CAPITOLUL XIX din ANEXA din 12 decembrie 2005cuprinzând Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 bis din 29 decembrie 2005  Notă
  *) Aprobat prin ORDINUL nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.
   +  Capitolul XIX CONTABILITATEA UNOR OPERAȚIUNI SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI--------------- Cap. XIX a fost introdus conform pct. 19 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.– CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR DERULATE PRIN BUGETUL TREZORERIEI STATULUI ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE PRIN BUGETUL DE STAT - MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE, SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI– CONTABILITATEA UNOR OPERAȚIUNI SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI1. Reguli generale1.1. Contabilitatea operațiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale și a altor operațiuni prevăzute la prezentul capitol se organizează și funcționează atât pe principiul execuției de casă, prin înregistrarea operațiunilor de încasări și plăți în conturile corespunzătoare de venituri și cheltuieli bugetare deschise la nivelul unităților Trezoreriei statului pe subdiviziunile clasificației bugetare, cât și pe principiul contabilității de drepturi și obligații (de angajamente).1.2. La nivelul unităților Trezoreriei statului, contabilitatea operațiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale și a altor operațiuni prevăzute la prezentul capitol, organizată pe principiul contabilității de drepturi și obligații (de angajamente), asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăților de casă și a cheltuielilor efective și se conduce cu ajutorul Planului de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.1.3. Activele fixe și materialele de natura obiectelor de inventar achiziționate din bugetul Trezoreriei Statului, după plata acestora, se preiau în contabilitate și în patrimoniul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București și, concomitent, se scad din evidența contabilă a unităților Trezoreriei statului din bugetul cărora au fost plătite, pe bază de proces-verbal de predare-preluare aprobat de conducătorul direcției generale regionale a finanțelor publice și a municipiului București.1.4. Conturile în afara bilanțului în care se înregistrează creditele bugetare aprobate, creditele de angajament aprobate, creditele bugetare deschise pentru cheltuieli proprii, creditele de angajament angajate, angajamentele bugetare și angajamentele legale și instrucțiunile de utilizare a acestora sunt cele prevăzute în Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.1.5. (1) Contabilitatea operațiunilor prevăzute la pct. 3 se conduce la nivelul unităților Trezoreriei Statului din cadrul administrațiilor finanțelor publice județene și a municipiului București, serviciilor/birourilor fiscale municipale, orășenești și comunale și ale sectoarelor municipiului București, până la nivel de balanță de verificare, fără a se întocmi situații financiare.(2) Balanțele de verificare întocmite la finele trimestrului și anului bugetar se transmit activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București, după caz, în scopul includerii în situațiile financiare trimestriale și anuale.1.6. (1) Activitățile de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice întocmesc trimestrial și anual situații financiare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Balanțele de verificare întocmite la finele trimestrului și anului bugetar se vor include în situațiile financiare trimestriale și anuale.(2) Situațiile financiare trimestriale și anuale întocmite la nivelul activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București se centralizează în situațiile financiare ale Trezoreriei centrale.(3) Situațiile financiare trimestriale și anuale/Raportările financiare lunare întocmite la nivelul activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București se semnează de persoanele care au calitatea de ordonatori terțiari de credite ai bugetului Trezoreriei Statului și ai bugetului Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale și de conducătorul compartimentului financiar-contabil (serviciul contabilitatea generală a statului/serviciul administrarea și contabilitatea contului curent al trezoreriei) sau de alte persoane cărora le-a fost delegată exercitarea acestor competențe.---------- Alin. (3) al pct. 1.6. din Cap. XIX a fost introdus de pct. VI din anexa 2 la ORDINUL nr. 529 din 14 aprilie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 19 aprilie 2016.1.7. Operațiunile prevăzute la punctele 2. "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităților Trezoreriei statului a principalelor operațiuni derulate prin bugetul Trezoreriei statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale" și 3. "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităților trezoreriei statului a unor operațiuni specifice" nu sunt limitative, acestea putând fi completate cu alte operațiuni contabile aprobate în Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.2. Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂȚILOR TREZORERIEI STATULUI A PRINCIPALELOR OPERAȚIUNI DERULATE PRIN BUGETUL TREZORERIEI STATULUI ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DIN BUGETUL DE STAT - MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE
  Nr. Crt.Descriere operațiune  Simbol contdebitor Simbol contcreditor
   BUGETUL TREZORERIEI STATULUI   
   VENITURI   
  1.   Capitol/subcapitol de venituri bugetare 31.02 "Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare":       
      - înregistrarea dobânzilor de încasat aferente conturilor de disponibilități ale unităților Trezoreriei Statului fără casierii tezaur, deschise la instituții de credit    5180702    766
