HOTĂRÂRE nr. 1.424 din 18 noiembrie 2009privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 7 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Se înființează Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, denumit în continuare Centrul, instituție publică de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății, cu sediul în municipiul București, str. Pitar Moș nr. 15, sectorul 1.(2) Centrul se înființează în urma reorganizării Centrului Național de Sănătate Mintală București prin reducerea de posturi și prin preluarea atribuțiilor de consiliere medicală în domeniul consumului de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.  +  Articolul 2(1) Centrul se finanțează din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.(2) Centrul poate realiza venituri proprii din:a) servicii furnizate la cererea unor terți;b) realizarea unor programe cu fonduri externe nerambursabile;c) donații și sponsorizări;d) alte surse, conform legii.  +  Articolul 3(1) Centrul asigură coordonarea, implementarea și evaluarea la nivel național a politicilor de sănătate mintală.(2) Centrul este autorizat să difuzeze și să dea publicității date și informații cu caracter oficial, în condițiile prevăzute de lege.(3) Centrul asigură asistența tehnică și managementul, la nivel național, al Programului național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică. (la 05-09-2017, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 625 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 )  +  Capitolul II Organizarea și funcționarea Centrului  +  Articolul 4Centrul are, în principal, următoarele atribuții:a) propune spre aprobare Ministerului Sănătății prioritățile în domeniul dezvoltării politicilor de sănătate mintală și asigură consultanță și asistență tehnică în domeniul politicilor de sănătate mintală;b) propune spre aprobare Ministerului Sănătății prioritățile în implementarea programelor specifice în dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală și coordonează acordarea consultanței și asistenței tehnice în dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală;c) asigură consultanță și asistență tehnică în formarea personalului care lucrează în rețeaua națională de sănătate mintală;d) organizează diseminarea ghidurilor de practică în domeniul sănătății mintale, precum și dezvoltarea de competențe pentru profesioniștii care lucrează în domeniul sănătății mintale în organizarea și conducerea serviciilor de sănătate mintală;e) asigură colectarea, prelucrarea și interpretarea de date în domeniul sănătății mintale;f) monitorizează și evaluează serviciile de sănătate mintală;g) realizează și întreține Registrul național de psihiatrie;h) asigură dezvoltarea aplicațiilor informatice în sectorul propriu de activitate;i) propune spre avizare Ministerului Sănătății campanii de informare, educare, comunicare în domeniul sănătății mintale și asigură coordonarea acestora, în condițiile legii;j) asigură la nivel național implementarea, monitorizarea și coordonarea programului național de sănătate mintală;k) coordonează activitățile de consiliere medicală în domeniul consumului de droguri, desfășurate în cadrul structurilor cu atribuții în îngrijirea persoanelor toxicodependente din rețeaua Ministerului Sănătății, în condiții stabilite prin ordin al ministrului sănătății;l) autorizează și acreditează programe de formare profesională, precum și de formare a formatorilor în domeniul adicțiilor, împreună cu instituțiile abilitate, potrivit legii;m) elaborează, implementează, monitorizează și evaluează programe cu finanțare externă nerambursabilă, potrivit domeniului său de activitate, fiind coordonată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății;n) exercită și alte atribuții în domeniu, potrivit legii.  +  Articolul 5(1) Centrul este condus de un director.(2) Postul de director al Centrului se ocupă prin concurs, conform dispozițiilor legale în vigoare.(3) Directorul este ordonator de credite și reprezintă Centrul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.  +  Articolul 6(1) Centrul funcționează cu un număr total de 10 posturi.(2) Personalul Centrului este format din personal contractual.(3) Salarizarea personalului din cadrul Centrului se face potrivit anexelor la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările și completările ulterioare. Personalul de specialitate medico-sanitar se salarizează potrivit anexei nr. 1 la respectiva ordonanță de urgență.  +  Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 7Personalul contractual, încadrat pe posturile prevăzute la art. 6, se preia de Centru, fără examen sau concurs, pe bază de protocol, de la Centrul Național de Sănătate Mintală București, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 8Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările în structura bugetului de stat și în structura și volumul bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2009, cu menținerea echilibrului bugetar.  +  Articolul 9(1) Structura organizatorică a Centrului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului și statul de funcții se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății, interimar,
  Adriean Videanu
  p. Ministrul educației, cercetării și inovării, interimar,
  Cătălin Ovidiu Baba,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
  Mihai Constantin Șeitan,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.424
   +  Anexă
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
                                Număr posturi: 10                              ┌────────────┐                              │  DIRECTOR  │                              └─────┬──────┘                                    │ ┌─────────────────────────┐        │        ┌─────────────────────────┐ │ Compartiment contencios ├<───────┼───────>┤   Compartiment RUNOS    │ └─────────────────────────┘        │        └─────────────────────────┘                                    │           ┌────────────────────────┼─────────────────────┐           V                        V                     V ┌─────────┴─────────┐  ┌───────────┴───────────┐  ┌──────┴────────┐ │  Compartiment de  │  │     Compartiment      │  │               │ │    politici de    │  │ monitorizare servicii │  │ Contabil șef  │ │ sănătate mintală  │  │    și programe de     │  │               │ └───────────────────┘  │   sănătate mintală    │  └──────┬────────┘                        └───────────────────────┘         │                                                          │                                               ┌──────────┴────────┐                                               V                   V                                     ┌─────────┴──────┐  ┌─────────┴──────────┐                                     │  Compartiment  │  │    Compartiment    │                                     │ administrativ  │  │ financiar-contabil │                                     └────────────────┘  └────────────────────┘ (la 05-10-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 625 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 )