HOTĂRÂRE nr. 60 din 21 ianuarie 2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 1 februarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" se organizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în scopul administrării, păstrării integrității și protejării bunurilor aparținând domeniului public al statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes național - de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională -, a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România și pentru personalul acestora, precum și a bunurilor aparținând domeniului privat al statului, pe care le are în administrare.(2) Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", denumită în continuare regie, este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care îndeplinește față de aceasta atribuțiile legale prevăzute pentru ministerul de resort.(3) Sediul regiei este în municipiul București, str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1.  +  Articolul 2(1) Regia își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1.(2) Regia are în structura sa sucursalele cu statut de unități fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Pentru realizarea obiectului de activitate, regia are în administrare bunurile imobile din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 3, și bunurile imobile din domeniul privat al statului, prevăzute în anexa nr. 4.(2) Regia este proprietara bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 5, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia posedă, folosește și dispune în mod autonom de aceste bunuri, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.  +  Articolul 4Patrimoniul regiei este de 8.499,615 miliarde lei, stabilit pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 30 noiembrie 2004, care se actualizează potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 5Obiectul de activitate al regiei îl constituie, în principal:a) administrarea, conservarea, protecția și întreținerea bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor publice de interes național - de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională -, precum și a celor proprietate privată a statului, pe care le are în administrare;b) administrarea imobilelor cu destinația de reședințe oficiale și a celorlalte locuințe de protocol;c) administrarea și închirierea spațiilor de locuit și a celor cu altă destinație decât cea de locuit, precum și prestarea de servicii, la cerere, în principal pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România și personalul acestora, denumite în continuare beneficiari străini, precum și pentru alte persoane juridice și fizice străine care își desfășoară activitatea în România;d) atribuirea spațiilor pentru sediile autorităților și instituțiilor publice de interes național;e) producerea, în condițiile legii, a pașapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor și a altor documente și tipărituri cu caracter special;f) alte activități stabilite în regulamentul prevăzut în anexa nr. 1 și în alte acte normative.  +  Articolul 6(1) Atribuirea către ministere, autorități și instituții publice centrale și locale, finanțate integral de la bugetul de stat, precum și către unitățile din subordinea ministerelor, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, a spațiilor administrate de regie, aflate în proprietatea privată a statului, se face de către regie, contra cost, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. Costurile închirierii includ obligatoriu contravaloarea impozitelor și taxelor locale, a amortizării spațiilor atribuite, a altor cheltuieli indirecte, precum și a cheltuielilor de întreținere și a serviciilor solicitate de către acestea.-----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010.(1^1) Atribuirea către ministere, autorități și instituții publice centrale și locale, finanțate integral de la bugetul de stat, precum și către unitățile din subordinea ministerelor, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, a spațiilor administrate de regie, aflate în proprietatea publică a statului, fără plata chiriei și cu suportarea cheltuielilor de întreținere și a serviciilor solicitate de către acestea, contra cost, se face de către regie, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.----------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010.(1^2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se vor încadra în limita creditelor bugetare aprobate prin legea anuală a bugetului de stat ministerelor, autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, finanțate integral de la bugetul de stat, precum și unităților din subordinea ministerelor, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat.----------Alin. (1^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010.(2) Atribuirea, în condițiile legii, către instituții publice care se autofinanțează, organizații sindicale, partide politice, fundații, asociații, cabinete de avocatură, birouri notariale, unități aparținând cultelor religioase, unități din domeniul presei sau edituri a spațiilor pentru birouri și pentru alte destinații din imobilele ce se află în administrarea regiei se face de către aceasta, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005.(3) Atribuirea spațiilor de locuit și a celor cu altă destinație decât cea de locuit, aparținând domeniului privat al statului, pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România, precum și pentru personalul acestora se face de către regie, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.(4) Atribuirea, în totalitate sau în parte, a imobilelor, construcții și terenuri aflate în administrarea regiei, către alte persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (1), se face pe bază de contracte de asociere, de închiriere, de prestări de servicii, încheiate potrivit legii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.(5) Atribuirea spațiilor din imobilele aparținând domeniului privat al statului, cu destinația de locuințe, către persoane juridice române sau străine, se poate face prin negociere directă, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, atât pentru schimbarea temporară a destinației, cât și în ceea ce privește prețul de închiriere.---------Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005.  +  Articolul 7(1) Regia își acoperă cheltuielile din veniturile proprii obținute din valorificarea producției și a prestațiilor realizate, potrivit obiectului său de activitate, în condițiile aplicării de prețuri și tarife legal stabilite.(2) Cheltuielile pentru administrarea, funcționarea, conservarea și protejarea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol se acoperă anual, în cote părți stabilite prin contracte de prestări de servicii, până la acoperirea cheltuielilor efective aferente bazei materiale cu această destinație, de către Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională, la nivelul sumelor aprobate prin bugetele proprii.(3) Sumele reprezentând cheltuielile prevăzute la alin. (2) se comunică de către regie celor 5 instituții beneficiare, pentru a fi incluse de acestea în bugetele de venituri și cheltuieli proprii ale exercițiului financiar următor.(4) La începutul exercițiului financiar al fiecărui an regia încheie cu fiecare dintre cele 5 instituții beneficiare contracte de prestări de servicii, prin care se stabilesc cota-parte, cuantumul sumelor și modalitățile de decontare, corespunzător sumelor cuprinse în bugetele acestora.(5) În situația în care intervin modificări în cursul anului privind nivelul cheltuielilor cuprinse în contractele de prestări de servicii, părțile au obligația de a reglementa prin acte adiționale diferențele de sume rezultate și care fac obiectul decontărilor reciproce.(6) Sumele neacoperite de cele 5 instituții beneficiare, rezultate ca diferență între cheltuielile efective pentru administrarea, funcționarea, conservarea și protejarea bazei materiale de reprezentare și protocol, înregistrate de regie, și sumele prevăzute cu această destinație în bugetele proprii, cu rectificările ulterioare, ale celor 5 instituții beneficiare, preluate în contractele de prestări de servicii anuale, se suportă de către regie din veniturile proprii.(7) La prezentarea spre aprobare, în condițiile legii, a bugetului de venituri și cheltuieli regia va anexa la acesta bugetul activității de reprezentare și protocol.(8) Costurile aferente producerii și emiterii permiselor de ședere temporară/permanentă pentru cetățenii străini, pentru care consiliul de administrație al regiei aprobă scutirea la plată sau reducerea prețului, la propunerea Autorității pentru Străini din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, se suportă de către regie din veniturile proprii.  +  Articolul 8Regia asigură administrarea, conservarea, protecția și întreținerea imobilelor în care își desfășoară activitatea Guvernul, iar cheltuielile aferente activităților prestate, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se acoperă anual pe bază de contracte de prestări de servicii.  +  Articolul 9Regia exercită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 336/2004, atribuțiile instituției publice implicate, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, în vederea privatizării societăților comerciale la care regia este acționar în numele statului.  +  Articolul 10(1) Conducerea regiei este asigurată de un consiliu de administrație format din 5 persoane.(2) Activitatea curentă a regiei este condusă de un director general care are și calitatea de președinte al consiliului de administrație.(3) Componența consiliului de administrație al regiei este următoarea:- președinte - directorul general;- 2 reprezentanți din partea Secretariatului General al Guvernului;- un reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru;- un reprezentant din partea Ministerului Finanțelor Publice.(4) Directorul general și cei 4 membri ai consiliului de administrație sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului de resort.(5) Personalul de conducere al regiei, altul decât cel prevăzut la alin. (1) și (2), și al sucursalelor sale este numit de consiliul de administrație pe criteriul competenței profesionale.---------Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.029 din 8 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005.  +  Articolul 11În vederea completării fondului locativ, regia poate cumpăra sau schimba proprietăți aflate în domeniul privat al statului și în administrarea sa - construcții și/sau terenuri -, prin negociere directă și cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, în condițiile legii.---------Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005.  +  Articolul 12Regia are conturi în lei și în valută și întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, conform legii.  +  Articolul 13Structura organizatorică și funcțională a sucursalelor regiei și modificarea repartizării pe sucursale a bunurilor din patrimoniul acesteia, precum și a celor din domeniul public și privat al statului, pe care le administrează, se aprobă de Consiliul de administrație al regiei.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Mihai Alexandru Voicu
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor-Marian Frâncu
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 21 ianuarie 2005.Nr. 60.  +  Anexa nr. 1REGULAMENT
  privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
   +  Anexa nr. 2LISTAcuprinzând sucursalele din structura Regiei Autonome"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"┌───┬────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ │ DENUMIREA │ SEDIUL │ OBIECTUL DE ││NR.│ SUCURSALEI ├───────────────┬─────────┤ ACTIVITATE ││CRT│ │ LOCALITATEA │ JUDEȚUL │ │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│0. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│1. │SUCURSALA │Comuna │ILFOV │●administrarea, ││ │AGROSILVICĂ ȘI │CIOLPANI │ │conservarea, protecția și ││ │DE AGREMENT │Sos. București │ │întreținerea patrimoniului ││ │SCROVIȘTEA │Ploiești km. 32│ │public destinat asigurării ││ │ │ │ │serviciilor de reprezentare ││ │ │ │ │și protocol pentru Preșe- ││ │ │ │ │dinție în principal, precum ││ │ │ │ │și pentru alte instituții de ││ │ │ │ │interes național; ││ │ │ │ │● protejarea și valorificarea ││ │ │ │ │fondului silvic și agricol ce ││ │ │ │ │constituie rezervație naturală;││ │ │ │ │● reprezentare și protocol în ││ │ │ │ │principal pentru Președinție, ││ │ │ │ │precum și pentru alți ││ │ │ │ │beneficiari; ││ │ │ │ │● exploatare forestieră; ││ │ │ │ │● conservarea, dezvoltarea ││ │ │ │ │și valorificarea fondului ││ │ │ │ │forestier, agricol și cinegetic││ │ │ │ │ce constituie rezervație ││ │ │ │ │naturală; ││ │ │ │ │● creșterea păsărilor; ││ │ │ │ │● piscicultură; ││ │ │ │ │● apicultură; ││ │ │ │ │● prestări servicii specifice ││ │ │ │ │în domeniul hotelier și ││ │ │ │ │alimentației publice, ││ │ │ │ │activitate comercială cu ││ │ │ │ │amănuntul și cu ridicată, alte ││ │ │ │ │servicii; ││ │ │ │ │● operațiuni de export-import; ││ │ │ │ │● servicii de agrement și ││ │ │ │ │jocuri de noroc, în condițiile ││ │ │ │ │legii. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│2. │SUCURSALA │SINAIA │PRAHOVA │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Str. Peleșului │ │protecția și întreținerea ││ │REPREZENTARE ȘI │nr. 2 │ │patrimoniului public și a celui││ │PROTOCOL │ │ │propriu; ││ │"SINAIA" │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare și protocol pentru││ │ │ │ │Senat, Camera Deputaților, ││ │ │ │ │Președinție, Guvern și Curtea ││ │ │ │ │Constituțională; ││ │ │ │ │● cultura florilor și plantelor││ │ │ │ │ornamentale; ││ │ │ │ │● jocuri de noroc și servicii ││ │ │ │ │de agrement, în condițiile ││ │ │ │ │legii; ││ │ │ │ │● închirieri mijloace de ││ │ │ │ │transport; ││ │ │ │ │● organizarea și efectuarea ││ │ │ │ │de propagandă publicitară ││ │ │ │ │pentru activitatea turistica ││ │ │ │ │și comercială; ││ │ │ │ │● valorificarea bazei ││ │ │ │ │materiale și prestarea de ││ │ │ │ │servicii și protocol pentru ││ │ │ │ │ministere și alți beneficiari; ││ │ │ │ │● producție agricolă și ││ │ │ │ │valorificarea acesteia; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │și de alimentație publică, ││ │ │ │ │activități comerciale cu ││ │ │ │ │amănuntul și ridicată; ││ │ │ │ │● fabricarea produselor de ││ │ │ │ │panificație și patiserie; ││ │ │ │ │● activități ale agențiilor de ││ │ │ │ │turism; ││ │ │ │ │● activități de tratament și ││ │ │ │ │asistență sanatorială; ││ │ │ │ │● jocuri de noroc și servicii ││ │ │ │ │de agrement, în condițiile ││ │ │ │ │legii; ││ │ │ │ │● transporturi de persoane. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 3.│SUCURSALA │BĂILE OLĂNEȘTI │VÂLCEA │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Aleea │ │protecția și întreținerea ││ │REPREZENTARE ȘI │Salcâmilor nr.2│ │patrimoniului public și celui ││ │PROTOCOL │ │ │propriu; ││ │"OLĂNEȘTI" │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare și protocol pentru││ │ │ │ │Senat, Camera Deputaților, ││ │ │ │ │Președinție Guvern și Curtea ││ │ │ │ │Constituțională; ││ │ │ │ │● valorificarea bazei materiale││ │ │ │ │și prestarea de servicii și ││ │ │ │ │protocol pentru ministere și ││ │ │ │ │alți beneficiari; ││ │ │ │ │● producție agricolă vegetală ││ │ │ │ │și animalieră și valorificarea ││ │ │ │ │acesteia; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │și de alimentație publică, ││ │ │ │ │comerț cu amănuntul și cu ││ │ │ │ │ridicată, producție pomicolă, ││ │ │ │ │floricolă, legumicolă; ││ │ │ │ │● transport naval de persoane; ││ │ │ │ │● activități de asistență ││ │ │ │ │sanatorială; ││ │ │ │ │● servicii de agrement și ││ │ │ │ │jocuri de noroc, în condițiile ││ │ │ │ │legii: │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 4.│SUCURSALA │NEPTUN MANGALIA│CONSTANȚA│● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Club-Bazin │ │protecția și întreținerea ││ │REPREZENTARE ȘI │ │ │patrimoniului public și a ││ │PROTOCOL │ │ │celui propriu; ││ │"NEPTUN" │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare și protocol pentru││ │ │ │ │Senat, Camera Deputaților, ││ │ │ │ │Președinție, Guvern și Curtea ││ │ │ │ │Constituțională; ││ │ │ │ │● valorificarea bazei materiale││ │ │ │ │și prestarea de servicii de ││ │ │ │ │protocol pentru ministere și ││ │ │ │ │alți beneficiari; ││ │ │ │ │● prestații hoteliere și de ││ │ │ │ │agrement, alimentație publică, ││ │ │ │ │comerț cu amănuntul și cu ││ │ │ │ │ridicată; ││ │ │ │ │● producție agricolă și ││ │ │ │ │valorificarea acesteia; ││ │ │ │ │● cultura florilor și plantelor││ │ │ │ │ornamentale; ││ │ │ │ │● activități specifice ││ │ │ │ │agențiilor de turism; ││ │ │ │ │● activități privind operațiuni││ │ │ │ │de import-export; ││ │ │ │ │● prestări servicii de ││ │ │ │ │agrement și jocuri de noroc, ││ │ │ │ │în condițiile legii; ││ │ │ │ │● activități de tratament și ││ │ │ │ │asistență sanatorială. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│5. │SUCURSALA │CLUJ-NAPOCA │CLUJ │● asigurarea de servicii de ││ │PENTRU │Str. Napoca │ │reprezentare și protocol ││ │REPREZENTARE ȘI │nr. 16 │ │pentru diverși beneficiari; ││ │PROTOCOL │ │ │● administrarea imobilelor de ││ │"VICTORIA" │ │ │protocol și închirierea ││ │CLUJ-NAPOCA │ │ │acestora în condițiile legii; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │și de alimentație publică, ││ │ │ │ │comerț cu ridicată și cu ││ │ │ │ │amănuntul, de agrement și ││ │ │ │ │jocuri de noroc; ││ │ │ │ │● producție agricolă vegetală ││ │ │ │ │și animalieră și valorificarea ││ │ │ │ │acesteia; ││ │ │ │ │● piscicultură; ││ │ │ │ │● prelucrarea și conservarea ││ │ │ │ │fructelor și legumelor; ││ │ │ │ │● fabricarea băuturilor ││ │ │ │ │alcoolice distilate; ││ │ │ │ │● industrializarea și ││ │ │ │ │valorificarea producției ││ │ │ │ │auxiliare activităților de bază││ │ │ │ │ale acesteia; ││ │ │ │ │● extracția și prepararea ││ │ │ │ │turbei; ││ │ │ │ │● administrarea parcului auto ││ │ │ │ │propriu și prestarea de servi- ││ │ │ │ │cii de transport intern; ││ │ │ │ │● întreținerea și repararea ││ │ │ │ │autovehiculelor (service ││ │ │ │ │auto); ││ │ │ │ │● servicii de editură și școală││ │ │ │ │de șoferi amatori; ││ │ │ │ │● lucrări de construcții; ││ │ │ │ │● activități privind operațiuni││ │ │ │ │de import-export │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 6.│SUCURSALA │SUCEAVA │SUCEAVA │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Str. Vasile │ │protecția și întreținerea ││ │REPREZENTARE ȘI │Bumbac nr. 4-8 │ │patrimoniului public și a celui││ │PROTOCOL │ │ │propriu; ││ │SUCEAVA │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare și protocol pentru││ │ │ │ │diverși beneficiari; ││ │ │ │ │● administrarea imobilelor de ││ │ │ │ │protocol și închirierea ││ │ │ │ │acestora în condițiile legii; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │și de alimentație publică, ││ │ │ │ │comerț cu amănuntul și cu ││ │ │ │ │ridicată; ││ │ │ │ │● fabricarea produselor de ││ │ │ │ │panificație și patiserie; ││ │ │ │ │● producția agricolă vegetală ││ │ │ │ │și animalieră și valorificarea ││ │ │ │ │acesteia; ││ │ │ │ │● activități privind operațiuni││ │ │ │ │pentru import - export; ││ │ │ │ │● tranzacții imobiliare; ││ │ │ │ │● servicii de agrement și de ││ │ │ │ │refacere fizica și jocuri de ││ │ │ │ │noroc, în condițiile legii; ││ │ │ │ │● activități ale agențiilor ││ │ │ │ │de turism; ││ │ │ │ │● alte prestări de servicii. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 7.│SUCURSALA │BUCUREȘTI Str. │SECTORUL │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │J.L. Calderon │2 │protecția și întreținerea ││ │ADMINISTRAREA │nr. 48 │ │patrimoniului public și a ││ │ȘI ÎNTREȚINEREA │ │ │celui propriu; ││ │FONDULUI │ │ │● închirierea, administrarea, ││ │IMOBILIAR │ │ │conservarea, întreținerea ││ │ │ │ │spațiilor de locuit și cu alta ││ │ │ │ │destinație decât cea de locuit,││ │ │ │ │precum și prestarea de servicii││ │ │ │ │în legatură cu acestea pentru ││ │ │ │ │beneficiarii străini; ││ │ │ │ │● administrarea imobilelor de ││ │ │ │ │protocol și a celor destinate ││ │ │ │ │sediilor unor ministere și ale ││ │ │ │ │altor autorități publice; ││ │ │ │ │● administrarea locuințelor de ││ │ │ │ │protocol atribuite demnitarilor││ │ │ │ │pe durata exercitării funcției ││ │ │ │ │și, respectiv, a reședințelor ││ │ │ │ │oficiale repartizate potrivit ││ │ │ │ │legii; ││ │ │ │ │● administrarea locuințelor, ││ │ │ │ │altele decât cele de protocol, ││ │ │ │ │construite din fondurile ││ │ │ │ │statului sau cele construite ││ │ │ │ │sau achiziționate din fondurile││ │ │ │ │proprii, înscrise în patri- ││ │ │ │ │moniul sau, cu drept de ││ │ │ │ │dispoziție asupra acestora, în ││ │ │ │ │condițiile legii; ││ │ │ │ │● dezvoltarea fondului ││ │ │ │ │locativ prin executarea de ││ │ │ │ │construcții noi și extinderea ││ │ │ │ │celor existente; ││ │ │ │ │● executarea lucrărilor de ││ │ │ │ │conservare, întreținere, ││ │ │ │ │construcții și reparații la ││ │ │ │ │imobile și instalații; ││ │ │ │ │● închirierea spațiilor de ││ │ │ │ │locuit, precum și a celor cu ││ │ │ │ │altă destinație decât cea de ││ │ │ │ │locuit; ││ │ │ │ │● prestări servicii specifice ││ │ │ │ │pentru întreținerea sediilor ││ │ │ │ │administrative ale institu- ││ │ │ │ │țiilor și societăților ││ │ │ │ │comerciale; ││ │ │ │ │● operațiuni imobiliare; ││ │ │ │ │executarea lucrărilor de ││ │ │ │ │construcții, instalații, ││ │ │ │ │izolații vopsitorii, zugrăveli,││ │ │ │ │tâmplărie, etc.; ││ │ │ │ │● activități de întreținerea și││ │ │ │ │repararea clădirilor și ││ │ │ │ │construcțiilor speciale; ││ │ │ │ │● confecții metalice și din ││ │ │ │ │lemn; ││ │ │ │ │● valorificarea producției ││ │ │ │ │auxiliare activităților ││ │ │ │ │de bază; ││ │ │ │ │● transport de materiale. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 8.