordare, provenienței finanțării, duratei și metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidență va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de minimis timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.(2) Pentru realizarea acestei evidențe, AIMMAIPE vor transmite către furnizorul de ajutor de stat toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.8.8. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ține o evidență specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis și a altor ajutoare de stat. Aceștia sunt obligați să arhiveze evidența specifică și să o păstreze o perioadă de 10 ani.8.9. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine furnizorului de ajutor de minimis, care va transmite Consiliului Concurenței informațiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat și a registrului ajutoarelor de stat/minimis.8.10. (1) Furnizorul sau, după caz, administratorul schemei de minimis are obligația, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele și informațiile referitoare la prezenta schemă de minimis într-un termen de maxim 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia.(2) Contractele de finanțare, actele de acordare a ajutoarelor, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligații.
  9. Confidențialitate9.1. Documentele justificative depuse de către solicitanți în cadrul Programului sunt confidențiale, membrii AIMMAIPE și UPSEC având obligația de a nu dezvălui informații menționate în acestea către terțe persoane, cu excepția instituției de credit partenere și a cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.9.2. Ministerul și AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă și mediu, incluzând internetul, informațiile referitoare la numele beneficiarului, suma și/sau scopul AFN acordate, așezarea geografică a proiectului (localitatea și județul).10. Precizări Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea eliberării AFN în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul AIMMAIPE, la dispoziția operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceștia, până cel târziu la data de 1 martie 2019. Prezenta procedură se aprobă prin Ordin de Ministru și va fi publicată în Monitorul Oficial al României.  +  Anexa nr. 1
  -PO.IP-08-

  CONȚINUT PLAN AFACERI

  Programul național multianual de microindustrializare
  2017
  SECȚIUNI:1. DATE GENERALE/CERERE DE FINANȚARE2. VIZIUNE, STRATEGIE3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ4. PREZENTAREA PROIECTULUI5. ANALIZA PIEȚEI6. PROIECȚII FINANCIARE7. JUSTIFICAREA NECESITĂȚII FINANȚĂRII1. DATE GENERALE/CERERE DE FINANȚARE ┌─────────────┐ 1. Numele firmei: └─────────────┘ ┌─────────────┐ 2. Codul unic de înregistrare: └─────────────┘ ┌─────────────┐ 3. Forma juridică de constituire: └─────────────┘ ┌─────────────┐ 4. Data înființării/Număr Registrul Comerțului: └─────────────┘ ┌─────────────┐ 5. Data începerii efective a activității: └─────────────┘ 6. Activitatea principală a societății și codul CAEN al activității principale: Codul CAEN al activității pentru care se solicită AFN: ┌─────────────┐ └─────────────┘ 7. Natura capitalului social: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Natura capitalului social (%) Privat │ ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ │ Român │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Străin │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────┐ 8. Valoarea capitalului: └─────────────┘ ┌─────────────┐ 9. Valoarea profitului din exploatare la 31.12.2016 └─────────────┘ Se va puncta conform grilei de mai jos: ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ │Societatea A obținut profit din exploatare la │ │ │31.12.2016 │ 10 puncte │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │Societatea NU a obținut profit din exploatare la │ │ │31.12.2016 │ 0 puncte │ └────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘ 10. Principalii indicatori ai activității curente: ┌─────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬──────────────────┐ │ Indicator │2015-după caz│ 2016 │2017 - Data │ │ │ │ │ultimei balanțe de│ │ │ │ │verificare │ │ │ │ │contabilă │ │ │ │ │încheiate │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────────┤ │Cifra de afaceri │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────────┤ │EBITDA=Rezultat din │ │ │ │ │exploatare+amortizare │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────────┤ │% în CA │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────────┤ │Profit brut │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────────┤ │% în CA │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────────┤ │Active totale, din care: │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────────┤ │- Active imobilizate │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────────┤ │- Active circulante │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────────┤ │Capitaluri proprii │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────────┤ │Credite bancare leasing-uri │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────────┤ │Credite asociați/firme din grup │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────────┤ │Datorii furnizori │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴──────────────────┘ (Bilanțurile contabile pe ultimii ani, precum și ultima balanța de verificare contabilă trebuiesc atașate). ┌─────────────┐ 11. Adresa, telefon/fax, e-mail: └─────────────┘ ┌─────────────┐ 12. Persoană de contact: └─────────────┘ ┌─────────────┐ 13. Conturi bancare deschise la: └─────────────┘ ┌─────────────┐ 14. Asociați, acționari principali: └─────────────┘ ┌───────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Numele și prenumele │Domiciliu/sediul societății│ Pondere în │ │ /Denumire │ │ Capital social % │ ├───────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ ├───────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ └───────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────┘ 15. Prezentarea societăților din grup: Pentru fiecare societate din grup se vor prezenta următoarele informații: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita AFN, data începerii activității, principalele activități generatoare de venituri operaționale, CA, Rezultat exploatare, Rezultat net, total active, Active imobilizate, total datorii, Datorii către bănci și societăți de leasing, situația actuală a societății (în funcțiune, activitate suspendată, în insolvență). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 16. Care au fost principalele modificări/schimbări/puncte de reper ale afacerii dvs de la înființare până în prezent (modificări ale structurii asociaților/acționarilor; modificări ale obiectului de activitate, introducerea unor servicii/produse noi, dezvoltarea afacerii prin crearea unor puncte de lucru noi/creșterea suprafeței/achiziția de active noi/identificarea de clienți noi)? ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Se descarcă se completează, semnează și se încarcă în aplicație: - Cererea tip de acord de principiu (Anexa 3), - Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 5 și 6 după caz), - Declarația de minimis (anexa 2) Se încarcă în aplicație certificatul constatator, declarațiile pe propria răspundere din partea Asociatului/Acționarului menționate la art. 5.3 alin. (1) lit. d), e) și f) din Procedură. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Categoria IMM │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Microîntreprindere [] │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Întreprindere mică [] │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Întreprindere mijlocie [] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. VIZIUNE, STRATEGIE În acest capitol de început încercați să răspundeți la următoarele întrebări: A. - Care este esența afacerii? Ce anume va genera bani și profit? - Produsul 1, 2, 3 ... - Serviciile 1, 2, 3, ... - Activitatea 1, 2, 3 ... ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Detaliați activitatea aferentă codului CAEN pe care accesați programul.│ │Factorii pe care îi considerați relevanți pentru afacerea dvs. (ex: │ │localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veți utiliza, experiența │ │anterioară a întreprinzătorului etc.). Se va preciza modul în care │ │întreprinderea îți utilizează resursele de muncă, materiale și bănești │ │pentru realizarea obiectivelor propuse. │ │ - viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se dorește a fi │ │organizația în viitor; │ │ - analiza situației curente și identificarea misiunii întreprinderii, o│ │istorie a obiectivelor, politicilor și realizărilor sale; │ │ - examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe │ │termen lung. │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ B1. - Cine vor fi clienții tăi și care este localizarea acestora (județ, regiune, țară și distanța față de locația proiectului)? ● Persoane fizice (inclusiv segment de vârstă și venituri) ● Societăți comerciale (inclusiv din ce domenii provin și mărimea acestora) ● Instituții bugetare (precizați tipul instituției) ┌────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │Clienți/│ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ │grupe de├────────┬───────┼────────┬───────┼────────┬───────┼────────┬───────┤ │clienți │ LEI │ % │ LEI │ % │ LEI │ % │ LEI │ % │ ├────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cifră de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘ B2. - Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani. Fixează-ți obiective cuantificabile! ● La ce cifră de afaceri/profit? ● La ce număr de angajați? ┌───────────────────────────────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │Obiective (Indicatori țintă) │ UM │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ ├───────────────────────────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │Cifra de afaceri, din care: │ LEI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │- Export │ LEI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │Profit │ LEI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │Număr de salariați │ Număr │ │ │ │ │ │ │ persoane │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ C. - Care sunt "punctele tari" care te determină să crezi că vei avea succes? (ex: cunoștințe tehnologice, cunoștințe de management și marketing, cunoștințe de piață, pregătire în domeniu, experiența în domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locația proiectului, capital, relații, capacitate de muncă, flexibilitate). În această secțiune faceți analiza SWOT a afacerii dumneavoatră. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Se vor detalia minim trei aspecte pentru fiecare secțiune SWOT. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ D1. - Activități necesare implementării proiectului (de ex. asigurarea spațiului productiv/comercial prin achiziție/închiriere, elaborare proiecte tehnice necesare; amenajare spațiu; achiziționarea de utilaje, echipament, mobilier; obținere avize, acorduri, autorizații necesare implementării proiectului; recrutare/selecție/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal; acțiuni de promovare a produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condițiilor tehnico-economice, sanitare etc); ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ D2. - Durata de implementare a proiectului calculată între data contractării AFN și data estimativă de începere a activității. Este perioada dintre prima luna după semnarea contractului de finanțare și luna în care se finalizează implementarea ultimei activități din proiect. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ Istoric În această secțiune încercați să răspundeți la întrebări de genul: ● Cum a apărut ideea Dvs. de afacere? ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Scurtă descriere a ideii de afacere. De la ce a pornit ideea de afacere,│ │dacă există un studiu relevant pe baza căruia s-a inițiat acest tip de │ │afacere, etc. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ● Care au fost principalele etape de dezvoltare a proiectului până în prezent?/Acțiuni întreprinse până la solicitarea creditului și a AFN(dacă este cazul). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ● Ce activități generează astăzi profitul firmei și sursele de dezvoltare? ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Afacerea/activitatea curentă. Descrieți pe scurt produsele și/sau │ │serviciile oferite. Precizați sursele de dezvoltare ale afacerii │ │(ex. proprii, credit bancar, finanțări nerambursabile, etc.) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Numărul total de angajați la momentul deschiderii aplicației electronice de înscriere: [] Întreprinderea are cel puțin 2 angajați la momentul deschiderii aplicației electronice de înscriere DA [] NU [] Întreprinderea are cel puțin 1 angajat la momentul deschiderii aplicației electronice de înscriere DA [] NU [] Se va încărca în aplicație în format pdf sau jpg extras REGES, registrul salariați din REVISAL privind înregistrarea contractelor care să cuprindă evidența tuturor angajaților și ultimul stat de plată. Se va puncta conform grilei de mai jos: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │Societatea are cel puțin 2 angajați la momentul deschiderii │ 10 puncte │ │aplicației electronice │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │Societatea are cel puțin 1 angajat la momentul deschiderii │ 5 puncte │ │aplicației electronice │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │Societatea NU are angajați la momentul deschiderii aplicației│ 0 puncte │ │electronice │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Societatea/Asociatul/Acționarul NU a mai beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul programelor naționale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani Nu a mai beneficiat [] A mai beneficiat [] Se va puncta conform grilei de mai jos: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │Societatea/Asociatul/Acționarul NU a mai beneficiat de │ 10 puncte │ │alocație financiară nerambursabilă în cadrul programelor │ │ │naționale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │Societatea/Asociatul/Acționarul A mai beneficiat de alocație │ 0 puncte │ │financiară nerambursabilă în cadrul programelor naționale │ │ │pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 3.1. Management, Resurse umane Management: ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │ Nume și prenume │ Funcția în │ Experiența în │ Studii/ │ │ și vârsta │ societate și │ domeniu │ Specializări cu │ │ │ principalele │ │ impact asupra │ │ │ responsabilități │ │ afacerii propuse │ │ │ pe scurt │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘ Atașați un Curriculum Vitae pentru fiecare persoană din conducerea executivă și orice altă persoană relevantă. Se vor atașa documente justificative care să ateste pregătirea în domeniu și experiența. Reprezentant legal [] F [] M ┌─────────────┐ Numele și prenumele reprezentantului legal/împuternicit └─────────────┘ Vârsta reprezentant legal [] Managementul unei organizații este determinant pentru evoluția acesteia. Încercați să evidențiați felul în care cunoștințele/specializările/ experiența fiecăruia dintre manageri va influența în mod pozitiv evoluția firmei. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Descrieți și explicați atribuțiile, responsabilitățile, calificările și │ │expertiza managerilor, relevante pentru derularea în condiții optime a │ │activității firmei. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Personal: Detaliere pe activități: ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Activitatea │ Număr de salariați │Pregătirea profesională │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Activitatea 1 │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Activitatea 2 │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Activitatea 3 │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ ... │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ TOTAL │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘ (Organigrama poate fi atașată, dacă e cazul) Cine este angajatul "cheie", adică persoana care prin cunoștințele pe care le deține poate influența noul mers al afacerii (dacă este cazul)? ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Descrieți responsabilități, calificări, experiența angajatului "cheie". │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cum se realizează/se va realiza monitorizarea personalului (modalități de supraveghere a personalului angajat)? ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Descrieți modalitățile de supraveghere a personalului și impactul │ │acestora în eficiența activității curente. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Care este/va fi modul de salarizare al personalului (descrieți modul de salarizare/plată, premiere, penalizare)? ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Descrieți și explicați în detaliu politica de resurse umane. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cum este asigurată securitatea muncii (metodele folosite pentru protecția muncii)? ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Descrieți detaliat dacă există un compartiment/persoană cu specializare │ │în acest domeniu sau se va apela la o firmă care să asigure acest tip de │ │serviciu. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Număr de noi locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului: ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ │ 2017* │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Locuri de muncă nou create: │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ * Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată la momentul depunerii documentației de decont. Se va calcula automat de către aplicație conform grilei de mai jos: ┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐ │ locuri de muncă create ≥ 4 │ 20 puncte │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ locuri de muncă create ≥ 3 │ 15 puncte │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ locuri de muncă create = 2 │ 10 puncte │ └─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘ Numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create din rândul absolvenților începând cu anul 2012/persoanelor defavorizate/șomerilor; ┌───────┐ │ │ └───────┘ Se va puncta conform grilei de mai jos: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ │Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele noi create│ │ │în 2017 pentru 1 absolvent începând cu anul 2012/șomer/persoană │ │ │defavorizată │ 5 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele noi │ │ │create în 2017 pentru 2 absolvenți începând cu anul 2012/șomeri/ │ │ │persoană defavorizată │ 10 │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘ Dovada locului de muncă ocupat de absolvent începând cu anul 2012/șomer/ persoană defavorizată se va prezenta la momentul depunerii documentației de decont. 3.2. Activitatea curentă 3.2.1. Produsele actuale Descrieți tipul de produse, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de prețuri: ┌──────────────────┬───────────┬────┬─────────┬──────────────────────────────┐ │ Produs │Cantitatea │ UM │ Valoare │ Pondere în vânzările totale │ │ │vândută la │ │ - RON │ │ │ │ultima │ │ │ │ │ │raportare │ │ │ │ │ │financiară │ │ │ │ ├──────────────────┼───────────┼────┼─────────┼──────────────────────────────┤ │ Produsul 1 │ │ │ │ │ ├──────────────────┼───────────┼────┼─────────┼──────────────────────────────┤ │ Produsul 2 │ │ │ │ │ ├──────────────────┼───────────┼────┼─────────┼──────────────────────────────┤ │ Produsul 3 │ │ │ │ │ └──────────────────┴───────────┴────┴─────────┴──────────────────────────────┘ 3.2.2. Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale și servicii ┌──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐ │ │Cantitatea │Valoarea anuală│ Frecvența │ │ │anuală și % în│a achizițiilor │aprovizionării│ │ │total necesar │ (LEI) │și Termene de │ │ │aprovizionare │ │ plată │ │ │materie primă │ │ │ ├──────────────┬───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │Materie ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │primă/serviciu├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │Materie ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │primă/serviciu├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │Materie ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │primă/serviciu├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘ 3.2.3. Descrierea procesului tehnologic actual Prezentați sumar fluxul tehnologic actual și principalele utilaje și echipamente utilizate în procesul tehnologic (se vor prezenta principalele activități necesare de la aprovizionarea cu materie primă până la vânzarea produselor și echipamentele/utilajele aferente, inclusiv gradul de automatizare al acestora, capacitatea de producție și gradul de încărcare existent). Evidențiați principalele probleme existente în fluxul tehnologic: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 3.2.4. Echipamente existente Date tehnice cu privire la principalele mașini, utilaje și mijloace de transport (mijloacele fixe) utilizate pentru realizarea cifrei de afaceri: ┌────────────┬──────────────────────────────┬──────────┬────────────┬────────┐ │ Mijloc fix │Caracteristici tehnice (grad │An │Proprietate/│Valoare │ │ │de automatizare/specializare, │fabricație│Închiriat │de piață│ │ │capacitate maximă de │ │pe ** ani │estimată│ │ │producție, grad de utilizare/ │ │ │ │ │ │încărcare existent │ │ │ │ ├────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────────────────────┴──────────┴────────────┴────────┘ 3.2.5. Imobile existente ┌──────┬──────────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────────┐ │ Tip │Destinație│An punere │ Proprietate │Închiriate/luate în│ │imobil│ │în funcțiune,│ │ folosință cu titlu│ │ │ │stare fizică,│ │ gratuit(comodat) │ │ │ │ultima ├─────────┬───────┼───────┬───────────┤ │ │ │modernizare/ │Valoare │Ipoteci│Valoare│Perioadă de│ │ │ │reparație │contabilă│ │chirie │închiriere/│ │ │ │capitală, │ │ │ │folosință │ │ │ │suprafață │ │ │ │gratuită │ │ │ │utilă totală,│ │ │ │ │ │ │ │suprafață │ │ │ │ │ │ │ │ocupată │ │ │ │ │ ├──────┼──────────┼─────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴──────────┴─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────────┘4. PREZENTAREA PROIECTULUI 4.1. Descrierea proiectului de investiții Precizați în ce constă proiectul (înființarea unei capacități de producție; dezvoltarea portofoliului de produse; modernizarea/ retehnologizarea) și care sunt principalele activități necesare pentru realizarea acestuia (ex: achiziție/modernizare/amenajare spațiu, asigurare utilități și achiziție echipamente specifice activității). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Detaliați investițiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului și │ │activitățile firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea. │ │Detaliați activitățile și subactivitățile prin care se va realiza proiectul │ │de investiții, menționând etapele de derulare a acestuia. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 4.2. Locație proiect și modul de asigurare cu utilități ┌──────────────────────────────┐ Adresa la care va fi implementat proiectul:└──────────────────────────────┘ Acces la drumurile naționale/județene și mijloacele de transport: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Dați detalii legate de locația implemetării proiectului, în contextul │ │amplasării acesteia în apropierea drumurilor naționale/județene și a │ │accesului la mijloacele de transport. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Descriere locație din punct de vedere al vadului comercial: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Dați detalii legate de amplasarea locației unde se va derula proiectul, din │ │perspectiva vadului comercial. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Asigurarea utilităților necesare (branșamentelor existente, branșamente necesare și estimarea costurilor aferente): ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Estimați costurile lunare pentru fiecare tip de utilitate necesare │ │desfășurării activității în locația implementării proiectului. │ │Detaliați cum se vor asigura utilitățile în cazul în care acestea nu există.│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spațiu închiriat precizați principalii parametrii ai contractului de închiriere (proprietar, suprafață închiriată, perioadă de închiriere, valoare chirie, etc). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Detaliați termenii contractuali ai închirierii spațiului prin prisma │ │următorilor parametri: proprietar, suprafață închiriată, perioadă de │ │închiriere, valoare chirie etc. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 4.3. Dimensionare valoare de investiție ┌──────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────────┐ │Element de│Furnizor │ Număr │Valoarea │Valoare │Document de │Codul de │ │investiție│potențial │ Bucăți │totală │eligibilă│fundamentare│clasificare │ │ │ │ │fără TVA │ │valoare │și durata de│ │ │ │ │- lei │ │ │amortizare │ │ │ │ │ │ │ │(ani) │ ├──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ ├──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ ├──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ ├──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────────┘ Notă: La dimensionarea valorii proiectului de investiții se vor considera numai cheltuielile eligibile Notă: Se pot atașa oferte ale elementelor de investiții care se doresc a fi achiziționate în cadrul proiectului. 4.4. Plan de finanțare a proiectului a) Structura de finanțare a proiectului de investiții: ┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ │Sursa de finanțare │ Fără TVA │ │ ├───────────────────────┬────────────────────────┤ │ │ RON │ % │ ├───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤ │AFN │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤ │Alte surse (aport propriu) │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤ │TOTAL valoare de investiție│ │ 100% │ └───────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘ Se va puncta conform grilei de mai jos: ┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ │Valoarea procentului aferent aportului propriu este: │ │ │≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului │ 20 puncte │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │Valoarea procentului aferent aportului propriu este: │ │ │≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului │ 15 puncte │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │Valoarea procentului aferent aportului propriu este: │ │ │≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului │ 10 puncte │ └────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ Ponderea investițiilor în mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 și 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) 2.3.6. din H.G. nr. 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate și software-uri necesare desfășurării activității reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri DA [] NU [] Ponderea investițiilor în mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 și 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) 2.3.6. din H.G. nr. 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate și software-uri necesare desfășurării activității reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri DA [] NU [] Ponderea investițiilor în mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 și 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) 2.3.6. din H.G. nr. 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate și software-uri necesare desfășurării activității reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri DA [] NU [] Se va puncta conform grilei de mai jos: ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐ │Ponderea investițiilor în mijloace fixe prevăzute la │ │ │pct 2.1 și 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) │ │ │2.3.6. din H.G. nr. 2139/2004 sau obiecte de inventar │ │ │asimilate grupelor menționate și software-uri necesare │ │ │desfășurării activității reprezintă mai mult de 60% din │ │ │valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de │ │ │afaceri │ 15 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │Ponderea investițiilor în mijloace fixe prevăzute la │ │ │pct 2.1 și 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) │ │ │2.3.6. din H.G. nr. 2139/2004 sau obiecte de inventar │ │ │asimilate grupelor menționate și software-uri necesare │ │ │desfășurării activității reprezintă mai mult de 50% din │ │ │valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de │ │ │afaceri │ 10 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │Ponderea investițiilor în mijloace fixe prevăzute la │ │ │pct 2.1 și 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) │ │ │2.3.6. din H.G. nr. 2139/2004 sau obiecte de inventar │ │ │asimilate grupelor menționate și software-uri necesare │ │ │desfășurării activității reprezintă mai mult de 40% din │ │ │valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de │ │ │afaceri │ 0 │ └───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘ Explicați cum conduce Implementarea Planului de afaceri la creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne și/sau a soluțiilor informatice în procesul de producție/prestare servicii și care este potențial inovativ și/sau creativ al Planul de afaceri. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Asociatul/Acționarul are/a mai avut altă societate Are/a mai avut altă societate [] NU are/a mai avut altă societate [] Se va puncta conform grilei de mai jos: ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐ │Asociatul/Acționarul NU a mai avut/NU are calitatea de │ │ │asociat/acționar în alta societate înființată în baza │ │Legii nr. 31/1990 cu completările și modificările │ │ │ulterioare sau în baza Ordonanței de Urgență nr. 6/2011 │ │ │pentru stimularea înființării și dezvoltării │ │ │microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți │ │ │în afaceri cu modificările și completările ulterioare │ 5 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │Asociatul/Acționarul A mai avut/ARE calitatea de asociat/ │ │ │acționar în alta societate înființată în baza │ │Legii nr. 31/1990 cu completările și modificările │ │ │ulterioare sau în baza Ordonanței de Urgență nr. 6/2011 │ │ │pentru stimularea înființării și dezvoltării │ │ │microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți │ │ │în afaceri cu modificările și completările ulterioare │ 0 │ └───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘5. ANALIZA PIEȚEI 5.1. Piața actuală 5.1.1. Principalii clienți actuali Prezentați tipul clienților dumneavoastră (individuali, comercianți, cu ridicata, cu amănuntul, societăți comerciale, agricultori etc) - dacă este cazul: ┌─────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────┐ │ │Vânzări pe (principalii)│ (Grupe de) produse/servicii, LEI │Total│ │ │ clienți ├────────┬────────┬────────┬────────┼───┬─┤ │ │ LEI │Produsul│Produsul│Produsul│Produsul│LEI│%│ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ │ ├─────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───┼─┤ │Clienți │1 │ │ │ │ │ │ │ │interni ├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───┼─┤ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───┼─┤ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───┼─┤ │ │Total piața internă │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───┼─┤ │Clienți │1 │ │ │ │ │ │ │ │externi ├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───┼─┤ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───┼─┤ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───┼─┤ │ │Total export │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┴────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───┼─┤ │Total intern + export │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───┴─┘ Volumul vânzărilor actual pe grupe de produse (cantitativ și nu valoric) ┌──────────────────┬────┬─────────────────┬─────────────────┬───────┐ │ Grupa de │ UM │ Cantitate către │ Cantitate către │ Total │ │ produse/servicii │ │ clienți interni │ clienți externi │ │ ├──────────────────┼────┼─────────────────┼─────────────────┼───────┤ │ Produs 1 │ │ │ │ │ ├──────────────────┼────┼─────────────────┼─────────────────┼───────┤ │ Produs 2 │ │ │ │ │ ├──────────────────┼────┼─────────────────┼─────────────────┼───────┤ │ Produs 3 │ │ │ │ │ ├──────────────────┼────┼─────────────────┼─────────────────┼───────┤ │ ... │ │ │ │ │ └──────────────────┴────┴─────────────────┴─────────────────┴───────┘ Care este segmentul de piață actual din punct de vedere al locației clienților, pe grupele de clienți menționate mai sus? Precizați distanțele medii (de la punctul de lucru până la clienți) pe principalele grupe de clienți. Care sunt principalele bariere în creșterea numărului de clienți/creșterea vânzărilor către clienți existenți? ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5.1.2. Poziția produselor/serviciilor societății pe piață comparativ cu cele ale concurenței Descrieți principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră în raport cu cele oferite de concurență). