ORDIN nr. 417 din 6 aprilie 2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (2), precum și ale art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă modelul și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se instituie Comisia pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, în componența prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 6 aprilie 2015.Nr. 417.  +  Anexa nr. 1INSTRUCȚIUNI
  de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
   +  Anexa nr. 2REGULAMENT
  de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale
   +  Anexa nr. 3
  CERERE
  de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale
  Subsemnatul(a), ......................., CNP .........................., domiciliat(ă) în localitatea*1) ..................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul ..............., posesor/posesoare al/a actului de identitate*2) ....... seria ....... nr. ............., eliberat de ................, având numărul de telefon ................... și adresa de e-mail ....................., posesor/posesoare al/a contului având codul IBAN RO ..........................., Notă
  *1) În cazul cetățenilor nerezidenți se completează cu adresa de corespondență.
  *2) În cazul cetățenilor nerezidenți se completează cu elementele de identificare ale pașaportului sau ale unui alt act de identitate valabil.
  solicit acordarea premiului aferent extragerii lunare/ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale organizate în data de ...../....../................ .Dețin Bonul fiscal nr. .............. din data de ..................., cu valoarea de .................., emis de către*3) ......................., CIF .....................*4), cu aparatul de marcat electronic fiscal instalat la adresa ...........................*5). Notă
  *3) Se completează cu denumirea operatorului economic care a emis bonul fiscal.
  *4) Se completează cu numărul corespunzător „CUI“, „CIF“ sau „cod fiscal“ fără atributul fiscal „RO“.
  *5) Se completează cu adresa la care este instalat aparatul de marcat electronic fiscal cu care a fost emis bonul fiscal.
  Am luat cunoștință că premiul va fi virat în contul menționat mai sus.Cunoscând prevederile și sancțiunile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar că datele înscrise în prezenta cerere sunt conforme cu realitatea.Atașez prezentei cereri bonul fiscal în original și copia actului de identitate/pașaportului.Prin semnarea acestei cereri îmi exprim acordul ca datele mele cu caracter personal să fie stocate, prelucrate, transmise și utilizate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.Data ................Semnătura .................. (la 06-09-2017, Anexa 3 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.178 din 31 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 )
   +  Anexa nr. 4LISTApersoanelor care pot face parte din comisiaprevăzută la art. 5 alin. (2) dinOrdonanța Guvernului nr. 10/2015 pentruorganizarea Loteriei bonurilor fiscale*) Notă
  *) Pentru fiecare extragere, conducătorul fiecărei instituții desemnează câte o persoană din listă pentru a face parte din Comisia pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale.
  A. Din cadrul Ministerului Finanțelor Publice1. Atomei Marius - șef serviciu2. Pavel Adrian - șef serviciu3. Dragotă Laura Raluca Alina - consilier4. Cojocaru Ionuț - șef serviciuB. Din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală1. Constantinescu Gheorghe - inspector șef antifraudă2. Cristea Alexandru - manager public3. Cornoiu Clara Pollyana - inspector antifraudă4. Voinea Andrei George - inspector antifraudă5. Grigorescu Bogdan - inspector antifraudă6. Niculescu Bogdan Nicolae - inspector antifraudă (la 14-10-2016, Litera B din Anexa 4 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.414 din 10 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 14 octombrie 2016 ) C. Din cadrul Companiei Naționale «Loteria Română» - S.A.1. Claudia Ciobotaru - consilier juridic2. Alexandra Croitoru - consilier juridic3. Iulian Radu - consilier juridic4. Ionuț Tunaru - consilier juridic5. Ion Carapit - specialist marketing 6. Alin Dobrescu - coordonator tehnic7. Andrei Dumitrescu - coordonator tehnic8. Iulian Simion - coordonator tehnic9. Emil Zamfir - coordonator tehnic10. Răzvan Matei - coordonator tehnic (la 13-09-2017, Litera C din Anexa nr. 4 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.359 din 5 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017 ) -------