ORDIN nr. 875 din 10 iulie 2015privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 24 iulie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 7.350 din 10 iulie 2015 al Serviciului medicină de urgență din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere art. 93 alin. (4) și (4^1) și art. 362 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Modul de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă, denumite în continuare AP-ENDO, se derulează în conformitate cu prevederile prezentului ordin.(2) Acțiunile prioritare prevăzute la alin. (1) se adresează pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară, precum și celor care necesită implantare urgentă de proteze/stenturi digestive, finanțând costurile specifice pentru tratamentul endoscopic al acestor pacienți, care nu pot fi acoperite din fondurile obținute pe baza contractelor cu casele de asigurări județene, a municipiului București și Casei de Asigurări de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.).(3) AP-ENDO sunt destinate numai bolnavilor care nu au beneficiat de materiale sanitare specifice, dispozitive și altele asemenea în cadrul programelor naționale de sănătate curative finanțate de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.(4) AP-ENDO sunt elaborate, derulate și finanțate de către Ministerul Sănătății și se implementează prin unități sanitare care au în structură secții/compartimente de gastroenterologie.  +  Articolul 2(1) În vederea coordonării din punct de vedere științific și metodologic la nivel național a AP-ENDO, pentru anii 2015-2018, se constituie un colectiv de lucru format din specialiști în specialitatea gastroenterologie, denumit în continuare CL-ENDO, în conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare.(2) CL-ENDO are următoarea componență: un președinte, un vicepreședinte și 3 membri.(3) Pentru perioada 2015-2018 componența CL-ENDO se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, pe baza propunerilor înaintate de către Societatea Română de Endoscopie Digestivă.(4) Secretarul de stat care are în coordonare AP-ENDO și șeful Serviciului medicină de urgență al Ministerului Sănătății sunt invitați permanenți ai CL-ENDO.  +  Articolul 3(1) În exercitarea atribuțiilor sale, CL-ENDO formulează propuneri, fundamentări, analize, recomandări și informări referitoare la AP-ENDO pe care le transmite Serviciului medicină de urgență.(2) Secretariatul tehnic permanent al CL-ENDO se asigură de către Serviciul medicină de urgență.(3) CL-ENDO își desfășoară activitatea în ședințe organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui sau a secretarului de stat care are în coordonare AP-ENDO.(4) Ședințele sunt legal constituite în prezența majorității simple a CL-ENDO.(5) În situația în care președintele CL-ENDO este în imposibilitatea de a conduce ședințele, acestea vor fi conduse de vicepreședinte.  +  Articolul 4(1) CL-ENDO este coordonatorul național al APENDO din punct de vedere științific și metodologic, iar Serviciul medicină de urgență reprezintă structura centrală a Ministerului Sănătății responsabilă cu coordonarea administrativă a acestei acțiuni.(2) La nivelul spitalului derularea și monitorizarea AP-ENDO se realizează de către un coordonator local desemnat de către managerul spitalului; acesta poate fi șeful de secție sau un alt medic din cadrul structurii care derulează AP-ENDO.(3) Numele și datele de contact ale coordonatorului local (număr telefon fix, număr telefon mobil, fax, e-mail, adresa poștală a spitalului și a secției - în cazul în care acestea diferă) vor fi comunicate Serviciului medicină de urgență din Ministerul Sănătății.(4) Atunci când derularea AP-ENDO într-un spital se realizează prin mai multe structuri de gastroenterologie, managerul desemnează un coordonator local la nivelul spitalului; repartiția fondurilor alocate fiecărei structuri se stabilește de către managerul spitalului, la propunerea coordonatorului local și după o consultare cu șefii structurilor implicate în AP-ENDO.  +  Articolul 5Spitalele care derulează AP-ENDO au obligația gestionării eficiente a mijloacelor materiale și bănești și a organizării evidenței contabile a cheltuielilor, precum și a organizării evidenței nominale, pe bază de cod numeric personal, a beneficiarilor AP-ENDO.  +  Articolul 6AP-ENDO se finanțează de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății de la titlurile bugetare 20 "Bunuri și servicii" și 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", prevăzute în Clasificația indicatorilor privind finanțele publice.  +  Articolul 7(1) Pentru fondurile alocate la titlul 20 "Bunuri și servicii", direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București încheie contracte pentru derularea AP-ENDO, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu spitalele nominalizate din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și a autorităților administrației publice locale.(2) De la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" se finanțează cheltuielile aferente activităților prevăzute în AP-ENDO desfășurate de spitalele din subordinea Ministerului Sănătății.(3) Din fondurile alocate spitalele pot finanța activități specifice AP-ENDO.(4) Din fondurile alocate AP-ENDO, spitalele nu pot finanța cheltuieli de natura utilităților și cheltuieli de capital.(5) Finanțarea AP-ENDO din bugetul Ministerului Sănătății se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari și terțiari, însoțite de documentele justificative ale acestora, semnate și parafate lizibil de coordonatorul local, în raport cu:a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior;b) disponibilul din cont rămas neutilizat;c) indicatorii fizici realizați în perioada anterioară;d) bugetul aprobat cu această destinație.(6) Cererile de finanțare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Serviciului medicină de urgență, pe suport hârtie și în format electronic la adresa de e-mail endoscopie@ms.ro, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanțarea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(7) Cererea de finanțare fundamentată este însoțită de cererea detaliată pe tipuri de cheltuieli al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum și de borderoul centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.(8) Cererile de finanțare transmise de către ordonatorii de credite după termenul prevăzut la alin. (6) nu vor fi finanțate în luna pentru care se face solicitarea. Acestea se finanțează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea întârziată, în baza unei noi cereri transmise în termenul prevăzut la alin. (6), cu încadrarea în limitele alocărilor bugetare.  +  Articolul 8Sumele alocate pentru AP-ENDO sunt cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli ale direcțiilor de sănătate publică, respectiv ale spitalelor, se aprobă odată cu acestea și se utilizează numai potrivit destinațiilor stabilite.  +  Articolul 9(1) În baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 7 alin. (1), direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București decontează cheltuieli de natura bunurilor achiziționate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-ENDO.(2) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București decontează contravaloarea bunurilor achiziționate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-ENDO, în limita sumelor disponibile cu această destinație, în ordine cronologică, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile achiziționate conform contractelor încheiate.  +  Articolul 10În vederea realizării activităților AP-ENDO, Serviciul medicină de urgență din Ministerul Sănătății are următoarele atribuții:a) evaluează și fundamentează anual necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele și activitățile propuse pentru AP-ENDO pe baza indicatorilor realizați în anul precedent;b) propune spre aprobare ministrului sănătății alocarea fondurilor AP-ENDO, precum și repartiția fondurilor pe spitale, pe baza fundamentării CL-ENDO și a propunerilor formulate de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau spitale, după caz;c) elaborează structura AP-ENDO, în colaborare cu direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, pe baza analizelor și propunerilor CL-ENDO și a propunerilor coordonatorilor locali;d) evaluează trimestrial și anual realizarea obiectivelor APENDO și face propuneri pentru îmbunătățirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate;e) comunică direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și spitalelor care derulează AP-ENDO sumele repartizate, precum și activitățile pentru care acestea se utilizează;f) avizează solicitările de finanțare lunară ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și ale unităților sanitare care derulează AP-ENDO, realizează centralizarea acestora și o înaintează către Direcția generală buget și contabilitate din cadrul Ministerului Sănătății, pentru întocmirea cererilor de deschideri de credite;g) monitorizează și analizează trimestrial, anual și ori de câte ori este necesar realizarea indicatorilor specifici AP-ENDO, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor și dispune măsurile ce se impun în situația unor disfuncționalități în utilizarea fondurilor aferente, după caz;h) verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare și avizează referatul privind finanțarea lunară a AP-ENDO;i) organizează misiuni de analiză și control în colaborare cu CL-ENDO și structuri specializate/experți din cadrul Ministerului Sănătății.  +  Articolul 11În vederea realizării activităților AP-ENDO, Direcția generală buget și contabilitate din Ministerul Sănătății are următoarele atribuții:a) elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătății în care sunt cuprinse sumele aferente AP-ENDO, pe baza propunerilor și fundamentărilor prezentate de Serviciul medicină de urgență din Ministerul Sănătății;b) comunică Serviciului medicină de urgență, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanțare și titluri bugetare, în vederea repartizării acestora;c) elaborează și supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanțare, titluri bugetare și articole de cheltuieli, și le comunică unităților care derulează AP-ENDO;d) primește lunar solicitările de finanțare ale unităților care derulează AP-ENDO, centralizate de Serviciul medicină de urgență;e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanțarea AP-ENDO.  +  Articolul 12În vederea derulării și monitorizării AP-ENDO, CLENDO are următoarele atribuții:a) formulează propuneri cu privire la strategia, organizarea și desfășurarea anuală a AP-ENDO, pe care le înaintează Serviciului medicină de urgență până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;b) fundamentează necesarul de resurse pentru AP-ENDO și îl înaintează Serviciului medicină de urgență până la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;c) formulează propuneri cu privire la repartiția fondurilor aferente unităților sanitare, pe care le comunică Serviciului medicină de urgență;d) realizează analiza trimestrială și anuală a indicatorilor prevăzuți în cadrul AP-ENDO, centralizați la nivel național, și o transmite Serviciului medicină de urgență;e) informează Serviciul medicină de urgență asupra problemelor și disfuncționalităților întâmpinate în derularea AP-ENDO și formulează propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a acestora.  +  Articolul 13(1) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București au următoarele obligații în vederea derulării și monitorizării AP-ENDO:a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual indicatorii specifici AP-ENDO raportați de spitale în condițiile prezentului ordin;b) transmit Serviciului medicină de urgență pe suport hârtie și în format electronic la adresa de e-mail endoscopie@ms.ro, trimestrial și anual, în primele 20 de zile calendaristice după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuți în cadrul AP-ENDO, centralizați în conformitate cu prevederile lit. a);c) monitorizează modul de derulare al AP-ENDO;d) verifică organizarea evidenței nominale a beneficiarilor AP-ENDO, pe bază de cod numeric personal, de către unitățile de specialitate care derulează AP-ENDO, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;e) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii locali din spitalele care derulează AP-ENDO;f) transmit Serviciului medicină de urgență, pe suport hârtie și în format electronic la adresa de e-mail endoscopie@ms.ro, până la sfârșitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);g) transmit Serviciului medicină de urgență, pe suport hârtie și în format electronic la adresa de e-mail endoscopie@ms.ro, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.(2) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul APENDO, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentul ordin, problemele și disfuncționalitățile întâmpinate în realizarea activităților, propunerile de îmbunătățire a modului de derulare a AP-ENDO.  +  Articolul 14(1) Spitalele care derulează AP-ENDO au următoarele atribuții:a) organizează evidența nominală a beneficiarilor AP-ENDO, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;b) raportează direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București sau Serviciului medicină de urgență, după caz, pe suport hârtie și în format electronic la adresa de e-mail endoscopie@ms.ro, în funcție de subordonare, trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-ENDO, în condițiile prezentului ordin;c) monitorizează modul de derulare a AP-ENDO;d) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii AP-ENDO;e) transmit CL-ENDO și, în funcție de subordonare, Serviciului medicină de urgență pe suport hârtie și în format electronic la adresa de e-mail endoscopie@ms.ro sau direcției de sănătate publică județene și a municipiului București, după caz, date pentru întocmirea raportului de activitate prevăzut la art. 13 lit. e), până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.(2) raportul de activitate centralizat prevăzut la art. 13 lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul APENDO, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentul ordin, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a AP-ENDO.  +  Articolul 15Coordonatorii locali ai AP-ENDO, desemnați în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (2), au următoarele obligații cu privire la monitorizarea activităților cuprinse în cadrul acestora:a) organizează evidența nominală a beneficiarilor AP-ENDO, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;b) raportează conducerii spitalului, trimestrial și anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-ENDO, în condițiile prezentului ordin;c) monitorizează modul de derulare a AP-ENDO pe care îl coordonează;d) monitorizează permanent consumul de materiale sanitare și medicamente care se acordă în cadrul AP-ENDO;e) întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituției până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-ENDO, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentul ordin, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a AP-ENDO;f) informează permanent conducerea instituției cu privire la disfuncționalitățile identificate în derularea AP-ENDO și propune măsuri de soluționare a acestora;g) avizează documentele justificative (facturile) care însoțesc cererile de finanțare lunară;h) organizează raportarea cazurilor în registrul național specific patologiei vizate de AP-ENDO.  +  Articolul 16Ordonatorii de credite secundari și terțiari au următoarele obligații în realizarea AP-ENDO:a) utilizează fondurile în limita bugetului aprobat și potrivit destinației specificate, cu respectarea dispozițiilor legale;b) gestionează eficient mijloacele materiale și bănești;c) organizează evidența contabilă a cheltuielilor pe surse de finanțare și pe subdiviziunile clasificației bugetare, atât în prevederi, cât și în execuție;d) raportează indicatorii specifici prevăzuți în AP-ENDO, în condițiile prezentului ordin;e) transmit Serviciului medicină de urgență sau direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, după caz, cererile de finanțare fundamentate, însoțite de documentele justificative, în condițiile prezentului ordin;f) desemnează prin act administrativ al conducătorului instituției publice câte un coordonator local pentru AP-ENDO;g) completează fișele de post ale coordonatorilor desemnați cu atribuțiile corespunzătoare activităților prevăzute în cadrul AP-ENDO;h) organizează, prin directorul financiar contabil al spitalului și al instituției publice prin care se derulează AP-ENDO, evidențele contabile, evidențele tehnico-operative ale spitalului/instituției publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;i) transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății orice alte date referitoare la AP-ENDO pe care le derulează și răspund de exactitatea și realitatea datelor raportate;j) transmit lunar Direcției generale buget și contabilitate din cadrul Ministerului Sănătății, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii curente pentru luna precedentă, execuția bugetară a bugetului aprobat pentru AP-ENDO derulate;k) achiziționează materiale sanitare și medicamente cu respectarea legislației în vigoare din domeniul achizițiilor publice.  +  Articolul 17Raportarea indicatorilor specifici AP-ENDO se realizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, atât în format electronic, cât și pe suport hârtie, conform modelului de raportare prevăzut la anexa nr. 5 "Macheta de raportare a indicatorilor de evaluare (fizici și de eficiență)".  +  Articolul 18Costul mediu se calculează ca raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați. În cazul în care au fost finanțate și alte acțiuni pentru care nu au fost stabiliți indicatori fizici, acestea vor fi evidențiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acțiune.  +  Articolul 19Monitorizarea activităților cuprinse în AP-ENDO se referă la:a) modul de realizare și de raportare a indicatorilor prevăzuți în prezentul ordin;b) încadrarea în bugetul aprobat;c) respectarea destinațiilor stabilite pentru fondurile alocate spitalelor care derulează AP-ENDO;d) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite prin prezentul ordin referitoare la derularea AP-ENDO;e) identificarea unor posibile disfuncționalități în derularea AP-ENDO.  +  Articolul 20În cadrul AP-ENDO se pot desfășura următoarele activități:1. Tratamentul endoscopic al hemoragiilor digestive superioare în primele 24 de ore de la producerea (diagnosticarea) hemoragiei digestive2. Protezarea paliativă endoesofagiană, gastroduodenală, colonică și biliopancreatică3. Achiziții pentru tratamentele menționate la pct. 1:a) ace injectoare;b) aplicator de clipuri;c) clipuri hemostatice;d) ligatoare de varice;e) cateter plasmă argon;f) probă caldă;g) pensă de coagulare bipolară.h) pensă de coagulare și hemostază tip «coagrasper»; (la 13-09-2017, Punctul 3. din Articolul 20 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.043 din 8 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017 ) i) videocapsulă endoscopică; (la 13-09-2017, Punctul 3. din Articolul 20 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.043 din 8 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017 ) j) hemospray; (la 13-09-2017, Punctul 3. din Articolul 20 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.043 din 8 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017 ) k) kit pentru montarea de șunturi tranjugulare portosistemice (hemoragiile secundare hipertensiunii portale refractare la tratamentul clasic). (la 13-09-2017, Punctul 3. din Articolul 20 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.043 din 8 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017 ) 4. Achiziții pentru tratamentele menționate la pct. 2:a) stenturi expandabile metalice esofagiene/enterale;b) stenturi expandabile metalice colonice;c) sfincterotoame și fire ghid pentru canulare retrograde;d) sfincterotoame de presecționare;e) dilatatoare și baloane de dilatare biliară (tip CRE);f) stenturi expandabile metalice de diferite tipuri și lungimi;g) stenturi de plastic de diferite tipuri, dimensiuni și lungimi.h) kit pentru gastrostomă; (la 13-09-2017, Punctul 4. din Articolul 20 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.043 din 8 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017 ) i) kit pentru jejunostomă; (la 13-09-2017, Punctul 4. din Articolul 20 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.043 din 8 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017 ) j) nutriție enterală pe sondă pentru perioada internării. (la 13-09-2017, Punctul 4. din Articolul 20 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.043 din 8 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017 ) 5. Achiziția medicației specifice pentru tratamentul de urgență al hemoragiilor digestive  +  Articolul 21De activitățile prevăzute la art. 20 beneficiază pacienții critici cu următoarele diagnostice:1. Pentru tratamentul endoscopic al hemoragiilor digestive superioare:a) pacienții cu HDS masivă/instabilitate hemodinamică;b) pacienții cu HDS moderată.2. Pentru protezarea paliativă endoesofagiană, gastro-duodenală, colonică și biliopancreatică:a) cancer esofagian obstructiv;b) cancer bronhopulmonar;c) fistule eso-traheale, eso-pleurale sau eso-mediastinale;d) recidive postoperatorii sau fistule anastomotice postoperatorii;e) cancer gastric avansat cu stenoză cardială sau antropilorică;f) cancer duodenal;g) ampulom vaterian sau cancer pancreatic cu invazie duodenală;h) stenoză pilorică sau duodenală benignă;i) adenopatii sau alte formațiuni compresive;j) ocluzia sau subocluzia colonică malignă;k) palierea cancerului colonic avansat;l) fistule colonice maligne sau stenoze benigne (boala Crohn, stenoze postradioterapie);m) cancere biliopancreatice.  +  Articolul 22Indicatorii de evaluare ai AP-ENDO sunt următorii:a) Indicatori fizici:1. numărul de pacienți critici cu hemoragii digestive superioare sau cu obstrucții și/sau compresii la nivelul tubului digestiv (anexa nr. 5);2. evidența nominală a pacienților critici cu hemoragii digestive superioare sau cu obstrucții și/sau compresii la nivelul tubului digestiv tratați endoscopic pentru HDS sau paliativ prin stentare pentru obstrucții sau compresii la nivelul tubului digestiv, pe bază de cod numeric personal (anexele nr. 6 și 7).b) Indicatori de eficiență:1. cost mediu/pacient critic cu hemoragie digestivă superioară, respectiv cu obstrucții și/sau compresii la nivelul tubului digestiv (anexa nr. 5);2. execuția bugetului aprobat pentru AP-ENDO (anexa nr. 8).c) Indicatori de rezultat:1. registre naționale pentru patologiile specifice;2. ghiduri și protocoale de diagnostic;3. ghiduri și protocoale de tratament al pacienților critici.  +  Articolul 23Criteriile de eligibilitate pentru unitățile care derulează AP-ENDO sunt:1. Pentru tratamentul hemoragiilor digestive superioare:a) să poată asigura managementul hemoragiilor digestive (echipe de gastroenterologi și de chirurgi antrenați în gestionarea acestor cazuri, circuite funcționale, paturi dedicate, spații și facilități de endoscopie adecvate, medicamente specifice);b) să poată asigura permanență (24 h/zi, 7 zile/săptămână) printr-o linie de gardă de endoscopie digestivă obligatorie (la fața locului sau la domiciliu) cu medici gastroenterologi și asistente medicale antrenați în endoscopia digestivă terapeutică;c) să poată asigura servicii de terapie intensivă dedicate (secții generale de ATI sau TI specializate de gastroenterologie și hepatologie);d) dotările de bază pentru hemostaza endoscopică sunt:(i) turnul video cu videoprocesor;(ii) sursă aer/apă;(iii) monitor;(iv) aspirator;(v) gastroscop și colonoscop;(vi) electrocauter cu plasmă-argon (APC);e) întreținerea, defectarea, procesarea endoscoapelor și situațiile de necesitate impun ca aceste dotări să fie duble.2. Pentru protezare paliativă endoscopică a tubului digestiv:a) să poată asigura plasarea protezelor (stenturilor) (echipe de gastroenterologi și de radiologi antrenați în gestionarea acestor cazuri, circuite funcționale, paturi dedicate, spații și facilități de endoscopie adecvate cu acces la masă mobilă de radiologie, medicamente specifice);b) să poată asigura permanență (24 h/zi, 7 zile/săptămână) printr-o linie de gardă de endoscopie digestivă obligatorie (la fața locului sau la domiciliu) cu medici gastroenterologi și asistente medicale antrenați în endoscopia digestivă terapeutică;c) dotările de bază pentru paliere endoscopică sunt:(i) turnul video cu videoprocesor;(ii) sursă aer/apă;(iii) pompă peristaltică de apă;(iv) monitor;(v) aspirator de înaltă performanță;(vi) videogastroscop terapeutic;(vii) videocolonoscop;(viii) videoduodenoscop terapeutic;(ix) sistem de ecoendoscopie liniară;(x) electrocauter cu unitate de coagulare plasmă argon (APC).  +  Articolul 24Unitățile sanitare care derulează AP-ENDO sunt următoarele:a) Tratamentul hemoragiilor digestive superioare:1. Spitalul Clinic de Urgență București;2. Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie "Prof. dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca;3. Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sfântul Spiridon" Iași;4. Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara;5. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad;6. Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea;7. Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;8. Spitalul Clinic Colentina București;9. Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța;10. Spitalul Județean de Urgență "Dr. C. Opriș" Baia Mare;11. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu;12. Institutul Clinic Fundeni;13. Spitalul Universitar de Urgență București;14. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;15. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;16. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila";17. Spitalul Clinic de Urgență "Sfântul Ioan" București;18. Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin.19. Spitalului Universitar de Urgență Elias (la 13-09-2017, Litera a) din Articolul 24 a fost completata de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.043 din 8 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017 ) b) Protezarea paliativă a tubului digestiv:1. Spitalul Clinic de Urgență București;2. Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie "Prof. dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca;3. Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sfântul Spiridon" Iași;4. Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara;5. Institutul Clinic Fundeni;6. Spitalul Universitar de Urgență București;7. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;8. Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța;9. Institutul Regional de Oncologie Iași;10. Spitalul Clinic Colentina București;11. Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin.12. Spitalul Universitar de Urgență Elias (la 10-05-2017, Litera b) din Articolul 24 a fost completata de Articolul I din ORDINUL nr. 491 din 2 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 10 mai 2017 ) 13. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu; (la 13-09-2017, Litera b) din Articolul 24 a fost completata de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.043 din 8 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017 ) 14. Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea; (la 13-09-2017, Litera b) din Articolul 24 a fost completata de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.043 din 8 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017 ) 15. Spitalul Clinic de Urgență «Sfântul Ioan» București. (la 13-09-2017, Litera b) din Articolul 24 a fost completata de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.043 din 8 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017 )  +  Articolul 25Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și spitalele care derulează AP-ENDO, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-8 fac parte din prezentul ordin.  +  Articolul 27Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Alin Iulian Tucmeanu,
  secretar de stat
  București, 10 iulie 2015.Nr. 875.  +  Anexa nr. 1CONTRACTpentru desfășurarea activităților prevăzuteîn AP-ENDO nr. ..... din ............1. Părțile contractante1.1. Direcția de Sănătate Publică a Județului ............/Municipiului București, cu sediul în municipiul/orașul ............., str. .......... nr. ..., județul/sectorul ............., telefon .........., fax .........., reprezentată prin director executiv ...........,și1.2. Unitatea sanitară ............., cu sediul în ..........., str. ............ nr. ..., telefon .........., fax ......., reprezentată prin ..........., având Actul de înființare/organizare nr. ..., Autorizația sanitară de funcționare nr. ....., Dovada de evaluare nr. ...., codul fiscal ....... și contul nr. ........ deschis la Trezoreria Statului sau contul nr. .......... deschis la Banca ............., Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata contractului de furnizare servicii medicale spitalicești.2. Obiectul contractului2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie desfășurarea acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă (AP-ENDO), finanțat din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă.3. Durata contractului3.1. Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de ........ .3.2. Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părților.4. Obligațiile părților4.1. Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București are următoarele obligații:a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual indicatorii specifici AP-ENDO raportați de unitățile sanitare/instituțiile publice în condițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 875/2015;b) transmite Serviciului medicină de urgență, trimestrial și anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuți în cadrul AP-ENDO, centralizați în conformitate cu prevederile lit. a);c) monitorizează modul de derulare a AP-ENDO;d) verifică organizarea evidenței nominale a beneficiarilor AP-ENDO, pe bază de cod numeric personal, de către unitățile de specialitate care derulează AP-ENDO, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;e) întocmește un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din unitățile sanitare/instituțiile care derulează AP-ENDO; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-ENDO, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în Ordinului ministrului sănătății nr. 875/2015, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a AP-ENDO;f) transmite Serviciului medicină de urgență, până la sfârșitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);g) transmite Serviciului medicină de urgență, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.4.2. Obligațiile direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București prevăzute la pct. 4.1 se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.4.3. Pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-ENDO din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, unitățile sanitare au următoarele obligații:a) să asigure buna desfășurare a activităților prevăzute în cadrul AP-ENDO, în concordanță cu actele normative în vigoare;b) să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calității în prevederile legale privind calitatea asistenței medicale, elaborate în condițiile legii;c) să asigure tratamentul adecvat și recomandarea dispozitivelor medicale conform reglementărilor în vigoare;d) să utilizeze fondurile primite pentru AP-ENDO, potrivit destinației acestora;e) să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale și bănești;f) să organizeze și să conducă, prin directorul financiar contabil, evidențele tehnico-operative, precum și evidențele contabile ale cheltuielilor pentru AP-ENDO și pe paragrafele și subdiviziunile clasificației bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât și în execuție;g) să efectueze, în condițiile legii, achiziția bunurilor necesare pentru realizarea obiectivelor și activităților cuprinse în AP-ENDO;h) să organizeze evidența beneficiarilor AP-ENDO prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu AP-ENDO, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea și valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;i) să dispună măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;j) să dețină autorizație pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea AP-ENDO, emisă, în condițiile