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5.2. Piața și promovarea noului produs/serviciu 5.2.1. Produsul nou Descrierea exactă a produsului/serviciilor: - în cazul produselor finite prezentați pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanțe, utilități, a căror nevoi răspund, etc. - în cazul serviciilor, descrieți trăsăturile caracteristice ale acestora, în așa fel încât să se înțeleagă la ce servesc serviciile prestate de dvs. - în cazul comerțului, precizați grupele de produse ce le veți vinde și aria de valorificare, dacă vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata și dacă veți furniza servicii specifice (post vânzare, transport, garanție, reparații etc); ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5.2.2. Segmentul de piață Definiți piața dumneavoastră (prezentați caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastră de piață, căror nevoi se adresează: de ex. alimentație, vestimentație, electro-casnice, birotică, turism etc.). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Localizarea pieței dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieței - locală, regională, națională, internațională etc. - cu detalii, dacă sunteți în posesia lor) și mărimea acesteia (nr. de clienți potențiali, mărime d.p.v.d. fizic și valoric). Care este distanța până la principalii clienți și care este modalitatea de distribuție a produselor/serviciilor? ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de sezon, evoluția în ultimii ani și cea previzibilă) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Riscuri majore identificate: 5.2.3.1. riscuri de piață 5.2.3.2. riscuri financiare 5.2.3.3. riscuri legislative ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Prezentați modalitățile de minimizare a primelor trei riscuri majore ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Descrieți ce strategie de marketing ați gândit să aplicați, cum ați identificat clienții potențiali, cum veți extinde piața sau identifica noi piețe, etc.) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5.2.5. Concurenți potențiali Prezentați concurenții pe grupe de produse/servicii și caracteristicile pe care le cunoașteți ale acestora (mărimea cantitativ-valoric, număr personal, caracteristicile produsului/serviciului lor, reputația, modalități de valorificare, mărimea segmentului lor de piață etc): ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Grupă produse/servicii │Denumirea firmei/firmelor│ Ponderea pe piață │ │ oferite pieței │ și localitatea │ (%) │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Produs 1 ├─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Produs 2 ├─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Produs 3 ├─────────────────────────┼────────────────────────┤ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘ 5.2.6. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite Prezentați și argumentați principalele avantaje ale noilor produse/servicii în raport cu concurența (de ex. preț, calitate, caracteristici noi, servicii post-vânzare): ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5.2.7. Reacția concurenței Menționați cum credeți că vor reacționa concurenții dvs. la apariția pe piață a produselor/serviciilor aferente proiectului ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5.2.8. Desfacerea produselor ┌──────────────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────┐ │Produse/grupe │Pondere în cifra│ Forme de desfacere (%) │ │de produse │ de afaceri (%) │ │ ├──────────────┼────────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘ (La forme de desfacere precizați care sunt modalitățile dumneavoastră de vânzare a produselor/serviciilor dumneavoastră: cu ridicata, cu amănuntul, prin magazine proprii, rețea de magazine lege specializate, la domiciliul clientului, dacă veți angaja vânzători sau veți folosi comercianți independenți, dacă veți face export, etc.). 5.3. Strategia de comercializare 5.3.1. Politica produsului Descrieți modul de prezentare a produsului/serviciului, forme de prezentare din punct de vedere al greutății/dimensiunilor, ambalaje, tip de garanții și servicii prestate, dacă aveți un singur produs/serviciu sau mai multe tipuri de produse/servicii etc: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5.3.2. Politica de prețuri Precizați modul în care se va stabili prețul produsului/serviciului, dacă și când veți oferi reduceri de prețuri, cum vă situați față de concurenți, explicați de ce: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă: Pentru fiecare grupă de produse/servicii se va prezenta un tabel cu nivelul prețurilor practicate de societate în raport cu nivelul prețurilor principalilor concurenți. Prețurile trebuie să fie comparabile (atât prețurile societății, cât și ale concurenței, vor fi prezentate la raft/la poarta fabricii/la distribuitor/etc - funcție de tipul clienților). 5.3.3. Politica de distribuție Menționați care sunt canalele dumneavoastră de distribuție - vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin agenți, la comandă, etc. Se va prezenta structura pe tipuri de canale de distribuție și se vor cuantifica costurile aferente: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5.3.4. Modalități de vânzare Precizați care sunt modalitățile dumneavoastră de vânzare a produselor/serviciilor: cu ridicata, cu amănuntul, prin magazine proprii, rețea de magazine specializate, la domiciliul clientului, dacă veți angaja vânzători sau veți folosi comercianți independenți, dacă veți face export etc): Se vor prezenta detaliat elementele de logistică și desfacere necesare pentru atingerea vânzărilor previzionate (forța de vânzare, mijloace de transport necesare și modul de asigurare al acestora, spații de depozitare necesare și modul de asigurare a acestora, etc) precum și cuantificarea cheltuielilor aferente. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5.3.5. Activități de promovare a vânzărilor Prezentați metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate, lansare oficială, pliante, broșuri, plata în rate): Descrieți care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/ serviciilor, estimați costurile anuale de promovare și prezentați ipotezele care au stat la baza estimărilor. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘6. PROIECȚII FINANCIARE Proiecțiile financiare se vor completa electronic. 6.1. Proiecția fluxului de numerar Aplicația va permite încărcarea documentului completat în format pdf. ┌─────────────┐ │ CASH-FLOW │ └─────────────┘ ┌────┬──────────────────────────┐ │Nr. │ Explicații/lună ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │crt.│ │L8/ │L9/ │L10/│L11/│L12/│AN │AN │AN │AN │ │ │ │2017│2017│2017│2017│2017│2017│2018│2019│2020│ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ I │Sold inițial disponibil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(casă și bancă) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ A │Intrări de lichidități │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(1+2+3+4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 1 │din vânzări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 2 │din credite primite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 3 │alte intrări de numerar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(aport propriu, etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 4. │Alocație Financiară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nerambursabilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │Total disponibil (I+A) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ B │Utilizări numerar din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │exploatare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 1 │Cheltuieli cu materii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │prime și materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │consumabile aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │activității desfășurate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 2 │Salarii (inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cheltuielile aferente) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 3 │Chirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 4 │Utilități │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 5 │Costuri funcționare birou │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 6 │Cheltuieli de marketing │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 7 │Asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 8 │Reparații/Întreținere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 9 │Servicii cu terții │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 10 │Impozite, taxe și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vărsăminte asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 11 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ C │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │investiții (Valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │totală a proiectului) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ D │Credite (1+2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 1 │Creditul solicitat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursări rate de credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │scadente dobânzi și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 2 │Alte credite (inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │leasing) rambursări rate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de credit scadente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dobânzi și comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ E │Plăți/încasări pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │impozite și taxe (1-2+3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 1 │Plăți TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 2 │Rambursări TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 3 │Impozit pe profit/cifră │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de afaceri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ F │Dividende │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ G │Total utilizări numerar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(B+C+D+E+F) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ H │Flux net de lichidități │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(A-G) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ II │Sold final disponibil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(I+H) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 6.2. Proiecția bilanțului simplificat Pe baza Proiecției contului de profit și pierdere, a proiecției necesarului de fond de rulment și a graficelor de rambursare se va întocmi bilanțul previzionat conform tabelului de mai jos și se va încărca în aplicație în format pdf: ┌────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────┬───────────┐ │ Denumirea elementului │Nr.│Actual │ Proiecții │ │ │rd.│ │ │ │ ├───┼───┬───┼───┬───┬───┤ │ │ │N-1│ N │N+1│N+2│N+3│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ A │ B │ │ │ │ │ │ ├──┬─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 +│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │206 + 2071 + 4094 + 208 - 280 - 290) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211 + 212 + 213 + │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │214 + 215 + 216 + 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + │ │ │ │ │ │ │ │ │235 + 4093 - 281 - 291 - 2931 - 2935) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │(ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* - 296*) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+ 03) │ 4 │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │I. STOCURI ct. 301 + 302 + 303 + 321 + 322 +/- │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │308 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + 332 + 341 + │ │ │ │ │ │ │ │ │345 + 346 + 347 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 358 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 4091 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 │ │ │ │ │ │ │ │ │- 398 - din ct. 4428 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │după o perioadă mai mare de un an trebuie │ │ │ │ │ │ │ │ │prezentate separat pentru fiecare element) │ │ │ │ │ │ │ │ │(ct.267*296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + │ │ │ │ │ │ │ │ │4282 + 431** + 437** + 4382+441** + 4424 + din │ │ │ │ │ │ │ │ │ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + │ │ │ │ │ │ │ │ │451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4662 + │ │ │ │ │ │ │ │ │473** - 491 - 495 - 496 + 5187) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT din (ct.501 + 505│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │+ 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 591 - │ │ │ │ │ │ │ │ │595 - 596 - 598) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │(din ct.508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + │ │ │ │ │ │ │ │ │542) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+ 08) │ 9 │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │C.│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)(rd.11+12) │10 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an │11 │ │ │ │ │ │ │ │(din ct. 471*) 11 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an │12 │ │ │ │ │ │ │ │(din ct. 471* │ │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O │13 │ │ │ │ │ │ │ │PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + │ │ │ │ │ │ │ │ │167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + │ │ │ │ │ │ │ │ │408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + │ │ │ │ │ │ │ │ │431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + │ │ │ │ │ │ │ │ │4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + │ │ │ │ │ │ │ │ │451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + │ │ │ │ │ │ │ │ │462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) │ │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE │14 │ │ │ │ │ │ │ │(rd. 09 + 11-13-20-23-26 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │15 │ │ │ │ │ │ │ │(rd. 04 + 12+14) │ │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O │16 │ │ │ │ │ │ │ │PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN │ │ │ │ │ │ │ │ │(ct.161 + 162 + 166 + 167 + 168169 + 269 + 401 + │ │ │ │ │ │ │ │ │403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + │ │ │ │ │ │ │ │ │426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + │ │ │ │ │ │ │ │ │441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + │ │ │ │ │ │ │ │ │447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + │ │ │ │ │ │ │ │ │4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 519 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │H.│PROVIZIOANE (ct. 151) │17 │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │I.│VENITURI ÎN AVANS (rd. 19+22+25+28), din care: │18 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) │19 │ │ │ │ │ │ │ │(rd.20+21) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an │20 │ │ │ │ │ │ │ │(din ct. 475* │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an │21 │ │ │ │ │ │ │ │(din ct. 475*) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - │22 │ │ │ │ │ │ │ │total (rd. 23+24) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an │23 │ │ │ │ │ │ │ │(ct. 472*) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an │24 │ │ │ │ │ │ │ │(ct. 472*) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │3. Venituri în avans aferente activelor primite │25 │ │ │ │ │ │ │ │prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an │26 │ │ │ │ │ │ │ │(din ct. 478*) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an │27 │ │ │ │ │ │ │ │(din ct. 478*) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │Fondul comercial negativ (ct. 2075) │28 │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │J.