HOTĂRÂRE nr. 716 din 2 septembrie 1999privind reorganizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi a Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor, precum şi actualizarea limitelor amenzilor prevăzute de Legea nr. 75/1995
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 15 septembrie 1999  În temeiul prevederilor art. 17 din Legea nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, republicată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Inspectoratele pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, organizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti, se reorganizează ca inspectorate teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, potrivit prezentei hotărâri. (2) Inspectoratele pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, care se desfiinţează, şi cele care preiau activitatea, activul şi pasivul acestora, pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (3) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, rezultate în urma reorganizării potrivit prevederilor art. 1, sunt cuprinse în anexa nr. 2.  +  Articolul 2 (1) Personalul angajat la inspectoratele pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, care se desfiinţează, va fi preluat de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi de Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor, prevăzute în anexa nr. 1, şi va fi încadrat în numărul total de posturi aprobat Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. (2) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, cuprinse în anexa nr. 2, sunt subordonate Inspecţiei de stat pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi sunt conduse de un inspector-şef numit de ministrul agriculturii şi alimentaţiei. (3) Structura organizatorică şi numărul personalului inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor prevăzute în anexa nr. 2 se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.  +  Articolul 3Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor pot organiza filiale, la nivel de serviciu, în judeţele pe care le deservesc, în limita numărului şi structurii de personal aprobate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 4Finanţarea inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor se face de la bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi din venituri extrabugetare constituite potrivit art. 18 alin. 2 din Legea nr. 75/1995, republicată.  +  Articolul 5Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor au pe raza lor de activitate, în conformitate cu prevederile legale, următoarele atribuţii principale: a) efectuează controlul calităţii în camp şi în laborator, eliberează certificatele oficiale de atestare a calităţii seminţelor şi materialului săditor, supraveghează, monitorizează şi acreditează agenţii economici furnizori de seminţe şi de material săditor pentru producere, condiţionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport şi comercializare; b) eliberează şi retrag autorizaţiile de funcţionare pentru agenţii economici care produc, prelucreaza şi comercializează seminţe şi material săditor; c) fac propuneri Inspecţiei de stat pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor privind îmbunătăţirea regulilor şi normelor de control, certificare şi comercializare a seminţelor şi materialului săditor, în concordanta cu reglementările organismelor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor la care România este parte, întocmesc, la cererea agenţilor economici, programele anuale de multiplicare şi certificare şi urmăresc aplicarea acestora; d) asigura exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi materialului săditor la toate categoriile biologice, în precontrol şi postcontrol, prin tehnici şi scheme ştiinţifice adecvate; e) urmăresc aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice şi standardelor în vigoare, precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor, la care România este parte, constata contravenţiile şi aplica sancţiunile prevăzute de lege prin persoanele împuternicite de ministrul agriculturii şi alimentaţiei; f) executa sarcinile şi instrucţiunile stabilite de Inspecţia de stat pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 6 (1) Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor se reorganizează la nivel naţional ca unitate cu personalitate juridică finanţată de la bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi din venituri extrabugetare constituite potrivit art. 18 alin. 2 din Legea nr. 75/1995, republicată. (2) Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor preia activitatea, activul şi pasivul, precum şi sediul Inspectoratului pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor al municipiului Bucureşti, care se desfiinţează. (3) Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor va fi condus de un director. (4) Structura organizatorică şi numărul personalului Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor se aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.  +  Articolul 7Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor are următoarele atribuţii principale: a) asigura şi controlează conformitatea aplicării metodelor de analiza de laborator în toate laboratoarele de profil, acreditează laboratoarele pentru determinarea calităţii seminţelor, instruieste şi acreditează personalul specializat pentru ridicarea probelor de laborator şi pentru efectuarea analizelor de calitate a seminţelor; b) efectuează analizele privind valoarea culturală şi starea sanitară la seminţele destinate exportului şi emite documente, în conformitate cu regulile Asociaţiei Internaţionale pentru Testarea Seminţelor la care România este parte, în baza acreditării de către aceasta; c) efectuează expertize în caz de litigiu în domeniul sau de activitate; d) face propuneri Inspecţiei de stat pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor privind îmbunătăţirea metodologiilor de analiza în laborator, prelevarea probelor şi închiderea ambalajelor de seminţe, în concordanta cu reglementările organismelor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor, la care România este parte; e) aplica atribuţiile specifice inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, prevăzute la art. 5 lit. a)-f), pe teritoriul sau de activitate.  +  Articolul 8Salarizarea personalului inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi al Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor se face potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza din sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 41 din Legea nr. 75/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 17 decembrie 1997, se actualizează după cum urmează: a) cele de la lit. e), f), h) şi i), cu amendă de la 1.700.000 lei la 5.000.000 lei; b) cele de la lit. g), j) şi l), cu amendă de la 5.000.000 lei la 8.500.000 lei; c) cele de la lit. a), b) şi k), cu amendă de la 8.500.000 lei la 17.000.000 lei; d) cele de la lit. c) şi d), cu amendă de la 17.000.000 lei la 28.000.000 lei.  +  Articolul 11 (1) Anexa nr. 2. "Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei" la Hotărârea Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 21 ianuarie 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. subpunctele 10 şi 11 ale punctului I "Instituţii publice finanţate de la bugetul de stat" se abroga;2. după punctul II "Alte unităţi finanţate din venituri extrabugetare" se introduce punctul III cu următorul cuprins:"III. Unităţi finanţate de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare:1. Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor;2. inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor;3. Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor." (2) Articolul 14 şi anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a altor unităţi agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 8 mai 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga, iar articolul 11 din Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Oficiile de reproducţie şi selecţie a animalelor se organizează ca unităţi cu personalitate juridică, iar oficiile de studii pedologice şi agrochimice se organizează ca unităţi cu personalitate juridică şi funcţionează ca instituţii de stat autofinanţate potrivit Decretului nr. 151/1975, toate în subordinea direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara, având denumirea, sediul şi obiectul de activitate prevăzute în anexa nr. 6."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:-----------------p. Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ştefan Pete,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând inspectoratele pentru calitatea seminţelorşi materialului săditor care se desfiinţează şiunităţile care preiau activitatea acestora
    Unităţile care se desfiinţeazăUnităţile care preiau activitatea
      UnitateaSediulUnitateaSediul
    localitateajudeţullocalitateajudeţul
    1.Inspectoratul pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor BacăuBacău, Str. Şoimului nr. 5BacăuInspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor VranceaFocşani, Str. Republicii nr. 7Vrancea
    2.Inspectoratul pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Bistriţa-NăsăudBistriţa, Cartierul Unirea nr. 337Bistriţa- NăsăudInspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor ClujCluj-Napoca, Str. Fabricii de zahăr nr. 121Cluj
    3.Inspectoratul pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Caraş-SeverinReşiţa, Str. Republicii nr. 28Caraş- SeverinInspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor TimişTimişoara str. Vlad Delamarina nr. 3Timiş
    4.Inspectoratul pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor CovasnaSfântu Gheorghe, Str. Crângului nr. 1CovasnaInspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor HarghitaMiercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 22Harghita
    5.Inspectoratul pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor GorjTârgu Jiu, Str. 1 Mai nr. 532GorjInspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor DoljCraiova str. N. Romanescu nr. 35Dolj