legii, de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;k) să transmită direcției de sănătate publică județene/a municipiului București, după caz, atât în format electronic, cât și pe suport hârtie, raportările lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) și anuale privind sumele utilizate pentru AP-ENDO, precum și indicatorii realizați, răspunzând de exactitatea și realitatea atât a datelor raportate pentru justificarea plății contravalorii facturii pentru bunurile acordate în cadrul AP-ENDO în luna precedentă, cât și a indicatorilor raportați;l) să cuprindă sumele contractate pentru AP-ENDO în bugetul de venituri și cheltuieli și să îl aprobe odată cu acesta, în condițiile legii;m) să transmită direcției de sănătate publică județene/a municipiului București orice alte date referitoare la AP-ENDO și să răspundă de exactitatea și realitatea datelor raportate;n) să transmită trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului, direcției de sănătate publică județene/a municipiului București raportul de activitate întocmit de coordonatorul APENDO din cadrul unității sanitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;o) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmită informațiile legate de AP-ENDO, conform prevederilor legale în vigoare;p) să dispună măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor AP-ENDO;q) să raporteze corect și la timp datele către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București;r) să transmită direcției de sănătate publică județene/a municipiului București raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) și anuale, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând indicatorii fizici și de eficiență, precum și valoarea bunurilor acordate în cadrul AP-ENDO în perioada pentru care se face raportarea;s) să asigure publicarea pe site-ul propriu a bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a execuției bugetare înregistrate pe parcursul derulării AP-ENDO, detaliat;ș) să asigure organizarea permanenței activității în secțiile de gastroenterologie, conform reglementărilor legale.4.4. Obligațiile unităților sanitare prevăzute la pct. 4.3 se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, precum și prin personalul implicat în realizarea activităților acțiunilor prioritare AP-ENDO, în limitele competențelor, potrivit legii.5. Valoarea contractului5.1. Valoarea contractului în anul ..... este de ........ lei.6. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în APENDO6.1. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în APENDO se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinație, în ordine cronologică, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile realizate conform contractului încheiat.6.2. În vederea decontării contravalorii bunurilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-ENDO, unitatea sanitară prezintă în primele 15 zile lucrătoare ale lunii curente următoarele documente:a) cererea justificativă, întocmită conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract;b) decontul pentru luna precedentă, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract;c) copiile facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor acordate în perioada pentru care se face raportarea;d) copii ale ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) cu care s-a efectuat plata contravalorii facturilor pentru bunurile decontate în luna precedentă celei pentru care se solicită decontarea.6.3. Cheltuielile angajate în cadrul prevederilor bugetare aprobate în anul precedent și rămase neplătite până la data încheierii prezentului contract vor fi plătite în condițiile prevăzute la pct. 6.1.7. Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București analizează indicatorii prezentați din decont, precum și gradul și modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior și decontează, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, în termenul și condițiile prevăzute la pct. 6.2, sumele facturate de unitatea sanitară, pentru bunurile acordate, pentru luna precedentă.8. Răspunderea contractuală8.1. Managerul, inclusiv managerul interimar, răspunde de îndeplinirea obligațiilor contractuale ale unității sanitare, așa cum sunt prevăzute la pct. 4.3.8.2. Personalul implicat în realizarea activităților prevăzute în AP-ENDO are următoarele obligații:8.2.1. coordonatorul AP-ENDO:a) răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea AP-ENDO, potrivit destinației stabilite pentru acesta;b) răspunde de organizarea evidenței beneficiarilor AP-ENDO, pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea și valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;c) dispune măsurile necesare aplicării metodologiei AP-ENDO, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în acesta;d) răspunde de desfășurarea activităților prevăzute în cadrul AP-ENDO, în conformitate cu prevederile în vigoare;e) răspunde de analiza, centralizarea și raportarea la timp a datelor cu caracter medical către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, precum și de realitatea și exactitatea acestora;f) se asigură că produsele medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calității în prevederile legale ale normelor privind calitatea produselor medicale, elaborate în condițiile legii;g) răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la recomandarea dispozitivelor medicale și la modul de acordare a tratamentului, în cadrul AP-ENDO;8.2.2. contabilul-șef al unității sanitare:a) răspunde de modul de organizare a evidenței tehnico-operative;b) răspunde de utilizarea sumelor alocate potrivit destinațiilor aprobate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;c) răspunde de exactitatea și realitatea datelor raportate, la termenele stabilite;d) asigură efectuarea plăților către furnizorii de bunuri contractate de unitatea sanitară pentru realizarea activităților prevăzute în AP-ENDO finanțat din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, în baza documentelor justificative legal întocmite;e) verifică documentele justificative prevăzute la pct. 6.2 prezentate de unitatea sanitară în vederea decontării pentru activitățile prevăzute în AP-ENDO finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii;f) organizează și conduce evidența contabilă a cheltuielilor pentru AP-ENDO, pe paragrafele și subdiviziunile clasificației bugetare, atât în cadrul bugetului aprobat, cât și în execuția acestuia;g) răspunde de analiza, centralizarea și raportarea la timp a datelor cu caracter financiar către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;h) are obligația să cuprindă sumele contractate pentru AP-ENDO în bugetul de venituri și cheltuieli, pe care îl supune aprobării, în condițiile legii.9. Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate și analizează indicatorii prezentați.10. Controlul prevăzut la pct. 9 efectuat de către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București va urmări, fără a se limita la acestea, următoarele:a) respectarea reglementărilor legale în vigoare;b) existența unor disfuncționalități în derularea AP-ENDO;c) încadrarea în sumele contractate pe program;d) dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinațiilor stabilite;e) dacă au fost realizate obiectivele AP-ENDO;f) respectarea de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite;g) realitatea și exactitatea datelor înregistrate și raportate;h) stocurile de materiale sanitare specifice comparativ cu consumul mediu lunar.11. Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute în art. 7 alin. (5) din Ordinul ministrului sănătății nr. 875/2015 atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.11.1. În cazul în care direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București constată nerespectarea unei/unor obligații asumate de către unitatea sanitară de natură a prejudicia grav derularea contractului, poate solicita încetarea acestuia.11.2. Prevederile pct. 11.1 nu sunt de natură a înlătura obligațiile anterioare deja scadente și neonorate ale părților.12. Soluționarea litigiilor12.1. Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluționează de părți pe cale amiabilă. În situația în care părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa instanțelor judecătorești competente.13. Clauze speciale13.1. Se pot încheia acte adiționale la prezentul contract în situația în care, prin actele normative în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificări în volumul, structura sau bugetul AP-ENDO, pe parcursul derulării acestuia.13.2. Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putință spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizației sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiția reînnoirii autorizației sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.14. Forța majoră14.1. Orice împrejurare de fapt independentă de voința părților, intervenită după data semnării prezentului contract și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.14.2. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.14.3. Dacă nu se procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea la termen.14.4. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.15. Dispoziții finale15.1. Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional.15.2. În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător, prin act adițional semnat de ambele părți.15.3. Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilității acestuia poate fi făcută numai cu acordul părților.Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și se completează conform prevederilor legale în vigoare.    Direcția de Sănătate Publică a Unitatea sanitară ........    Județului .................../      a Municipiului București, Manager,                                                      ................        Director executiv, Director adjunct executiv economic,         ................. ...........................    Director adjunct executiv economic, Director medical,        ................... ................                Avizat: Avizat:      Biroul/Compartimentul juridic Biroul/Compartimentul juridic           ................ ...............  +  Anexa nr. 1la contract    UNITATEA SANITARĂ DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A    Spitalul ............. JUDEȚULUI ....../ MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    Nr. .... din ....... Nr. .... din .......CătreDirecția de Sănătate Publică a Județului ......./Municipiului BucureștiCERERE JUSTIFICATIVĂîn vederea decontării bunurilor acordateîn luna ....../anul ..... în cadrul AP-ENDO1. Sold inițial = .... mii lei2. Suma decontată de Direcția de Sănătate Publică a Județului ....../Municipiului București în luna precedentă = .... mii lei3. Suma achitată de spital furnizorilor pentru bunurile acordate în cadrul AP-ENDO în luna precedentă = .... mii lei4. Gradul de utilizare a sumelor decontate în cadrul AP-ENDO în luna precedentă rând 3/rând 1 + rând 2 * 100 = ... %5. Suma rămasă neutilizată la finele lunii precedente (1 + 2 - 3) = .... mii lei6. Suma necesar a fi decontată în luna în curs = ..... mii leiManager,..........Director financiar-contabil,...............NOTE:a) Cererea justificativă întocmită de unitatea sanitară pentru luna curentă va fi însoțită de copia facturii emise de furnizor pentru bunurile achiziționate în cadrul AP-ENDO în luna precedentă.b) Cererea justificativă se va întocmi distinct, în două exemplare, dintre care un exemplar se va depune la Direcția de Sănătate Publică a Județului ...................../Municipiului București în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă.  +  Anexa nr. 2la contract    UNITATEA SANITARĂ DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A    Spitalul ............. JUDEȚULUI ....../ MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    Nr. .... din ....... Nr. .... din .......CătreDirecția de Sănătate Publică a Județului ........../Municipiului BucureștiDECONTprivind utilizarea sumelor alocate de Direcția de Sănătate Publică aJudețului ........./Municipiului Bucureștiîn luna ......./anul ..... pentru AP-ENDO1. Număr de indicatori fizici realizați*): ...........2. Costul mediu/indicator fizic realizat**): ...... lei3. Sumele achitate furnizorilor de materiale sanitare specifice aprovizionate în luna ..../anul ....: ....... lei4. Nr./Data și suma achitată conform documentelor justificative (copii ale ordinelor de plată):4.1. .......... lei4.2. .......... lei4.3. .......... leiRăspundem de realitatea și exactitatea datelor.Manager,.............Director financiar-contabil,....................N O T E:a) Decontul se întocmește lunar.b) Decontul va fi însoțit de copia ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) enumerate la pct. 4, de copia facturilor pentru materialele sanitare specifice, aprovizionate de spital, care fac obiectul plăților în luna pentru care se întocmește raportarea.c) Decontul lunar se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar se depune la Direcția de Sănătate Publică a Județului ................/Municipiului București în primele 10 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă. Notă
  *) Se vor menționa distinct indicatorii fizici realizați prevăzuți în art. 22 lit. a) din Ordinul ministrului sănătății nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă.
  **) Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați; în cazul în care au fost finanțate și alte acțiuni pentru care nu au fost stabiliți indicatori fizici, acestea vor fi evidențiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acțiune.
   +  Anexa nr. 2Unitatea*) .......... județul ............Cererea de finanțare fundamentată pentru AP-ENDO pentru luna ...........Sursa de finanțare: .........................**)Nr. ..... din ......Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Sume finanțate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curentă)***)B - Plăți efectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea)***)C - Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anteriorD - Se acoperă din disponibilE - Necesar de alimentat*Font 7*┌──────────┬──┬──────────────────┬───┬───┬─────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│AP-ENDO │ │Prevedere bugetară│ A │ B │ C │ Disponibil │ Sume necesare pentru ││ │ │aprobată │ │ │ │ │ luna curentă ││ │ │pentru anul ..... │ │ │ ├──────────────────┬────────────────┼────────────────────┬─────┬────┤│ │ │ │ │ │ │Total disponibil │ Se utilizează │Total necesar pentru│ D │ E ││ │ │ │ │ │ │ din cont rămas │ în luna pentru │ luna curentă, │ │ ││ │ │ │ │ │ │neutilizat la data│care se solicită│ din care: │ │ ││ │ │ │ │ │ │ solicitării, │ finanțarea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │├──────────┼──┼──────────────────┼───┼───┼─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────┼────┤│ - │0 │ 1 │2 │ 3 │4=3/2│ 5 = 2 - 3 │ 6 │ 7 = 8 + 9 │ 8=6 │ 9 │├──────────┼──┼──────────────────┼───┼───┼─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────┼────┤│TITLU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││CHELTUIELI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──┼──────────────────┼───┼───┼─────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────┼────┤│****) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││..........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴──┴──────────────────┴───┴───┴─────┴──────────────────┴────────────────┴────────────────────┴─────┴────┘    Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate.    a) Directorul executiv al direcției de sănătate publică, Director executiv adjunct economic,    Numele și prenumele ............... Numele și prenumele ..............    Semnătura ................ Semnătura ................    b) În situația în care cererea se întocmește de către alte unități sanitare/instituții care implementează       AP-ENDO, aceasta se semnează de către conducerea instituției respective, precum și de către persoana       responsabilă cu AP-ENDO în unitatea respectivă. Notă
  *) Unitatea este, după caz:
  a) direcția de sănătate publică pentru AP-ENDO implementate de unitățile din subordinea autorităților administrației publice locale sau a instituțiilor cu rețea sanitară proprie;
  b) spital din subordinea Ministerului Sănătății care implementează AP-ENDO.