│CAPITAL ȘI REZERVE │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34), din care: │29 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │1. capital subscris vărsat (ct. 1012) │30 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │2. capital subscris nevărsat (ct. 1011) │31 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │3. patrimoniul regiei (ct. 1015) │32 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │4. Patrimoniul institutelor naționale de │33 │ │ │ │ │ │ │ │cercetare-dezvoltare (ct. 1018) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)│34 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │35 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) │36 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │IV. REZERVE (ct. 106) │37 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │Acțiuni proprii (ct. 109) │38 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri │39 │ │ │ │ │ │ │ │proprii (ct. 141) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │Pierderi legate de instrumentele de capitaluri │40 │ │ │ │ │ │ │ │proprii (ct. 149) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┬───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)│ SOLD C │41 │ │ │ │ │ │ │ │(ct. 117) ├───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ SOLD D │42 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA │ SOLD C │43 │ │ │ │ │ │ │ │EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121) ├───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ SOLD D │44 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┴───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │Repartizarea profitului (ct. 129) │45 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22 + 26 + 27 + │46 │ │ │ │ │ │ │ │28 - 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │Patrimoniul public (ct. 1016) │47 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │Patrimoniul privat (ct. 1017) │48 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) │49 │ │ │ │ │ │ │ │(rd.04+09+10-13-16-17-18) │ │ │ │ │ │ │ └──┴─────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ * Conturi de repartizat după natura elementelor respective. ** Solduri debitoare ale conturilor respective. *** Solduri creditoare ale conturilor respective.7. JUSTIFICAREA NECESITĂȚII FINANȚĂRII PROIECTULUI Beneficiile aduse de finanțare și modul în care finanțarea va încerca să soluționeze problemele beneficiarului; ce aduce finanțarea în plus față de situația deja existentă; de ce este necesară finanțarea. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │ GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI │ Punctaj │ │ Programul național multianual de microindustrializare │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Resurse umane existente │ 10 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Societatea are cel puțin 2 angajați la momentul deschiderii │ 10 │ │aplicației electronice │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Societatea are cel puțin 1 angajat la momentul deschiderii │ 5 │ │aplicației electronice │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Societatea NU are angajați la momentul deschiderii │ 0 │ │aplicației electronice │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Finanțare anterioară │ 10 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Societatea/Asociatul/Acționarul NU a mai beneficiat de │ 10 │ │alocație financiară nerambursabilă în cadrul programelor │ │ │naționale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Societatea/Asociatul/Acționarul A mai beneficiat de alocație│ 0 │ │financiară nerambursabilă în cadrul programelor naționale │ │ │pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Număr de noi locuri de muncă create la momentul decontului │ 30 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │locuri de muncă create: ≥ 4 │ 20 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │locuri de muncă create: ≥ 3 │ 15 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │locuri de muncă create: ≥ 2 │ 10 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele noi│ 5 │ │create în 2017 pentru 1 absolvent începând cu anul 2012/ │ │ │șomer/persoană defavorizată │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele │ 10 │ │noi create în 2017 pentru 2 absolvenți începând cu anul │ │ │2012/șomeri/persoană defavorizată │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Valoarea proiectului de investiții │ 20 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Valoarea procentului aferent aportului propriu este: ≥ 25% │ │ │din valoarea eligibilă a proiectului │ 20 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Valoarea procentului aferent aportului propriu este: ≥ 20% │ │ │din valoarea eligibilă a proiectului │ 15 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Valoarea procentului aferent aportului propriu este: ≥ 15% │ │ │din valoarea eligibilă a proiectului │ 10 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Ponderea investițiilor în echipamentele prevăzute la pct 2.1│ │ │și 2.2, 2.3.6. din H.G. nr. 2139/2004 și software-uri │ │ │necesare desfășurării activității sau obiecte de inventar │ │ │asimilate grupelor menționate │ 15 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Ponderea investițiilor în mijloace fixe prevăzute la pct 2.1│ │ │și 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. │ │ │din H.G. nr. 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate │ │ │grupelor menționate și software-uri necesare desfășurării │ │ │activității reprezintă mai mult de 60% din valoarea │ │ │cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri │ 15 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Ponderea investițiilor în mijloace fixe prevăzute la pct 2.1│ │ │și 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. │ │ │din H.G. nr. 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate │ │ │grupelor menționate și software-uri necesare desfășurării │ │ │activității reprezintă mai mult de 50% din valoarea │ │ │cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri │ 10 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Ponderea investițiilor în mijloace fixe prevăzute la pct 2.1│ │ │și 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. │ │ │din H.G. nr. 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate │ │ │grupelor menționate și software-uri necesare desfășurării │ │ │activității reprezintă mai puțin de 40% din valoarea │ │ │cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri │ 0 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Profit din exploatare la 31.12.2016 │ 10 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Societatea A obținut profit din exploatare la 31.12.2016 │ 10 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Societatea NU a obținut profit din exploatare la 31.12.2016 │ 0 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Asociatul/Acționarul nu a mai avut/nu are calitatea de │ │ │asociat/acționar în altă societate înființată în baza │ │Legii nr. 31/1990 cu completările și modificările ulterioare│ 5 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Asociatul/Acționarul NU a mai avut/NU are calitatea de │ │ │asociat/acționar în alta societate înființată în baza │ │Legii nr. 31/1990 cu completările și modificările ulterioare│ │ │sau în baza Ordonanței de Urgență nr. 6/2011 pentru │ │ │stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor │ │ │de către întreprinzătorii debutanți în afaceri cu │ │ │modificările și completările ulterioare │ 5 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │Asociatul/Acționarul A mai avut/ARE calitatea de │ │ │asociat/acționar în alta societate înființată în baza │ │Legii nr. 31/1990 cu completările și modificările ulterioare│ │ │sau în baza Ordonanței de Urgență nr. 6/2011 pentru │ │ │stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor │ │ │de către întreprinzătorii debutanți în afaceri cu │ │ │modificările și completările ulterioare │ 0 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ TOTAL │ 100 │ └────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
   +  Anexa nr. 2
  Declarație pe propria răspundere
  Subsemnatul/Subsemnata .........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ..........., nr..........., eliberat de .......... la data de .........., cu domiciliul în localitatea ..........., str.................. nr.... bl..., sc...., ap...., sectorul/județul .........., în calitate de reprezentant legal al .........., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete. Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.A. Declar pe propria răspundere că activitățile pentru care solicit finanțarea prin prezentul program nu fac obiectul altui ajutor de stat. Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani*1): Notă
  *1) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs și 2 ani anteriori solicitării cererii de finanțare.
  [] nu am beneficiat de ajutor de stat și de ajutoare de minimis; [] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat și de ajutoare de minimis: ┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────┐ │Nr. │Anul │Forma │Furnizorul│Actul │Cuantumul │ │Crt.│acordării │ajutorului│ajutorului│normativ │ajutorului│ │ │ajutorului│de stat │de stat │în baza │acordat │ │ │de stat │ │ │căruia a │ │ │ │ │ │ │beneficiat │ │ │ │ │ │ │de finanțare│ │ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┼──────────┤ │ TOTAL │ │ └──────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 ale Tratatului CE publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene L 352/2013.
  B. Declar pe propria răspundere că: ● întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare,insolvență sau administrare specială. ● întreprinderea nu are activitățile suspendate sau alte situații similare reglementate de lege. ● întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale*2). Notă
  *2) Ajutor ilegal înseamnă un ajutor de stat nou, pus în aplicare cu încălcarea condițiilor prevăzute la art. 93 alin. (3) din tratat; în conformitate cu art. 93 alin. (3) din Tratat, orice planuri de acordare a unui nou ajutor trebuie notificate Comisiei și puse în aplicare numai după autorizarea lor de către Comisie; întrucât, pentru a asigura respectarea art. 93 din tratat, în special a obligației de notificare și a clauzei suspensive prevăzute la art. 93 alin. (3), Comisia trebuie să examineze toate cazurile de ajutor ilegal.
  ● împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.
  C. Declar pe propria răspundere că: [] Societatea deține un site pentru prezentarea activității și a produselor sau serviciilor promovate; [] Societatea NU deține un site pentru prezentarea activității și a produselor sau serviciilor promovateD. Declar pe propria răspundere că societatea aplicantă a beneficiat/nu a beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul programelor naționale și are/nu are asociați sau acționari care dețin sau au deținut calitatea de asociați/acționari ai altor societăți comerciale care au beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul programelor naționale.F. Declar pe propria răspundere că am transmis formular de raportare tehnică pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN [] DA, am transmis - se completează doar de către aplicanții care au beneficiat în anii anteriori de finanțare. Semnătura autorizată*3) Notă
  *3) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal societatea.
  Numele .......... Semnătura .......... Data semnării ..........
   +  Anexa nr. 3
  -PO.IP-08-

  CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANȚARE
  (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
  Subsemnatul/a/Subscrisa: Denumirea societății comerciale SC ..........-D Adresa ......................................... Telefon .........., Fax .........., E-mail .......... Data înregistrării societății comerciale .......... Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului .......... Codul fiscal .......... Codul unic de înregistrare .......... Cont .........., deschis la banca .........., solicit acordarea AFN .......... lei .........., reprezentând .......... % (maximum 90%) din valoarea totală a proiectului .......... lei, din care aport propriu .......... lei, reprezentând .......... %. Cod CAEN aferent activității principale ................... Cod CAEN aferent proiectului ....................... Locația implementării proiectului (adresă, telefon, fax): .......... Persoana de contact: .........., telefon .......... Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic Numele ..................... Funcția .................... Semnătura .................. Data semnării .......... NOTĂ! Reprezentanții AIMMAIPE pot discuta cu solicitanții toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora. În cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de acord de principiu pentru finanțare care sunt completate în mod corect, orice modificare a conținutului acesteia față de varianta publicată pe site, anexă la ghidul solicitantului, atrăgând după sine respingerea de la finanțare. Declar pe propria răspundere că activitățile pentru care solicit finanțarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finanțare de minimis în anul bugetar în curs și că voi raporta anual, pe o perioadă de 3 ani, către UMCR din cadrul AIMMAIPE efectele participării la Program, conform prevederilor din procedura de implementare a programului. Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Semnătura autorizată Numele ............. Semnătura .......... Data semnării ..........
   +  Anexa nr. 4
  -PO.IP-08-

  Lista Agențiilor pentru IMM, Atragere de
  investiții și Promovare a Exportului
  (AIMMAIPE)
  ┌────┬────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────┐ │Nr. │ AIMMAIPE │ ADRESA │ TELEFON/FAX/E-MAIL │ │crt.│ (Județe │ │ │ │ │ arondate) │ │ │ ├────┼────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 1. │BRAȘOV │Str. Turnului nr. 5 │0268-548.018 tel. │ │ │Brașov │Clădirea AJOFM, Et.1, │0268-548.017 fax │ │ │Covasna │Brașov, C.P. 500152 │www.aippimm.ro, │ │ │Sibiu │ │oficiubrasov@imm.gov.ro │ ├────┼────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 2. │CLUJ-NAPOCA │Str. Horea nr. 3, et.3, │0264-487.224 tel. │ │ │Bihor │Cluj-Napoca, C.P.400174 │0264-487.244 fax │ │ │Bistrița Năsăud │ │www.aippimm.ro; │ │ │Cluj │ │oficiucluj@imm.gov.ro │ │ │Maramureș │ │ │ │ │Satu Mare │ │ │ │ │Sălaj │ │ │ ├────┼────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 3. │CONSTANȚA │Bd. Tomis nr. 79-81, et.3,│0241-661.253 tel. │ │ │Brăila │Constanța, C.P.900669 │0241-661.254 fax │ │ │Buzău │ │www.aippimm.ro │ │ │Constanța │ │oficiuconstanta@imm.gov.ro │ │ │Galați │ │ │ │ │Tulcea │ │ │ │ │Vrancea │ │ │ ├────┼────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 4. │CRAIOVA │Str. Ștefan cel Mare │0251-510.785 tel./fax │ │ │Dolj │nr. 12, et. 3, Craiova, │www.aippimm.ro │ │ │Gorj │C.P. 200130 │oficiucraiova@imm.gov.ro │ │ │Mehedinți │ │ │ │ │Olt │ │ │ │ │Vâlcea │ │ │ ├────┼────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 5. │IAȘI │Str. Doamna Elena nr. 61A,│0232-261.101 tel./fax │ │ │Bacău │et.2, Iași, C.P.700398 │0232-240.213 tel. │ │ │Botoșani │ │www.aippimm.ro │ │ │Iași │ │oficiuiasi@imm.gov.ro │ │ │Neamț │ │ │ │ │Suceava │ │ │ │ │Vaslui │ │ │ ├────┼────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 6. │PLOIEȘTI │Ploiești,Str. Trei Ierarhi│0244-522.085 tel. │ │ │Argeș │Nr. 9-11, județ Prahova │0244-544.054 fax │ │ │București │ │www.aippimm.ro │ │ │Călărași │ │oficiuploiesti@imm.gov.ro │ │ │Dâmbovița │ │ │ │ │Giurgiu │ │ │ │ │Ialomița │ │ │ │ │Ilfov │ │ │ │ │Prahova │ │ │ │ │Teleorman │ │ │ ├────┼────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 7. │TÂRGU MUREȘ │Strada Cuza Vodă nr. 22, │0265-311.660 tel. │ │ │Alba │Târgu Mureș, C.P.540027 │0265-260.818 fax │ │ │Harghita │ │www.aippimm.ro │ │ │Mureș │ │oficiutargumures@imm.gov.ro│ ├────┼────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 8. │TIMIȘOARA │Bd. Eroilor de la Tisa │0256-292.739 tel. │ │ │Arad │nr. 22, Timișoara, │0256-292.767 fax │ │ │Caraș-Severin │C.P. 300575 │www.aippimm.ro │ │ │Hunedoara │ │oficiutimisoara@imm.gov.ro │ │ │Timiș │ │ │ └────┴────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────┘
   +  Anexa nr. 5 -PO.IP-08- DECLARAȚIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlociiI. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii .......... Adresa sediului social ............ Cod unic de înregistrare .......... Numele și funcția ........./(Președintele Consiliului de Administrație, Director General sau echivalent)......II. Tipul întreprinderii Indicați, după caz, tipul întreprinderii: [] Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situația economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declarația, fără anexa nr. 6 - la procedură. [] Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație. [] Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație.III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1) Notă
  *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Exercițiul financiar de referință*2) │ ├─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤ │ Numărul mediu anual de │ Cifra de afaceri anuală │ Active totale │ │ salariați │ netă (mii lei/mii EURO) │ (mii lei/mii EURO) │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘ Notă
  *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați, respectiv pentru anul 2016.
  Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare). [] Nu [] Da (în acest caz se va completa și atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior) Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea. Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3) Notă
  *3) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană(reprezentant legal sau împuternicit).
  Numele .................. Funcția ................. Semnătura ............... Data semnării: ..........
   +  Anexa nr. 6
  CALCULUL
  pentru întreprinderile partenere sau legate
  Secțiunile care trebuie incluse, după caz:– secțiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);– secțiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Perioada de referință - anul 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┤ │ │Numărul │Cifra de│Total │ │ │mediu │afaceri │active │ │ │anual de │anuală │(mii │ │ │salariați│netă │lei/mii│ │ │ │(mii lei│EURO) │ │ │ │/mii │ │ │ │ │EURO) │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤ │1. Datele*1) întreprinderii solicitante sau din │ │ │ │ │situațiile financiare anuale consolidate (se vor │ │ │ │ │introduce datele din tabelul B1 din secțiunea │ │ │ │ │B*2)) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤ │2. Datele cumulate*1) în mod proporțional ale │ │ │ │ │tuturor întreprinderilor partenere, dacă este │ │ │ │ │cazul (se vor introduce datele din secțiunea A) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤ │3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor │ │ │ │ │legate*1) (dacă există) - dacă nu au fost deja │ │ │ │ │incluse prin consolidare la pct. 1 din acest │ │ │ │ │tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din│ │ │ │ │secțiunea B) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤ │ TOTAL │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┘ Notă
  *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați.
  *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situațiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situațiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
  Datele incluse în secțiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 - la procedură.  +  Secţiunea A ÎNTREPRINDERI PARTENERE Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fișa de parteneriat" (câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.1. Date de identificare și date financiare preliminare Tabelul A.1 ┌───────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┐ │Întreprinderea parteneră - Date de identificare │Numărul│Cifra │Active │ ├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤mediu │de │totale │ │Numele sau │Adresa │Cod unic de │Numele și │anual │afaceri│(mii │ │denumirea │sediului│înregistrare│prenumele │de sa- │anuală │lei/mii│ │întreprinderii│social │ │Președintelui │lariați│netă │EURO) │ │ │ │ │Consiliului de│ │(mii │ │ │ │ │ │Administrație,│ │lei/mii│ │ │ │ │ │Director │ │EURO) │ │ │ │ │ │General sau │ │ │ │ │ │ │ │echivalent │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1. │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2. │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3. │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4. │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5. │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6. │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7. │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8. │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ Total │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza "fișei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați "fișe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.  +  FIȘA DE PARTENERIAT1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ............... Adresa sediului social ................. Codul unic de înregistrare ............. Numele, prenumele și funcția .../ (Președintelui Consiliului de Administrație, Directorului General sau echivalent)2. Date referitoare la întreprinderea legată ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Perioada de referință - anul 2016 │ ├─────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┤ │ │Numărul │Cifra de│Active │ │ │mediu │afaceri │totale │ │ │anual de │anuală │*2)(mii│ │ │salariați│netă │lei/mii│ │ │*1) │(mii lei│EURO) │ │ │ │/mii │ │ │ │ │EURO) │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤ │ Total │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┘ Notă
  *1) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
  *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
  NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fișa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.
  3. Calculul proporționala) Indicați exact proporția deținută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă: .................... Notă
  *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră.
  Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) ...............
  b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.
  Tabelul de parteneriat - A.2 ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │ Procent │Numărul mediu │Cifra de afaceri │Active totale*3) │ │ │anual de salariați│anuală netă │(mii lei/mii EURO)│ │ │ │(mii lei/mii EURO) │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │Valoare rezultată │ │ │ │ │în urma aplicării │ │ │ │ │celui mai mare │ │ │ │ │procent la datele │ │ │ │ │introduse în │ │ │ │ │tabelul de la │ │ │ │ │pct. 1. │ │ │ │ └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘ Notă
  *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră.
  Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.
   +  Secţiunea B ÎNTREPRINDERI LEGATE1. Determinarea situației aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii: [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4). Notă
  *4) Definiția întreprinderii legate din Ordonanța de Guvern nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.
  2. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos. Tabelul B1 ┌────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐ │ │Numărul mediu│Cifra de │Active totale│ │ │anual de │afaceri │(mii lei/ │ │ │salariați*5) │anuală netă│mii EURO) │ │ │ │(mii lei/ │ │ │ │ │mii EURO) │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤ │ Total │ │ │ │ └────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘ Notă
  *5) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
  Datele introduse în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate". ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare │ ├─────────────────────┬──────────────────┬─────────────┬───────────────────┤ │Întreprinderea │Adresa sediului │Cod unic de │Numele și prenumele│ │legată (denumire/ │social │înregistrare │Președintelui │ │date de identificare)│ │ │Consiliului de │ │ │ │ │Administrație, │ │ │ │ │Director General │ │ │ │ │sau echivalent │ ├─────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────────────┤ │A. │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────────────┤ │B. │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────────────┤ │C. │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────────────┤ │D. │ │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────┼─────────────┼───────────────────┤ │E. │ │ │ │ └─────────────────────┴──────────────────┴─────────────┴───────────────────┘ NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora și o "fișă de parteneriat" trebuie adăugate la secțiunea A.
  Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. Tabelul B2 ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │Întreprinderea │Numărul mediu │Cifra de afaceri │Active totale │ │numărul: │anual de salariați│anuală netă │(mii lei/mii EURO)│ │ │ │(mii lei/mii EURO) │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ 1.*) │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ 2.*) │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ 3.*) │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ 4.*) │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ 5.*) │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ Total │ │ │ │ └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘ Notă
  *) Atașați câte o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
  NOTĂ: Datele rezultate în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate) Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*6) Notă
  *6) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
  Numele ................. Funcția ................ Semnătura .............. Data semnării ..........  +  FIȘA privind legătura dintre întreprinderi nr. .......... din tabelul B2, secțiunea B (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situațiile financiare anuale consolidate)1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ....................... Adresa sediului social ......................... Codul unic de înregistrare ..................... Numele, prenumele și funcția .../Președintelui Consiliului de Administrație, Directorului General sau echivalent .......2. Date referitoare la întreprindere ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Perioada de referință-anul 2016 │ ├─────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤ │ │Numărul mediu │Cifra de afaceri │Active totale │ │ │anual de salariați│anuală netă │(mii lei/mii EURO)│ │ │*7) │(mii lei/mii EURO)│ │ ├─────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ Total │ │ │ │ └─────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘ Notă
  *7) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate
  Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secțiunea B. NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și "fișa de parteneriat" trebuie introduse în secțiunea A. Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*8) Notă
  *8) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
  Numele ................ Funcția ............... Semnătura ............. Data semnării .........
   +  Anexa nr. 7
  -PO.IP-08-
  Revizia 1
  ANGAJAMENT
  Subsemnatul(a) .......... domiciliat(ă) în .........., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .......... nr........... eliberat de .......... la data de .........., reprezentant legal/împuternicit al S.C........... cu sediul în .........., mă oblig prin prezentul angajament să raportez efectele participării la Programul național multianual de microindustrializare către Unitatea Monitorizare, Control și Raportare din cadrul AIMMAIPE........... pe o perioada de 3 (trei) ani, începând cu anul următor acordării alocației nerambursabile, prin completarea și transmiterea prin poștă sau prin fax a Formularului de raportare tehnică pentru Programul național multianual de microindustrializare (anexa 8 ). Semnătura................. (numele și funcția semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea) Data întocmirii...........
   +  Anexa nr. 8
  -PO.IP-08-

  Formular de raportare tehnică pentru
  Programul național multianual de microindustrializare
  (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
  Perioada pentru raportare: anul ............ Datele de identificare ale societății:Denumirea societății comerciale: .................. Adresa ................................................... Telefon .........., fax ..........,e-mail ................ Data înregistrării societății comerciale ................. Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ........... Codul unic de înregistrare ........................................... Am obținut alocație financiară nerambursabilă în valoare de .........., în baza Contractului de finanțare nr. ........../zz/ll/aa. Date de raportare tehnică: ┌─────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐ │ INDICATOR │AN I după │AN II după │AN III după │ │ │implementare│implementare│implementare│ ├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │cifra de afaceri │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │profitul brut │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │numărul mediu scriptic anual de │ │ │ │ │personal │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │contract/poliță de asigurare pentru │ │ │ │ │bunurile achiziționate prin program │ │ │ │ └─────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ Subsemnatul/Subsemnata,..........., identificat/identificată cu actul de identitate seria........... nr..........., eliberat de........... la data de..........., cu domiciliul în localitatea ..........., str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/județul ..........., în calitate de reprezentant legal al societății ..........., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezentul formular sunt corecte și complete. Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic Numele ........................ Semnătura ..................... Funcția ....................... Data semnării .................
   +  Anexa nr. 9
  -PO.IP-08-
  CONTRACT DE FINANȚARE
  Nr. .......... din ..........
