HOTĂRÂRE nr. 571 din 4 august 2017privind stabilirea condițiilor în care se suportă, de la bugetul de stat, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, precum și condițiile de transmitere a informațiilor referitoare la aceste contribuții
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 11 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 168 alin. (9) și (9^1)-(9^3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre se aplică pentru obligațiile de plată reprezentând contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice cu venituri lunare din pensii, care se suportă de la bugetul de stat, conform art. 224 alin. (2) lit. g) și art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele prevăzute la alin. (1), calculate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organele fiscale competente, Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale, precum și alte entități care plătesc venituri din pensii, se comunică lunar Ministerului Sănătății.  +  Articolul 2Ministerul Sănătății solicită Ministerului Finanțelor Publice, până la data de 25 a lunii, deschiderea de credite pentru sumele prevăzute la art. 1 alin. (1), în vederea virării către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 3Ministerul Sănătății virează lunar bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sumele reprezentând contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice cu venituri lunare din pensii, care se suportă de la bugetul de stat, pe baza informațiilor prevăzute la art. 168 alin. (9^1) și (9^2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, primite conform art. 4.  +  Articolul 4(1) Informațiile prevăzute la art. 168 alin. (9^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se transmit Ministerului Sănătății de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și cuprind numărul pensionarilor și cuantumul contribuției de asigurări sociale de sănătate calculate pentru persoanele fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, în baza declarației specifice sau a declarației privind venitul estimat, după caz, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.(2) Informațiile prevăzute la art. 168 alin. (9^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se transmit Ministerului Sănătății de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale, precum și alte entități care plătesc venituri din pensii și cuprind numărul de persoane fizice cu venituri lunare din pensii și cuantumul contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din pensii pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat, pentru pensionarii aflați în evidența fiecărui plătitor de astfel de venituri.  +  Articolul 5(1) Instituțiile și entitățile prevăzute la art. 4 transmit Ministerului Sănătății până la data de 20 a lunii curente, pentru luna anterioară, numărul de persoane fizice cu venituri lunare din pensii și cuantumul contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din pensii pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat, în formatul prevăzut în anexa nr. 1.(2) În cazul în care instituțiile și entitățile prevăzute la art. 4 constată erori la calculul cuantumului contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din pensii pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat, pentru perioadele anterioare lunii de raportare, cuantumul sumei totale reprezentând corecția pentru perioadele anterioare se transmite separat către Ministerul Sănătății, odată cu informațiile transmise potrivit alin. (1), în vederea regularizării acesteia.  +  Articolul 6(1) În vederea înregistrării în Registrul unic de evidență al asiguraților, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, și entitățile care plătesc venituri din pensii transmit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, până la data de 20 a lunii curente, pentru luna anterioară, în format electronic, listele persoanelor fizice aflate în evidențele proprii, care realizează venituri din pensii, pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat. Modelul și structura listelor sunt prevăzute în anexele nr. 2 și 3.(2) În vederea înregistrării în Registrul unic de evidență al asiguraților, casele de pensii sectoriale transmit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate prin intermediul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, până la data de 20 a lunii curente, pentru luna anterioară, în format electronic, listele persoanelor fizice aflate în evidențele proprii, care realizează venituri din pensii, pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat. Modelul și structura listelor sunt prevăzute în anexele nr. 4 și 5.(3) În cazul în care instituțiile și entitățile prevăzute la alin. (1) și (2) constată erori la transmiterea informațiilor privind persoanele fizice aflate în evidențele proprii, care realizează venituri din pensii, pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat, pentru perioadele anterioare lunii de raportare, corecțiile se efectuează prin transmiterea listelor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente informațiile respective.  +  Articolul 7Prelucrarea datelor transmise în aplicarea prezentei hotărâri, inclusiv respectarea drepturilor persoanelor vizate, se realizează potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 4 august 2017.Nr. 571.  +  Anexa nr. 1*Font 9*┌────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ Nr. de persoane fizice cu  │   Cuantumul contribuției de    │   Cuantumul sumei totale ││ venituri lunare din pensii │ asigurări sociale de sănătate  │   reprezentând corecția  ││                            │   suportată de la bugetul de   │     pentru perioadele    ││                            │ stat, pentru luna de raportare │         anterioare       │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│                            │                                │                          │└────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────┘  +  Anexa nr. 2
  LISTĂ
  referitoare la persoanele fizice care realizează venituri din pensii
  pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat,
  transmise Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală,
  Casa Națională de Pensii Publice prin casele teritoriale de pensii, și entitățile care plătesc venituri din pensii
  - Model -