    6.Inspectoratul pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor HunedoaraDeva, str. Aurel Vlaicu nr. 25HunedoaraInspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor AlbaAlba Iulia, Str. Moţilor nr. 110Alba
    7.Inspectoratul pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor MaramureşBaia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 66MaramureşInspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Satu MareSatu Mare, Str. Lăcrămioarei nr. 37Satu Mare
    8.Inspectoratul pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor SălajZalău, Str. Tipografilor nr. 7SălajInspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Satu MareSatu Mare, Str. Lăcrămioarei nr. 37Satu Mare
    9.Inspectoratul pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor SibiuSibiu, Calea Şurii Mari nr. 21SibiuInspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor AlbaAlba Iulia, Str. Moţilor nr. 110Alba
    10.Inspectoratul pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor VâlceaRâmnicu Vâlcea, str. Oituz nr. 7VâlceaInspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor ArgeşPiteşti, Bd Republicii nr. 22Argeş
    11.Inspectoratul pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor al municipiului BucureştiBucureşti, Aleea Sandu Aldea  nr. 10, sectorul 1Municipiul BucureştiLaboratorul Central pentru Controlul Calităţii SeminţelorBucureşti, Aleea Sandu Aldea nr. 10, sectorul 1Municipiul Bucureşti
   +  Anexa 2 LISTAcuprinzând inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelorşi materialului săditor
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSediul (localitatea)Zona deservită (judeţul)
    1.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor AlbaAlba Iulia, Str. Moţilor nr. 110Alba, Hunedoara, Sibiu
    2.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor AradArad, str. Cloşca nr. 4-6Arad
    3.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor ArgeşPiteşti, Bd Republicii nr. 22Argeş, Vâlcea
    4.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor BihorOradea, str. Ion Bogdan nr. 18Bihor
    5.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor BotoşaniBotoşani, str. Tudor Vladimirescu nr. 5Botoşani
    6.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor BraşovBraşov, str. E. Varga nr. 2Braşov
    7.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor BrăilaBrăila, Calea Galaţi nr. 344Brăila
    8.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor BuzăuBuzău, str. Lt.-col. Gh. Iacob nr. 2Buzău
    9.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor CălăraşiCălăraşi, Str. Gării nr. 6Călăraşi
    10.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor ClujCluj-Napoca, Str. Fabricii de zahăr nr. 121Cluj, Bistriţa-Năsăud
    11.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor ConstanţaConstanţa, Str. Celulozei nr. 3 bisConstanţa
    12.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor DâmboviţaTârgovişte, str. Tudor Vladimirescu nr. 175Dâmboviţa
    13.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor DoljCraiova, str. N. Romanescu nr. 35Dolj, Gorj
    14.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor GalaţiGalaţi, str. N. Bălcescu nr. 45Galaţi
    15.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor GiurgiuGiurgiu, Str. Ghizdarului nr. 2Giurgiu
    16.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor HarghitaMiercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 22Harghita, Covasna
    17.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor IalomiţaSlobozia, str. Al. Odobescu nr. 7Ialomiţa
    18.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor IaşiIaşi, str. Dumbrava Roşie nr. 7Iaşi
    19.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor MehedinţiDrobeta-Turnu Severin, str. Crişan nr. 89Mehedinţi
    20.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor MureşSângeorgiu de Mureş, Str. Principală nr. 1.021Mureş
    21.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor NeamţPiatra-Neamţ, Aleea Tiparului nr. 12Neamţ
    22.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor OltCaracal, Str. Libertăţii nr. 16Olt
    23.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor PrahovaPloieşti, str. Praga nr. 7Prahova
    24.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor Satu MareSatu Mare, Str. Lăcrămioarei nr. 37Satu Mare, Maramureş, Sălaj
    25.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor SuceavaSuceava, str. 1 Decembrie 1918 nr. 15Suceava
    26.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor TeleormanAlexandria, Str. Libertăţii nr. 514Teleorman
    27.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor TimişTimişoara, str. Vlad Delamarina nr. 3Timiş, Caraş-Severin
    28.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor TulceaTulcea, Str. Mahmudiei nr. 8Tulcea
    29.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor VasluiVaslui, str. Călugăreni nr. 124Vaslui
    30.Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor VranceaFocşani, Str. Republicii nr. 7Vrancea
  -------