   - încasarea dobânzilor 52401 5180702
  2.      Capitol/ subcapitol de venituri bugetare 35.04 "Majorări de întârziere pentru venituri nevărsatela termen" - înregistrarea majorărilor de întârziere pentru neplata creanțelor bugetului trezoreriei statului % 46609  52401   75103      
   - încasarea majorărilor de întârziere 52401 46609
  3.  Capitol/Subcapitol de venituri bugetare 36.50 "Alte venituri":     
  - ladireBucunivelul activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul țiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului ești
        - înregistrarea comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienților și a prejudiciilor create ca urmare a afectării integrității disponibilităților bănești păstrate la Trezoreria Statului, după caz 46609      75104      
     - încasarea comisioanelor/recuperarea prejudiciilor suportate din bugetul Trezoreriei Statului 52401   % 46609 75104
  - la nivelul unităților operative ale Trezoreriei Statului
     - înregistrarea comisioanelor/majorărilor de întârziere percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienților 46609   44801   
    - virarea sumelor încasate la bugetul Trezoreriei Statului 44801  46609  
   CHELTUIELI   
  A.  Capitolul de cheltuieli bugetare 51 "Autorități publice și acțiuni externe"     
  I. "Titlul 20 "Bunuri și servicii"   
  I.1 Articolul 20.01 "Bunuri și servicii":   
  a) Eliminată.   
  b) Eliminată.   
  c) Eliminată.   
  d) Eliminată.   
  e) Eliminată.   
  f)    Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate - alineatul 09 "Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional"  627 sau 401 627 770   401
  I.2.Eliminată.   
  I.3.Eliminată.   
  I.4.Eliminată.   
  I.5.Eliminată.   
  II.      Titlul 59 "Alte cheltuieli" Alineatul 59.17 "Despăgubiri civile" - valoarea sumelor aferente prejudiciilor create ca urmare a afectării integrității disponibilităților bănești păstrate în Trezoreria statului  679      770     
  III.Eliminată.   
  IV.Eliminată.   
  B  Capitolul de cheltuieli bugetare 55 "Dobânzi", titlul 30 "Dobânzi"     
            - înregistrarea dobânzilor datorate disponibilitățile păstrate în contul trezoreriei statului Notă: se înregistrează pe total dobânzi datorate într-o zi calendaristică, pe baza fișelor de calcul a dobânzii. În cazul dobânzilor la vedere care se achită în prima zi lucrătoare a lunii următoare celei de calcul, operațiunea se înregistrează în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se efectuează calculul de dobândă. 666          5180601          
   - înregistrarea dobânzilor plătite 5180601 770
    ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI STABILIREA REZULTATULUI EXERCIȚIULUI CURENT     
  1.   Închiderea la sfârșitul perioadei de raportare a conturilor de venituri prin contul de rezultat patrimonial   7xx   121
  2.   Închiderea la sfârșitul perioadei de raportare a conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat patrimonial   121   6xx
  3.   Transferul rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat (excedent patrimonial), la începutul anului   121   117
  4.   Transferul rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat (deficit patrimonial), la începutul anului   117   121
  5.     Închiderea la sfârșitul exercițiului bugetar a contului de finanțare de la bugetul trezoreriei statului prin contul de rezultat al execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent (cu totalul plăților nete de casă)     770     52402
  6.     Transferul în contul Trezoreriei centrale a rezultatului execuției bugetului trezoreriei statului, la finele anului bugetar: - virare excedent - încasare deficit 481*)  52402  52402   481*) 
  7.     Închiderea contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului debitor asupra rezultatului reportat     117     481*)
  8.     Închiderea contului 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului creditor asupra rezultatului reportat     481*)    117
    Cheltuielile BUGETULUI DE STAT - MFP- Acțiuni generale     
  1      Capitolul 55 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi» - titlul 30 «Dobânzi», articolul 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alineatul 30.01.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe»         
   - Înregistrarea dobânzilor aferente titlurilor de stat lansate pentru populație prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populație, nerăscumpărate la scadență și transformate în certificate de depozit6660000% 1680100 5180604
   - Plata dobânzilor% 16801005180604 7700000
  2            Capitolul 56 "Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației", subcapitolul 56.05 "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul de Intervenție" - titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51 "Transferuri curente", alineatele 51.06 "Transferuri din Fondul de intervenție" și 51.16 "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul Național de Dezvoltare"                         
   - înregistrarea plăților efectuate: 671 770
    ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE CHELTUIELI ȘI STABILIREAREZULTATULUI EXERCIȚIULUI CURENT     
  1.   Închiderea la sfârșitul perioadei de raportare a conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat patrimonial   121   6xx
  2.     Închiderea la sfârșitul exercițiului bugetar a conturilor de finanțare de la bugetul de stat - MFP - Acțiuni generale prin contul de rezultat alexecuției bugetului de stat din anul curent (cu totalul plăților nete de casă)     770     52002
  3.   Transferul în contul Trezoreriei centrale a rezultatului execuției bugetului de stat - MFP - Acțiuni generale din anul curent   52002   489
