ORDIN nr. 2.326 din 29 august 2017privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.326 din 29 august 2017
 • MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII Nr. 2.855 din 29 august 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 5 septembrie 2017  În temeiul prevederilor art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării,ministrul finanțelor publice și ministrul cercetării și inovării emit următorul ordin:  +  Articolul 1Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare, definită conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, în România, în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, a unui statut special prevăzut de lege sau act de detașare încheiat cu/la o unitate/instituție de drept public sau de drept privat cuprinsă în sistemul național de cercetare-dezvoltare și de inovare, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutirea de impozit dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare, astfel cum este definit în Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să conțină elementele definitorii ale proiectului, respectiv:a) scopul;b) domeniul de cercetare, dezvoltare și inovare;c) obiectivele;d) perioada de desfășurare;e) tipul sursei de finanțare (public/privat/național/extern);f) bugetul, cu evidențierea distinctă a cheltuielilor corespunzătoare veniturilor din salarii și asimilate salariilor aferente personalului încadrat în proiect;g) caracterul de noutate și/sau inovativ al rezultatului;h) indicatorii de rezultat definiți.(2) Indicatorii de rezultat, definiți în proiect, se referă la rezultatele cuantificabile angajate prin proiect.(3) Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se acordă lunar, în limita cheltuielilor de personal alocate în bugetul proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare.(4) În cazul în care în bugetul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare sunt cuprinse și sume reprezentând indemnizații de concedii de odihnă, veniturile respective sunt scutite de la plata impozitului pe venit.(5) Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se acordă chiar și în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare și de inovare.  +  Articolul 3Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor fizice scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare în cadrul proiectelor sunt:a) documentul care conține datele de identificare ale proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare;b) fișele de pontaj corespunzătoare proiectului;c) statul de plată întocmit separat pentru fiecare proiect.  +  Articolul 4(1) Acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venit sau revine persoanei fizice, în cazul contribuabililor prevăzuți la art. 82 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul persoanelor fizice detașate care desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare și inovare în România, sarcina îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, revine plătitorului de venituri.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice, al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 4.947/899/2.018/1.840/906/2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 16 septembrie 2016.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul cercetării și inovării,
  Puiu-Lucian Georgescu
  ----