  În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) nr. ........../2017, privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual de microindustrializare, se încheie prezentul contract de finanțare între: Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) .........., cu sediul în .........., str. ................. nr. ..., sectorul ..........., telefon .........., fax .........., reprezentat prin ordonator terțiar de credite........... și Coordonator Unitate Programare, Selecție, Evaluare și Contractare..........., în calitate de administrator de Program; și ..........., cu sediul în .........., telefon .........., fax .........., înregistrată sub nr. .......... la oficiul registrului comerțului, cod fiscal nr. .........., cont curent nr. ......., reprezentată legal prin .........., având funcția de .........., în calitate de/și denumită în continuare beneficiar.I. Obiectul contractului  +  Articolul 1 Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul financiar nerambursabil acordat, în baza cererii de finanțare și a documentației anexe, de la bugetul de stat, prin Programul național multianual de microindustrializare, denumit în continuare Program, administrat de către AIMMAIPE ...........II. Durata contractului  +  Articolul 3 Durata de executare a contractului este de 4 ani de la data semnării contractului de ambele părți.  +  Articolul 4 Termenul-limită pentru efectuarea activităților prevăzute în anexa la prezentul contract de finanțare și de depunere a Cererii-tip de eliberare a alocației financiare nerambursabile, pentru toate activitățile este ..........III. Finanțare  +  Articolul 5 Prin Program, beneficiarul eligibil primește o alocație financiară nerambursabilă (AFN) de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 450.000 lei. Valoarea contractului de finanțare este de .......... lei, reprezentând .......... % din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate prin Notificarea anexă la prezentul contract.IV. Modalitățile de plată  +  Articolul 6Beneficiarii programului trebuie să deschidă cont curent la instituția de credit parteneră pentru derularea operațiunilor de încasări și plăți. Aportul propriu în numerar al beneficiarului va fi vărsat în contul deschis la instituția de credit parteneră. Sumele reprezentând AFN vor fi eliberate după achitarea integrală a tuturor cheltuielilor și primirea de către instituția de credit parteneră a acordului de utilizare AFN eliberat de AIMMAIPE. (la 24-11-2017, Articolul 6 din Capitolul IV., Anexa nr. 9 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.594 din 17 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 24 noiembrie 2017 )  +  Articolul 7 Pentru fundamentarea plății ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarul va prezenta la UPSEC din cadrul AIMMAIPE .......... - originalul și o copie certificată a dosarului de eliberare a alocației financiare nerambursabile, conform procedurii de implementare a programului.  +  Articolul 8 Virarea ajutorului financiar nerambursabil în contul deschis de beneficiar în acest scop se efectuează numai în urma certificării cheltuielilor prin vizita la fața locului a reprezentanților UMCR din cadrul AIMMAIPE ..........V. Drepturi și obligații  +  Articolul 9 Administratorul:a) va asigura finanțarea proiectului în condițiile contractului și în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;b) nu poate acorda plata AFN parțială per echipament sau în avans;c) poate refuza plata AFN în situația identificării unor neconcordanțe în procesul de implementare al Programului;d) va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în contract și în procedura de implementare a Programului pe o perioadă de 3 ani.  +  Articolul 10 Beneficiarul:a) va pune la dispoziția Unității Programare, Selecție, Evaluare și Contractare (UPSEC), Unității de Monitorizare, Control și Raportare (UMCR) și Unității de Plată (UP) din cadrul AIMMAIPE........... toate documentele prevăzute de procedură. Administratorul poate cere oricând informații și documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 10 zile de la solicitarea acestora;b) este obligat să raporteze efectele participării la Program pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării AFN prin completarea și transmiterea prin poștă sau prin fax a formularului de raportare tehnică (Anexa nr. 8 la procedura Programului);c) este obligat să mențină investiția pentru care primește alocația financiară nerambursabilă în cadrul Programului o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării AFN și nu va aplica amortizarea accelerată pentru activele achiziționate în cadrul Programului;d) este obligat să achiziționeze numai active noi, introduse pe piață și puse în funcțiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile;e) trebuie să coreleze cheltuielile efectuate cu activitățile autorizate pentru care solicită finanțare, în conformitate cu codul CAEN pentru care a primit acordul de principiu pentru finanțare;f) achiziționeze bunurile și serviciile eligibile în condiții de piață, respectiv să întocmească un dosar de achiziție care să cuprindă: cereri de ofertă (minimum 3), ofertele primite (acestea trebuie să cuprindă și datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câștigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii, facturile de achiziție și dovada achitării integrale;g) trebuie să asigure în favoarea administratorului bunurile achiziționate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani, și să cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurării către administrator sau către instituția de credit parteneră.h) trebuie să deschidă cont la instituția de credit parteneră;i) nu poate schimba la achiziționare activele sau destinația acestora, pentru care a primit notificare privind acordul de principiu pentru finanțare;j) este obligat să respecte toate condițiile prevăzute în procedura de implementare a programului.VI. Răspunderea contractuală  +  Articolul 11 Administratorul nu răspunde, în nicio situație și pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziționate în cadrul programului pe tot parcursul derulării contractului și nici nu poate accepta vreo pretenție de compensare sau cerere de plată legate de aceste situații.  +  Articolul 12 În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanțării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.  +  Articolul 13 Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenții sau acțiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislației de către beneficiar, angajații acestuia, ori de persoanele care răspund de acești angajați, precum și urmare a încălcării drepturilor aparținând terțelor părți.  +  Articolul 14 Reprezentanții Ministerului sau ai AIMMAIPE........... au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât și la cel al furnizorilor veridicitatea și conformitatea declarațiilor, activităților și cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul alocației trebuie să accepte și să faciliteze controlul reprezentanților Ministerului/AIMMAIPE........... asupra utilizării alocației financiare nerambursabile acordate prin acest program.  +  Articolul 15 În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanții Ministerului, AIMMAIPE........... sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține alocația financiară nerambursabilă ori au schimbat destinația alocației financiare nerambursabile, aceștia au obligația de a rambursa sumele primite, cu dobânzile și penalitățile aferente, calculate la data constatării.  +  Articolul 16 Beneficiarul își asumă responsabilitatea în fața terțelor părți, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului și succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte, a administratorului și succesorilor acestuia.VII. Conflict de interese  +  Articolul 17 Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese și va informa imediat administratorul despre orice situație care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. Structura guvernamentală din domeniul sprijinirii înființării și dezvoltării IMM și/sau AIMMAIPE poate refuza plata AFN, în situația identificării unor legături între structurile acționariatului beneficiarului și ofertanții acestuia, între personalul implicat în implementarea Programului, rudele acestora și ofertanți, în situația când ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție în cadrul achizițiilor realizate de solicitanții privați ai fondurilor nerambursabile sau în situația în care există legături între structurile acționariatului beneficiarului și personalul implicat în implementarea Programului.VIII. Clauza de confidențialitate  +  Articolul 18 În înțelesul prezentului contract, informații confidențiale sau secrete includ datele referitoare la informațiile prevăzute în situațiile financiare ale beneficiarului, așa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.  +  Articolul 19 Părțile se obligă să nu dezvăluie pe durata contractului și să nu utilizeze vreo informație confidențială sau secretă obținută pe parcursul contractului în legătură cu cealaltă parte, cu excepțiile prevăzute în procedura programului.  +  Articolul 20 Părțile convin că termenele și clauzele prezentului contract sunt confidențiale, fiecare dintre părți obligându-se să nu transmită terților documente, date sau informații rezultate din derularea acestuia, cu excepția instituției de credit partenere și a cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.  +  Articolul 21 Părțile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor art. 19 și 20.IX. Modificarea contractului  +  Articolul 22 Orice modificare a prezentului contract se face prin act adițional, semnat de ambele părți, care face parte integrantă din contract.  +  Articolul 23 Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.X. Încetarea contractului  +  Articolul 24 Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.  +  Articolul 25 Contractul poate înceta prin reziliere la inițiativa administratorului, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensație și fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:a) nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile asumate prin contract sau prevăzute în Procedura de implementare a Programului național multianual de microindustrializare.b) este declarat insolvabil, intră în reorganizare judiciară sau în stare de insolvabilitate;c) a făcut declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;e) nu transmite/depune la AIMMAIPE .......... până la data de .......... cererea-tip de eliberare a alocației financiare nerambursabile prevăzută în anexa nr. 11 la procedură;f) nu transmite/depune la AIMMAIPE .......... până la data de .......... cererea-tip de renunțare totală/parțială la finanțare, prevăzută în anexa nr. 10 la procedură.  +  Articolul 26(1) Rezilierea contractului conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul Programului, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condițiilor care au condus la încetarea contractului și la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile și penalitățile aferente, datorate de la data plății până la data recuperării sau a rambursării.(2) Contractul va fi reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului contract, nu sunt folosite conform scopului destinat, precum și în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislația în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract, așa cum este stabilită la art. 2, alin. 2.XI. Cesiune  +  Articolul 27 Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul Contract sau oricare dintre creanțele sau obligațiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terțe părți.XII. Rezolvarea și soluționarea litigiilor  +  Articolul 28 Prezentul contract se supune legislației românești.  +  Articolul 29 Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluționare instanței judecătorești competente.XIII. Forța majoră  +  Articolul 30 Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul imposibilității derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.  +  Articolul 31 Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să își execute obligațiile asumate.  +  Articolul 32 Cazurile de forță majoră vor fi certificate de către Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, în condițiile legii.  +  Articolul 33 Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existența și data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forță majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecințelor produse de un asemenea caz.XIV. Dispoziții finale  +  Articolul 34 Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.  +  Articolul 35 Prezentul contract se completează cu prevederile procedurii de implementare a Procedurii de implementare a Programului național multianual de microindustrializare aprobată prin Ordinul Ministrului nr. .......... Prezentul contract face parte integrantă și este Anexă la Procedura de implementare a Programului național multianual de microindustrializare. Prezentul contract a fost încheiat în 3 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de Program și un exemplar pentru beneficiar, având aceeași valoare fiecare, semnate de reprezentanții legali ai celor două părți contractante. Prezentul contract s-a încheiat azi, .......... la sediul AIMMAIPE .......... ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ AIMMAIPE, │ Beneficiar, │ │ ................................. │ ................................. │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Ordonator terțiar de credite, │ Reprezentant legal/funcția, │ │ ................................. │ ................................. │ │ (numele și prenumele în clar, │ (numele și prenumele în clar, │ │ semnătura și ștampila) │ semnătura) │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Control financiar preventiv propriu, │ │ │ ................................. │ │ │ (numele și prenumele în clar, │ │ │ semnătura și ștampila) │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Compartiment economic, juridic │ │ │ resurse umane și administrativ, │ │ │ ................................. │ │ │ (numele și prenumele în clar, │ │ │ semnătura și ștampila) │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Coordonator UPSEC │ │ │ ................................. │ │ │ (numele și prenumele în clar, │ │ │ semnătura și ștampila) │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘  +  Anexă la contractul de finanțare ┌─────────────────────────────┐ │ Numărul │ │ Notificării ............... │ │ Data ...................... │ └─────────────────────────────┘ NOTIFICARE PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU FINANȚARE DESTINATAR: Denumirea agentului economic ............................................ Data înregistrării ...................................................... Nr. de ordine în Registrul Comerțului ................................... Codul unic de înregistrare .............................................. Sediul/Adresa ........................................................... Tel/Fax.................................................................. Vă notificăm prin prezenta acordul de principiu pentru finanțarea următoarelor activități și cheltuieli aferente acestora: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐ │ Denumirea activității*1) │Valoarea │ │ │finanțării │ │ │aprobate de│ │ │principiu │ │ │ - lei - │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de │ │ │calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, │ │ │imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile│ │ │licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video, │ │ │cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice,│ │ │meselor de biliard, automatelor muzicale; │ │ │Prin echipamente tehnologice se înțeleg toate bunurile descrise │ │ │în grupele 2.1, 2.2. și 2.3.6. din H.G. nr. 2139/2004 pentru │ │ │aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale │ │ │de funcționare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar │ │ │asimilate grupelor menționate; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Aparate și instalații de măsură, control, reglare, cititoare │ │ │pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru │ │ │etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția │ │ │vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 │ │ │cu modificările și completările ulterioare, exceptând vehiculele│ │ │de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra │ │ │cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport │ │ │rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost.În cazul în│ │ │care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă │ │ │activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul │ │ │schemei de minimis, desfășoară și activități de transport de │ │ │mărfuri în contul terților sau contra cost, nu poate utiliza │ │ │ajutorul de minimis pentru achiziționarea de mijloace de │ │ │transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea │ │ │activităților sau o distincție clară între costuri, că │ │ │activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu │ │ │beneficiază de ajutoare de minimis │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Investițiile în active necorporale referitoare la brevete de │ │ │invenție, mărci de produse și servicii (francize*2), etichetare │ │ │ecologica, licențe), software-uri necesare desfășurării │ │ │activității pentru care se solicită finanțare; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție ., │ │ │inclusiv din elemente prefabricate Activele din cadrul acestei │ │ │categorii nu trebuie să aibă destinație locativă, trebuie să fie│ │ │funcționale la locul implementării proiectului, la momentul │ │ │decontului; La depunerea cererii de eliberare AFN, spațiul │ │ │trebuie să figureze ca punct de lucru și cu codul CAEN accesat │ │ │autorizat în respectiva locație; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier│ │ │3.2 Aparatură birotică și 3.3 sisteme de protecție a valorilor │ │ │umane și materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea │ │ │Catalogului privind clasificarea și duratele normale de │ │ │funcționare a mijloacelor fixe, cu completările și modificările │ │ │ulterioare; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității │ │ │solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate │ │ │(inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru│ │ │operatorii economici care nu dețin altă pagină web și care │ │ │trebuie să fie funcțională la data depunerii cererii de │ │ │eliberare a AFN și pe toată perioada de monitorizare; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul │ │ │obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care │ │ │utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea │ │ │activităților pentru care a solicitat finanțare; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare │ │ │aferente spațiului de lucru sau producție; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale - pentru│ │ │asociatul/acționarul societății aplicante, curs organizat de │ │ │către un organism autorizat recunoscut de educație │ │ │antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei. Furnizorii de │ │ │servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi │ │ │numai organizații furnizoare de instruire autorizate, care vor │ │ │prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor│ │ │ce realizează instruirea în domeniul respectiv; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, │ │ │datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru │ │ │credite, în cazul garanțiilor acordate pentru creditele │ │ │contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de │ │ │afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții │ │ │care utilizează credit pentru implementarea proiectului; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] consultanță pentru întocmirea documentației în vederea │ │ │obținerii finanțării în cadrul prezentului program și │ │ │implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA) . Furnizorii│ │ │de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot │ │ │fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul │ │ │legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au │ │ │activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi │ │ │care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre │ │ │activitățile incluse în cod CAEN clasa 70. │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ TOTAL*3) │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ Notă
  *1) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică și numărul de bucăți
  *2) se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din țara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;
  *3) Valoarea totală a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depăși 450.000 lei
  Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L529/2013. Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), fie din surse publice naționale, fie din surse comunitare, este în valoare totală de 200.000 Euro, echivalentul în lei. Valoarea totală a AFN aprobate de principiu este de .......... lei reprezentând ........... % din total valoare cheltuieli eligibile. Coordonator UPSEC .......... Semnătura ..................