│SUCURSALA DE │BUCUREȘTI │SECTORUL │● administrarea parcului auto ││ │TRANSPORT │B-dul │1 │propriu și asigurarea ││ │"București │București │ │prestațiilor de transport ││ │ Noi" │Noi nr. 40 │ │pentru activitățile de ││ │ │ │ │reprezentare și protocol; ││ │ │ │ │● servicii de transport ││ │ │ │ │internațional și intern - de ││ │ │ │ │persoane și de mărfuri; ││ │ │ │ │● service auto; ││ │ │ │ │● școală de șoferi; ││ │ │ │ │● producție de piese de ││ │ │ │ │schimb și subansambluri; ││ │ │ │ │● activități comerciale în ││ │ │ │ │domeniul sau, operațiuni de ││ │ │ │ │import-export; ││ │ │ │ │● comisionar în vamă. ││ │ │ │ │● prestări servicii: ││ │ │ │ │● asigură transportul ││ │ │ │ │demnitarilor și aparatului de ││ │ │ │ │lucru la departamentelor ││ │ │ │ │Guvernului; ││ │ │ │ │● execută lucrări de ││ │ │ │ │întreținere și ││ │ │ │ │reparație: întreținere și ││ │ │ │ │reparații la autovehiculele ││ │ │ │ │din parc; ││ │ │ │ │● execută servicii de ││ │ │ │ │închirieri: autoturisme cu ││ │ │ │ │șoferi, clădiri, personal de ││ │ │ │ │specialitate; ││ │ │ │ │● achiziții de bunuri și ││ │ │ │ │materiale: ││ │ │ │ │● achiziții de piese de ││ │ │ │ │schimb, carburanți, ││ │ │ │ │lubrifianți, aditivi și ││ │ │ │ │cosmetice pentru ││ │ │ │ │autoturismele din parc; ││ │ │ │ │● achiziții de materiale ││ │ │ │ │pentru protecția muncii și ││ │ │ │ │P.S.I.; ││ │ │ │ │● achiziții de materiale ││ │ │ │ │de întreținerea curățeniei în ││ │ │ │ │clădirile aflate în ││ │ │ │ │administrare; │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 9 │Abrogat │ │ │ ││ │ │ │ │ │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│10 │Abrogat │ │ │ ││ │ │ │ │ │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│11 │Abrogat │ │ │ ││ │ │ │ │ │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 12│ Abrogat │ │ │ ││ │ │ │ │ │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 13│S.R.P. "TRIUMF" │BUCUREȘTI │SECTOR 1 │* servicii de susținere a ││ │ │Al Alexandru │ │administrațiilor publice ││ │ │nr. 45 │ │(activități legate de ││ │ │ │ │personalul din administrație și││ │ │ │ │alte servicii generale; ││ │ │ │ │activități auxiliare pentru ││ │ │ │ │Guvern); ││ │ │ │ │* administrarea imobilelor; ││ │ │ │ │* prestații hoteliere și ││ │ │ │ │activități comerciale cu ││ │ │ │ │amănuntul, de alimentație ││ │ │ │ │publică și cu ridicata; ││ │ │ │ │* intermedierea în comerțul ││ │ │ │ │cu produse alimentare, băuturi ││ │ │ │ │și tutun; ││ │ │ │ │* închirierea altor mașini ││ │ │ │ │și echipamente; ││ │ │ │ │* depozitări; ││ │ │ │ │* restaurante și cantine; ││ │ │ │ │* fabricarea pâinii, a ││ │ │ │ │produselor de patiserie, a ││ │ │ │ │produselor «uscate» de ││ │ │ │ │panificație, a ciocolatei și ││ │ │ │ │bomboanelor de ciocolată, ││ │ │ │ │a produselor zaharoase etc.; ││ │ │ │ │* colectarea și tratarea apelor││ │ │ │ │uzate; ││ │ │ │ │* culturi vegetale; ││ │ │ │ │* cultivarea legumelor, ││ │ │ │ │a specialităților horticole ││ │ │ │ │și a produselor de seră │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 14│ACTIVITATEA │BUCUREȘTI │SECTOR 1 │● conform art. 4 din ││ │PROPRIE A REGIEI│Str. Moliere │ │Regulamentul de organizare și ││ │ │nr. 6-8 │ │funcționare (Anexa nr. 1) │└───┴────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────────────────────┘--------------Pozițiile nr. 9, 10 și 11 din anexa 2 au fost abrogate de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.332 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 6 noiembrie 2007. Aceste abrogări se aplică începând cu data de 1 decembrie 2007.Obiectul de activitate de la poziția nr. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.332 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 6 noiembrie 2007.  +  Anexa nr. 3LISTAbunurile imobile din domeniul public al statului,aflate în administrarea Regiei Autonome"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ ││Nr. │ Denumirea imobilului și adresa │ Teren ││crt.│ │ - m.p.- │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA AGROSILVICĂ ȘI DE AGREMENT SCROVIȘTEA │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 1.│Complex SCROVIȘTEA compus din: │25.618.000,00││ │4 vile, corp administrativ, corp garda, Club bazin, │ ││ │popicărie, cramă, piscicultură, pădure și terenul aferent │ ││ │din Scroviștea, Sos. București-Ploiești Km. 32, comuna │ ││ │Ciolpani, județul Ilfov │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3.│Complex Palat Snagov compus din palat, anexe, poartă │ 253.580,00││ │și terenul aferent din Snagov, jud. Ilfov │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│3^1.│Vila nr. 1A, compusă din construcții și alte anexe, cu     │    25.364,20││    │teren aferent, situate în Strada Florilor nr. 151, satul   │             ││    │Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov                       │             │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SINAIA │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 4.│Vila "Postăvarul" cu construcții speciale și terenul │ 13.111,00││ │aferent din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr.38, │ ││ │jud. Brașov │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5.│Vila "IZVORUL" și terenul aferent din Predeal, str. Nicolae│ 11.809,00││ │Bălcescu nr.36, jud. Brașov │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 6.│Vila "CARPAȚI" cu garaj, construcții speciale și terenul │ 14.152,50││ │aferent din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr.21, │ ││ │jud. Brașov │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 7.│Vila "COVASNA" cu terenul aferent din Covasna, str. │ 17.107,21││ │Valea Zânelor nr.10 Jud. Covasna │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 8.│Complex Foișor compus din: Palatul Foișor, Casa Veche │ 165.553,00││ │a Grădinii, Casa Noua a Grădinii, Casa Păpușii, sere, │ ││ │casa heliport, anexe și construcții speciale, parc și │ ││ │pădure cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Peleșului │ ││ │nr. 2, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 9.│Complex turistic Furnica compus din: hotel cu 3 corpuri, │ 7.708,36││ │terasa, corp E, (atelier) cu terenul aferent │ ││ │din Sinaia, str. Furnica nr.50, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 10.│Hotel Economat, Vila 2 și 3, depozit alimentar, clădire │ 38.799,20││ │brutărie, construcții speciale și terenul aferent, din │ ││ │ Sinaia, Aleea Peleșului nr. 2, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 11.│Vila nr. 1 Economat -clădire administrativă, dependințe, │ 32.592,29││ │construcții speciale și terenul aferent din Sinaia, │ ││ │Aleea Peleșului nr. 2, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 12.│Vila "Șipot" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Peleșului│ 2.085,39││ │ nr.2, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 13.│Vila "Uzina electrica" cu terenul aferent din Sinaia, │ 4.240,04││ │Aleea Peleșului nr.2, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 14.│Vila "Cavaleri" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea │ 1.110,11││ │Peleșului nr.2, jud. Prahova │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 15.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 16.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 17.│Vila «Timiș 8», Timișul de Jos nr. 26, județul Brașov │ - │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 18.│Complex PALAT OLĂNEȘTI compus din corp vechi și nou cabana,│ 107.687,21││ │heliport, parc și terenul aferent din Olănești, │ ││ │Aleea Salcâmilor nr.2, jud. Vâlcea │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 19.│Teren castel Săvârșin din județul Arad │ 62.435,00│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 20.│ Abrogată │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 21.│Complex LOTUS cu vilele Nufărul, Trandafirul, Ghiocelul, │ 134.883,69││ │Lotus și anexele: piscină, băile reci, lac. debarcader, │ ││ │plaja și terenul aferent din Neptun-Mangalia, │ ││ │jud. Constanța │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 22.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 23.│Vila Panseluța cu terenul aferent din Neptun-Mangalia, │ 12.073,66││ │jud. Constanța │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 24.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 25.│ Abrogată │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 26.│Casa de oaspeți cu ferma "BRĂDET" nr.2, cu construcții │ 175.440,00││ │anexe cu terenul aferent din Suceava, str. Parcului │ ││ │nr.1, jud. Suceava │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 27.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 28.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 29.│Imobil (teren și clădire) din București, bd. Mircea Eliade │ 10.047,21││ │nr. 3, sectorul 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 30.│Monumentul Eroilor din Parcul Carol, București, sector 4 │ - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 31.│Imobil cu terenul aferent din București, str. Academiei │ 7.706,28││ │nr. 32-34, sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 32.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 33.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 34.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 35.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 36.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 37.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 38.│Imobil cu terenul aferent, situat în București, │ 7.777,43││ │P-ta Victoriei nr. 1, sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 39.│Imobil cu terenul aferent, situat în București, │ 5.525,16││ │Bd. Iancu de Hunedoara nr. 3-5, sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 40.│Imobil,cu teren aferent, str. D. P. Kiseleff nr. 47, │ ││ │sector 1 București │ 1.402,00│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 41.│Imobil cu teren aferent situat în str. Eugen Carada, nr. 3,│ ││ │sect. 3, București │ 270,29│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 42.│Imobil cu teren aferent situat în str. Stavropoleos, nr. 6,│ ││ │sect. 3, București │ 2.070,00│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 43.│Imobil cu teren aferent situat în str. Știrbei Vodă, │ ││ │nr. 79-81, sect. 1, București │ 7.027,83│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 44.│Imobil cu teren aferent situat în Bd. Biruinței nr. 84, │ ││ │comuna Pantelimon, județul Ilfov │ 21.982,90│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 45.│Imobil parțial et.3 și garaj 2 locuri situat în str. │ ││ │Vasile Conta, nr. 16, sect. 2, București, │ - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 46.│Pădure în incinta Secției Otopeni a Institutului de │ ││ │Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", sos. București- │ ││ │Ploiești, jud.Ilfov. │ 279.502,63 │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ 47.│Imobil + teren (fără pădure) aferent Secției Otopeni a │ ││ │Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", │ ││ │sos. București-Ploiești, jud.Ilfov. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 48.│Imobil + teren aferent sediului central al Institutului de │ 21.575,24││ │Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", str. Mănăstirea │ ││ │Căldărușani, nr.9, sector 1, București │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 49.│Imobil + teren aferent policlinicii Institutului de │ 794,71││ │Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", str. Spătarului, │ ││ │nr.15, sector 2, București │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 50.│Imobil cu garaj str. Londra, nr. 39, corp A,B │ ││ │sector 1 București**) │ 852,60│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 51.│Imobil ap. 1 parter și garaj situat în str. Maria Rosetti, │ ││ │nr. 29, sect. 2, București. S locativă = 257,97mp. │ - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 52.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 53.│Imobil situat în Calea Victoriei nr. 22-24 (VIP Lipscani), │ ││ │sector 3, București*) │ - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 54.│Imobil situat în Calea Victoriei nr. 16-20, sector 3, │ ││ │București │ - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 55.│Imobil cu terenul aferent din București, str. G-ral │ ││ │Candiano Popescu nr. 82-84, sector 4 │ 2.688,00│├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL TRIUMF BUCUREȘTI │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│ 56.│Palat Primăverii nr. 50 cu clădiri anexe (Club și │ 17.257,60││ │spălătorie, cabine poartă și garaj, depozit) și terenul │ ││ │aferent din București, Bd. Primăverii nr. 50, sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 57.│Palat Primăverii - LAC 1 cu anexe și terenul aferent din │ 33.346,59││ │București, bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost nr. 5-13), │ ││ │sectorul 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 58.│Imobile - Casele de oaspeți - LAC 2 și LAC 3 cu │ 66.526,36││ │patinoar, teren tenis și vestiar, cu terenul │ ││ │aferent din București, str. Turgheniev nr. 22-24, sector 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 59.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 60.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 61.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 62.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 63.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 64.│Vila DANTE, str. Dante Aligheri nr. 11, suprafață │ 4.240,30││ │construită 1.387,70 mp., sector 1 , București │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 65.│Vila Pictor Mirea situată în str. Pictor G.D.Mirea nr. 4 │ 429,38││ │sector 1 București │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 66.│Imobil Palat Elisabeta -clădire și construcții speciale cu │ 12.977,00││ │terenul aferent din Sos. Kiseleff nr. 26, │ ││ │sector 1 București │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 67.│ Abrogată │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 68.│Imobil "Sala Palatului" Str. Ion Câmpineanu nr. 28, │ suprafață ││ │sectorul 1, București │ terenului ││ │suprafață utilă - 20.287,52 mp │ ││ │suprafață construită la sol - 6.998 mp │ - 8.955 mp ││ │suprafață desfășurată - 21.212 mp │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 69.│Imobil │ ││ │Str. Valeriu Braniște nr. 54-56, sectorul 3, București │ ││ │5 camere cu suprafață utilă pe camere: │ ││ │166,56 mp, 230,70 mp, 128,22 mp, 43,92 mp, 34,67 mp │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 70.│Imobil cu teren aferent din București, Str. Gogol nr. 2, │ 1.334,50 ││ │sectorul 1 │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 71.│Imobil garaj cu teren aferent situat în București,         │      382,00 ││    │str. Dimitrie Orbescu nr. 7, sectorul 2 - fostă Pictor     │             ││    │Margareta Sterian nr. 7                                    │             │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ (la 28-04-2017, Pozitia 71 din Anexa nr. 3 a fost introdusa de Punctul 1, Articolul 4 din HOTĂRÂREA nr. 260 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 28 aprilie 2017 ) ┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Locul unde se află │ ││ situat imobilul │ Caracteristicile tehnice ale imobilului │├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│Municipiul București, │1. Construcție: ││str. Londra nr. 39, │- Corp A - suprafață construită = 293 mp ││ │- Corp B - suprafață construită = 66 mp ││ │2. Teren în suprafață totală de 852,60 mp ││ │Numărul de identificare atribuit de M F: 147.210 │└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 4LISTAbunurilor imobile din domeniul privat al statului,aflate în administrarea Regiei Autonome"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┐│Nr. │ │ │ ││crt.│ DENUMIREA IMOBILULUI ȘI ADRESA │ TEREN │TEMEI ││ │ │ -mp- │LEGAL │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┘        SUCURSALA AGROSILVICĂ ȘI DE AGREMENT SCROVIȘTEA────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Complex Pacea și terenul aferent din comuna Ciolpani, sat 136.816,00 H.G.      Izvorani, jud. Ilfov, compus din: hotel, restaurant, anexa poartă, nr.445/      căsuțe lemn, spălătorie, depozit produse agricole. 95────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2. Vila POD - investiție neterminată cu terenul și plantațiile 12.904,00 -"-      aferente din comuna Snagov, jud. Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3. Debarcaderul cu garajul de șalupe, ateliere și anexe gospodărești 5.510,00 -"-      din Complexul Palat, comuna Snagov, jud. Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4. Legatură rutiera între palat și Vila POD, comuna Snagov, - -"-      jud.Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   5. Vila nr.88 și teren aferent, com.Ciolpani, jud.Ilfov 9.106,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   6. Cheu andocare (investiție în conservare) și teren aferent din sat. 10.145,00 -"-      Siliștea Snagovului, com.Gruiu, jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6^1. Centrul de conferințe din Snagov, compus din hotel și H.G. nr. 567/1993      sală de conferințe──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6^2. Din Complex Scroviștea - ferme, secții de producție, crescătorie      fazani, din Scroviștea, șos. București-Ploiești km. 32,      județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6^3. Teren Rustica-Cramă conținând vii, livezi, arabil și pădure 48.085.00      cu terenul aferent din comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6^4. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6^5. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6^6. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6^7. Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcții anexe, garaje și terenul 27.412,60      aferent din Str. Nufărului nr. 15 H, sat Snagov, comuna      Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6^8. Clădire sediu administrativ, construcții grup social, ghețărie 2.127,00      Muntenia, curte asfaltată cu terenul aferent din Aleea      Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, județul Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SINAIA────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   7. Vilele "Timiș 14" garaj canton "Dâmbul Morii" 64.174,20 H.G.      și terenul aferent, inclusiv livada, din Timișul de Jos nr.26 nr.567/      jud-Brașov 93────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   8. Teren Vila "Albina" din Predeal, str. Cloșca nr.8, jud.Brașov 704,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   9. Vila "Porumbelul" cu terenul aferent din Predeal, str. Cloșca 635,00 H.G.      nr. 9 Jud.Brașov nr.639/                                                                                    95────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10. Vila "Crinul" cu terenul aferent din Predeal, str. B.P.Hașdeu 462,00 -"-      nr. 19, jud.Brașov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11. Hotelul și restaurantul "Robinson" cu terenul aferent din 6.922,00 -"-      Predeal, str. Muncii nr. 10, jud.Brașov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12. Grup gospodăresc "Pietrosul", str.Postăvarului nr.10, Predeal, 2.792,06 -"-      jud Brașov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  13. Complexul balnear "Bradul" compus din: 22.798,00 -"-      hotel, restaurant și baza de tratament cu terenul și anexele      aferente, din Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 225, jud. Covasna────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  14. Vila "Predeal" cu terenul aferent, din Predeal str. M. Saulescu 240,00 H.G.      nr. 71, jud. Brașov nr.1224                                                                                    /01────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  15. Minihotel "Covasna" cu terenul aferent concesionat, din 482,67 -"-      Covasna, str. Gh. Doja nr.1A-2A, jud. Covasna────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  16. Teren, situat în Poiana Brașov, jud. Brașov 42.973,64 O.G.nr.                                                                                    61/00────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  17. Teren fosta Vila "Narcisa" din Predeal, jud. Brașov 1.296,60 H.G.                                                                                    nr.639/95────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  18. Teren Vila nr.2 "Bucegi" din Cumpâtul-Sinaia, str. Cumpâtul 194,27 H.G. nr      nr.30, jud. Prahova 639/95────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  19. Vila nr.8 "Zambila" cu anexe: ateliere și terenul aferent din 1.403,64 -"-      Cumpâtul-Sinaia, str. Cumpâtul nr.18, jud. Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  20. Vila nr.19 "Aluniș" cu terenul aferent și teren Vila "Crăița" din 1.982,10 -"-      Cumpâtul-Sinaia, Str. Aluniș nr. 7 Jud. Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  21. Vila "Victoria"+ împrejmuire, cu terenul aferent din Furnica- 1.407,14 -"-      Sinaia, str. Victoria nr. 2, jud. Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  22. Popicărie "Furnica" (disco-bar) cu terenul aferent din Furnica- 1.149,88 -"-      Sinaia, str.Furnica, nr.50, jud.Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  23. Cabana "Furnica" cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. 1.602,15 -"-      Furnica nr.50, jud. Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  24. Teren-parc Vila "Bujorul" din Cumpâtul-Sinaia, str.Aluniș, jud. 319,38 -"-      Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  25. Teren de la Restaurantul "Vânătorul-Cumpatu", Sinaia 491,13 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  26. Cabana "Vulpărie" cu anexe - grajduri, magazii, construcții 7.246,59 H.G.nr.      speciale și terenul aferent din Sinaia, Aleea Vulpărie, 1398/03      jud. Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  27. Teren Poiana Stanii din Poiana Stanii - Sinaia, jud. Prahova 688,10 H.G.nr.                                                                                    1031/04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  28. Abrogată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  29. Grup gospodăresc "Complex Furnica" (centrală termică, spălătorie, 3.151,15 H.G.      construcții speciale) cu terenul aferent din Sinaia, str. nr.639/95      Furnica nr. 50, jud. Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  30. Popicărie, bar, fosta Vila "Pajura" cu terenul aferent din 1.329,00      Poiana Brașov, jud. Brașov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  31. Anexele Casei de oaspeți "Foișor nr. 37" și terenul aferent din 2.162,00      Tușnad, jud. Harghita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31^1. Teren aferent Vilei «Timiș 8» și anexe, Timișul de Jos 13.691,01      nr. 26, județul Brașov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31^2. Teren și cale de transport hotel "Tanți" din Sinaia, str. 643,12      O. Goga nr. 37, județul Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31^3. Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. 22.289,50      Toporașilor nr. 1A, județul Prahova────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  32. Complex motel "Banatul" - Corpurile A și B și restaurant - cu 49.588,00 H.G.nr.      terenul aferent din Timișoara, str. Dorobanților nr.94, jud. Timiș 639/95                                                                                    republi                                                                                    cat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  33. Vila "Belvedere" - Corpurile A și B - cu anexele și terenul 3.273,20 -"-      aferent din Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Hațeg nr.7,      jud. Caras Severin────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  34. Complexul "Rojiștea" cu anexele (canton silvic și casa 144.589,52 -"-      incubație) și terenul aferent din Bratovoiești, jud. Dolj*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  35. Complex "Cindrelul" cu teren aferent din Păltiniș, jud.Sibiu 1.211,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  36. Spațiu comercial amenajat (8 camere) la parter bloc locuințe, str. - H.G.nr.      