  *Font 8*                                      - Model -                                   ┌───────────────────────┐                                   │ Perioada de raportare │                                   ├─────┬─────┬──────┬────┤                                   │Lună │     │ An   │    │                                   └─────┴─────┴──────┴────┘    Rectificativă                  ┌─────┐                                   │     │                                   └─────┘    Date de identificare a unității                                   ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐    Cod de identificare fiscală    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │                                   └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘    Denumire                     ┌──────────────────────────────────────────┐    Adresă de domiciliu          │                                          │                                 ├──────────────────────────────────────────┤                                 │                                          │                                 └──────────────────────────────────────────┘┌────┬──────┬──────────┬─────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬──────────┐│Nr. │  Cod │ Numele și│     │ Dată │  Nr.  │  Dată   │  Tip  │  Cod  │ Dată   │ Stare │          ││crt.│ județ│ prenumele│ CNP │ stare│ dosar │stabilire│ pensie│ venit │sistare │pensie │Observații││    │      │          │     │      │ pensie│ pensie  │       │ pensii│ pensie │       │          │├────┼──────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤│ 1. │      │          │     │      │       │         │       │       │        │       │          │├────┼──────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤│ 2. │      │          │     │      │       │         │       │       │        │       │          │├────┼──────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤│ 3. │      │          │     │      │       │         │       │       │        │       │          │└────┴──────┴──────────┴─────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴──────────┘    Întocmit,    Numele și prenumele    Funcția/calitatea
   +  Anexa nr. 3
  STRUCTURĂ LISTE
  referitoare la persoanele fizice care realizează venituri din pensii pentru
  care contribuția de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat,
  transmise Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
  de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Casa Națională de Pensii Publice
  prin casele teritoriale de pensii, și entitățile care plătesc venituri din pensii
  Denumire fișier:Listă inițială: XXXXXXXXXXXX_CNAS_ YYY_LL_AAAA.dbf/.txt/.csv/.xmlListă rectificativă: XXXXXXXXXXXX_CNAS_ YYY_LL_AAAA_R.dbf/.txt/.csv/.xmlUnde:XXXXXXXXXXXX = Cod de identificare fiscalăYYY = cod județ/identificator casa teritorială de pensii (doar pentru CNPP)LL = luna raportare/luna pentru care se transmite listă rectificativăAAAA = an raportare/anul pentru care se transmite listă rectificativăR = listă rectificativă*Font 9*┌─────────────┬────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────┐│  Nume câmp  │  Tip câmp  │ Lungime│                                                    ││             │            │  câmp  │            Semnificație câmp                       │├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│JUD          │  NUMERIC   │    3   │cod județ conform tabel nr. 2 - coduri județe       ││             │            │        │Pentru CNPP se utilizează tabelul nr. 3             ││             │            │        │identificator pentru casele teritoriale de pensii   │├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│CNP          │  NUMERIC   │   13   │cod numeric personal                                │├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│NUME         │  CARACTER  │   29   │numele și prenumele                                 │├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│DATA_S       │  DATA      │    8   │Data stării (prima zi a lunii de raportare:         ││             │            │        │de exemplu, 1.07.2017)                              │├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│DOSAR        │  NUMERIC   │    6   │Număr dosar pensie (stat sau agricultor); dacă      ││             │            │        │titularul are atât dosar de stat, cât și de         ││             │            │        │agricultor, câmpul nu se va completa.               ││             │            │        │Nu se completează de către ANAF.                    │├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│DS           │  DATA      │    8   │Data stabilire pensie                               ││             │            │        │Nu se completează de către ANAF.                    │├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│CFP          │  CARACTER  │    3   │Cod tip pensie: se completează cu LV.               ││             │            │        │Pentru CNPP se completează conform tabel nr. 1.     │├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│COD          │  CARACTER  │    1   │COD = A venit din pensii de până la 900 de lei      ││             │            │        │inclusiv (conform Hotărârii Guvernului nr. 186/2009)││             │            │        │COD=B venit din pensii mai mare de 900 de lei       │├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│DATA_SIST    │  DATA      │    8   │Data sistării pensiei                               ││             │            │        │Nu se completează de către ANAF.                    │├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│STARE        │  CARACTER  │    1   │STARE = space (1) - activ                           ││             │            │        │STARE = S - sistat                                  ││             │            │        │STARE = T - transferat                              ││             │            │        │STARE = D - decedat                                 ││             │            │        │Nu se completează de către ANAF.                    │├─────────────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│OBS          │  CARACTER  │   10   │Observații                                          │└─────────────┴────────────┴────────┴────────────────────────────────────────────────────┘Tabel nr. 1┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│  Coduri CFP     │                 Semnificație                          │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│LV               │Limita de vârstă                                       │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│PA               │Parțial anticipat                                      │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│A                │Anticipat                                              │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│IV1              │Invaliditate gradul I                                  │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│IV2              │Invaliditate gradul II                                 │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│IV3              │Invaliditate gradul III                                │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│URM              │Urmaș                                                  │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│LS               │Lege specială - pensie de serviciu                     │└─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘Tabel nr. 2 - coduri județe┌──────────────┬─────────────────────────────────────┐│   Cod județ  │        Denumire județ               │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  001         │  ALBA                               │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  002         │  ARAD                               │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  003         │  ARGEȘ                              │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  004         │  BACĂU                              │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  005         │  BIHOR                              │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  006         │  BISTRIȚA-NĂSĂUD                    │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  007         │  BOTOȘANI                           │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  008         │  BRAȘOV                             │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  009         │  BRĂILA                             │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  010         │  BUZĂU                              │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  011         │  CARAȘ-SEVERIN                      │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  012         │  CLUJ                               │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  013         │  CONSTANȚA                          │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  014         │  COVASNA                            │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  051         │  CĂLĂRAȘI                           │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  015         │  DÂMBOVIȚA                          │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  016         │  DOLJ                               │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  017         │  GALAȚI                             │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  018         │  GORJ                               │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  052         │  GIURGIU                            │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  019         │  HARGHITA                           │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  020         │  HUNEDOARA                          │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  021         │  IALOMIȚA                           │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  022         │  IAȘI                               │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  023         │  ILFOV                              │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  024         │  MARAMUREȘ                          │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  025         │  MEHEDINȚI                          │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  026         │  MUREȘ                              │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  027         │  NEAMȚ                              │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  028         │  OLT                                │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  029         │  PRAHOVA                            │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  030         │  SATU MARE                          │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  031         │  SĂLAJ                              │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  032         │  SIBIU                              │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  033         │  SUCEAVA                            │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  034         │  TELEORMAN                          │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  035         │  TIMIȘ                              │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  036         │  TULCEA                             │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  037         │  VASLUI                             │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  038         │  VÂLCEA                             │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  039         │  VRANCEA                            │├──────────────┼─────────────────────────────────────┤│  040         │  BUCUREȘTI                          │└──────────────┴─────────────────────────────────────┘Tabel nr. 3 identificator pentru casele teritoriale de pensii┌─────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┐│Cod identificator│                   │                     ││casa teritorială │   Denumire județ  │  Denumire oficiu    ││  de pensii      │                   │                     │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     011         │ALBA               │ALBA IULIA           │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     021         │ARAD               │ARAD                 │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     031         │ARGEȘ              │PITEȘTI              │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     041         │BACĂU              │BACĂU                │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     042         │BACĂU              │ONEȘTI               │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     051         │BIHOR              │ORADEA               │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     052         │BIHOR              │BEIUȘ                │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     061         │BISTRIȚA-NĂSĂUD    │BISTRIȚA             │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     071         │BOTOȘANI           │BOTOȘANI             │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     