  **) Se consemnează sursa de finanțare "buget de stat" sau "venituri proprii - accize", după caz.
  ***) Pentru anul în curs se vor înscrie plățile efectuate și sumele finanțate cumulat de la 1 ianuarie.
  ****) Se consemnează titlul de cheltuieli:
  - "Bunuri și servicii - AAPL" - pentru AP-ENDO implementate de unitățile sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale;
  - "Bunuri și servicii - DSP" - pentru AP-ENDO implementate de direcțiile de sănătate publică și instituții publice din subordinea Ministerului Sănătății;
  - "Transferuri" - pentru programele naționale de sănătate publică implementate de unitățile sanitare din subordinea Ministerului Sănătății.
  NOTE:1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanțare și titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.2. Cererea de finanțare fundamentată se însoțește de cererea de finanțare detaliată pe tipuri de cheltuieli, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 875/2015 și de borderoul centralizator, prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății nr. 875/2015.3. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanțare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanțarea.
   +  Anexa nr. 3Unitatea*) ................. județul .................Cererea de finanțare detaliată pentru AP-ENDO pentru luna ...........Sursa de finanțare: ......................**)Nr. ..... din ............  +  Titlul DE CHELTUIELI***) ..............*Font 8*┌────────────────────────────────┬────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────────────┐│ │Natura cheltuielii (obiectul│Nr. și data│ Suma │Scadența de plată││ │plății, conform listei │ facturii │(mii lei)│ a facturii ││ │materialelor sanitare de │ fiscale │ │ ││ │care beneficiază bolnavii │ │ │ ││ │ prin AP-ENDO) │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┤│Total mii lei │ │ │ │ 0 │├────────────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────────────┤│Furnizori neachitați din lunile anterioare - Total │├────────────────────────────────┬────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────────────┤│Factura │ │ │ │ ││Factura ........... │ │ │ │ │├────────────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────────────┤│Furnizori neachitați din luna curentă - Total │├────────────────────────────────┬────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────────────┤│Factura │ │ │ │ ││Factura ......... │ │ │ │ │├────────────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────────────┤│Sume necesare pentru luna pentru care se solicită credite bugetare - Total │├────────────────────────────────┬────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────────────┤│Categoria de cheltuială │ │ │ │ ││............... │ │ │ │ ││............... │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────────────┘    Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate.    a) Directorul executiv al direcției de sănătate publică Director executiv adjunct economic      Numele și prenumele ............... Numele și prenumele ...............           Semnătura ................ Semnătura ..............    b) În situația în care cererea se întocmește de către alte unități sanitare/instituții care       implementează AP-ENDO, aceasta se semnează de către conducerea instituției respective, precum       și de către persoana responsabilă cu AP-ENDO în unitatea respectivă. Notă
  *) Unitatea este, după caz:
  a) direcția de sănătate publică pentru AP-ENDO implementate de unitățile din subordinea autorităților administrației publice locale sau a instituțiilor cu rețea sanitară proprie;
  b) spitale din subordinea Ministerului Sănătății care implementează AP-ENDO.
  **) Se consemnează sursa de finanțare "buget de stat" sau "venituri proprii - accize", după caz.
  ***) Se consemnează titlul de cheltuieli:
  - "Bunuri și servicii - AAPL" - pentru AP-ENDO implementate de unitățile sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale;
  - "Bunuri și servicii - DSP" - pentru AP-ENDO implementate de direcțiile de sănătate publică și instituții publice din subordinea Ministerului Sănătății;
  - "Transferuri" - pentru programele naționale de sănătate publică implementate de unitățile sanitare din subordinea Ministerului Sănătății.
  NOTE:1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanțare și titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.2. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanțare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanțarea.
   +  Anexa nr. 4Unitatea care derulează AP-ENDO ..........................................Borderou centralizator nr. ...../data ....... cuprinzânddocumentele justificative ale ordonatorului secundar/terțiar de creditecare însoțesc cererile de finanțare fundamentatepentru luna ..................*Font 8*┌────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬────────────────────┐│Nr. │ Documentul │Termenele de plată│Suma solicitată│Denumirea bunurilor/││crt.├───────┬─────┬───────┬────────────────┤ a obligațiilor │ de finanțat │ serviciilor ││ │Felul*)│Seria│Numărul│Data emiterii │ │ │ achiziționate ││ │ │ │ │(ziua/luna/anul)│ │ │ │├────┼───────┼─────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼───────┼─────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼─────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼─────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │├────┴───────┼─────┼───────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │└────────────┴─────┴───────┴────────────────┴──────────────────┴───────────────┴────────────────────┘ Notă
  *) Se va menționa numele documentului în conformitate cu legislația privind documentele financiar-contabile, precum și în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare (de exemplu, factura fiscală, statul de plată, angajamente legale etc.).