Iulius Cezar, nr.3, p+1, Drobeta Tr. Severin 1224/01────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  37. Spațiul comercial la parter preluat din clădire S+p+1, 34,20 -"-      str. N. Bălcescu nr. 4, Orăștie, jud. Hunedoara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  38. Abrogată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  39. Imobil Cabana Ranca, stațiunea Ranca, oraș Novaci, jud.Gorj 1.067,23 H.G.nr.                                                                                    1398/                                                                                    2003────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  40. Imobil Vila Lidia și teren aferent din Băile Herculane, 7.651,00 H.G.nr.      str.Zăvoiului nr.38, jud.Caras-Severin 109/04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  41. Din Complex PALAT OLĂNEȘTI, din Olănești, Aleea H.G.      Salcâmilor nr.2, jud. Vâlcea: - 811/        - clădire centrală termică 1 Mai 1992        - clădire centrală termică seră veche        - echipamente centrală termică casa veche        - corp garda vechi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  42. Complex Micești compus din casa de oaspeți, castel de vânătoare, 131.099,00 H.G.nr.      popicărie, casa țărănească, bazin de înot și terenul aferent - 2375/      131.099,00 mp din Micești, comuna Mărăcineni, jud. Argeș 2004      Clădiri P+1E, structura zidărie portantă.      suprafață construită 1= 1.974,90 mp.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────42^1. Spații anexe Vilei Bujoreni și terenul aferent din Râmnicu 15.678,43      Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, județul Vâlcea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  43. Pepiniera din Eforie Nord, jud. Constanța 8.710,04 H.G.nr.                                                                                    639/95                                                                                    republi-                                                                                    cat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  44. Complex restaurant "Dunărea" împreună cu Hotel și bar 14.850,20 H.G.nr.      "Dacia" și terenul aferent construcțiilor, din 567/93,      Neptun-Olimp, jud. Constanța republi-                                                                                    câtă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  45. Vila "Mărul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. 4.163,40 -"-      Constanța────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  46. Vila nr.1 cu 8 apartamente și terenul aferent din Neptun-Olimp, 1.469,54 -"-      jud. Constanța────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  47. Vila nr.4 cu 8 apartamente și terenul aferent din Neptun-Olimp, 2.177,02 H.G.nr.      jud. Constanța 596/96────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  48. Vila nr.5 cu 8 apartamente și terenul aferent din Neptun-Olimp, 2.729,40 -"-      jud. Constanța────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  49. Sere și răsadnițe cu terenul aferent din Neptun-Olimp, H.G.nr.      jud. Constanța 4.384,69 567/93────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  50. Grup gospodăresc din zona ÎI cu spălătorie și braseria 6.957,70 -"-      "Turist", cu terenul aferent, din Neptun-Olimp, jud. Constanța────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  51. Punct termic (Bazar Neptun) cu terenul aferent din Neptun- 609,76 -"-      Olimp, jud. Constanța────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  52. Vila "Parul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. 4.815,09 -"-      Constanța────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  53. Vila "Nucul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. 5.413,74 -"-      Constanța────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  54. Vila "Violeta" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. 3.946,65 -"-      Constanța******)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  55. Vila "Bujorul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. 7.313,04 -"-      Constanța────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  56. Vilele "Crinul" și cu terenul aferent din Neptun-Olimp, 1.970,37 -"-      jud. Constanța******)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  57. Vila "Bradul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. 4.981,39 -"-      Constanța────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  58. Teren de tenis și teren minigolf din Neptun-Olimp (Hotel Arad), 14.414,35 -"-      jud. Constanța────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  59. Vila "Egreta", Mamaia, jud. Constanța. - O.G.nr.                                                                                    61/00────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  60. Vila "Cerna", Mamaia, jud. Constanța. - O.G.nr.                                                                                    61/00────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  61. Restaurant "Ambasador" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, 8.299,64 H.G.nr.      jud. Constanța 639/96────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  62. Teren limitrof Hotel "Neptun" - Vila Parul 4.911,00 H.G.nr.                                                                                    868/                                                                                    16.08.02────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  63. Teren limitrof Vila "Alunul" 1.614,72 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  64. Hotel și restaurant "Maramureș" cu terenul aferent din Neptun- 8.670,00 H.G.nr.      Olimp, jud. Constanța. 457/04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  65. Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor 6.972,18 H.G.nr.      Vladimirescu, jud. Constanța 1031/04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────65^1. Imobil Centrul de conferințe Club Bazin cu terenul aferent, 16.627,45      din Neptun-Mangalia, județul Constanța────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────65^2. Complex Doina - hotel, restaurant și teren aferent din 13.233,18      Neptun, județul Constanța────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────65^3. Policlinica Doina, cu teren aferent din Neptun, județul 6.017,18      Constanța────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  66. Imobil - sediul administrativ - cu terenul aferent din Cluj- 1.098,00 H.G.nr.      Napoca, str. Napoca nr.16, jud. Cluj 445/95────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  67. Casa de oaspeți cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str.Pavlov 1.350,00 -"-      nr. 21; jud. Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  68. Abrogată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  69. Casa de oaspeți cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str.Pavlov 1.422,00 -"-      nr. 25, jud. Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  70. Casa de oaspeți cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov 1.965,30 -"-      nr. 27, jud. Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  71. Complex hotel-restaurant "Victoria" cu terenul aferent din 2.470,00 -"-      Cluj- Napoca, B-dul 21 Decembrie nr.54-56, jud. Cluj,────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  72. Service auto "Victoria", cu terenul aferent, compus din: 283,00 -"-        - clădire garaj (parțial)        - clădire birouri (parțial)      str. Dorobanților nr. 18-20, Cluj-Napoca, jud. Cluj────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  73. Teren agricol - tarlaua Ploton, corn. Apahida, jud. Cluj 210.000,00 -" -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  74. Complex agroindustrial "Apahida" din comuna Apahida, 41.967,80 H.G.nr.      str.Libertății nr.1, jud. Cluj, cu terenul aferent, compus din: 445/95          - atelier preparate carne          - atelier pentru lactate          - bloc cu 12 apartamente          - grajd taurine nr.3          - hală creștere pui 1          - hală creștere pui 2          - grajd comun          - grajd pentru porcine la îngrășat          - grajd maternitate scroafe + tineret          - tabără vară pentru porcine          - magazii cereale          - bucătărie furaje          - filtru sanitar          - centrală termică          - fanar          - pătule pentru porumb          - pătule pentru porumb circulare          - remize mașini + tractoare          - atelier mecanic          - castel apă          - clădire administrativă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  75. Teren agricol în tarlaua Budustau, com. Apahida jud. Cluj 200.000,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  76. Sector agroindustrial Huedin, cu terenul aferent, compus din: -"-       a) incinta: saivan de oi, grajd animale, distileri, fanar; 17.945,92       b) casa oaspeți;       c) amenajare pomicolă din localitatea Huedin, jud. Cluj 245,98                                                                         252.208,10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  77. Sector piscicol Câmpenești compus din: -"-      a) incinta; 2.390,00      b) amenajare piscicolă din localitatea Câmpenești, jud. Cluj 1.257.611,00────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  78. Apartament str.Nicolae Titulescu nr.24 (fosta str.Pata, nr.24), 32,38 H.G.nr.      ap. 25, sc.3 - parter (3 cam.) Cluj, jud.Cluj 1224/01────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  79. Hotelul și restaurantul"Gloria" cu construcțiile anexe și 5.021,00 H.G.nr.      terenul aferent din Municipiul Suceava, din str.Vasile Bumbac 445/95      nr. 4-8, jud. Suceava────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  80. Ferma "Brădet" nr.1 formată din clădire birouri și magazii, hală 97.992,00 -"-      de preparare, beci fructe și legume, cu terenul aferent din      Suceava, str. Parcului nr. 1 Jud. Suceava────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  81. Imobil Pensiune PALACE cu terenul aferent, din Slănic- 1.130,00 H.G.nr.      Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 6, jud. Bacău 109/04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA                         FONDULUI IMOBILIAR────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  82. Imobil bd. N.Bălcescu, nr.21, sector 1, București*) 1.195,00 H.G.nr.                                                                                    567/1993────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  83. Imobil str.Mendeleev, nr.36-38, corp vechi, sector 1, București 558,15 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  84. Imobil bd.Elisabeta, nr.7-9 (fost Republicii nr.10-12), sector 3, 1.349,00 -"-      București, parțial────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  85. Imobil str.Matei Millo, nr.7, sector 1, București 517,12 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 85^1. Imobil - str. Ion Câmpineanu nr. 27, (suprafață H.G.       parter, bl. 7, sectorul 1, utilă = nr. 11/       București 126,80 mp) 1995                                                                                      și                                                                                    nr. 639/                                                                                    1995,                                                                                 republicată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 85^2. Imobil - Calea Victoriei nr. 68-70, sectorul 1, (suprafață H.G.       București utilă = nr. 11/                                                                          180,31 mp) 1995                                                                                      și                                                                                     nr. 639/                                                                                     1995,                                                                                 republicată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  86. Imobil și garaj bd.G-ral Gh. Magheru, nr.28-30, sector 1,*) 1.747,51 -"-      București────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  87. Imobil bd. Dacia, nr.59, sector 1, București, (fost nr.13) 413,97 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  88. Imobil parțial din Calea Victoriei, nr.216, sector 1, București 790,77 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  89. Imobil str.Constantin Mille, nr. 17, sector 1, București*) 738,00 H.G.nr.                                                                                    567/93────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  90. Imobil str.Luigi Cazavillan, nr.19, sector 1, București 738,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  91. Imobil str.Luigi Cazavillan, nr.16, corp A+B, sector 1, București 944,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  92. Imobil și garaj str.Transilvaniei, nr.2, sector 1, București 582,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  93. Imobil Calea Dorobanților, nr.129, sector 1, București 149,82 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  94. Imobil Splaiul Independentei, nr.202 A, sector 6, București 9.608,79 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  95. Imobil str.Brezoianu Ion, nr.35, sector 1, București 151,81 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  96. Imobil str.Atena, nr.11, sector 1, București 820,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  97. Imobil str.G. Clemanceau, nr.5, sector 1, București 532,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  98. Imobil str.G. Clemenceau, nr.9B, sector 1, București 86,00 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  99. Imobil str. Matei Millo, nr.13, sector 1, București 1.361,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 100. Imobil Piața Walter Mărăcineanu, nr.1-3, sector 1, București 4.130,98 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 101. Imobil parțial bd. Gh.Magheru, nr.7, sector 1, București, parțial 2.190,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 102. Imobil parțial bd. Regina Elisabeta nr. 3, 973,43 -"-      sector 3, București********)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 103. Imobil bd. bd Carol I, nr.12 (fost Republicii, nr.32), sector 3,      București 1.734,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 104. Imobil parțial din str. Lipscani, nr.19, sector 3, București 1.804,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 105. Imobil Piața Rosetti, nr.4, sector 2, București*) 602,68 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 106. Imobil str.Câmpineanu, nr.3-5, sector 1, București 1.750,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 107. Imobil str.Constantin Mille, nr.12, sector 1, București 590,67 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 108. Imobil bd.Nicolae Bălcescu, nr.17-19, sector 1, București 1.414,00 -"-      *******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 109. Apartament nr.2 din str. C.Sandu Aldea nr.14 A, et.1, sector 1, 65,00 H.G.nr.      București 39/1996──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 110. Apartament nr.10 din str. Arcului, nr. 14, et.2, sector 2,      București 31,38 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 111. Apartament nr.14 din str.Tudor Arghezi, nr.32, et.2, sector 2, 13,85 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 112. Apartament nr.5 din str.Atena, nr.7, et.2, sector 1, București 48,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 113. Apartament nr.3 din bd. Aviatorilor, nr.35, et. 1, sector 1, 84,25 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 114. Apartament nr.2 din bd.Aviatorilor, nr.98, et.1, sector 1,      București 351,01 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 115. Apartament nr.1 din bd.Aviatorilor, nr.100, parter, sector 1, 971,78 -"-      București───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 116. Apartament ap.2 din bd.Aviatorilor, nr.l00, et.1, sector 1,      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 117. Apartament nr.l și garaj din str.Amiral C. Bălescu, nr.19, parter, 498,08 -"-      sector 1, București.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 118. Apartament nr.20 din str.Braziliei, nr.1-3, sc.B, et.2, sector 1, 7,28 H.G.nr.      București 39/1996──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 119. Apartament nr.1 și garaj din str.Bruxelles, nr.3, Corp A, parter, 69,46 -"-      sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 120. Apartament nr.2 din str.Bitolia, nr. 10, et. 1, sector 1,      București 95,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 121. Apartament nr.3 din str.Bitolia, nr.19, et.2, sector 1, București 38,25 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 122. Apartament nr.1 din str.Bitolia, nr.51, parter, sector 1,      București 65,28 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 123. Camera de serviciu nr.55 din str.Ion Brezoianu; nr.29B, et.5, - -"-      sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 124. Apartament nr.8 din str.Brezoianu, nr.10, et.4, sector 5,      București 12,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 125. Apartament nr.20 din str.Poenaru Bordea, nr.6, sector 4, București 5,41 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 126. Apartament nr.1 și garaj din str.Radu Boiangiu, nr.l5-17, parter, 9,67 -"-      sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 127. Apartament nr.2 din str.Victor Babeș, nr.3, et.1, sector 5, 129,09 -"-      București, cota indiviză 58%──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 128. Apartament nr.9 din str.Căderea Bastiliei, nr.7, et.2, sector 1, 15,83 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 129. Apartament nr.50 din bd.N.Bălcescu, nr.5, sc.B, et.7, sector 1, 8,40 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 130. Apartament nr. 16 din bd.N.Bălcescu, nr.9, sc.B, et.2, sector 1, 9,30 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 131. Apartament nr.2 și garaj din str.Crângului, nr.1, etaj 1, teren 226,66 -"-      aferent 124,66mp., sector 1, București      Teren curte aferent apartamentului 1 de 102,00 mp.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 132. Imobil și garaj, str.Crângului, nr.6, sector 1, București 232,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 133. Apartament nr.1 și garaj din str.Crângului, nr.11 A, parter, 530,76 -"-      sector București───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 134. Apartament nr.2 din str.Crângului, nr.11 A, et.1, sector 1,      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 135. Apartament nr.14 din str.Clucerului, nr.62-66, sc.C, parter, 7,28 -"-      sector 1, București******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 136. Imobil și garaj, str.Prof.Dr.Ion Cantacuzino, nr.4, sector 1, 554,80 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 137. Apartament nr.10 din str J.L.Calderon, nr.59, et.2, sector 2, 24,08 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 138. Apartament nr.3 din str.Drobeta, nr.19A, et.1, sector 2, București 3,28 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 139. Apartament nr.13 din str.George Enescu, nr.7, et.2, sector 1, 6,32 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 140. Apartament nr.20 din str.George Enescu, nr.9, et.2, sector 1, 8,37 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 141. Apartament nr.1 din str.Frumoasa, nr.36, parter, sector 1, 236,00 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 142. Apartament nr.1 și garaj din str.Finlanda, nr.6, parter, sector 1, 127,00 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 143. Apartament nr.2 din str.Heleșteului, nr.5, et.1, sector 1,      București 58,08 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 144. Imobil și garaj, str.Heleșteului, nr.26, sector 1, București 338,08 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 145. Imobil și garaj din str. Herăstrău nr. 37 sector 1 291,00 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 146. Imobil str.Herăstrău, nr.40, sector 1, București 244,58 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 147. Imobil într.Eliza Zamfirescu Leonida, (fost Nic. Ionescu), nr.11,      sector 1, București 318,39 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 148. Imobil și garaj, str.Pictor Barbu Iscovescu, nr.25, sector 1, 596,27 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 149. Imobil și garaj, str.av.Teodor Iliescu, nr.44, sector 1, București 189,10 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 150. Apartament nr.1 din str.av.Teodor Iliescu, nr.72, parter, sector 1, 113,73 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 151. Apartament nr.4 din șos.Kiseleff, nr.20, et.1 sector 1, București 681,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 152. Apartament nr.5 din șos.Kiseleff, nr,20, et2, sector 1, București 681,15 -" -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 153. Apartament nr.1 cu teren aferent din șos.Kiseleff, nr.22,      parter, sector 1, București 1.112,04 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 154. Teren aferent ap. 6 din șos Kiseleff, nr.22,      parter, sector 1, București 1.112,04 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 155. Apartament nr.1 din șos.Kiseleff, nr.24, parter, sector 1,      București -"-───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 156. Apartament nr.2 din șos.Kiseleff, nr.24, parter, sector 1,      București -" -───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 157. Apartament nr.3 din șos.Kiseleff, nr,24, et.1 sector 1, București 314,54 -"-───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 158. Apartament nr.4 din șos.Kiseleff, nr.24, et.1 sector 1, București -"-───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 159. Apartament nr.1 din șos.Kiseleff, nr.24, Corp A, sector 1,*) -"-      București───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────── 160. Apartament nr.2 din șos.Kiseleff, nr.24, Corp B, sector 1, -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 161. Apartament nr.92 din str.C-tin Rădulescu Motru, nr.l6, sc.C, 10,75 -"-      bl.21, et.2, sector 4, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 162. Apartament nr.30 din bd.Regina Elisabeta, nr.25, et.6, sector 5, 92,60 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 163. Apartament nr.42 din str.Luterană, nr.5, sc.D, et.2, sector 1, 4,15 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 164. Apartament nr.4 din str.lt.Gh. Manu, nr.l2, et.1, sector 1, 8,20 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 165. Apartament nr.8 din str.Londra, nr.4, et.2, sector 1, București 31,01 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 166. Apartament nr.1 și garaj din str.Dr.Lister, nr.63, parter, 434,84 -"-      sector 5, București───────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── 167. Apartament nr.2 din str.Dr.Lister, nr.63, et.1, sector 5,      București -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 168. Apartament nr.18 și garaj din str.Dionisie Lupu, nr.74, et.3,      sector 1, București.