  4.     Închiderea contului 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" la începutul exercițiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat     489     117
  ------ *) Activele fixe și obiectele de inventar care se preiau în evidența contabilă și în patrimoniul direcției generale regionale a finanțelor publice și a municipiului București se înregistrează de acestea prin contul 779 "Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit".-------------------- Poziția 3 "Capitol/Subcapitol de venituri bugetare", 36.50 "Alte venituri" de la Bugetul Trezoreriei Statului - Venituri a fost modificată de prima liniuță a pct. IV din anexa 2 la ORDINUL nr. 82 din 18 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016. Pozițiile I.1. a)-e), I.2.-I.5., III și IV. de la Bugetul Trezoreriei Statului - Cheltuieli de la pct. 2 din Cap. XIX au fost eliminate de a doua liniuță a pct. IV din anexa 2 la ORDINUL nr. 82 din 18 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016. (la 31-01-2018, Poziția 1, Cheltuieli efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice, Punctul 2, Capitolul XIX a fost modificată de Punctul 6.1, Punctul 6, Articolul I ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) 3. Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂȚILOR TREZORERIEI STATULUI A UNOR OPERAȚIUNI SPECIFICE
  Nr. Crt.Descriere operațiune  Simbol contdebitor Simbol contcreditor
  1              Înregistrarea sumelor încasate în conturile operatorilor economici și altor titulari de cont din afara sectorului public Notă: - Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare ale conturilor de disponibilități ale agenților economici diminuate cu rulajele debitoare ale conturilor 43 "Depozite ale agenților economici",preluate din balanța de verificare aferentă luniirespective. - La începutul anului 2014 se înregistrează pe total soldurile conturilor de la data de 31.12.2013 preluate din balanța de verificare. 5120901              462              
  2           Înregistrarea sumelor utilizate din conturile operatorilor economici și altor titulari de cont din afara sectorului public Notă: - Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare ale conturilor de disponibilități ale agenților economici de la pct.1. diminuate cu rulajele creditoare ale conturilor 43 "Depozite ale agenților economici", preluate din balanța de verificare pentru luna respectivă. 462           5120901           
  3         Înregistrarea depozitelor operatorilor economici și ai altor titulari de cont din afara sectoruluipublic Notă: - Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare, preluate din balanța de verificare aferentă luniirespective, pentru conturile de depozit 43 "Depozite ale agenților economici". 581    5120902     5120901    581     
  4              Restituirea în conturile de disponibilități a sumelor constituite în conturile de depozit ale operatorilor economici și ai altor titulari de cont din afara sectorului public. Notă: - Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare preluate din balanța de verificare pentru conturile de depozit 43 "Depozite ale agenților economici". - La începutul anului 2014 se înregistrează sumele aflate în soldul conturilor de depozit 43 "Depozite ale agenților economici" existente la data de data de 31.12.2013. 581     5120901         5120902     581         
  5    Înregistrarea la începutul anului 2014 a sumelor aflate în soldul conturilor de depozit 43 "Depozite ale agenților economici" existente la data de 31.12.2013    5120902    462
  6           Certificate de trezorerie de la populație în depozit Notă: - Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare preluate din balanța de verificare pentru contul 42 "Certificate de depozit" - La începutul anului 2014 se înregistrează pe total soldul contului 42 "Certificate de depozit"de la data de 31.12.2013 preluat din balanța de verificare. 51210           5190109           
  7       Lichidarea certificatelor de trezorerie de la populație în depozit Notă: - Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare preluate din balanța de verificare pentru contul 42 "Certificate de depozit". 5190109       51210       
   Emisiuni de titluri de stat destinate populației prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului  
  8Înregistrarea sumelor încasate de unitățile operative ale Trezoreriei Statului din emisiuni de titluri de stat destinate populației (înregistrate în contul 45.xxx «Titluri de stat - Emisiunea cod xxxx»)5121100%51901091610200
  9Transferarea sumelor de către unitățile Trezoreriei Statului la Trezoreria operativă centrală, reprezentând totalul sumelor încasate aferente unei emisiuni de titluri de stat  
   - la nivelul unităților Trezoreriei Statului48400005121100
   - la nivelul Trezoreriei centrale51206004840000
   Rambursarea valorii nominale aferente titlurilor de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului  
  10Înregistrarea la începutul anului a împrumuturilor pe termen mediu și lung din emisiuni de titluri de stat destinate populației scadente în anul în curs16102001610100
  11Transferarea sumelor de către Ministerul Finanțelor Publice la unitățile Trezoreriei Statului, în vederea rambursării valorii nominale aferente titlurilor de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului  
   - la nivelul unităților Trezoreriei Statului51211004840000
   - la nivelul Trezoreriei centrale48400005120600
  12Rambursarea titlurilor de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului%519010916102005121100
  (la 31-01-2018, Punctul 3 din Capitolul XIX a fost completat de Punctul 6.2, Punctul 6, Articolul I ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 ) --------------- Cap. XIX a fost introdus conform pct. 19 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.