  Subsemnatul, ..........., în calitate de persoană împuternicită de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menționate în prezentul borderou centralizator și, ca urmare a acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condițiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru "BUN DE PLATĂ".Semnătura persoanei împuternicite           Ordonatorul de credite, Coordonatorul AP-ENDO,      ................................. .................................        (numele în clar și semnătura) (numele în clar și semnătura)
   +  Anexa nr. 5Macheta de raportare a indicatorilor de evaluare (fizici și de eficiență)[conform art. 24 lit. a) și b) din Ordinul ministrului sănătățiinr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare șiimplementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopical pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară șiprotezare endoscopică digestivă]Unitatea .................................................Acțiuni prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă (AP-ENDO)Raportare pentru trimestrul*) .....Nr. ..... din ............Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Plăți efectuate în trimestrul de raportat (lei)B - Plăți efectuate cumulat de la începutul anului (lei)C - Suma rămasă neutilizată de la începutul anului*Font 7*┌───────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────────┬──────────┬────────────┬───┬───┬────────────┐│ AP-ENDO │Prevederea│Finanțarea│Indicatorii│Finanțarea │Indicatorii│Cheltuiala │Cheltuiala│Costul mediu│ A │ B │ C ││ │ bugetară │primită în│ fizici │primită de │ fizici │ efectivă │efectivă │realizat pe │ │ │ ││ │ anuală │trimestrul│realizați │la începutul│realizați │realizată în│realizată │ fiecare │ │ │ ││ │ (lei) │ de │ în │ anului │ cumulat │trimestrul │ cumulat │ indicator │ │ │ ││ │ │ raportat │trimestrul │ (lei) │ de la │de raportat │ de la │ fizic │ │ │ ││ │ │ (lei) │de raportat│ │începutul │ (lei) │începutul │ (lei) │ │ │ ││ │ │ │ │ │ anului │ │ anului │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │ │ │ │├───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───┼───┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 = 8/6 │10 │ 11│ 12 = 5 - 11│├───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───┼───┼────────────┤│Numărul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pacienți │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││critici din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││secții de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││gastroente-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rologie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tratați │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru HDS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││paliativ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││stentare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││endoscopică│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴──────────┴────────────┴───┴───┴────────────┘        Managerul unității Directorul financiar-contabil, Coordonatorul AP-ENDO,     care derulează AP-ENDO**) al unității sanitare**), .........................     ......................... ...............................        Directorul executiv al direcției Directorul executiv adjunct economic          de sănătate publică***) al direcției de sănătate publică***)       ............................. ........................................ Notă
  *) Raportarea se întocmește trimestrial și anual.
  **) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-ENDO derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcției de sănătate publică. Pentru unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, raportările vor fi transmise Serviciului politici coordonare și monitorizare asistență medicală de urgență, telemedicină și programe strategice, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă.
  ***) Semnează raportările centralizate la nivelul județului pe care le transmit Serviciului politici coordonare și monitorizare asistență medicală de urgență, telemedicină și programe strategice, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 875/2015.
  NOTĂ:Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați.În cazul în care au fost finanțate și alte acțiuni pentru care nu au fost stabiliți indicatori fizici, acestea vor fi evidențiate distinct, indicându-se fiecare acțiune.Sumele care se găsesc în tabel se exprimă în lei.
   +  Anexa nr. 6Formular de raportare lunară a numărului de pacienți critici cuhemoragii digestive superioare sau cu obstrucții și/sau compresiila nivelul tubului digestivUnitatea sanitară ...................................┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐│Nr. │ │ │ ││crt.│ CNP │ Localitatea de domiciliu │ Secția de proveniență │├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │└────┴─────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘    Lista beneficiarilor AP-ENDO    Luna/anul .............................                  Manager, Coordonator local,           ....................... .........................  +  Anexa nr. 7Fișă individuală pacientFormularul de raportare pentru pacientul critic cu hemoragii digestive superioare sau cu obstrucții și/sau compresii la nivelul tubului digestiv(Nu se transmite, se păstrează în secția gastroenterologie; este destinat analizei medicale a complexității cazului și tratamentului.)*Font 9*┌──────────────────┬───────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│ │ Indicator │ Valoare │ Format/valoare │├──────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Unitatea │Denumire │ │Text │├──────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Unitatea │Cod │ │Text │├──────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤│A. Date pacient │ │ │ │├──────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤│A.1. │Numele pacientului │ │Text │├──────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤│A.2. │Prenumele pacientului │ │Text │├──────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤│A.3. │CNP pacient │ │string 13 caractere numerice │├──────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤│A.4. │Nr. foaie de observație │ │număr întreg │├──────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤│A.5. │Data internării │ │data │├──────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤│A.6. │Data externării │ │data │├──────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤│A.7. │Diagnostic la internare │ │Text │├──────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤│A.8. │Diagnostic la externare │ │Text │├──────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤│A.9. │Domiciliu pacient - localitatea│ │Text (Siruta) │├──────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤│A.10. │Domiciliu pacient - județul │ │Text (Siruta) │├──────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤│A.11 │Secția de proveniență │ │Text │├──────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤│B. Tip intervenție│ │ │ │├──────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤│B.1. │Tratament endoscopic hemoragie │ │ ││ │digestivă superioară │ │da/nu │├──────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤│B.2. │Tratament endoscopic paliativ │ │da/nu │├──────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴───────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 8Macheta de raportare a execuției bugetare pentru AP-ENDOAcțiuni prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivăUnitatea care derulează AP-ENDO*)/Direcția de sănătate publică**) .....................Raportare pentru***) ..........................................Execuția bugetarăSemnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Plăți efectuate în trimestrul de raportat (lei)B - Plăți efectuate cumulat de la începutul anului (lei)*Font 7*┌──────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐│ Nr. │ │ Buget de stat │ Venituri proprii ││ crt. │ Titlul bugetar ├──────────┬───────────┬────────────┬───┬───┼──────────┬───────────┬────────────┬───┬───┤│ │ │Prevederea│ Finanțarea│ Finanțarea │ │ │Prevederea│ Finanțarea│ Finanțarea │ │ ││ │ │ bugetară │ primită în│ primită de │ A │ B │ bugetară │ primită în│ primită de │ A │ B ││ │ │ anuală │ trimestrul│la începutul│ │ │ anuală │ trimestrul│la începutul│ │ ││ │ │ (lei) │de raportat│ anului │ │ │ (lei) │de raportat│ anului │ │ ││ │ │ │ (lei) │ (lei) │ │ │ │ (lei) │ (lei) │ │ │├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───┼───┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───┼───┤│ 1 │Total, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───┼───┤│ 1.1 │Bunuri și servicii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───┼───┤│1.1.1 │Bunuri și servicii AAPL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───┼───┤│1.1.2 │Bunuri și servicii DSP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───┼───┼──────────┼───────────┼────────────┼───┼───┤│ 1.2 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────┴────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴───┴───┴──────────┴───────────┴────────────┴───┴───┘    Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate.         Managerul unității Directorul financiar-contabil     care derulează AP-ENDO*), al unității sanitare*), Coordonatorul local,        .................. ...................... ...................    Directorul executiv al direcției Directorul executiv adjunct economic         de sănătate publică**), al direcției de sănătate publică**),      ............................ ......................... . Notă
  *) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-ENDO derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcției de sănătate publică. Pentru unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, raportările vor fi transmise Serviciului politici coordonare și monitorizare asistență medicală de urgență, telemedicină și programe strategice, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă.
  **) Semnează raportările centralizate la nivelul județului pe care le transmit Serviciului politici coordonare și monitorizare asistență medicală de urgență, telemedicină și programe strategice, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 875/2015.
  ***) Raportarea se întocmește trimestrial și anual.
  -------