081         │BRAȘOV             │BRAȘOV               │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     082         │BRAȘOV             │FĂGĂRAȘ              │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     091         │BRĂILA             │BRĂILA               │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     101         │BUZĂU              │BUZĂU                │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     111         │CARAȘ-SEVERIN      │REȘIȚA               │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     121         │CLUJ               │CLUJ-NAPOCA          │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     122         │CLUJ               │TURDA                │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     123         │CLUJ               │DEJ                  │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     131         │CONSTANȚA          │CONSTANȚA            │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     141         │COVASNA            │SFÂNTU GHEORGHE      │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     151         │DAMBOVIȚA          │TÂRGOVIȘTE           │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     161         │DOLJ               │CRAIOVA              │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     171         │GALAȚI             │GALAȚI               │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     172         │GALAȚI             │TECUCI               │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     181         │GORJ               │TÂRGU JIU            │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     191         │HARGHITA           │MIERCUREA-CIUC       │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     201         │HUNEDOARA          │DEVA                 │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     202         │HUNEDOARA          │PETROȘANI            │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     211         │IALOMIȚA           │SLOBOZIA             │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     221         │IAȘI               │IAȘI                 │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     231         │GIURGIU            │GIURGIU              │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     241         │MARAMUREȘ          │BAIA MARE            │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     242         │MARAMUREȘ          │SIGHET               │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     251         │MEHEDINȚI          │DROBETA-TURNU SEVERIN│├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     261         │MUREȘ              │TÂRGU MUREȘ          │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     271         │NEAMȚ              │PIATRA-NEAMȚ         │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     281         │OLT                │SLATINA              │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     291         │PRAHOVA            │PLOIEȘTI             │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     292         │PRAHOVA            │CÂMPINA              │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     301         │SATU MARE          │SATU MARE            │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     311         │SĂLAJ              │ZALĂU                │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     321         │SIBIU              │SIBIU                │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     322         │SIBIU              │MEDIAȘ               │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     331         │SUCEAVA            │SUCEAVA              │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     341         │TELEORMAN          │TELEORMAN            │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     351         │TIMIȘ              │TIMIȘOARA            │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     352         │TIMIȘ              │LUGOJ                │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     361         │TULCEA             │TULCEA               │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     371         │VASLUI             │VASLUI               │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     372         │VASLUI             │BÂRLAD               │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     381         │VÂLCEA             │RÂMNICU VÂLCEA       │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     391         │VRANCEA            │FOCȘANI              │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     401         │CĂLĂRAȘI           │CĂLĂRAȘI             │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     411         │BUCUREȘTI SECTOR 1 │SECTOR 1             │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     421         │BUCUREȘTI SECTOR 2 │SECTOR 2             │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     431         │BUCUREȘTI SECTOR 3 │SECTOR 3             │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     441         │BUCUREȘTI SECTOR 4 │SECTOR 4             │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     451         │BUCUREȘTI SECTOR 5 │SECTOR 5             │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     461         │BUCUREȘTI SECTOR 6 │SECTOR 6             │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┤│     471         │ILFOV              │ILFOV                │└─────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘
   +  Anexa nr. 4
  LISTĂ REFERITOARE
  la persoanele fizice care realizează venituri din pensii pentru care contribuția
   de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat, transmise Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
   de către casele de pensii sectoriale prin intermediul
  Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești
                                        - Model -                                   ┌───────────────────────┐                                   │ Perioada de raportare │                                   ├─────┬─────┬──────┬────┤                                   │Lună │     │ An   │    │                                   └─────┴─────┴──────┴────┘    Rectificativă                  ┌─────┐                                   │     │                                   └─────┘    Date de identificare a unității                                   ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐    Cod de identificare fiscală    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │                                   └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘    Denumire                     ┌──────────────────────────────────────────┐    Adresă de domiciliu          │                                          │                                 ├──────────────────────────────────────────┤                                 │                                          │                                 └──────────────────────────────────────────┘┌────┬──────┬──────────┬─────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬──────────┐│Nr. │  Cod │ Numele și│     │ Dată │  Nr.  │  Dată   │  Tip  │  Cod  │ Dată   │ Stare │          ││crt.│ județ│ prenumele│ CNP │ stare│ dosar │stabilire│ pensie│ venit │sistare │pensie │Observații││    │      │          │     │      │ pensie│ pensie  │       │ pensii│ pensie │       │          │├────┼──────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤│ 1. │      │          │     │      │       │         │       │       │        │       │          │├────┼──────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤│ 2. │      │          │     │      │       │         │       │       │        │       │          │├────┼──────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤│ 3. │      │          │     │      │       │         │       │       │        │       │          │└────┴──────┴──────────┴─────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴──────────┘    Întocmit,    Numele și prenumele    Funcția/calitatea
   +  Anexa nr. 5
  STRUCTURĂ LISTE
  referitoare la persoanele fizice care realizează venituri din pensii pentru
  care contribuția de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat transmise
  Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de către casele de pensii sectoriale prin
   intermediul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești
  Denumire fișier:Listă inițială: XXXXXXXXXXXX_CNAS_LL_AAAA.dbf/.txt/.csv/.xmlListă rectificativă: XXXXXXXXXXXX_CNAS_LL_AAAA_R.dbf/.txt/.csv/.xmlUnde:XXXXXXXXXXXX = Cod de identificare fiscalăLL = luna raportare/luna pentru care se transmite listă rectificativăAAAA = an raportare/anul pentru care se transmite listă rectificativăR = listă rectificativă┌─────────────┬─────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────┐│   Nume câmp │   Tip câmp  │Lungime │      Semnificație câmp                  ││             │             │  câmp  │                                         │├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤│JUD          │NUMERIC      │    3   │cod județ                                ││             │             │        │Nu se completează.                       │├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤│CNP          │NUMERIC      │   13   │cod numeric personal                     │├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤│NUME         │CARACTER     │   29   │numele și prenumele                      │├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤│DATA_S       │DATA         │    8   │data stării (prima zi a lunii de         ││             │             │        │raportare: de exemplu, 1.07.2017)        │├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤│DOSAR        │NUMERIC      │    6   │Număr dosar pensie                       ││             │             │        │Nu se completează.                       │├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤│DS           │DATA         │    8   │Data stabilire pensie                    │├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤│CFP          │CARACTER     │    3   │Cod tip pensie: se completează conform   ││             │             │        │Tabel nr. 1.                             │├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤│COD          │CARACTER     │    1   │COD = A venit din pensii de până la 900  ││             │             │        │de lei inclusiv (conform Hotărârii       ││             │             │        │Guvernului nr. 186/2009)                 ││             │             │        │COD = B venit din pensii mai mare de 900 ││             │             │        │de lei                                   │├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤│DATA_SIST    │DATA         │    8   │Data suspendării/încetării pensiei       │├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤│STARE        │CARACTER     │    1   │STARE = space (1) - activ                ││             │             │        │STARE = S - suspendare/încetare          ││             │             │        │STARE = T - transferat                   ││             │             │        │STARE = D - decedat                      │├─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤│OBS          │CARACTER     │  10    │Observații                               ││             │             │        │- se va completa NEREZIDENT pentru       ││             │             │        │persoanele cu venituri din pensii care   ││             │             │        │solicită să fie asigurate în România, dar││             │             │        │care nu au domiciliul de rezidență în    ││             │             │        │România.                                 │└─────────────┴─────────────┴────────┴─────────────────────────────────────────┘Tabel nr. 1┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐│ Coduri CFP        │                        Semnificație                      │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│LV                 │Limita de vârstă                                          │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│PA                 │Parțial anticipat                                         │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│A                  │Anticipat                                                 │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│IV1                │Invaliditate gradul I                                     │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│IV2                │Invaliditate gradul II                                    │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│IV3                │Invaliditate gradul III                                   │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│URM                │Urmaș                                                     │├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤│LS                 │Lege specială - pensie de serviciu                        │└───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
  ----