  Notă
  A se vedea Nota din Cap. VII referitoare la anexa nr. 2 din ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, astfel cum a fost modificată de ORDINUL nr. 556 din 8 aprilie 2014; ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014; ORDINUL nr. 465 din 15 aprilie 2015; ORDINUL nr. 82 din 18 ianuarie 2016; ORDINUL nr. 3.259 din 20 decembrie 2017; ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018:
  Pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018 prevede:7. Anexa nr. 2 „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice“ se completează după cum urmează:7.1. Contul contabil sintetic de gradul III 2810201 „Amortizarea construcțiilor - drumuri publice“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.2. Contul contabil sintetic de gradul III 2810202 „Amortizarea construcțiilor - drumuri industriale și agricole“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.3. Contul contabil sintetic de gradul III 2810203 „Amortizarea construcțiilor - infrastructură pentru transport feroviar“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.4. Contul contabil sintetic de gradul III 2810204 „Amortizarea construcțiilor - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și viaducte; viaducte“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.5. Contul contabil sintetic de gradul III 2810205 „Amortizarea construcțiilor - tunele“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.6 Contul contabil sintetic de gradul III 2810206 „Amortizarea construcțiilor - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.7. Contul contabil sintetic de gradul III 2810207 „Amortizarea construcțiilor - canale pentru navigație“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.8. Contul contabil sintetic de gradul III 2810208 „Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.9. Contul contabil sintetic de gradul III 2810301 „Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.10. Contul contabil sintetic de gradul III 2810302 „Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.11. Contul contabil sintetic de gradul III 2810303 „Amortizarea mijloacelor de transport“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.12. Contul contabil sintetic de gradul III 2810304 „Amortizarea animalelor și plantațiilor“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.13. Contul contabil sintetic de gradul III 2910201 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - drumuri publice“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.14. Contul contabil sintetic de gradul III 2910202 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - drumuri industriale și agricole“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.15. Contul contabil sintetic de gradul III 2910203 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - infrastructură pentru transport feroviar“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.16. Contul contabil sintetic de gradul III 2910204 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și viaducte; viaducte“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.17. Contul contabil sintetic de gradul III 2910205 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - tunele“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.18. Contul contabil sintetic de gradul III 2910206 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.19. Contul contabil sintetic de gradul III 2910207 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - canale pentru navigație“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.20. Contul contabil sintetic de gradul III 2910208 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.21. Contul contabil sintetic de gradul III 2910301 „Ajustări pentru deprecierea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.22. Contul contabil sintetic de gradul III 2910302 „Ajustări pentru deprecierea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.23. Contul contabil sintetic de gradul III 2910303 „Ajustări pentru deprecierea mijloacelor de transport“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.24. Contul contabil sintetic de gradul III 2910304 „Ajustări pentru deprecierea animalelor și plantațiilor“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.25. Contul contabil sintetic de gradul III 3970100 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.26. Contul contabil sintetic de gradul III 3970200 „Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.27. Contul contabil sintetic de gradul III 3970300 „Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.28. Contul contabil sintetic de gradul III 4310600 „Contribuția asiguratorie pentru muncă“ se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare, clasificația funcțională și clasificația economică a cheltuielilor.7.29. Contul contabil sintetic de gradul III 4840000 „Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.30. Contul contabil sintetic de gradul III 5121100 „Disponibil aferent titlurilor de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.31. Contul contabil sintetic de gradul III 6450700 „Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă“ se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare, clasificația funcțională și clasificația economică a cheltuielilor.7.32. Contul contabil sintetic de gradul III 7450700 „Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă“ se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare, clasificație venituri.