───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8,42 ──────── 169. Apartament nr.28 din str.Dionisie Lupu, nr.74, et.5, sector 1, -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 170. Apartament nr.1 din str.Maxim Gorki, nr.24, parter, sector 1, 129,90 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 171. Apartament nr.1 și garaj din str.Dr.Gr.Mora, nr.l3, parter, sector 238,58 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 172. Imobil și garaj, str.Spătaru N. Milescu, nr.65, sector 2,      București 193,28 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 173. Apartament nr.1 și garaj din bd.Mărăști, nr.49, parter, sector 1, 152,00 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 174. Apartament nr.8 din bd.Ion Mihalache (fost 1 Mai), nr.64, bl.41, 55,68 -"-      et.2, sector 1 București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 175. Imobil str.lt.Victor Manu, 73 bis, sector 2, București 369.39 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 176. Apartament nr.8 din bd.G-ral Gh.Magheru, nr.12-14, et.4, sector 16,20 -"-      1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 177. Apartament nr.10 din bd.G-ral Gh.Magheru, nr.24, et.6, sector 1, 12,28 H.G.nr.      București 39/1996──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 178. Apartament nr.18 din bd.G-ral Gh.Magheru, nr.32-36, sc.C, et.4, 1,02 -"-      sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 179. Apartament nr.2 și garaj din str.Oslo, nr.8, et.1, sector 1, 21,23 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 180. Apartament și garaj din str.Pictor I. Negulici, nr. 11, parter, 1,15 -"-      ap. 2, sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 181. Imobil și garaj din str.Pictor I.Negulici, nr,20, sector 1,      București 341,45 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 182. Apartament nr.2 din str.Pictor I.Negulici, nr.32, et.1, sector 1, 290,95 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 183. Apartament nr.3 din str.Pictor I.Negulici, nr.42, et.1, sector 1, 53,56 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 184. Apartament nr.1 din str.lt.av. Șerban Petrescu, nr.9, parter, 102,23 -"-      sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 185. Teren aferent ap. 16 din str.Pivnicierului, nr. 4-6, et 3, 29,16 -"-      sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 186. Apartament nr.2 din str.Plantelor, nr.16, et.1, sector 2,      București 51,67 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 187. imobil din str. Plantelor nr. 44, parter sect.2      București******) 140,38 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 188. Apartament nr.2 și garaj din str.cpt.Gr.Preoțescu, nr.29, parter, 40,70 -"-      sector 4, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 189. Apartament nr.2 din str.Dimitrie Paciurea, nr.6, parter, sector 2, 68,15 -"-      București******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 190. Apartament nr.2 din str.ing.Ermil Pangratti, nr.14, et.1, sector 1, 70,71 -"-      București───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 191. Apartament nr.2 din str.ing.Ermil Pangratti, nr.25, et.1, sector 1, 142,18 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 192. Teren aferent ap.2, et.1, situat în str.Alex.Philipide, nr.12, 18,92 -"-      sector 2, București.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 193. Garaj, str.Sf.Spiridon, nr.4, sector 2, București 7,40 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 194. Apartament nr.8 din bd.Carol I, nr.54 B (fost Pache Protopopescu, 1,76 -"-      nr.64 B), et.5, sector 2, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 195. Apartament nr.1 din Piața Amzei, nr. 15, et.1, sector 1, București 3,63 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 196. Apartament nr.6 din str.Washington (fosta Rozelor), nr.13, et.2, 30,81 -"-      sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 197. Apartament nr.2 din str.Popa Soare, nr.14, parter, sector 2, 22,70 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 198. Apartament nr.1 din str.av.St Sănătescu, nr.8, parter, sector 1, 164,76 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 199. Apartament nr.12 și garaj din str.av.Gh. Stâlpeanu, nr.11, bl.8, 18,20 -"-      et.2, sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 200. Apartament nr.1 și garaj din str.lt.av.Iuliu Tetrat, nr.26, parter, 290,00 -"-      sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 201. Apartament nr.1 din str.Ivan Turgheniev, nr.2-4, parter, sector 1, -"-      București─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 778,28 ────── 202. Apartament nr.2 și garaj din str.Ivan Turgheniev, nr.2-4, et.1, -"-      sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 203. Teren din str.Ivan Turgheniev, nr.6, parter, ap.1, 321,67 -"-      sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 204. Apartament nr.1 din str.Muzeul Zambaccian, nr.27, parter, sector 185,81 -"-      1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 205. Apartament nr.1 din str.Av.Mircea Zorileanu, nr.45, parter, sector 255,72 H.G.nr.      1, București 39/1996──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 206. Imobil și garaj, str.Av.Mircea Zorileanu, nr.51, sector 1,      București 482,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 207. Teren aferent ap.63 din str.Șipotul Fântânilor, nr.2, et.5, 8,00 -"-      sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 208. Apartament nr.3 și garaj din str.Emanuel Porumbaru, nr.7, et.3, 20,70 -"-      sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 209. Apartament nr.1 din str. Emanuel Porumbaru, nr.41 A, parter, 90,22      sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 210. Apartament nr.2 din str.C-tin Prezan, nr.4, et.1, sector 1, 1.677,59      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 211. Apartament nr.5 din str.Ardeleni, nr. 1, et.1, sector 2, București 11,50 H.G.                                                                                      nr.                                                                                    214/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 212. Apartament nr.24 din str.Ardeleni, nr.1, et.5, sector 2, București 11,50 w──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 213. Apartament nr.1A din str.Valeriu Braniște, nr.56, bl.5, sc.B, 36,56 H.G.      sector 3, București nr.                                                                                    11/95──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 214. Teren str.Băiculești, nr.1, sector 1, București 1.451,00 H.G.                                                                                      nr.                                                                                     567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 215. Teren str.Smârdan, nr.5, sector 3, București 1.138,52 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 216. Teren Calea Victoriei, nr.109, sector 1, București 1.076,00 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 217. Teren bd.Dacia, nr.30, sector 1, București 1.017,00 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 218. Teren str.Ministerului, nr.2-4, tronson 1, intrarea 2 și tronson 2, 562,04 -"-      sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 219. Teren str.Doamnei, nr.17-19, sector 3, București 940,49 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 220. Teren Calea Moșilor, nr.128, sector 2, București 1.986,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 221. Apartament nr.19 din str.Trestiana, nr.11, bl. 14, se.A, et.4, - D.C.      sector 5, București nr.                                                                                    957/95──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 222. Depozite și ateliere cu terenul aferent din str.Fabrica de Glucoza, 2.580,50 H.G.      nr.3A, sector 2, București nr.                                                                                    567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 223. Apartament nr. 1 și garaj din imobilul 112,00 H.G.      situat în municipiul București, nr. 39/96      str. Sofia nr. 18, parter, sectorul 1,      cu teren──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 224. Teren aferent ap.1 din str.dr.Drăghiescu, nr.4, parter, sector 5, 100,00 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 225. Teren aferent ap.7 din str.Progresului, nr.13, etaj 3, sector 1, 14,50 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 226. Teren aferent ap.6 din bd.Pache Protopopescu, nr.1, etaj 2, sector 20,25 -"-       2, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 227. Teren aferent ap.1 din str. dr.Lister, nr.58, parter, sector 5, 12,00 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 228. Teren aferent ap.1 din str.Iulius Tetrat, nr.31, parter, sector 1, 46,60 -"-      București2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 229. Teren aferent ap.3 din str.Obedenaru, nr.19, etaj 1, sector 2, 100,00 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 230. Teren aferent ap.2 din str.Braziliei, nr.7, etaj 1, sector 1,      București 50,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 231. Teren aferent ap.3 din str.Spiru Haret, nr.l3, parter, sector 1, 13,00 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 232. Teren aferent ap.1 din str.Fluierului, nr.17D, parter, sector 2, 57,00 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 233. Teren aferent ap.2 din str.dr.N.Manolescu, nr.5-7, parter, 130,00 -"-      sector 5, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 234. Teren aferent ap.2 din str. Amiral Bălescu, nr.29, et.1, sector 1, 20,00 H.G.      București nr.                                                                                    39/96──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 235. Teren aferent ap.2 din str.Costache Negri, nr.10 bis, parter, 30,00 -"-      sector 5, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 236. Teren aferent ap.3 din str.Sandu Aldea, nr.19, et.1, sector 1, 120,00 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 237. Teren aferent ap.2 din str. Andrei Mureșan, nr.29, et.1. sector 1, 38,00 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 238. Teren curte aferent ap.1 din str.Moliere, nr.3-5, parter, sector 1, 448,31 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 239. Teren curte aferent ap.2 din str.Moliere, nr. 3-5, ap.2, et.1, 224,15 -"-      sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 240. Teren curte aferent ap.3 din str.Moliere, nr. 3-5, et.2, sector 1, 394,84 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 241. Apartament nr.54 din Bd.Iancu de Hunedoara, nr.66, et.7, sector 10,86 H.G.      1, București nr.                                                                                    214/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 242. Apartament nr.56 din Bd.Iancu de Hunedoara, nr.66, et.7, sector 13,78 - " -      1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 243. Apartament nr.57 din Bd.Iancu de Hunedoara, nr.66, et.8, sector 10.86 - " -      1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 244. Apartament nr.59 din Bd.Iancu de Hunedoara, nr.66, et.8, sector 13,78 - " -      1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 245. Apartament nr.62 din Bd.Iancu de Hunedoara, nr.66, et.9, sector 13,78 - " -      1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 246. Imobil (fără ap.39,54,56,57,59,62) Bd I.de Hunedoara, nr.66, sector 1, 257,19 O.U.G.      București nr.                                                                                     32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 247. Apartament nr.17 din str.Icoanei, nr.110, et. 5, sector 2, 17,88 H.G.      București nr.                                                                                    214/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 248. Apartament nr.21 din str.Icoanei, nr.110, et.6, sector 2,      București 25,61 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 249. Apartament nr.22 din str.Icoanei, nr.110, et.7, sector 2,      București 20,12 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 250. Apartament nr.25 din str.Icoanei, nr.110, et.8, sector 2,      București 20,12 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 251. Apartament nr.32 din str.Icoanei, nr.110, et.10, sector 2,       București 18,12 - " ~──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 252. Apartament nr.33 din str.Icoanei, nr.110, et.10, sector 2,      București 25,22 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 253. Apartament nr.1 din str.Turda, nr.120, parter, sector 1, București 9,00 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 254. Apartament nr.5 din str. Turda, nr.120, et.1, sector 1, București 8,97 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 255. Apartament nr.14 din str.Turda, nr.120, et.3, sector 1, București 10,85 -" -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 256. Apartament nr.18 din str.Turda, nr.120, et.4, sector 1, București 10,85 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 257. Apartament nr.6 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, et.1, sector 2, 6,48 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 258. Apartament nr.49 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et. 1, 8,23 - " -      sector 2, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 259. Apartament nr.52 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.1, sector 2 6,28 - " -      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 260. Apartament nr.57 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.3, 8,23 - " -       sector 2, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 261. Apartament nr.61 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.4, 8,23 - " -       sector 2, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 262. Apartament nr.62 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.4, 6,63 - " -       sector 2, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 263. Apartament nr.64 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.4, 6,28 - " -      sector 2, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 264. Apartament nr.67 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.5, 6,69 H.G.      sector 2, București nr.                                                                                     214/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 265. Apartament nr.70 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.6, 6,63 - " -      sector 2, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 266. Apartament nr.71 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.6, 6,65 - " -      sector 2, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 267. Apartament nr.72 din str.Vlaicu Aurel, nr.147, sc.B, et.6, 6,28 - " -      sector 2, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 268. Imobil și garaj str.Avram Iancu, nr.8, sector 2, București 657,00 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 269. Imobil str.G-ral Ion Florescu, nr.1, sector 3, București 228,90 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 270. Mansardă imobil str.Alexandru Philippide, nr.15, sector 2, - -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 271. Imobil str.Romulus, nr.4, sector 2, București 591,30 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 272. Imobil str.Romulus, nr.6, sector 2, București 689,00 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 273. Imobil str.Muzeul Zambaccian, nr.17, sector 1, București 502,24 - " -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 274. Apartament nr.2 și garaj din str. Aleea Alexandru, nr.44, et 1, 287,07 -"-      sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 275. Apartament nr.1 din str.Haga, nr.3, parter, cu terenul aferent, 103,97 -"-      sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 276. Apartament nr.5 din str.Matei Voievod, nr.21 -23, et. 1, sector 2, 11,00 O.G.      București 61/00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 277. Apartament nr.7 din str.Matei Voievod, nr.21-23, et.2, sector 2, 10,00 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 278. Apartament nr.10 din str.Matei Voievod, nr.21-23, et.4, sector 2, 10,00 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 279. Apartament nr.12 din str.Matei Voievod, nr.21-23, et.5, sector 2, 10,00 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 280. Apartament nr.3 din str.Matei Voievod, nr.21-23, parter, sector 2, 7,00 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 281. Clădire, birouri, ateliere, depozite cu spații frigorifice și 3.309,10 D.T.      teren aferent din str.Măguricea, nr.4, sector 1, București 104/01                                                                                     O.T.                                                                                    46/03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 282. Imobil str.Smârdan, nr.3, sector 3, București 880,00 Lege                                                                                      nr.                                                                                    122/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 283. Imobil str.Traian, nr.98, bl.L1 12B, parter, (cota indiviză), 55,13 -"-       sector 3, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 284. Imobil str.M. Basarab, nr.71, bl.L 111 A, parter, (cota indiviză), 32,89 -"-      sector 3, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 285. Imobil str.M. Basarab, nr.73, bl. L 113A, parter, (cota indiviză), 99,69       sector 3, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 286. Apartament nr.9 din bd.Dacia, nr.55, et.4, sector 1, București 11,75 H.G.                                                                                      nr.                                                                                    172/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 287. Apartament nr.12 din bd.Dacia, nr.55, et.6, sector 1, București 15,02 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 288. Apartament nr.15 din bd.Dacia, nr.55, et.7, sector 1, București 12,12 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 289. Apartament nr.3 din str.M.Eminescu, nr.124, sc.B2, et.1, sector 2, 26,78 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 290. Apartament nr.4 din str.M.Eminescu, nr.124, sc.B2, et.1, sector 2, 37,43 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 291. Apartament nr.7 din str.M.Eminescu, nr.124, sc.B2, et.2, sector 2, 34,96 H.G.      București nr.                                                                                     172/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 292. Apartament nr.3 din str.M.Eminescu, nr. 124, sc.C, et. 1, sector 2, 32,39 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 293. Apartament nr.10 din str.M.Eminescu, nr.124, sc. B1,et.4, sector 42,16 -"-      2, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 294. Apartament nr.4 din str.M.Eminescu, nr.124, se. C,et.1, sector 2, 54,40 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 295. Apartament nr.14 din str.M.Eminescu, nr.44-48, et.6, sector 2, 73,81 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 296. Apartament nr.13 din str.M.Eminescu, nr.44-48, et.5, sector 2, 88,75 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 297. Apartament nr.9 din str.M.Eminescu, nr.50-54, et.6, sector 2, 76,98 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 298. Imobil și garaj Aleea Alexandru, nr.40, sector 1,București 684,33 O.U.G.                                                                                      nr.                                                                                    32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 299. Teren, str. Armindenului, nr.8-10 , sector 1 București 550,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 300. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 301. Teren, Calea Floreasca, nr.202, sector 1, București 3.995,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 302. Imobil, str.Câmpineanu, nr. 20 sectorul 1 București 879,85 H.G.                                                                                      nr.                                                                                    567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 303. Imobil, parțial str. Câmpineanu, nr. 16, sector 1, București 245,85 OUG                                                                                      nr.                                                                                     32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 304. Imobil, str.B.Delavrancea, nr.12, sector 1, București 602,52 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 305. Teren, str. B.Delavrancea, nr.12 A, sector 1, București 629,40 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 306. Imobil, parțial fără spațiul de la etaj. 2 și 3 din      Calea Dorobanților, nr. 87, sector 1, București - -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 307. Imobil parțial afară ap 1 și 6 Str.M.Eminescu, nr. 102-104,      sector 2, București 897,57 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 308. Teren, D.P. Kiseleff, nr.17-17B, sector 1, București 4.255,66 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 309. Apartament nr.2 P.D.Kiseleff, nr.55, vila 9, parter, ap.2, sector 1, 934,00 H.G.      București nr.                                                                                    214/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 310. Apartament nr.14 din Calea Victoriei, nr.91-93, sc.B, et.4, sector 610,07 -"-      1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 311. Apartament nr.1 din str. Argentina, nr.33, parter, sector 1, 108,60 H.G.      