HOTĂRÂRE nr. 565 din 4 august 2017privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Sebeș - Turda" - lot 1 secțiunea B, km 14+000 - km 17+000
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 10 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada Sebeș - Turda“, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sebeș-Turda“ - lot 1 secțiunea B, km 14+000 - km 17+000, potrivit hărții topografice/planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*). Notă
  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
   +  Articolul 2(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sebeș-Turda“ - lot 1 secțiunea B, km 14+000 - km 17+000, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Alba Iulia și Sântimbru din județul Alba, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirii pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sebeș-Turda“ - lot 1 secțiunea B, km 14+000 - km 17+000, prevăzut la art. 1, sunt în cuantum total de 1.832,10 mii lei și se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, art. 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune (FC)“.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la dispoziția proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Planul cu amplasamentul suplimentar care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condițiile legii.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 4 august 2017.Nr. 565.  +  Anexa nr. 1 Notă
  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din
  coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sebeș - Turda“ - lot 1
  secțiunea B, km 14+000 - km 17+000 pe raza localităților Alba Iulia și Sântimbru din județul Alba,
  proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  *Font 7*┌────┬─────┬──────────┬─────────────────────┬─────┬─────────┬───────────┬────┬──────┬─────────┬──────────┬───────┬───────────┬────────────┐│Nr. │Județ│  U.A.T.  │   Nume proprietar/  │Tarla│ Parcelă │ Categorie │Nr. │  Nr. │Suprafață│Suprafață │Supra- │Intravilan/│  Valoarea  ││crt.│     │          │   deținător teren   │     │         │     de    │cad/│  CF  │  totală │    de    │față   │Extravilan │despăgubirii││    │     │          │                     │     │         │ folosință │topo│      │   acte  │expropriat│con-   │           │ terenului, ││    │     │          │                     │     │         │           │    │      │   [mp]  │   [mp]   │struc- │           │  conform   ││    │     │          │                     │     │         │           │    │      │         │          │ție    │           │   Legii    ││    │     │          │                     │     │         │           │    │      │         │          │ampren-│           │nr. 255/2010││    │     │          │                     │     │         │           │    │      │         │          │tă la  │           │    (lei)   ││    │     │          │                     │     │         │           │    │      │         │          │sol    │           │            ││    │     │          │                     │     │         │           │    │      │         │          │[mp]   │           │            │├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│ 0  │  1  │    2     │          3          │  4  │    5    │     6     │  7 │  8   │    9    │    10    │   11  │     12    │     13     │├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│1   │Alba │Alba Iulia│ALDEA GHEORGHE       │     │146/3    │Arabil     │    │ 87460│   515,00│     20.00│       │Extravilan │      276,00│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│2   │Alba │Alba Iulia│BREDA MIHAELA CARMEN,│     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │BREDA VALENTIN       │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │GHEORGHE             │     │138/1    │Vie        │    │ 98468│   700,00│     11,00│       │Extravilan │      151,80│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│3   │Alba │Alba Iulia│LANCRANJAN FRANCHINI │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │LIGIA                │     │138/2    │Vie        │9046│ 38255│   600,00│      3,00│       │Extravilan │       41,40│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│4   │Alba │Alba Iulia│MIRZA ȘTEFAN         │     │165/1/1  │Arabil     │    │104003│ 2.330,00│  2.330,00│       │Extravilan │   32.154,00│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│5   │Alba │Alba Iulia│JELER MARCEL VALERIAN│     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │JELER MONICA         │     │165/1/a  │Arabil     │7598│ 94408│   800,00│    800,00│       │Extravilan │   11.040,00│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│6   │Alba │Alba Iulia│TRIPSA ALEXANDRU     │     │201/7/1  │Neproductiv│    │ 89692│ 9.065,00│  6.041,00│       │Extravilan │    8.336,58│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│7   │Alba │Alba Iulia│DOMBI MARIA          │     │201/6/1  │Neproductiv│    │104008│    50,00│     50,00│       │Extravilan │       69,00│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│8   │Alba │Alba Iulia│NYARADI ANA          │     │201/5/1/1│Neproductiv│    │103884│   374,00│    374,00│       │Extravilan │      516,12│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│9   │Alba │Alba Iulia│TRIPSA PARTENIE      │     │201/5/2/1│Neproductiv│    │103852│   231,00│    231,00│       │Extravilan │      318,78│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│10  │Alba │Alba Iulia│MARZA TEODOR FLORIN  │     │201/53/1 │Neproductiv│    │ 99724│ 2.683,00│    275,00│       │Extravilan │      379,50│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│11  │Alba │Alba Iulia│BUMBU CONSTANTIN,    │     │283/3    │Arabil     │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │BUMBU MARIA          │     │20/4/4   │Fâneață    │6012│ 94854│ 5.800,00│  2.592,00│       │Intravilan │  208.008,00│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│12  │Alba │Alba Iulia│MARINESCU GRIGORE,   │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │MARINESCU MARIA      │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │MAGDALENA            │     │283/1    │Arabil     │7596│ 94455│ 2.300,00│  2.300,00│       │Extravilan │   31.740,00│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│13  │Alba │Alba Iulia│PUICAN SIMION,       │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │TRIPSA LIVIA,        │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │RADU SUSANA          │     │283/2    │Arabil     │    │      │ 2.300,00│  2.300,00│       │Extravilan │   31.740,00│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│14  │Alba │Alba Iulia│MIRZA MIHAI          │     │165/3    │Arabil     │    │      │ 3.200,00│    425,00│       │Extravilan │    5.865,00│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│15  │Alba │Alba Iulia│HARFAS MARIA         │     │165/2    │Arabil     │    │      │ 3.200,00│  1.217,00│       │Extravilan │   16.794,60│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│16  │Alba │Alba Iulia│MARIA CRISAN,        │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │CAROLINA ROTEA, IOAN │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │DAN, VIRGINIA DAN,   │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │VIRGINIA DAN         │     │283/4    │Arabil     │    │      │ 6.000,00│  1.048,00│       │Intravilan │   84.102,00│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│17  │Alba │Alba Iulia│LANCRANJAN FRANCHINI │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │LIGIA                │     │283/5    │Arabil     │    │ 79828│ 5.800,00│    732,00│       │Intravilan │   58.743,00│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│18  │Alba │Alba Iulia│HARFAS ANDREI, NEATA │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │MANDICA              │     │283/6    │Arabil     │    │      │ 2.800,00│    262,00│       │Intravilan │   21.025,50│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│19  │Alba │Alba Iulia│NEMES ELEONORA       │     │283/7    │Arabil     │    │ 88689│ 8.000,00│    575,00│       │Intravilan │   46.143,75│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│20  │Alba │Alba Iulia│DIONISIE NEAMTU,     │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │GHEORGHE SZABO,      │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │MAGDALENNA SĂMĂRITEAN│     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │ALLEXANDRU SABĂU     │     │283/9    │Arabil     │    │      │ 2.000,00│    124,00│       │Intravilan │    9.951,00│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│21  │Alba │Alba Iulia│PAROHIA ORTODOXĂ     │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │ROMÂNĂ BARABANT      │     │283/8/1  │Arabil     │    │ 83690│ 1.998,00│    122,00│       │Intravilan │    9.790,50│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│22  │Alba │Alba Iulia│PUICAN IOAN, GOTA    │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │RODICA, OARGA MARIA, │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │NEGREA DOINA, NEGREA │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │EUGEN, PUICAN IOAN   │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │ISAC                 │     │283/10/1 │Arabil     │    │ 99249│ 1.873,00│    129,00│       │Intravilan │   10.352,25│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│23  │Alba │Alba Iulia│DAN VALERIA          │     │283/11/1 │Arabil     │    │ 99263│ 2.263,00│    189.00│       │Intravilan │   15.167,25│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│24  │Alba │Alba Iulia│NEAMTU TODOR, NEAMTU │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │MATEI, BOTINANT      │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │VICTORIA             │     │283/12/1 │Arabil     │    │ 99262│ 2.312,00│    229,00│       │Intravilan │   18.377.25│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│25  │Alba │Alba Iulia│VLASSA MARIUS PETRU, │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │VLASSA MAGDALENA     │     │283/13/1 │Arabil     │    │ 99261│ 6.258,00│    812,00│       │Intravilan │   65.163,00│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│26  │Alba │Alba Iulia│VLASSA MAGDALENA     │     │283/14/1 │Arabil     │    │ 99221│ 8.843,00│  1.603,00│       │Intravilan │  128.640,75│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│27  │Alba │Alba Iulia│MICLAUS DANIEL-MARIUS│     │283/14/1 │Arabil     │    │ 99672│ 5.502,00│  1.459,00│       │Intravilan │  117.084,75│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│28  │Alba │Alba Iulia│TANCO CORINA EUGENIA │     │283/16/1 │Arabil     │    │ 92097│ 3.122,00│  1.027,00│       │Intravilan │   82.416,75│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│29  │Alba │Alba Iulia│NEAMTU SUSANA        │     │283/17/1 │Arabil     │    │ 99384│ 4.013,00│  1.563,00│       │Intravilan │  125.430,75│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│30  │Alba │Alba Iulia│NEAMTU LEONTIN       │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │GHEORGHE             │     │283/18/1 │Arabil     │    │ 72808│ 4.810,00│  2.009,00│       │Intravilan │  161.222,25│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│31  │Alba │Alba Iulia│NEAMTU TODOR, NEAMTU │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │MATEI, GABOR VICTORIA│     │283/19/1 │Arabil     │    │ 99244│ 1.600,00│    694,00│       │Intravilan │   55.693,50│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│32  │Alba │Alba Iulia│RUSU MARCELA ANA,    │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │RUSU VICTOR AUREL    │     │283/20/1 │Arabil     │    │ 93257│ 3.393,00│  1.505,00│       │Intravilan │  120.776,25│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│33  │Alba │Alba Iulia│NEAMTU IULIANA       │     │283/21/1 │Arabil     │    │ 92386│ 1.964,00│    802,00│       │Intravilan │   64.360,50│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│34  │Alba │Alba Iulia│FARA IOAN, FARA IOSIF│     │283/22/1 │Arabil     │    │ 99347│ 2.402,00│    885,00│       │Intravilan │   71.021,25│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│35  │Alba │Alba Iulia│FARA DOMNICA, FARA   │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │IOAN, FARA MIHAI,    │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │FARA CONSTANTIN      │     │283/23/1 │Arabil     │    │ 99410│ 3.504,00│  1.102,00│       │Intravilan │   88.435,50│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│36  │Alba │Alba Iulia│OARGA NICOLAE MARIUS │     │283/24/1 │Arabil     │    │ 78875│ 2.456,00│    416,00│       │Intravilan │   33.384,00│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│37  │Alba │Alba Iulia│BUDA EUGENIA, BUDA   │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │GHEORGHE, COMSA ELENA│     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │COMSA VASILE MIRCEA  │     │283/25/1 │Arabil     │    │102946│ 2.249,00│     59,00│       │Intravilan │    4.734,75│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│38  │Alba │Alba Iulia│TRIPSA LIVIA, RADU   │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │SUSANA               │     │172/1/1  │Fâneață    │    │ 99401│ 3.813,00│      6,00│       │Extravilan │       41,40│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│39  │Alba │Alba Iulia│NOVACEAN DANIEL      │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │SILVIU               │     │167/4/1  │Arabil     │    │ 87676│ 1.244,00│    301,00│       │Extravilan │    4.153,80│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│40  │Alba │Alba Iulia│SZABO MIHAI, SZABO   │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │GHEORGHE, SAMARTINEAN│     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │MAGDALENA, ALDEA     │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │DOMNICA              │     │150/1/1  │Arabil     │    │103909│   564,00│    412,00│       │Intravilan │   33.063,00│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│41  │Alba │Alba Iulia│NEMES ELEONORA       │     │         │Arabil     │    │ 96116│   729,00│    618,00│       │Extravilan │    8.528,40│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│42  │Alba │Alba Iulia│NEMES ELEONORA       │     │         │Arabil     │    │ 96116│   729,00│    112,00│       │Intravilan │    8.988,00│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│43  │Alba │Alba Iulia│OPRITESCU EVA        │     │149/2    │Arabil     │    │      │   700,00│    113,00│       │Intravilan │    9.068,25│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│44  │Alba │Alba Iulia│FLESER PARTENIE      │     │149/3    │Arabil     │    │      │ 1.400,00│    150,00│       │Intravilan │   12.037,50│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│45  │Alba │Alba Iulia│GHEORGHE DAN, IULIANA│     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │BOIERU               │     │143/1    │Arabil     │    │      │ 1.350,00│     11,00│       │Extravilan │      151,80│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│46  │Alba │Alba Iulia│VASILE DAN, MATEI    │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │DAN. IOAN DAN, MARIA │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │TOTH, ANA PUICAN     │     │146/2    │Arabil     │    │      │10.800,00│    328,00│       │Extravilan │    4.526,40│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│47  │Alba │Sântimbru │PETRIC TRAIAN, BULZ  │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │CORNELIU IOAN        │     │668/27/1 │Arabil     │    │ 71606│ 5.039,00│    136,00│       │Extravilan │      171,36│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│48  │Alba │Sântimbru │FLESER PETRU         │     │668/26/1 │Arabil     │    │ 71653│ 5.577,00│  1.042,00│       │Extravilan │    1.312,92│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│49  │Alba │Sântimbru │CURTA PARTENIE       │     │668/25/1 │Arabil     │    │ 71802│ 1.996,00│    539,00│       │Extravilan │      679,14│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│50  │Alba │Sântimbru │S.C. HERMAN TRANS -  │     │668/24/1 │Arabil     │    │ 70493│ 5.559,00│  1.454,00│       │Extravilan │    1.832,04││    │     │          │S.R.L.               │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            │├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│51  │Alba │Sântimbru │POPA TRAIAN          │     │668/22/1 │Arabil     │    │ 71608│ 2.780,00│    636,00│       │Extravilan │      801,36│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│52  │Alba │Sântimbru │LOGHIN ROMUL,        │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │LOGHIN ELENA         │     │668/22/1 │Arabil     │    │ 70550│ 2.789,00│    415,00│       │Extravilan │      522,90│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│53  │Alba │Sântimbru │LOGHIN ROMUL,        │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │LOGHIN ELENA         │     │668/21/1 │Arabil     │    │ 70549│ 4.040,00│    156,00│       │Extravilan │      196,56│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│54  │Alba │Sântimbru │SOCIETATEA           │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │INDIVIDUALĂ          │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │INTERLINEA DIALDO    │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │ADILE                │     │668/20/1 │Arabil     │    │ 71304│ 2.886,00│     11,00│       │Extravilan │       13,86│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│55  │Alba │Sântimbru │S.C. TITANIC ANDA-   │     │663/5    │Arabil     │ 216│ 71322│ 2.900,00│  1.088.00│       │Extravilan │    1.370,88││    │     │          │S.R.L.               │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            │├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│56  │Alba │Sântimbru │HALALAI PARTENIE,    │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │HALALAI ANA          │     │663/4    │Arabil     │    │      │ 4.600,00│    634.00│       │Extravilan │      798,84│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│57  │Alba │Sântimbru │HALALAI PARTENIE,    │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │HALALAI ANA          │     │663/4    │Arabil     │    │      │ 4.600,00│      6.00│       │Extravilan │        7,56│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│58  │Alba │Sântimbru │PROPRIETAR           │     │         │           │    │      │         │          │       │           │            ││    │     │          │NEIDENTIFICAT*)      │     │662      │Pășune     │    │      │         │  1.409,00│       │Extravilan │      887,67│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│59  │Alba │Sântimbru │DAN VIRGINIA         │     │660/2    │Arabil     │    │      │ 6.300,00│  2.712,00│       │Extravilan │    3.417,12│├────┼─────┼──────────┼─────────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤│60  │Alba │Sântimbru │CURTA MARIA          │     │660/1    │Vii        │    │      │     6600│     26,00│       │Extravilan │       65,52│└────┴─────┴──────────┴─────────────────────┴─────┴─────────┴───────────┴────┴──────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼────────────┤                                                                                    │ TOTAL   │ 48.630,00│       │           │1.832.083,56│                                                                                    └─────────┴──────────┴───────┴───────────┴────────────┘ Notă
  * Pentru toate pozițiile în care se regăsește mențiunea „Proprietar neidentificat*“, astfel cum reiese din evidențele unităților administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deținătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentațiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condițiile legii.
  ----