ORDIN nr. 1.169 din 30 august 2017pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 4 septembrie 2017  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.448/AC din 29.08.2017 al Direcției biodiversitate,ținând seama de Avizul Academiei Române nr. 4.040 din 28.08.2017,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,ținând cont de prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin reglementează condițiile de implementare a derogărilor de la statutul de specii strict protejate, stabilit prin legislația națională de mediu în vigoare, pentru speciile lup și urs, cu condiția să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menținerii populațiilor speciilor menționate într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural, numai în următoarele situații:a) pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice și pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra altor bunuri;b) în interesul sănătății și securității publice.(2) Măsurile reglementate în vederea soluționării situațiilor prevăzute la alin. (1) vizează capturarea, deținerea și transportul în scopul relocării a exemplarelor de urs sau lup, precum și recoltarea acestora în oricare din stadiile ciclului lor biologic.  +  Articolul 2(1) În vederea atingerii obiectivelor stabilite la art. 1 alin. (1) se aprobă numărul maxim de derogări aplicabile la nivel național în cazul speciilor urs și lup, după cum urmează:a) urs (Ursus arctos) - 140 de exemplare;b) lup (Canis lupus) - 97 de exemplare.(2) Exemplarele din speciile urs și lup prevăzute la alin. (1) rămân la dispoziția autorității publice centrale pentru protecția mediului, pentru situațiile prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3(1) Exemplarele din speciile urs și lup prevăzute la art. 2 pot fi recoltate prin metoda „la pândă“ sau pot fi capturate în vederea relocării.(2) Capturarea, relocarea sau recoltarea exemplarelor din speciile urs și lup în condițiile alin. (1) se poate realiza numai cu acordul autorității publice centrale pentru protecția mediului, prin Direcția biodiversitate, în baza următoarelor documente:a) punctul de vedere al unei comisii constituite din reprezentanți ai agențiilor teritoriale pentru protecția mediului și al comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu, desemnați prin decizie a conducătorului structurii teritoriale, respectiv prin decizia comisarului general al Gărzii Naționale de Mediu, la propunerea comisarilor șefi;b) procese-verbale întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor și/sau alte documente justificative relevante, după caz;c) avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz.(3) Exemplarele capturate/recoltate în aceste condiții se deduc din numărul total de exemplare prevăzut la art. 2.(4) Capturarea, relocarea sau recoltarea exemplarelor din speciile urs și lup în condițiile alin. (2) se realizează în prezența personalului tehnic de specialitate, după ce au fost monitorizate și identificate.  +  Articolul 4(1) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat sau capturat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligația să transmită autorității publice teritoriale pentru protecția mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfășurat acțiunea de recoltare/capturare un raport cu privire la acțiunea derulată, în termen de 30 de zile de la data recoltării sau capturării. Modelul raportului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie însoțit de documente justificative, în conformitate cu motivul derogării.(3) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligația să recolteze probe biologice pentru analize genetice de la exemplarele recoltate și să le transmită autorității științifice CITES - Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“ - Stațiunea Brașov.(4) Autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului răspunde de respectarea procedurilor aplicate în fiecare caz în parte și va transmite Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia, în baza datelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  București, 30 august 2017.Nr. 1.169.  +  ANEXĂ
  RAPORT
  asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute
  Nr. ............ din data de ....................
  Gestionarul fondurilor cinegetice: ..........................................Specia pentru care s-a acordat derogarea: ..............................Stadiul de dezvoltare al exemplarelor (adult/tineret/pui): ..............................Starea exemplarelor după recoltare/capturare (viu/mort/rănit): .............................Vârsta aproximativă: ...........................................................Sexul: ……………...................................................................Locul recoltării/capturării: ....................................................Data recoltării: ..................................................................Metoda de recoltare: .........................................................Autorizația de vânătoare nr. …………………….., emisă de ................ în data de …............., valabilă până la data de ……….. .Autorizația de mediu pentru recoltare/capturare nr. …..............., emisă de ………...... în data de .................., valabilă până la data de ................ .Numărul crotaliei aplicate exemplarului recoltat/capturat: ....................................................................Evaluarea datelor biometrice ale exemplarului recoltat/capturat ..............................................................Motivul recoltării/derogării[] În interesul protejării faunei și florei sălbatice, precum și al conservării habitatelor naturale;[] Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor și altor bunuri;[] În interesul sănătății și al securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, și pentru consecințe benefice de importanță fundamentală pentru mediu;[] În scopuri de repopulare și reintroducere a acestor specii, precum și pentru operațiuni de reproducere necesare în acest scop;[] Pentru a permite, în condiții strict controlate, într-o manieră selectivă și într-o măsură limitată, prinderea sau deținerea unui număr limitat și specificat de exemplare din speciile urs și lup.(Atașați documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)Data …….................................................. Semnătura …….........................................
  ----