București nr.                                                                                    462/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 312. Teren, M. Gorki, nr.36, sector 1, București 370,00 O.U.G.                                                                                     nr.                                                                                    32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 313. Imobil, str. Mircea Vodă, nr.47, sector 3, București 480,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 314. Teren, Bd. Primăverii, nr.30, sector 1, București 781,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 315. Imobil, Bd. Primăverii, nr.22, sector 1, București 764,71 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 316. Imobil, Bd. Primăverii, nr.48A, sector 1, București 1.428,56 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 317. Imobil cu garaj și terenul aferent din București, str. Pictor D. 212,36 -"-      Rosenthal, nr.13, sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 318. Apartament nr. 2 cu terenul aferent din București str.Tolstoi 210,85 -"-      nr. 25 sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 319. Teren aferent ap. 1 din București str. Tolstoi nr. 25 sector 1 210,85 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 320. Apartament nr.10 din str. N. Bălcescu, nr.35, sc.A, et.5, sector 1, 9,01 H.G.      București nr.                                                                                    214/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 321. Apartament nr.15 din str. Mihail Eminescu, nr. 124, sc.C, et.7, 45,99 -"-      sector 2, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 322. Apartament nr.8 din str. Mihail Eminescu, nr.124, sc.B2, et.2, 35,55 -"-       sector 2, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 323. Apartament nr.8 din str. Mihail Eminescu, nr.124, sc.B 1, sector 2, 39,89 H.G.       București nr.                                                                                    172/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 324. Cota indiviză de 52% din imobilul Casa Presei, corpurile A, B, C, 75.209,95 H.G.       D, corpurile de legatură D1-B2 și D1-C3, garaj, depozit și terasa nr.       P-ta Presei Libere nr.1, sector 1, București, cu teren aferent****) 866/04       ******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 325. Teren, situat în București, str. Țărmului, nr. 19 (fost nr. 1), 6.988,50 H.G.       sector 1, București nr.                                                                                    64/96      ******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 326. Teren, situat în str. M.Gorki nr. 26 sector 1, București 647,06 H.G.       sector 1, București nr.                                                                                    567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 327. Imobil și garaj, str. Școala Floreasca, nr.9-11, sector 1, 1.517,38 O.U.G.      București nr.                                                                                     32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 328. Imobil, str.Cuza Vodă, nr.90, sector 4, București*) 452,56 H.G.                                                                                      nr.                                                                                    1123/01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 329. Teren str. Sandu Aldea, nr.56 sector 1 București 480,00 O.U.G.                                                                                      nr.                                                                                    32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 330. Imobil str. Alecsandri, nr.5 sector 1 București 186,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 331. Imobil str. Alex.Petofi, nr.47 sector 1 București 208,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 332. Imobil str. Alexandrescu Grigore nr.86 sector 1 București 1.625,72 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 333. Teren str. Aleea Alexandru, nr.1 sector 1 București 33,71 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 334. Imobil str. Aleea Alexandru, nr.37 sector 1 București 1.350,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 335. Imobil str. Aleea Alexandru, nr.41 sector 1 București 554,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 336. Apartament nr. 18 str. Ardeleni, nr. 1, bl.39, sector 2 București 11,51 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 337. Imobil și garaj str. Arghezi, nr.7 sector 2 București 1.019,09 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 338. Imobil și garaj str. Arghezi, nr.9 sector 2 București 2.074,75 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 339. Teren str. Armașului, nr. 14 sector 1 București 802,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 340. Imobil și garaj str. Armenească, nr.35 sector 2, București 826,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 341. Imobil str. Armindenului, nr.12 sector 1 București 980,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 342. Imobil și garaj str. Atena, nr.2bis sector 1 București 373,82 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 343. Imobil și garaj str. Aviatorilor, nr.50 sector 1 București 558,65 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 344. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 345. Imobil str. Aviatorilor, nr.88 sector 1 București 1.169,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 346. Imobil și garaj str. Aviatorilor, nr.9 sector 1 București 432,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 347. Apartament nr.5 str. Bălcescu, nr.16, sector 1 București 20,35 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 348. Imobil situat în bd. Nicolae Bălcescu nr. 26, sectorul 1, 602,00      București******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 349. Imobil str. Batistei, nr.13 sector 2 București 1.710,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 350. Imobil și garaj str. Batistei, nr.39 sector 2 București 1.264,40 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 351. Imobil și garaj str. Belgrad, nr. 8 sector 1 București 371,20 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 352. Teren str. Bitolia, nr.5 sector 1 București 101,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 353. Teren str. Bitolia,nr.7-9 sector 1 București 106,62 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 354. Imobil str. Ghe. Brătianu, Nr.7 sector 1 București 413,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 355. Șos. București-Ploiești nr. 5, 12.721,01 O.U.G.      sectorul 1, București nr.                                                                                   32/2002──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 356. Imobil și garaj str. Burghelea, nr. 1 sector 2 București 753,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 357. Imobil și garaj str. Burghelea, nr.3 sector 2 București 1.019,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 358. Apartament nr. 3 situat în imobilul din teren O.U.G.      municipiul București, Str. Călărașilor nr. 79, aferent nr. 32/      sectorul 3*) în cotă 2002                                                                            indiviză                                                                          de 163,65 mp──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 359. Imobil str. J. L Calderon., nr.46 Sector 2 București 970,45 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 360. Imobil str. J. L Calderon, nr.48 sector 2 București 543,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 361. Imobil și garaj str. J. L Calderon, nr.63 sector 2 București 923,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 362. Apartament nr.18 str. Lascăr Catargiu, sector 1 București 87,71 -"-      și garaj nr.11A,──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 363. Imobil str. Lascăr Catargiu, nr.15 sector 1 București 1.107,55 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 364. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 365. Teren str, Lascăr Catargiu, nr,39 sector 1 București 1.775,20 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 366. Imobil str. Lascăr Catargiu, nr,50 sector 1 București 789,50 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 367. Imobil str. Lascăr Catargiu, nr.8 sector 1 București 717,00 -"-       A,B,C,D──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 368. Imobil și garaj str, H.Coandă, nr.9 sector 1 București 920,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 369. Apartament nr.1 str. Al. Constantinescu, sector 1 București 134,40 -"-      nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 370. Apartament nr.2 str. Al. Constantinescu, sector 1 București 230,85 -"-       nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 371. Apartament nr.3 str. Al.Constantinescu, sector 1 București 114,92 -"-       nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 372. Apartament nr.4 str. Al.Constantinescu, sector 1 București 141,75 -"-      nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 373. Apartament nr.5 str. Al.Constantinescu, sector 1 București 112,43 -"-       nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 374. Apartament nr.8 str. Al.Constantinescu, sector 1 București 137,61 -"-       nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 375. Apartament nr.9 str. Al.Constantinescu, sector 1 București 113,73 -"-       nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 376. Apartament nr.11 str, Al.Constantinescu, sector 1 București 57,14 -"-       nr.46-48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 377. Imobil str. Al.Constantinescu, sector 1 București 725,05 -"-      nr.59 corp A+B+C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 378. Imobil str. Al.Constantinescu, sector 1 București 719,00 -"-      nr. 61──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 379. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 380. Apartament nr.5 str. Dacia, nr.55, sector 1 București 11,86 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 381. Apartament nr.1 str. Dacia, nr.55, sector 1 București 12,89 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 382. Apartament nr.2 str. Dacia, nr.55, sector 1 București 8,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 383. Apartament nr.3 str. Dacia, nr.55, sector 1 București 11,91 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 384. Apartament nr.4 str. Dacia, nr.55, sector 1 București 14,16 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 385. Apartament nr,6 str. Dacia, nr.55, sector 1 București 14,04 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 386. Apartament nr.7 str. Dacia, nr.55, sector 1 București 11,75 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 387. Apartament nr.8 str. Dacia, nr.55, sector 1 București 14,07 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 388. Apartament nr.10 str. Dacia, nr.55, sector 1 București 14,02 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 389. Apartament nr.11 str. Dacia, nr.55, sector 1 București 11,96 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 390. Apartament nr.13 str. Dacia, nr.55, sector 1 București 11,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 391. Apartament nr.17 str. Dacia, nr.55, ap.17 sector 1 București 15,82 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 392. Imobil str. Dacia, nr.75 sector 1 București 492,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 393. Imobil și garaj str. Dacia, nr.79 sector 1 București 882,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 394. Imobil și garaj str. Dacia, nr.89 sector 1 București 233,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 395. Imobil str. Delavrancea, nr.6 A sector 1 București 8.298,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 396. Imobil str. Demetriad, nr.14 sector 1 București 605,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 397. Imobil str. Docenților, nr.10 sector 1 București 451,96 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 398. Imobil str. Docenților, nr.20 sector 1 București 512,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 399. Imobil str. Dorobanților, nr.39,corp sector 1 București 3.357,04 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 400. Imobil str. Drobeta, nr.13 sector 2 București 368,20 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 401. Imobil str. Drobeta, nr.4-10 sector 2 București 1.377,90 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 402. Imobil și garaj str. Drossu N., nr.4 B sector 1 București 706,68 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 403. Teren str. Dumbrava Roșie, nr. 10 sector 2 București 95,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 404. Imobil și garaj str. Dumbrava Roșie, nr.4 sector 2 București 899,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 405. Imobil și garaj str. Elisabeta, nr.7 oraș jud.Constanța 531,38 -"-                          Constanța──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 406. Apartament nr.1 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 București 15,03 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 407. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 București 47,66 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 408. Apartament nr.4 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 București 53,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 409. Apartament nr.6 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 București 53,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 410. Apartament nr.7 str. Eminescu, nr.124,sc. A, sector 2 București 56,02 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 411. Apartament nr.11 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 București 55,90 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 412. Apartament nr.12 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 București 55,74 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 413. Apartament nr.13 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 București 56,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 414. Apartament nr.14 str. Eminescu, nr.124,se.A, sector 2 București 56,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 415. Apartament nr.16 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 București 34,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 416. Apartament nr.17 str. Eminescu, nr.124,sc.A, sector 2 București 35,32 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 417. Apartament nr.1 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 București 28,65 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 418. Apartament nr.11 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 București 34,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 419. Apartament nr.12 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 București 38,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 420. Apartament nr.13 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 București 35,45 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 421. Apartament nr.14 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 București 41,98 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 422. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 București 31,07 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 423. Apartament nr.3 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 București 32,92 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 424. Apartament nr.4 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 București 41,73 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 425. Apartament nr.5 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 București 34,26 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 426. Apartament nr.6 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 București 41,73 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 427. Apartament nr.7 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 București 35,01 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 428. Apartament nr.9 str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 București 34,91 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 429. Terasa și camera str. Eminescu, nr.124,sc.B1, sector 2 București 10,11 -"-      serviciu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 430. Apartament nr.1 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 București 29,84 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 431. Apartament nr.10 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 București 34,96 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 432. Apartament nr.11 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 București 35,76 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 433. Apartament nr.12 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 București 31,41 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 434. Apartament nr.13 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 București 39,97 O.U.G.                                                                                      nr.                                                                                     32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 435. Apartament nr.14 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 București 32,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 436. Apartament nr.15 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 București 29,49 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 437. Apartament nr.16 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 București 36,87 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 438. Apartament nr.17 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 București 36,24 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 439. Apartament nr.18 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 București 30,09 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 440. Apartament nr.19 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 București 40,44 -"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 441. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 București 25,82 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 442. Apartament nr.21 str. Eminescu, nr.124,sc,B2, sector 2 București 32,78 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 443. Apartament nr.22 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 București 38,76 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 444. Apartament nr.23 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 București 36,33 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 445. Apartament nr.5 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 București 36,19 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 446. Apartament nr.6 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 București 26,19 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 447. Apartament nr.9 str. Eminescu, nr.124,sc.B2, sector 2 București 26,19 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 448. Apartament nr.1 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 București 23,10 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 449. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 București 41,53 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 450. Apartament nr.5 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 București 32,39 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 451. Apartament nr.6 str. Eminescu, nr. 124, sc.C, sector 2 București 54,59 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 452. Apartament nr.7 str. Eminescu, nr. 124,se.C, sector 2 București 36,63 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 453. Apartament nr.8 str. Eminescu, nr,124, sc.C, sector 2 București 54,63 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 454. Apartament nr.9 str, Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 București 38,56 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 455. Apartament nr.10 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 București 55,35 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 456. Apartament nr.11 str. Eminescu, nr.124,sc,C, sector 2 București 33,98 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 457. Apartament nr.12 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 București 51,56 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 458. Apartament nr.13 str. Eminescu, nr. 124,sc.C, sector 2 București 32,39 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 459. Apartament nr.14 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 București 53,34 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 460. Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr.124,sc.C, sector 2 București 39,83 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 461. Apartament nr.1 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 București 72,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 462. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 București 76,36 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 463. Apartament nr.3 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 București 83,36 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 464. Apartament nr.4 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 București 74,36 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 465. Apartament nr.5 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 București 82,79 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 466. Apartament nr.6 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 București 76,10 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 467. Apartament nr.7 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 București 82,74 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 468. Apartament nr.8 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 București 74,05 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 469. Apartament nr.9 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 București 84,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 470. Apartament nr.10 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 București 69,26 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 471. Apartament nr.11 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 București 82,16 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 472. Apartament nr.12 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 București 74,72 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 473. Apartament nr.15 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 București 82,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 474. Apartament nr.16 str. Eminescu, nr.44-48, sector 1 București 75,35 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 475. Camera serviciu str. Eminescu, nr.44-48 sector 1 București 6,34 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 476. Apartament nr.1 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 București 67,17 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 477. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 București 72,43 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 478. Apartament nr.3 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 București 77,17 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 479. Apartament nr.4 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 București 74,73 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 480. Apartament nr.5 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 București 76,67 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 481. Apartament nr.6 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 București 76,48 -u-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 482. Apartament nr.7 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 București 76,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 483. Apartament nr.8 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 București 69,44 O.U.G.                                                                                     nr.                                                                                    32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 484. Apartament nr.10 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 București 74,42 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 485. Apartament nr.11 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 București 79,94 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 486. Apartament nr.13 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 București 76,05 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 487. Apartament nr.14 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 București 75,08 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 488. Apartament nr.15 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 București 75,79 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 489. Apartament nr.16 str. Eminescu, nr.50-54, sector 1 București 76,32 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 490. Apartament nr.2 str. Eminescu, nr.56, sector 1 București 434,28 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 491. Imobil fără ap. 14 str. Eminescu nr. 82-88 sector 1 bucurești 1.123,69 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 492. Imobil str. Eroilor, nr.8 sector 5 București 337,50 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 493. Imobil cu garaj str. N. Filipescu, nr.42 sector 2 București 1.218,50 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 494. Teren aferent str. Gh. Manu, nr.3, sector 1 București 440,60 -"-      ap.1-13──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 495. Teren str. Gogol, 4 sector 1 București 8,29 -"-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────495^1. Abrogată.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 496. Imobil str. Grigorescu E., nr.14 sector 1 București 224,80 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 497. Teren str. Grigorescu E., nr.16 sector 1 București 233,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 498. Apartament nr.1 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București 20,13 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 499. Apartament nr.2 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București 17,89 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 500. Apartament nr.3 str. Icoanei, nr.110, sector 2 București 25,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 501. Apartament nr.5 str. Icoanei, nr.110, sector 2 București 17,89 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 502. Apartament nr.6 str. Icoanei, nr.110, sector 2 București 25,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 503. Apartament nr.7 str. Icoanei, nr.110, sector 2 București 20,13 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 504. Apartament nr.11 str. Icoanei, nr.110, sector 2 București 17,89 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 505. Apartament nr.12 str. Icoanei, nr.110, sector 2 București 25,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 506. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 507. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 508. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 509. Imobil str. Iorga Nicolae, nr.11 sector 1 București 1.730,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 510. Imobil și garaj str. Iorga Nicolae, nr.36 sector 1 București 2.090,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 511. Imobil și garaj str. Kirițescu, nr.6, bl.3 sector 2 București 678,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 512. Apartament nr.4 str. Kiseleff, nr.14, sector 1 București 132,87 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 513. Imobil str. Kiseleff, nr.16 sector 1 București 2.695,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 514. Imobil str. Kiseleff, nr.18 sector 1 București 2.317,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 515. Apartament nr.2 str. Kiseleff, nr.20, sector 1 București 681,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 516. Apartament nr.3 str. Kiseleff, nr.20, sector 1 București 681,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 517. Apartament nr.6 str. Kiseleff, nr.20, sector 1 București 681,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 518. Teren str. Kiseleff, nr.21 sector 1 București 3.372,78 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 519. Apartament nr.7 str. Kiseleff, nr.24, sector 1 București 58,98 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 520. Construcție Corp str, Kiseleff, nr.45A sector 1 București 6.982,25 -"-      anexa P+E+ garaj cu teren aferent──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 521. Teren str. Kiseleff, nr.55, vila 6 sector 1 București 55,38 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 522. Imobil (fără ap.2) str. Kiseleff, nr.55, vila 9 sector 1 București 186,93 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 523. Imobil și garaj str. Kiseleff, nr.57 sector 1 București 2.845,85 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 524. Apartament nr.5 str. Alex Lahovari, Nr.5 A, sector 1 București 10,93 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 525. Imobil str. Lascăr V., nr.52 sector 2 București 1.353,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 526. Imobil str. Eugen Lovinescu, nr.2 sector 1 București 1.033,90 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 527. Apartament nr.51 str. Gh Magheru,nr.24,sc.B, sector 1 București 12,32 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 528. Apartament nr.15 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 23,79 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 529. Apartament nr.16 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 18,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 530. Apartament nr.18 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 17,88 O.U.G.                                                                                   nr.32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 531. Apartament nr.19 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 21,27 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 532. Apartament nr.20 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 19,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 533. Apartament nr.21 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 18,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 534. Apartament nr.22 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 17,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 535. Apartament nr.24 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 19,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 536. Apartament nr.25 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 18,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 537. Apartament nr.27 str. Gh.Magheru, nr.24,sc,B sector 1 București 21,27 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 538. Apartament nr.28 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 19,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 539. Apartament nr.31 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 21,27 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 540. Apartament nr.33 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 18,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 541. Apartament nr.34 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 17,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 542. Apartament nr.35 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 21,27 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 543. Apartament nr.36 str. Gh.Magheru, nr.24,sc,B sector 1 București 19,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 544. Apartament nr.37 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 18,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 545. Apartament nr.38 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 17,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 546. Apartament nr.41 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 18,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 547. Apartament nr.44 str, Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 19,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 548. Apartament nr.46 str, Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 12,51 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 549. Apartament nr.48 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 19,15 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 550. Apartament nr.50 str. Gh.Magheru, nr.24,sc.B sector 1 București 18,07 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 551. Spațiu comercial str. Magheru Gh., Nr.41 sector 1 București 32,97 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 552. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 553. Imobil str, Masarik Thomas, nr.29 sector 2 București 380,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 554. Apartament nr.1 și str. Matei Voievod, nr. 18, sector 3 București 366,84 -"-      garaj──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 555. Apartament nr.8 str. Mendeleev, nr.37, et.3 sector 1 București 70,03 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 556. Imobil str. Ion Mihalache, nr. 125,bl.7 sector 1 București 271,40 -"-       (subsol+p+mezanin)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 557. Apartament nr.4 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 București 27,36 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 558. Apartament nr.5 str. Ion Mihalache, nr.125,bL7 sector 1 București 13,19 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 559. Apartament nr.8 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 București 24,41 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 560. Apartament nr.9 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 București 27,13 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 561. Apartament nr.10 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 București 13,41 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 562. Apartament nr.11 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 București 29,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 563. Apartament nr.13 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 București 24,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 564. Apartament nr.14 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 București 27,12 -"-      ******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 565. Apartament nr.15 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 București 13,33 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 566. Apartament nr.16 str. Ion Mihalache, nr.125,bl.7 sector 1 București 29,90 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 567. Apartament nr.17 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 23,96 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 568. Apartament nr.18 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 24,49 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 569. Apartament nr.20 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 13,29 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 570. Apartament nr.21 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 29,74 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 571. Apartament nr.22 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 24,14 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 572. Apartament nr.23 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 24,49 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 573. Apartament nr.24 str. Ion Mihalache,nr.125,bl,7 sector 1 București 24,37 -u-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 574. Apartament nr.26 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 29,83 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 575. Apartament nr.27 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 25,64 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 576. Apartament nr.29 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 25,23 O.U.G.                                                                                   nr.32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 577. Apartament nr.30 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 13,47 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 578. Apartament nr.35 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 13,56 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 579. Apartament nr.36 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 22,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 580. Apartament nr.37 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 23,22 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 581. Apartament nr.38 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 22,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 582. Apartament nr.39 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 22,77 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 583. Apartament nr.40 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 23,22 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 584. Apartament nr.41 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 22,74 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 585. Apartament nr.42 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 22,42 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 586. Apartament nr.43 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 23,27 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 587. Apartament nr.44 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 22,88 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 588. Apartament nr.45 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 22,41 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 589. Apartament nr.46 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 23,22 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 590. Apartament nr.47 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 22,74 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 591. Apartament nr.48 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 22,21 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 592. Apartament nr.49 str. Ion Mihalache,nr. 125,bl.7 sector 1 București 23,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 593. Apartament nr.50 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 22,76 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 594. Apartament nr.51 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 22,43 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 595. Apartament nr.52 str, Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 23,25 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 596. Apartament nr.53 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 22,64 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 597. Apartament nr.54 str, Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 22,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 598. Apartament nr.55 str, Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 23,08 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 599. Apartament nr.56 str. Ion Mihalache,nr.125,bl.7 sector 1 București 22,83 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 600. Imobil str. Pictor G. Mirea, nr.11 sector 1 București 493,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 601. Imobil str. Pictor G, Mirea, nr.18 sector 1 București 285,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 602. Imobil str. Modrogan, nr.16, corp sector 1 București 2.019,00 -"-       A,B,C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 603. Imobil str. Grigore Mora, nr.17, sector 1 București 617,94 -"-      corp A,B,C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 604. Imobil str. Muzeul Zambaccian, sector 1 București 347,00 -"-       nr. 29──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 605. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 606. Imobil și garaj str. Olari, nr.23 sector 2 București 151,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 607. Imobil str. Orlando, nr.10 sector 1 București 2.165,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 608. Imobil și garaj str. Orlando, nr.8 sector 1 București 1.872,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 609. Imobil și garaj str. Orlando, nr.9 sector 1 București 671,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 610. Imobil str. Pangratti, nr. 18 sector 1 București 349,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 611. Imobil str. Pangratti, nr.2 sector 1 București 605,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 612. Imobil str. Paris, nr.35, corp A,B,C sector 1 București 524,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 613. Imobil și garaj str. Paris, nr.3 7 sector 1 București 564,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 614. Imobil (fără str. Paris, nr.45A sector 1 București 412,35 -"-      ap. 4,10)******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 615. Imobil și garaj str. Paris, nr.55 sector 1 București 635,49 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 616. Imobil și garaj str. Paris, nr.65 A sector 1 București 1.094,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 617. Imobil str. Piața Cantacuzino, nr.1 sector 2 București 933,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 618. Imobil str. Pitar Moș, nr.10 sector 1 București******) 392,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 619. Imobil str. Pitar Moș, nr.12, corp sector 1 București 405,05 -"-      B+C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 620. Imobil str. Polona, nr.1-5 sector 1 București 1.263,70 O.U.G.                                                                                   nr.32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 621. Imobil str. Polona, nr.17 sector 1 București 345,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 622. Imobil str. Polona, nr.2 sector 1 București 938,50 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 623. Imobil str. Polona, nr.35 sector 1 București 1.480,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 624. Imobil str. Polona, nr.4 sector 1 București 2.077,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 625. Imobil și garaj str. Polona, nr.8 sector 1 București 1.772,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 626. Imobil str. Polona, nr.9 sector 1 București 911,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 627. Imobil str, Praga, nr.11 sector 1 București 580,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 628. Imobil și garaj str. D. Praporgescu, nr.33 sector 2 București 445,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 629. Apartament nr.1 str. C. Prezan, nr.2A sector 1 București 1.784,45 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 630. Teren str. Primăverii, nr.28 sector 1 București 370,04 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 631. Imobil str. Primăverii, nr.48 sector 1 București 1.043,44 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 632. Teren str. Privighetorilor, 1 bis sector 1 București 151.000,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 633. Apartament nr.1 str. Edgar Quinet, nr.10 sector 1 București 14,21 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 634. Apartament nr.2 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București 7,33 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 635. Apartament nr.3 str. Edgar Quinet, nr.l0 sector 1 București 7,49 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 636. Apartament nr.4 str. Edgar Quinet, nr.10 sector 1 București 14,79 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 637. Apartament nr.5 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București 7,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 638. Apartament nr.6 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București 7,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 639. Apartament nr.7 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București 17,92 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 640. Apartament nr.8 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București 14,79 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 641. Apartament nr.9 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București 7,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 642. Apartament nr. 10 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București 7,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 643. Apartament nr.11 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București 17,92 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 644. Apartament nr.13 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București 7,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 645. Apartament nr.18 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București 7,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 646. Apartament nr.21 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București 7,46 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 647. Apartament nr.25 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București 