REGLEMENTARE din 17 iulie 2017aeronautică civilă română RACR-CP "Certificarea parașutelor"
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 8 august 2017    Notă
    Aprobată prin Ordinul nr. 897 din 17 iulie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 8 august 2017.
     +  Preambul (1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul și în spațiul aerian național este reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul aerian civil, prin actele normative interne din domeniu, prin legislația europeană, precum și prin prevederile Convenției privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, și ale altor convenții și acorduri internaționale la care România este parte.(2) În conformitate cu prevederile Codului aerian civil și în scopul reglementării domeniului aviației civile, Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviației civile, emite reglementări aeronautice civile române, care au caracter obligatoriu pentru toți participanții la activitățile aeronautice civile și conexe, precum și pentru persoanele care desfășoară activități în zonele supuse servituților de aeronautică civilă.(3) Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organismul tehnic specializat desemnat de Ministerul Transporturilor pentru supravegherea punerii în aplicare a reglementărilor aeronautice specifice domeniilor în care deține competențe.(4) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ ca autoritate națională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă, la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 12 iulie 2006, Autoritatea Aeronautică Civilă Română este desemnată ca autoritate națională de supervizare, însemnând prin aceasta organismul tehnic specializat pentru îndeplinirea funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă, la nivel național. Exercitarea competențelor delegate se face de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română direct sau prin persoane fizice sau juridice autorizate corespunzător de către aceasta și care își desfășoară activitatea sub supravegherea Autorității Aeronautice Civile Române.  +  Capitolul I Generalități1.1. Definiții și acronimeA. Definiții(1) Atunci când sunt folosiți în prezenta reglementare, termenii de mai jos au următorul înțeles:(a) atestat - document tehnic însoțitor al capotei și sistemului de suspensie al parașutistului și al sistemului de suspensie al pasagerului în cazul parașutelor tandem, în care sunt consemnate lucrările de întreținere și reparații;(b) Autoritate de stat în domeniul aviației civile - organ de specialitate al administrației publice centrale însărcinat cu administrarea aviației civile (Ministerul Transporturilor);(c) Autoritate de certificare - Autoritatea Aeronautică Civilă Română exercită atribuții de certificare/autorizare în domeniul parașutelor prin delegarea competenței de către autoritatea de stat;(d) autorizare - recunoaștere oficială printr-un document eliberat în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, prin care se atestă capacitatea de a desfășura activități de întreținere și reparații parașute, respectiv de pregătire a personalului tehnic de întreținere și reparații parașute;(e) capota (container) - componentă a completului de parașută, care are rolul de a menține în stadiul pliat voalura parașutei de salvare/rezervă/principală, respectiv în două compartimente distincte voalurile parașutelor, principală și de rezervă;(f) certificare de navigabilitate - recunoașterea faptului că o parașută se conformează cu cerințele de admisibilitate pentru salt din prezenta reglementare și pentru care este emis un document care atestă aceasta;(g) certificare personal - totalitatea activităților efectuate pentru verificarea, inclusiv prin examinare teoretică și practică, a îndeplinirii cerințelor regulamentare de certificare a personalului tehnic de întreținere și reparații parașute, având ca urmare obținerea, revalidarea, reînnoirea, conversia sau recunoașterea atât a licențelor, cât și a calificărilor asociate acestora;(h) complet de parașute - ansamblu format din parașuta principală (cu excepția cazului parașutelor de salvare), parașuta de rezervă, capota (containerul), sistemul de suspensie (hamul) al parașutistului și sistemul de suspensie al pasagerului în cazul parașutelor tandem;(i) conversie - emiterea unui document de certificare național, în baza unui document de certificare emis de alt stat, ca urmare a constatării de către autoritatea de certificare a îndeplinirii tuturor condițiilor impuse de prezenta reglementare;(j) creditare - recunoașterea experienței sau calificărilor anterioare;(k) deținător - persoană fizică sau juridică având în posesie o parașută cu titlu de proprietate sau deținere;(l) entitate calificată - persoană juridică autorizată de către autoritatea de certificare și care efectuează în numele, sub supravegherea, controlul și responsabilitatea autorității de certificare activități în scopul aplicării prezentei reglementări;(m) inspecții de navigabilitate - totalitatea activităților desfășurate, la sol și în salt sau numai la sol, de autoritatea de certificare, în vederea stabilirii conformării unei parașute cu cerințele de admisibilitate la salt;(n) încărcarea pe aripă - raportul dintre masa parașutistului (inclusiv parașută și echipament) și suprafața aripii;(o) lucrări de întreținere și reparații - ansamblu de activități necesar a fi efectuate pentru menținerea stării de navigabilitate a parașutei și a componentelor acesteia;(p) parașută - echipament tehnic aeronautic destinat a fi utilizat pentru a întârzia căderea unei/unor persoane, ca urmare a părăsirii unei aeronave aflate în zbor;(q) parașută de rezervă - parașută utilizată în completul de parașute în cazul nefuncționării sau funcționării defectuoase a parașutei principale;(r) parașută de salvare - parașută pentru personal, utilizată în cazul evacuării dintr-o aeronavă în zbor aflată în pericol;(s) parașută principală - parașută din completul de parașute, utilizată în mod curent pentru salturile voluntare dintro aeronavă în zbor;(t) parașută tandem - parașută destinată să fie utilizată simultan de două persoane (un parașutist autorizat pentru salturi în tandem și un cursant/pasager);(u) punere în serviciu - declararea unei parașute