   +  Anexa nr. 10
  -PO.IP.-08-

  CERERE-TIP DE RENUNȚARE TOTALĂ SAU PARȚIALĂ A
  FINANȚĂRII PENTRU CARE EXISTĂ ACORD DE PRINCIPIU
  (Se completează în cazul modificării uneia dintre
  condițiile în care s-a obținut acordul de principiu asupra finanțării)
  Subscrisa .......... având datele de identificare menționate la secțiunea A, reprezentată legal prin dl/dna .........., având calitatea de .......... renunț la finanțarea pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secțiunea B.  +  Secţiunea A Prezentarea operatorului economic Denumirea operatorului economic ........................................... Adresa .............................. Telefon........... Fax........... E-mail............. Cod poștal........... Data înregistrării .................. Nr. de ordine în Registrul Comerțului...................................... Codul unic de înregistrare................................................. Nr. cerere tip de acord de principiu pentru finanțare...................... Nr. Notificare ............................................................ Valoarea totală pentru care se solicită renunțarea la finanțare ........... Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1) Notă
  *1) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
  Numele........... Funcția: .......... Semnătura .......... Data semnării: .......... Notă: Această cerere se completează numai în cazul în care se renunță în totalitate la cel puțin una din activități.
   +  Secţiunea B Cheltuieli pentru care se solicită renunțarea la finanțare în cadrul Programului ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐ │ Denumirea activității*2) │Valoarea │ │ │finanțării │ │ │aprobate de│ │ │principiu │ │ │ - lei - │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de │ │ │calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, │ │ │imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme │ │ │portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme │ │ │audio-video, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice,│ │ │electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale; │ │ │Prin echipamente tehnologice se înțeleg toate bunurile descrise │ │ │în grupele 2.1, 2.2. și 2.3.6. din H.G. nr. 2139/2004 pentru │ │ │aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale │ │ │de funcționare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar │ │ │asimilate grupelor menționate; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Aparate și instalații de măsură, control, reglare, cititoare │ │ │pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru │ │ │etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția │ │ │vehiculelor de teren simbol G, conform │ │Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu modificările și completările │ │ │ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri │ │ │în contul terților sau contra cost, solicitate de │ │ │întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în │ │ │numele terților sau contra cost. În cazul în care întreprinderea│ │ │beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă│ │ │pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, │ │ │desfășoară și activități de transport de mărfuri în contul │ │ │terților sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis │ │ │pentru achiziționarea de mijloace de transport marfă, decât dacă│ │ │se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară │ │ │între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare │ │ │al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Investițiile în active necorporale referitoare la brevete de │ │ │invenție, mărci de produse și servicii (francize*3), etichetare │ │ │ecologica, licențe), software-uri necesare desfășurării │ │ │activității pentru care se solicită finanțare; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție ., │ │ │inclusiv din elemente prefabricate Activele din cadrul acestei │ │ │categorii nu trebuie să aibă destinație locativă, trebuie să fie│ │ │funcționale la locul implementării proiectului, la momentul │ │ │decontului; La depunerea cererii de eliberare AFN, spațiul │ │ │trebuie să figureze ca punct de lucru și cu codul CAEN accesat │ │ │autorizat în respectiva locație; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 │ │ │mobilier, 3.2 Aparatură birotică și 3.3 sisteme de protecție a │ │ │valorilor umane și materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru │ │ │aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale │ │ │de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările și │ │ │modificările ulterioare; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității │ │ │solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate │ │ │(inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru│ │ │operatorii economici care nu dețin altă pagină web și care │ │ │trebuie să fie funcțională la data depunerii cererii de │ │ │eliberare a AFN și pe toată perioada de monitorizare; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul │ │ │obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care │ │ │utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea │ │ │activităților pentru care a solicitat finanțare; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare │ │ │aferente spațiului de lucru sau producție; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale - pentru│ │ │asociatul/acționarul societății aplicante, curs organizat de │ │ │către un organism autorizat recunoscut de educație │ │ │antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei. Furnizorii de │ │ │servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi │ │ │numai organizații furnizoare de instruire autorizate, care vor │ │ │prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor│ │ │ce realizează instruirea în domeniul respectiv; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, │ │ │datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru │ │ │credite, în cazul garanțiilor acordate pentru creditele │ │ │contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de │ │ │afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții │ │ │care utilizează credit pentru implementarea proiectului; │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │[] consultanță pentru întocmirea documentației în vederea │ │ │obținerii finanțării în cadrul prezentului program și │ │ │implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA). Furnizorii │ │ │de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot │ │ │fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul │ │ │legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au │ │ │activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care│ │ │au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre │ │ │activitățile incluse în cod CAEN clasa 70. │ │ │1-............................. │ │ │2-............................. │ │ │3-............................. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ TOTAL*3) │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ Notă
  *2) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică și numărul de bucăți
  *3) Se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din țara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;
   +  Secţiunea C Declarație pe propria răspundere Subsemnatul (a) .........., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .......... nr........... eliberat la data de .........., cu domiciliul în localitatea .......... str........... nr........... bl........... sc........... ap........... sectorul/județul .........., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic .........., declar pe propria răspundere că renunț (total sau parțial) la finanțare în valoare de .......... lei, pentru care am primit acordul de principiu al AIMMAIPE .......... notificare nr........... Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*4) Notă
  *4) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
  Numele .......... Funcția: .......... Semnătura .......... Data semnării: ..........
   +  Anexa nr. 11
  -PO.IP-08-

  CERERE-TIP DE ELIBERARE A ALOCAȚIEI FINANCIARE NERAMBURSABILE
  (Se completează toate rubricile din
  formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)
  Subscrisa .......... având datele de identificare menționate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna .........., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .......... nr........... eliberat la data de .........., cu domiciliul în localitatea .......... str. .............. nr. ... bl. ... sc. ... ap. ... sectorul/județul ................, cod poștal .......... solicit eliberarea alocației financiare nerambursabile în condițiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nr. ........../2017. Datele de identificare ale operatorului economic: Denumirea operatorului economic .......... Data înregistrării .......... Nr. de ordine la Oficiul Registrul Comerțului .......... Codul unic de înregistrare .......... Sediul/Adresa........... Telefon ........... Fax ........... E-mail ........... Cont bancar ........... deschis la Banca ............. Nr. Cererii tip de Acord de principiu pentru finanțare .......... Nr. Notificării privind Acordul de principiu pentru finanțare .......... Anexez la prezenta:a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură;b) documentele justificative în ordinea activităților completate în formularul de decont; Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3) Notă
  *3) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
  Numele........... Funcția:........... Semnătura .......... Data semnării:...........
   +  Anexa nr. 12
  -PO.IP-08-

  FORMULARUL DE DECONT*1)
  Notă
  *1) La prezentul decont se vor anexa documentele justificative în original și în copie certificată;
  Denumirea operatorului economic ..........*Font 8* ┌────┬─────────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬────────┐ │Nr. │Denumirea│Codul de│ Factura │ Instrumente de plată*4) │Valoare │Valoare │Valoare │ │Crt.│activită-│clasifi-├───────┬────────┬────────┼────────┬───┬────┬───────┤AFN so- │AFN │AFN │ │ │ții*2) │care*3) │Nr. │Data │Valoare │Felul │Nr.│Data│Valoare│licitată│aprobată│aprobată│ │ │ │ │Factură│facturii│factură │documen-│ │ │cu TVA │ │UPSEC*5)│UMCR*5) │ │ │ │ │ │ │cu TVA │tului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │factură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fără TVA│ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───────┼────────┼────────┼────────┤ │ 1 │ │ │ │ ├────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───────┼────────┼────────┼────────┤ │ 2 │ │ │ │ ├────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───┼────┼───────┼────────┼────────┼────────┤ │ 3 │ │ │ │ ├────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴─────────┴────────┴───────┴────────┼────────┼────────┴───┴────┼───────┼────────┼────────┼────────┤ │ TOTAL ├────────┤░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┘ Notă
  *2) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică și numărul de bucăți.
  *3) Unde este cazul.
  *4) Ordine de plată/chitanță/cotor filă CEC/foaie de vărsământ, bilet la ordin, dispoziții de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română și legalizate.
  *5) Se va completa de AIMMAIPE.
  Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic*6) Notă
  *6) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
  Numele: ........... Funcția: .......... Semnătura ......... Data semnării: .......... Viza UPSEC*7) ┌────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┐ │ │ Coordonator │ Verificator │ Verificator │ ├────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ Nume și prenume │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ Semnătura │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ Data │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ Aprobat (lei) │ │ │ │ └────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┘ Viza UMCR*7) ┌────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┐ │ │ Coordonator │ Verificator │ Verificator │ ├────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ Nume și prenume │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ Semnătura │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ Data │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤ │ Bun de plată (lei) │ │ │ │ └────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┘ Notă
  *7) Se va completa de AIMMAIPE
  Pentru plățile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ziua publicării procedurii în Monitorul Oficial al României.