7,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 648. Apartament nr.32 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București 6,91 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 649. Imobil str. Rabat, nr.18 sector 1 București 425,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 650. Imobil și garaj str. Rabat, nr.21 sector 1 București 787,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 651. Apartament nr.2 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 București 51,55 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 652. Apartament nr.3 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 București 41,95 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 653. Apartament nr.4 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 București 53,33 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 654. Apartament nr.5 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 București 45,36 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 655. Apartament nr.8 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 București 44,77 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 656. Apartament nr.10 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 București 56,31 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 657. Apartament nr.11 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 București 46,10 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 658. Apartament nr.12 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 București 41,30 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 659. Apartament nr.13 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 București 52,64 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 660. Apartament nr. 14 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 București 49,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 661. Apartament nr.15 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 București 41,20 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 662. Apartament nr. 16 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 București*) 52,56 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 663. Apartament nr.17 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 București 44,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 664. Apartament nr.18 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 București 41,22 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 665. Apartament nr.19 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 București 53,95 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 666. Apartament nr.21 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 București 41,20 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 667. Apartament nr.22 str. N.Racotă., nr.12-14 sector 1 București 51,27 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 668. Apartament nr.23 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 București 43,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 669. Apartament nr.24 str. N.Racotă., nr.12-14 sector 1 București 51,32 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 670. Apartament nr.25 str. N.Racotă, nr.12-14 sector 1 București 45,35 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 671. Apartament nr.1 str. N.Racotă, nr. 16-18 sector 1 București 26,09 O.U.G.                                                                                   nr.32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 672. Apartament nr.2 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 București 16,62 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 673. Apartament nr.3 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 București 25,96 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 674. Apartament nr.5 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 București 23,86 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 675. Apartament nr.6 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 București 21,36 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 676. Apartament nr.7 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 București 27,61 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 677. Apartament nr.8 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 București 21,45 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 678. Apartament nr.9 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 București 28,10 -"-      ******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 679. Apartament nr.11 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 București 27,33 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 680. Apartament nr.12 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 București 20,92 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 681. Apartament nr.13 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 București 25,18 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 682. Apartament nr.14 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 București 22,21 -"-      ******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 683. Apartament nr.15 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 București 27,21 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 684. Apartament nr. 16 str. N.Racotă, nr.16-18 sector 1 București 22,11 -"-      ******)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 685. Teren str. Romană, nr.2 sector 1 București 22,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 686. Imobil și garaj str. Alexandru Romano, sector 2 București 573,00 -"-        nr.19──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 687. Imobil și garaj str. C.A. Rosetti, nr.33 sector 2 București 1.785,85 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 688. Imobil str. C.A. Rosetti, nr.35 sector 2 București 1.967,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 689. Imobil str. M. Rosetti, nr.8A sector 2 București 234,70 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 690. Imobil și garaj str. Alecu Russo, nr.13-19 sector 2 București 1.680,37 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 691. Imobil și garaj str. Silvestru, nr.4 sector 2 București 215,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 692. Garaj str. Sofia, nr. 11 sector 1 București - -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 693. Imobil și garaj str. Gh. Șonțu, Nr.11 sector 1 București 2.940,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 694. Imobil și garaj str. Starostescu, nr.3 sector 1 București 550,07 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 695. Imobil și garaj str. Starostescu, nr.6 sector 1 București 1.343,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 696. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 697. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 698. Imobil str. Tirana, nr.1 sector 1 București 775,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 699. Imobil și garaj str. Tokio, nr.11 sector 1 București 215,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 700. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 701. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 702. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 703. Apartament nr.28 str. Turda, nr.116, bl.36 sector 1 București 8,92 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 704. Apartament nr.3 str. Turda, nr.120, bl.38 sector 1 București 10,60 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 705. Apartament nr.36 str. Turda, nr. 120, bl.38 sector 1 București 9,10 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 706. Imobil și garaj str. Uruguay, nr.14 sector 1 București 917,95 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 707. Imobil și garaj str. Viitorului, nr.14 sector 2 București 345,74 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 708. Imobil și garaj str. Visarion, nr.9 A sector 1 București 104,40 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 709. Apartament nr.4 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 București 9,16 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 710. Apartament nr.9 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 București 8,23 O.U.G.                                                                                   nr.32/02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 711. Apartament nr.13 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 București 8,23 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 712. Apartament nr. 14 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 București 6,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 713. Apartament nr.18 str. Aurel Vlaicu, nr, 147 sector 2 București 6,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 714. Apartament nr.19 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 București 7,01 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 715. Apartament nr.20 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 București 6,21 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 716. Apartament nr.22 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 București 6,48 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 717. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 718. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 719. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 720. Apartament nr.31 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 București 7,01 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 721. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 722. Apartament nr.47 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 București 6,23 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 723. Apartament nr.53 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 București 8,23 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 724. Apartament nr.54 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 București 6,63 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 725. Apartament nr.55 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 București 6,69 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 726. Apartament nr.56 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 București 6,28 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 727. Apartament nr.58 str. Aurel Vlaicu, nr.147 sector 2 București 6,63 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 728. Apartament nr.63 str. Aurel Vlaicu, nr, 147 sector 2 București 6,69 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 729. Apartament nr.65 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București 8,23 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 730. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 731. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 732. Apartament nr.81 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București 8,23 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 733. Imobil și garaj str. Washington, nr. 14 A sector 1 București 358,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 734. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 735. Imobil str. Zamfirescu D., nr.7 sector 1 București 356,80 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 736. Imobil str. Zborului, nr. 10 sector 3 București 615,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 737. Imobil din str.Cehov, nr.8, sector 1, București 2.141,00 H.G.                                                                                   nr.39/96──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 738. Imobil din str. Dr.Lister, nr.57, sector 5, București 436,96 H.G.                                                                                     nr.                                                                                     567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 739. Teren aferent ap.1 din str.Bitolia, nr.21, corp A, parter, 149,44 H.G.      sector 1, București nr.39/96──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 740. Teren aferent ap. 1 str. Dr.Constantin Severeanu, nr.36, sector 5, 175,60 -"-       București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 741. Teren aferent ap.2 str Muzeul Zambaccian, nr.14, et.1, sector 1, 34,11 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 742. Cota indiviză 48,19% din imobil situat în București, Calea 359,96 H.G.      Victoriei nr.118, sector 1, cu terenul aferent nr.                                                                                    1398/03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 743. Imobil și teren aferent din Bd. Aviatorilor nr.86, sector 1, 1.179,52 -"-      București,──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 744. Imobil și teren str. Mendeleev, nr.21 - 25, sector 1, București 2.715,70 H.G.                                                                                      nr.                                                                                     488/03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 745. Construcții și teren aferent Bazei "Cutezătorii" situate în 57.093,95 H.G.       str. Glodeni nr.3, sector 2, București nr.                                                                                    1573/03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 746. Teren din str. J.L.Calderon nr.16, sector 2, București 150,42 H.G.                                                                                      nr.                                                                                    1031/04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 747. Imobil cu terenul aferent din str. G.Clemanceau nr.9A, sector 1, 302,00 H.G.       București nr.                                                                                    1031/04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 748. Imobil cu terenul aferent din șos.Kiseleff nr.10, sector 1,       București 7.056,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 749. Imobil cu terenul aferent din str. Vasile Alecsandri nr.8, 929,00 -"-       sector 1, București,──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 750. Teren și garaj str. Porumbaru, nr.16 (fosta Câmpia Turzii, nr.16), 39,16 H.G.      aferent ap. 2, sector 1, București nr.                                                                                     39/96──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 751. Teren aferent Secției Otopeni a Institutului de Gerontologie și 50.090,00 H.G.      Geriatrie "Ana Aslan" (fără pădure), șos. București-Ploiești, nr.       jud. Ilfov. 1803/04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 752. Construcții și construcții speciale, spații verzi și parc aferente 0,00 _"_      suprafeței de teren de 50.090 mp, situată în incinta Secției      Otopeni a Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan",      șos.București-Ploiești, jud. Ilfov.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 753. Imobil cu terenul aferent din București, Calea Victoriei, nr.218, 1.947,26 H.G.      sector 1 nr.                                                                                    1880/04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 754. Terenul din București, bd.Mărăști nr.65-67, sector 1 (Romexpo) 445.229,76 H.G.                                                                                      nr.                                                                                    1709/04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 755. Imobil cu terenul aferent din București, Bd. Mircea Eliade nr.113, 26.782,36 H.G        sector 1 nr.2051                                                                                     /2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 756. Etajul 5 al imobilului situat în București, Bd.Gheorghe Magheru 231,36 H.G      nr.6-8, sector 1, cu terenul aferent (cota indiviză 11,11%) nr.2051                                                                                     /2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 757. Cota indiviză de 28,14% din imobil situat în București, Calea 1.156,00 H.G      Victoriei nr.91-93, sector 1, cu terenul aferent nr.2051                                                                                     /2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 758. Imobil și garaj cu terenul aferent din București, str. Heleșteului 405,07 H.G      nr. 22A, sector 1 nr.2051                                                                                     /2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 759. Imobil cu terenul aferent din București, Bd. Mircea Eliade nr.12, 3.668,00 H.G       sector 1 nr.2051                                                                                     /2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 760. Imobil și garaj din București, str. Ionescu Gion, nr.13, sector 3 235,00 H.G                                                                                    nr.2051                                                                                     /2004──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 761. Teren aferent din str. Negustori nr. 3 sector 2, București 984,38 H.G                                                                                    nr.1031                                                                                     /04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 762. Spațiu Comercial Str. Biserica Amzei nr. 29, sector 1 București 38,25 H.G                                                                                    nr.32                                                                                     /2002──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 763. Teren aferent ap. 1 din bd. Aviatorilor, nr. 70, sector 1 București 48,00 H.G                                                                                    nr.39                                                                                     /1996──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 764. Abrogată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 765. Imobil cu teren aferent situat în str. Eugen Carada, nr. 1, 489,35      nr. 3, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 766. Apartament nr. 13 din Calea Griviței nr. 186, bl. N, et. 3 7,86 H.G. nr.      sector 1, București 729/2003────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────766^1. Imobil și garaj cu terenul aferent, din București, str. Eugen 541,14       Lovinescu (fostă Emile Zola) nr. 2A, sectorul 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────766^2. Imobil (teren și parțial clădire) din București, bd. Mircea 10.047,21       Eliade nr. 3, sectorul 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────766^3. Imobil cu garaj și terenul aferent din București, str. Gogol 602,15       nr. 3, sectorul 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────766^4. Imobil și garaj cu terenul aferent din București, str. Alex. 291,78       Pușkin nr. 5, sectorul 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────766^5. Imobil cu terenul aferent din București, str. Tolstoi nr. 27, 1.354,01       ap. 1 și 2, sectorul 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────766^6. Imobil Corp A cu terenul aferent, situat în București, 983,00       Str. Batiștei nr. 24A, sectorul 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────766^7. Teren situat în București, Calea Victoriei nr. 22-24, 21,74       sectorul 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────766^8. Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, București 1.076,13────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    SUCURSALA DE TRANSPORT "București NOI"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 767. AUTOBAZA "București Noi" din B-dul București Noi, nr.40, 84.241,47 H.G.      sector 1, București, compus din: nr.      - clădire principala administrație 567/93      - grup de imobile, hală de parcare, ateliere, hale de reparații,      depozite, stații PECO, rezervor incendiu, cantina, cabinet      medical, laborator psihologic, spații administrative, secții de      fabricație, secții de reparații, spații de parcare, cai de acces,      cu terenul aferent desfășurării următoarelor activități:      - autobaza transport internațional de mărfuri, cu service VOLVO,      camioane și service FREUHAUF, transport intern de mărfuri;      - autobaza transport persoane, autocare,microbuze, turisme și      autoutilitare;      - secția de reparații auto cu: reparații camioane, reparații      turisme, dezmembrări, fabricație, confecții metalice, P.A.F.G.,      acoperiri galvanice.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 768. Sediul Central: Service Aviatorilor din Bd.Aviatorilor, nr.14, 1.580,86 -"-      sector 1, București, cu teren cota indiviză de 30,34% din totalul      de 5.210,47 mp., compus din:      - spații administrative      - spații pentru reparat autoturisme      - școală de șoferi      - stație inspecții tehnice periodice, transport persoane, vânzări      piese și autoturisme.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 769. Imobil garaj cu teren cota indiviză de 61,94% din totalul de 3.227,36 H.G.      5.210,47 mp. din str. Paris nr.11, sector 1, București nr.                                                                                    1031/04────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       SUCURSALA AGROINDUSTRIALA BĂNEASA──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 770. Sediu central din București, șos.București-Ploiești, nr.107, 152.231,74 H.G.      sector 1, spații producție, depozitare, sere, răsadnițe, cu nr.      terenul aferent 567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 771. - Complex agrozootehnic Vlasia: clădiri, spații de producție - 4.590.756,65 - " -       depozitare, teren arabil      - Stație pompare irigații      din comuna Snagov, jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 772. Complex Buftea situat în orașul Buftea, str.Știrbei Vodă, nr.36, 288.117,00 H.G.      jud.Ilfov, compus din: nr.567/93      - Palatul Știrbei      - Capela Știrbei      - Vila Știrbei      - Parc, lac, cu terenul aferent      - Clădire administrație      - Clădire poartă      - Construcții speciale      - Seră, ateliere, magazii anexa H.G.nr      - Teren clădiri fosta fabrica de conserve Știrbei (Frigotehnica) 639/95──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 773. Spațiu comercial situat în str.Câmpineanu, nr.26, bloc.85 parter, - H.G.      sector 1, București (S utila 115,00 mp.) nr.                                                                                    567/93────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     SUCURSALA AGROINDUSTRIALA MĂGURELE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 774. Complex Măgurele, cu terenul aferent, compus din: 209.810,94 -"-      - sediul administrativ (birouri)      - ferma pentru creșterea și îngrășarea porcilor      - fabrica de nutrețuri combinate      - depozite      - stație de epurare      - stație pompe      - 2 blocuri de locuințe P+4 (20 apart.)      