HOTĂRÂRE nr. 575 din 9 august 2017privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 11 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 23 martie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 196 se introduce un nou articol, articolul 196^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 196^1În aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății, începând cu semestrul II al anului 2017, pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice, precum și în cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare salariale determinate de menținerea în plată, la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, în condițiile art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă, pe bază de documente justificative, în condițiile prevăzute în norme.2. Articolele 197 și 198 se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 9 august 2017.Nr. 575.----