   +  Anexa nr. 13 la Procedură PO.IP-08
  ACTIVITĂȚI ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE
  *Font 7* ┌────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Activități eligibile │ Cheltuieli │ Valoarea │ Documente justificative care însoțesc │ │crt.│ │ eligibile │ maximă a │ formularul de decont (exemplarul original) │ │ │ │ │finanțării pe│ │ │ │ │ │activitate*1)│ │ │ │ │ │ - lei - │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1.│Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente│● cheltuieli │ 450.000│1. Certificatul de garanție, original; │ │ │IT tehnică de calcul tip PC, format din: │pentru │ │2. Factură fiscală detaliată, pe componente și │ │ │unitate centrală, server, monitor, imprimantă│achiziționare │ │prețuri, original; │ │ │/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme │ │ │3. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanță/ │ │ │portabile, licențe necesare desfășurării │ │ │cotor filă CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin │ │ │activității, sisteme audio-video, cu excepția│ │ │trecut prin banca/dispoziții de plată externe în │ │ │jocurilor de noroc mecanice, electrice, │ │ │cazul importurilor,traduse în limba română și │ │ │electronice, meselor de biliard, automatelor │ │ │legalizate), original, după caz; │ │ │muzicale; Prin echipamente tehnologice se │ │ │4. Copie certificată după extrasul de cont; │ │ │înțeleg toate bunurile descrise în grupele │ │ │5. Copie certificată de pe fișa activului │ │ │2.1, 2.2. și 2.3.6. din H.G. nr. 2139/2004 │ │ │achiziționat cu codul de clasificare al acestuia și │ │ │pentru aprobarea Catalogului privind │ │ │modul de calcul al amortizării. │ │ │clasificarea și duratele normale de │ │ │ │ │ │funcționare a mijloacelor fixe, sau obiecte │ │ │ │ │ │de inventar asimilate grupelor menționate; │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2.│Aparate și instalații de măsură, control, │● cheltuieli │ 450.000│1. Certificatul de garanție, original; │ │ │reglare, cititoare pentru cod de bare, │pentru │ │2. Factură fiscală detaliată, pe componente și │ │ │cântare electronice cu/fără printer pentru │achiziționare │ │prețuri, original; │ │ │etichetare, aparate de marcat electronice │ │ │3. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanță/ │ │ │fiscale; │ │ │cotor filă CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin │ │ │ │ │ │trecut prin banca/dispoziții de plată externe în │ │ │ │ │ │cazul importurilor,traduse în limba română și │ │ │ │ │ │legalizate), original, după caz; │ │ │ │ │ │4. Copie certificată după extrasul de cont; │ │ │ │ │ │5. Copie certificată de pe fișa activului │ │ │ │ │ │achiziționat cu codul de clasificare al acestuia și │ │ │ │ │ │modul de calcul al amortizării. │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3.│Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu │● cheltuieli │ 450.000│1. Certificatul de garanție, original; │ │ │excepția vehiculelor de teren simbol G, │pentru │ │2. Factură fiscală detaliată, pe componente și │ │ │conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu │achiziționare │ │prețuri, original; │ │ │modificările și completările ulterioare, │ │ │3. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanță/ │ │ │exceptând vehiculele de transport rutier de │ │ │cotor filă CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin │ │ │mărfuri în contul terților sau contra cost, │ │ │trecut prin banca/dispoziții de plată externe în │ │ │solicitate de întreprinderile care efectuează│ │ │cazul importurilor, traduse în limba română și │ │ │transport rutier de mărfuri în numele │ │ │legalizate), original, după caz; │ │ │terților sau contra cost. În cazul în care │ │ │4. Copie certificată după extrasul de cont; │ │ │întreprinderea beneficiară de ajutor de │ │ │5. Copie certificată de pe fișa activului │ │ │minimis, pe lângă activitatea eligibilă │ │ │achiziționat cu codul de clasificare al acestuia și │ │ │pentru care solicită ajutor în cadrul schemei│ │ │modul de calcul al amortizării, după caz. │ │ │de minimis, desfășoară și activități de │ │ │6. Cartea de identitate a mijlocului de transport din│ │ │transport de mărfuri în contul terților sau │ │ │care să reiasă tipul (autoutilitară, etc) │ │ │contra cost, nu poate utiliza ajutorul de │ │ │ │ │ │minimis pentru achiziționarea de mijloace de │ │ │ │ │ │transport marfă, decât dacă se asigură, prin │ │ │ │ │ │separarea activităților sau o distincție │ │ │ │ │ │clară între costuri, că activitatea exclusă │ │ │ │ │ │din domeniul de aplicare al schemei nu │ │ │ │ │ │beneficiază de ajutoare de minimis; │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4.│Investițiile în active necorporale │● cheltuieli │ 60.000│1. Factură fiscală detaliată, pe componente și │ │ │referitoare la brevete de invenție, mărci de │pentru │ │prețuri, original; │ │ │produse și servicii (francize, etichetare │achiziționare │ │2. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanță/ │ │ │ecologică, licențe), software-uri necesare │ │ │cotor filă CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin │ │ │desfășurării activității pentru care se │ │ │trecut prin banca/dispoziții de plată externe în │ │ │solicită finanțare; │ │ │cazul importurilor,traduse în limba română și │ │ │ │ │ │legalizate), original, după caz; │ │ │ │ │ │3. Copie certificată după extrasul de cont; │ │ │ │ │ │4. Contractul cu francizorul, tradus în limba română │ │ │ │ │ │și legalizat (dacă este cazul), factura fiscală, │ │ │ │ │ │tradusă în limba română și legalizată (dacă este │ │ │ │ │ │cazul), dovada înregistrării mărcii francizate la │ │ │ │ │ │organismul abilitat din România sau din țara de │ │ │ │ │ │origine, cu traducere autorizată în limba romană; │ │ │ │ │ │(pentru francize); │ │ │ │ │ │5. Documente care să ateste certificarea etichetării │ │ │ │ │ │ecologice de către un organism abilitat (pentru │ │ │ │ │ │etichetare ecologică); │ │ │ │ │ │6. Copie certificată de pe fișa activului │ │ │ │ │ │achiziționat cu codul de clasificare al acestuia și │ │ │ │ │ │modul de calcul al amortizării, după caz. │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5.│Achiziționarea de spații de lucru, spații de │● cheltuieli │ 450.000│1. Contractul de vânzare-cumpărare; │ │ │producție, inclusiv din elemente prefabricate│pentru │ │2. Raport de evaluare ANEVAR, după caz; │ │ │Activele din cadrul acestei categorii nu │achiziționarea│ │3. Extrasul de plan cadastral, după caz; │ │ │trebuie să aibă destinație locativă, trebuie │de spații │ │4. Încheierea și extrasul de carte funciară, după │ │ │să fie funcționale la locul implementării │ │ │caz; │ │ │proiectului, la momentul decontului; La │ │ │5. Certificatul fiscal de la Direcția Taxe și │ │ │depunerea cererii de eliberare AFN, spațiul │ │ │Impozite Locale sau Primăria localității, cu │ │ │trebuie să figureze ca punct de lucru și cu │ │ │precizarea că imobilul este înregistrat ca spațiu │ │ │codul CAEN accesat autorizat în respectiva │ │ │comercial, după caz; │ │ │locație; │ │ │6. Copie certificată de pe fișa activului │ │ │ │ │ │achiziționat cu codul de clasificare al acestuia și │ │ │ │ │ │modul de calcul al amortizării, după caz; │ │ │ │ │ │7. Factură fiscală detaliată, pe componente și │ │ │ │ │ │prețuri, original; │ │ │ │ │ │8. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanță/ │ │ │ │ │ │cotor filă CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin), │ │ │ │ │ │original, după caz; │ │ │ │ │ │9. Copie certificată după extrasul de cont. │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6.│Achiziționarea de bunuri prevăzute la │● cheltuieli │ 60.000│1. Certificatul de garanție, original; │ │ │subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură │pentru │ │2. Factură fiscală detaliată, pe componente și │ │ │birotică și 3.3 sisteme de protecție a │achiziționare.│ │prețuri, original; │ │ │valorilor umane și materiale, conform │ │ │3. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanță/ │ │ │H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea │ │ │cotor filă CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin │ │ │Catalogului privind clasificarea și duratele │ │ │trecut prin banca/dispoziții de plată externe în │ │ │normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu│ │ │cazul importurilor,traduse în limba română și │ │ │completările și modificările ulterioare; │ │ │legalizate), original, după caz; │ │ │ │ │ │4. Copie certificată după extrasul de cont; │ │ │ │ │ │5. Copie certificată de pe fișa activului │ │ │ │ │ │achiziționat cu codul de clasificare al acestuia și │ │ │ │ │ │modul de calcul al amortizării, după caz. │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7.│Realizarea unei pagini web pentru prezentarea│● Elaborarea │ 20.000│1. Contractul de prestări servicii, privind │ │ │activității solicitantului și a produselor │de pagini WEB │ │realizarea paginii web, cu specificarea adresei │ │ │sau serviciilor promovate (inclusiv │pentru │ │paginii WEB, original │ │ │cheltuieli înregistrare domeniu, fără │prezentarea │ │2. Factură fiscală, în original; │ │ │hosting), pentru operatorii economici care nu│activității │ │3. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanță/ │ │ │dețin altă pagină web și care trebuie să fie │solicitantului│ │cotor filă CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin), │ │ │funcțională la data depunerii cererii de │și a │ │original, după caz; │ │ │eliberare a AFN și pe toată perioada de │produselor sau│ │4. Copie certificată după extrasul de cont; │ │ │monitorizare; │serviciilor │ │5. Copie certificată de pe fișa activului │ │ │ │promovate; │ │achiziționat cu codul de clasificare al acestuia și │ │ │ │● taxa de │ │modul de calcul al amortizării, după caz. │ │ │ │achiziționare │ │ │ │ │ │a domeniului │ │ │ │ │ │Internet; │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8.│Achiziționarea de instalații/echipamente │● cheltuieli │ 450.000│1. Certificatul de garanție, original; │ │ │specifice în scopul obținerii unei economii │pentru │ │2. Factură fiscală detaliată, pe componente și │ │ │de energie, precum și sisteme care utilizează│achiziționare │ │prețuri, original; │ │ │surse regenerabile de energie pentru │ │ │3. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanță/ │ │ │eficientizarea activităților pentru care a │ │ │cotor filă CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin │ │ │solicitat finanțare; │ │ │trecut prin banca/dispoziții de plată externe în │ │ │ │ │ │cazul importurilor,traduse în limba română și │ │ │ │ │ │legalizate), original, după caz; │ │ │ │ │ │4. Copie certificată după extrasul de cont; │ │ │ │ │ │5. Copie certificată de pe fișa activului │ │ │ │ │ │achiziționat cu codul de clasificare al acestuia și │ │ │ │ │ │modul de calcul al amortizării. │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9.│Achiziționarea de instalații de încălzire sau│● cheltuieli │ 450.000│1. Certificatul de garanție, original; │ │ │climatizare aferente spațiului de lucru sau │pentru │ │2. Factură fiscală detaliată, pe componente și │ │ │producție; │achiziționare │ │prețuri, original; │ │ │ │ │ │3. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanță/ │ │ │ │ │ │cotor filă CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin │ │ │ │ │ │trecut prin banca/dispoziții de plată externe în │ │ │ │ │ │cazul importurilor, traduse în limba română și │ │ │ │ │ │legalizate), original, după caz; │ │ │ │ │ │4. Copie certificată după extrasul de cont; │ │ │ │ │ │5. Copie certificată de pe fișa activului │ │ │ │ │ │achiziționat cu codul de clasificare al acestuia și │ │ │ │ │ │modul de calcul al amortizării, după caz. │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10.│Cursuri de dezvoltare a abilităților │● cheltuieli │ 4.500│1. Contractul de prestări servicii încheiat cu │ │ │antreprenoriale - pentru asociatul/ │pentru │ │furnizorul de formare profesională; │ │ │administratorul societății aplicante, curs │achiziționare │ │2. Copie a cerificatului/diplomelor de absolvire/ │ │ │organizat de către un organism autorizat │ │ │atestatului; │ │ │recunoscut de educație antreprenorială │ │ │3. Factură fiscală, în original; │ │ │ │ │ │4. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanță/ │ │ │ │ │ │cotor filă CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin │ │ │ │ │ │trecut prin banca), original, după caz; │ │ │ │ │ │5. Copie certificată după extrasul de cont. │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11.│Comisionul de garantare aferent anului │● comisionul │ 15.000│1. Contractul de garantare; │ │ │acordării garanției, datorate instituțiilor │de garantare │ │2. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanță/ │ │ │financiare care emit garanții pentru credite,│ │ │cotor filă CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin │ │ │în cazul garanțiilor acordate pentru │ │ │trecut prin banca), original, după caz; │ │ │creditele contractate de beneficiari în │ │ │3. Copie certificată după extrasul de cont. │ │ │vederea realizării planurilor de afaceri │ │ │ │ │ │acceptate în cadrul Programului, pentru │ │ │ │ │ │solicitanții care utilizează credit pentru │ │ │ │ │ │implementarea proiectului; │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12.│Consultanță pentru întocmirea documentației │● Tarif de │ Maximum│1. Contractul de prestări servicii cu consultantul 2;│ │ │în vederea obținerii finanțării în cadrul │consultanță, │ 8000 lei│2. Copie după certificatul constatator al │ │ │prezentului program și implementarea │cu menționarea│ fără TVA│furnizorului de consultanță, cu codul autorizat din │ │ │proiectului. │documentației │ │CAEN clasa 70; │ │ │ │elaborate în │ │3. Factură fiscală, în original; │ │ │ │cadrul │ │4. Instrumente de plată (ordine de plată/chitanță/ │ │ │ │contractului │ │cotor filă CEC/foaie de vărsământ/bilet la ordin │ │ │ │ │ │trecut prin banca), original după caz; │ │ │ │ │ │5. Copie certificată după extrasul de cont; │ │ │ │ │ │6. Proces-verbal privind execuția contractului de │ │ │ │ │ │consultanță. │ └────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *1) maxim 90% din valoarea investiției(exclusiv TVA); valoarea totală a AFN nu poate depăși 450.000 lei pentru fiecare beneficiar.
  *2) În contract se va preciza perioada de desfășurare a activității și tematica serviciilor de consultanță furnizate.
  -----