din comuna Măgurele, str. Atomiștilor nr. 1, jud. Ilfov***)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 775. Ferma Malu Roșu pentru creșterea animalelor de blană cu terenul 170.314,71 - " -      aferent din Comuna Gruiu, jud. Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     SUCURSALA AGROINDUSTRIALA PIPERA──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 776. Imobil - sediul administrativ cu anexe, sere, hale sortare, 310.011,58 H.G.       depozite, ateliere și terenul aferent din șos. Pipera, nr. 79-81, nr.       sector 1, București                                                   639/95──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 777. Bloc locuințe 6G în zona Aviației cu terenul aferent din Str.av. 714,80 - " -      Alex. Șerbănescu, nr.4-6, sector 1, București (fără ap.4)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 778. Teren în zona Colentina, str.Nicolae Zamfir, nr.1, sector 2, 8.833,10 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 779. Spațiu comercial, parter și subsol, având o teren OT      suprafață utilă de 90,54 mp, situat în imobilul aferent nr.383/01      din municipiul București, P-ța Rosetti în cotă      nr. 4, sectorul 2*) indiviză de                                                                          12,81 mp──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 780. Ateliere cu magazii, având o suprafață teren H.G.      construită de 163,30 mp, situate în imobilul aferent nr.      din municipiul București, str. Fabrica de 366,18 639/95      de Glucoză nr. 6D, sectorul 2*) mp────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          SUCURSALA "SALA PALATULUI"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 781. Abrogat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 782. Abrogat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "TRIUMF"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 783. Imobil - sediu, spații de producție și depozite - cu anexe (cabina 1.479,20 H.G.      poartă, centrală frigorifică) și terenul aferent din Aleea 567/93      Alexandru, nr.45, sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 784. Teren cu barăci de depozitare în Aleea Alexandru, nr.42, sector 1, 619,00 - " -      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 785. Imobil Hotel Triumf cu terenul aferent din șos. Kiseleff, nr.12, 14.987,00 -"-      sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 786. Imobil Club Floreasca cu terenul aferent din București, Bd.Mircea 16.010,60 -"-      Eliade, nr.1, sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 787. Imobil cu terenul aferent din str.Aleea Modrogan, nr.3, sector 1, 655,00 -"-      București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 788. Sere de flori și răsaduri cu terenul aferent din str. Aleea 4.200,00 - " -      Modrogan, nr.1A, sector 1, București──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 789. Sere cu terenul aferent din str.Țărmului, nr.5, sector 1, București 11.793,00 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 790. Vila nr.3 și teren aferent din str. Narciselor, nr.19, 1.537,00 H.G.      comuna Snagov, județul Ilfov nr.445/95──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 791. Vila nr.5 și teren aferent din str.Florilor, nr.111A, com.Snagov, 12.403,00 -"-      jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 792. Anexa - puț apă și teren aferent din str.Florilor nr.111A, sat 196,00 -"-      Snagov, comuna Snagov - Vila 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 793. Teren Vila 7 str.Lalelelor, nr.7A, comuna Snagov, județul Ilfov 133,50 -"-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 794. Vila nr.12 A și teren aferent din str.Nufărului, nr.15E, comuna 5.019,00 -" -      Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 795. Anexa -spălătorie Vila nr.13 și teren aferent din str.Nufărului, 29,96 - " -      nr.15C bis, comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 796. Anexa și teren aferent Vila nr.14 din str.Nufărului, nr.15A bis, 81,35 -"-      comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 797. Teren Vila 16 str. Intrarea Socului, nr.2A comuna Snagov, 1.243,46       județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 798. Teren Vila 17 str. Intrarea Socului, nr.4A bis, comuna Snagov, 474,00       județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 799. Teren Vila 19 str.Aleea Nufărului, nr.1 A, comuna Snagov, județul 1.921,00 - " -      Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 800. Teren - anexă Vilă 21 str.Zorelelor, nr,16A, comuna Snagov, jud. 1.964,00 - " -      Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 801. Vila nr.22 cu 2 anexe și terenul aferent din str.Zorelelor, nr.22A, 9.204,55 - " -     comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 802. Complexul"Muntenia" str.Aleea Nufărului, nr.1B, comuna 24.162,00 H.G.      Snagov, jud. Ilfov format din: nr.      - Restaurant "Muntenia" - Hotel "Muntenia" și bar cu sală de jocuri 445/95      și magazie, bufet, spălătorie, seră, anexă Vilă nr.16 și anexa      Vila nr.17;      - Vila 15 și anexele (centrală termică, centrală telefonică,      magazie, depozite, atelier tâmplărie, cu terenul aferent)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 803. Vila nr.23 -hotel și restaurant- cu teren aferent din str. 25.153,40 - " -       Zorelelor, nr.44A, comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 804. Teren aferent anexelor 1 și 2 de la Vila 23 din str.Zorelelor 3.513,92 - " -      nr. 44B comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 805. Teren aferent anexă Vilă 24A din Intrarea Tuberozelor nr. 2A 3.181,50 - " -      comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 806. Vila nr.28 cu anexa și teren aferent din Intrarea Lăcrămioarelor, 3.918,00 - " -      nr,88A, comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 807. Vila nr.30 și teren aferent din Intrarea Violetelor, nr.92A, 6.815,00 - " -      comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 808. Teren Vila nr.31 din Intrarea Violetelor, nr.92B, comuna Snagov, 17.249,00 - " -      județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 809. Anexă Vilă nr.32 și teren aferent str. Zorelelor, nr,104A bis, 3.894,00 -"-      comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 810. Vila nr.35 și teren aferent din str.Mărășești, nr.23A, sat 12.753.00 -" -      Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 811. Construcții anexe Vila nr.38 și teren aferent din str.Războieni, 4.929,00 - " -       nr.7A, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 812. Vila nr.39 și teren aferent din str.Gorăslău, nr.50A, sat 2.705,00 -"-      Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 813. Anexa și teren Vila nr.42 str.Narciselor, nr.4B, comuna Snagov, 962,00 - " -      județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 814. Teren aferent puț apă - Vila nr.44 din str.Merilor, nr.l2A, comuna 206,00 -"-      Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 815. Vila nr.45 cu anexa și terenul aferent din str.Narciselor, nr.2, 3.972,00 -" -      comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 816. Anexele nr.49 și nr.50 cu terenul aferent din str.Narciselor, 475,00 - " -      nr.2A, comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 817. Vila nr.56 și teren aferent din str.Merilor, nr.1, comuna Snagov, 605,00 - " -      județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 818. Vila nr.57 și teren aferent din str.Merilor, nr.3, comuna Snagov, 750,00 - " -      județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 819. Vila nr.59 și teren aferent din str.Lalelelor, nr.5B, comuna Snagov, 1.027,00 - " -      județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 820. Teren aferent Vila 61 + spații de epurare din str. Intrarea 510,00 -"-      Socului nr. 6 comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 821. Anexă Vilă nr. 63 și teren aferent din Intrarea Socului 364,00 -"-      nr. 10 comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 822. Vila nr.67A cu teren aferent din str.Tuberozelor, nr.9A, comuna 2.055,00 -" -      Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 823. Drum acces Vila 67A din str. Tuberozelor nr.9A,9B, comuna Snagov, 1.546,00 - " -       județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 824. Teren Vila nr.68 din str. Intrarea Macului, nr. 66A 198,64 H.G. nr.      comuna Snagov, județul Ilfov 445/95──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 825. Vila nr.71 cu anexa și teren aferent din str.Zorelelor, nr.132A, 4.602,00 -"-      comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 826. Teren Vila nr.76 din str. Călugăreni, nr.2, sat Ghermănești, 857,00 - " -      comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 827. Vila nr.80 și teren aferent din str.Sarmisegetuza, nr.52A, sat 4.860,00 - " -      Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 828. Teren Vila nr.82 din str.Sarmisegetuza, nr.70A, sat Ghermănești, 119,10 - " -      comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 829. Vila nr.85 și teren aferent din str. Războieni nr.16A, sat 7.986,00 _"_      Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 830. Anexă Vilă 90 și teren aferent din sat Siliștea Snagovului, 1.320,00 -"-      comuna Gruiu, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 831. Imobil teren din Satul Siliștea Snagovului, com. Gruiu, județul 5.000,00 H.G.nr.      Ilfov 2247/04──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 832. Vila nr.91 și teren aferent din str.Narciselor, nr.14, sat Snagov, 802,00 -"-      comuna Snagov, județul Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 833. Apartament nr.1, parter din imobil situat în str.C-tin Prezan, 1.268,88 Ord.SGG      nr.4, sector 1, București nr.                                                                                   530/1996──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 834. Teren Palat Primăverii din București, Bd.Primăverii nr.50, 1.263,19 H.G.       sector 1 nr.                                                                                    1398/03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 835. Construcții speciale (rețele tehnico-edilitare, plantații parc și 0 -      mobilier decorativ, împrejmuire, alei carosabile și pietonale, lac      artificial, chioșcuri decorative) situate pe teren în suprafață de      6.004 mp din București, Bd. Primăverii nr.50, sector 1.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 836. Teren Palat Primăverii - LAC 1 din București, Bd.Mircea Eliade 4.594,33 -"-      nr. 5-13, sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 837. Teren - Casele de oaspeți - LAC 2 și LAC 3 din București, 1.273,99 -"-       str. Turgheniev nr.22-24, sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 838. Imobile - parțial cu terenul aferent din București, str.Turgheniev - H.G.      nr. 22-24, sector 1 2375/                                                                                     2004      - Corp C4 (clădire poartă, platformă+scară) - suprafață construită       la sol - 67 mp;      - Corp C5 (garaj, scară, ziduri) - suprafață construită la      sol = 107 mp;      - Corp C6 (clădire anexa, ziduri) - suprafață construită la      sol = 72 mp;      - Corp C7 ( caseta gaze+sistem mecanic poartă) - suprafață      construită la sol = 16 mp ;      - Corp C8 (ghena) - suprafață construită la sol = 3 mp──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 839. Teren Vila DANTE, str.Dante Aligheri nr.11, sector 1, București 1.496,69 H.G.                                                                                     nr.                                                                                    1398/03──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 840. Club social din Parcul rezidențial Băneasa, com.Voluntari, 8.546,70 -" -      șos.Erou Iancu Nicolae nr.6, jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 841. Vila nr.1 din Parcul rezidențial Băneasa, com.Voluntari, șos.Erou 623,70 -"-       Iancu Nicolae nr.6, jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 842. Vila nr.18 din Parcul rezidențial Băneasa, com.Voluntari, șos.Erou 494,70 -"-      Iancu Nicolae nr.6, jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 843. Vila nr.56 din Parcul rezidențial Băneasa, com.Voluntari, șos.Erou 733,80 -"-      Iancu Nicolae nr.6, jud.Ilfov──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 844. Imobil - Casa de oaspeți -compus din 2 corpuri de clădire și 21.119,00 H.G.      anexa, cu terenul aferent din București, Aleea. Modrogan nr.1, 1031/04      sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 845. Teren aferent Imobil Casa de oaspeți din București, 773,22 -"-       str.Turgheniev nr. 18, sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 846. Vila Pangrati situată în str. Ermil Pangrati nr. 20 sector 1 1.180,13 -"-       str.Turgheniev nr. 18, sector 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 847. Abrogată.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────847^1. Teren aferent Palat Primăverii - LAC 1 din București, 2.217,33       bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost 5-13) sectorul 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────847^2. Teren aferent Vilei nr. 9 din Str. Nufărului nr. 15F, 6.533,10       satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 848. Imobil -sediu central - cu anexe și terenul aferent din str. 6.166,27 H.G.       Moliere, nr.6-8, sector 1, București nr.                                                                                    567/93──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 849. Teren situat în municipiul București, 467,00 Decizia      șos. Kiseleff nr. 18, sectorul 1 civilă                                                                                   nr. 1.729A                                                                                   din 24                                                                                   septembrie                                                                                   2002,                                                                                   C.A.B.,                                                                                   Secția a                                                                                   III-a                                                                                   civilă,                                                                                   și                                                                                   Proces                                                                                   -verbal                                                                                   din                                                                                   29                                                                                   iulie                                                                                   2005────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Poziția nr. 344 din anexa 4 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 1.496 din 6 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 13 decembrie 2007.Poziția nr. 605 din anexa 4 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 66 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 24 ianuarie 2008.Poziția nr. 552 din anexa 4 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 146 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2008.Poziția nr. 68 din anexa 4 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 226 din 5 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 10 martie 2008.Poziția nr. 764 din anexa 4 a fost abrogată de litera a) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 408 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 23 aprilie 2008.Poziția nr. 38 și 348 din anexa 4 au fost modificate de art. I din HOTĂRÂREA nr. 633 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 18 iunie 2008.Poziția nr. 340 din anexa 4 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 655 din 18 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 24 iunie 2008.Poziția nr. 340 din anexa 4 a fost reintrodusă de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 871 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 22 august 2008.Poziția nr. 38 din anexa 4 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 880 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 22 august 2008.Poziția nr. 102 din anexa 4 a fost modificată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 966 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 1 septembrie 2008.Poz. 6^1 a anexei 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 260 din 24 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 10 mai 2010.Poz. 355 a anexei 4 a fost modificată de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 378 din 14 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010.Poz. 31^1 a anexei 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.088 din 3 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 4 noiembrie 2010.Poz. 42^1 a anexei 4 a fost introdusă de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.088 din 3 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 4 noiembrie 2010.Poz. 847^1 și 847^2 ale anexei 4 au fost introduse de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.088 din 3 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 4 noiembrie 2010.Poz. 495^1 a fost introdusă de art. II din HOTĂRÂREA nr. 144 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.Poz. 6^2-6^8 ale anexei 4 au fost introduse de pct. 4 al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30 noiembrie 2011.Poz. 31^2 și 31^3 ale anexei 4 au fost introduse de pct. 5 al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30 noiembrie 2011.Poz. 65^1-65^3 ale anexei 4 au fost introduse de pct. 6 al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30 noiembrie 2011.Poz. 766^1-766^8 ale anexei 4 au fost introduse de pct. 7 al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30 noiembrie 2011.Poz. 300 a anexei 4 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 27 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 29 decembrie 2011.Poz. 364 a anexei 4 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 671 din 4 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2012.Poz. 28 a anexei 4 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 145 din 3 aprilie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013.Poz. 379 a anexei 4 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 321 din 23 aprilie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 25 aprilie 2014.Poz. 734 a anexei 4 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 747 din 26 august 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014.Poz. 6^4 a anexei 4 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.135 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014.Poz. 6^5 și 6^6 ale anexei 4 au fost abrogate de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 31 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2015.Poz. 495^1 a anexei 4 a fost abrogată de pct. 2 al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 60 din 4 februarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 5 februarie 2015. (la 28-04-2017, Poziția 847 din Anexa nr. 4 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul 4 din HOTĂRÂREA nr. 260 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 28 aprilie 2017 )  +  Anexa nr. 5LISTAbunurilor imobile, proprietate a Regiei Autonome"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. DENUMIREA IMOBILULUI ȘI ADRESA TEREN crt. -mp.-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL TRIUMF─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Teren intravilan la Vila 23 Snagov, jud.Ilfov 4.805,60───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA                     FONDULUI IMOBILIAR─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Imobil și teren Bd.Unirii, nr.68, bl.K2, scară 2, sector 3, 248,00     București─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Apartament Str.C-tin. Prezan, nr.4, et.2, ap.3, sector 1, 1.202,91    București─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Apartament Bd.Tineretului, nr. 15, bl.A4, et. 1, ap.7, sector 4 7,38─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Apartament Str.Turda, nr.120, bl.38, sc.A, et.5, ap.21, sect.1 8,97─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Apartament Str.Paris, nr.32, et. 1, ap.2, sector 1, București și 270,91    teren (cota indiviză de 41,3% din suprafață totală de    655,95mp)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Imobil situat în str. Mureș, nr.4, sect.1, București 3.012,00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               SUCURSALA AGROINDUSTRIALA MĂGURELE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Teren comuna Măgurele, str.Atomiștilor, nr. 1, jud.Ilfov 16.895,32───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Spațiu comercial în suprafață de 75 mp, str.N.Bălcescu, nr.4, 87,62    localitatea Suceava, jud.Suceava.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SINAIA─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Teren Vila "Postăvarul" din Predeal, str. Nicolae 682,20     Bălcescu nr.38, jud. Brașov─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Teren Vila "IZVORUL" din Predeal, str.Nicolae Bălcescu 699,48      nr.36, jud.Brașov───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Teren aferent drumului de acces la activul "Sere și răsadnițe 237,66     RAAPS" din Neptun, jud.Constanța─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Imobil - construcții "Centrul Internațional de Conferințe -     Neptun" din Neptun, județ Constanța───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Din Vila Bujoreni, din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian -      nr.267, jud.Vâlcea:     - terasa acoperită─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. Din Complex PALAT OLĂNEȘTI, din Olănești, Aleea Salcâmilor      nr. 2, jud. Vâlcea:     - clădire corp garda nou     - clădire centrală termică Palat Olănești───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Anexa 5 a fost modificată de pct. 5 al art. III și înlocuită cu anexa 7 din HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005.------