ca fiind aptă pentru exploatare în salt, cu documentele de navigabilitate în termen de valabilitate;(v) prelungirea navigabilității - procedeu administrativ, efectuat de autoritatea de certificare, ce demonstrează admisibilitatea în continuare la salt a unei parașute ca urmare a conformării cu cerințele din prezenta reglementare, prin consemnarea în CN;(w) privilegiu - dreptul acordat unei persoane/organizații de a efectua anumite activități înscrise într-un document de certificare/autorizare;(x) program de întreținere - document tehnic ce conține informații privind volumul și frecvența lucrărilor de întreținere ce trebuie efectuate pentru menținerea stării de navigabilitate a parașutei;(y) revalidare - procedeu, efectuat în interiorul perioadei de valabilitate a unei licențe/calificări/autorizații, prin care se permite deținătorului continuarea exercitării privilegiilor licenței/calificării/autorizației respective pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii cerințelor din reglementările aplicabile;(z) reînnoire - procedeu efectuat după ce o licență/calificare/autorizație a expirat, prin care se reînnoiesc privilegiile licenței/calificării/autorizației respective pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii cerințelor din reglementările aplicabile;(aa) reparație majoră - este o reparație prin care sunt înlăturate defecte sau deteriorări ce afectează semnificativ geometria, masa, rezistența componentelor, caracteristicile de salt și alte elemente legate de starea de navigabilitate a parașutei;(bb) reparație minoră - este orice altă reparație decât reparație majoră;(cc) solicitant - persoană fizică sau persoană juridică ce solicită emiterea, conform prevederilor prezentei reglementări, a unui certificat, a unei autorizări sau a unei licențe în domeniul parașutelor;(dd) tehnician clasa a II-a (senior rigger) - persoană instruită și certificată ca personal tehnic de întreținere și reparații parașute, având privilegiul de a efectua verificarea, pliajul, precum și reparații minore ale parașutelor și componentelor acestora;(ee) tehnician clasa I (master rigger) - persoană instruită și certificată ca personal tehnic de întreținere și reparații parașute, având privilegiul de a efectua verificarea, pliajul, precum și reparații minore și majore ale parașutelor și componentelor acestora;(ff) test de îndemânare - examinarea practică prin care se face demonstrarea îndemânării în vederea acordării unei licențe sau calificări, incluzând și examinarea orală care poate fi cerută de către examinator;(gg) validare - procedeu administrativ prin care se acceptă un document de certificare emis în alt stat, prin acordarea permisiunii de a exercita privilegiile respectivului document de certificare, în condițiile stabilite prin prezenta reglementare;(hh) verificarea competenței - examinarea practică prin care se face demonstrarea îndemânării în vederea revalidării sau reînnoirii unei licențe sau calificări, incluzând și examinarea orală care poate fi cerută de către examinator;(ii) verificări tehnice periodice - activități de verificare la sol în conformitate cu un program de întreținere aprobat, desfășurate de către personal tehnic de întreținere și reparații parașute certificat, în vederea stabilirii conformării unei parașute și componentelor acesteia cu cerințele de admisibilitate la salt;(jj) voalură - acea parte a parașutei (de formă dreptunghiulară, calotă sferică, pătrată, triunghiulară ș.a.) care, prin umplerea (umflarea) cu aer, asigură portanța necesară plutirii și revenirii în siguranță la sol a parașutistului.(2) Definițiile termenilor utilizați în prezenta reglementare, altele decât cele de mai sus, sunt cele specificate în Codul aerian civil și în celelalte acte normative naționale aplicabile.B. Acronime: AACR  Autoritatea Aeronautică Civilă RomânăAFF   cădere liberă asistată (Accelerated Freefall)CN    certificat de navigabilitateCMO   conținut minim obligatoriuRACR  reglementări aeronautice civile româneRUC   registrul unic de certificareTPR   timp de pregătire recomandat1.2. Scop (1) Prezenta reglementare stabilește cerințe privind certificarea de navigabilitate inițială a parașutelor, precum și pentru continuitatea navigabilității acestor parașute.(2) Prezenta reglementare stabilește cerințe privind autorizarea unităților care efectuează atât activități de întreținere și reparații parașute, cât și de pregătire și certificare a personalului tehnic ce desfășoară activități de întreținere și reparații parașute, precum și a persoanelor juridice care desfășoară activități de întreținere.1.3. Domeniul de aplicabilitate(1) Prevederile prezentei reglementări se aplică parașutelor care operează în spațiul aerian național, activităților de întreținere, unităților de întreținere și reparații și personalului tehnic de întreținere și reparații parașute, care activează pe teritoriul național. (2) Categoriile de parașute pentru care se aplică prevederile prezentei reglementări sunt:(a) parașute principale;(b) parașute de rezervă;(c) parașute de salvare folosite pe aeronave exceptate de la aplicarea regulamentelor europene.  +  Capitolul II Certificarea de navigabilitate a parașutelor2.1. Generalități(1) O parașută poate fi utilizată pentru salturi în spațiul aerian național, numai dacă este însoțită de documentele doveditoare ale stării sale de navigabilitate, emise, convertite sau validate de către autoritatea de certificare, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări. (2) Documentele doveditoare ale stării de navigabilitate pentru completul de parașută sunt următoarele:(a) CN al parașutei principale;(b) CN al parașutei de rezervă;(c) atestatul capotei împreună cu sistemul de suspensie al parașutistului;(d) atestatul sistemului de suspensie al pasagerului, în cazul parașutelor tandem;(e) documente emise de către producător ale altor componente, utilizate conform reglementărilor în vigoare, dacă este cazul.(3) Documentul doveditor al stării de navigabilitate pentru o parașută de salvare este CN al parașutei de salvare.(4) Certificarea de navigabilitate inițială și supravegherea menținerii stării de navigabilitate se efectuează de autoritatea de certificare în conformitate cu cerințele prezentei reglementări.(5) Numărul unic de certificare este alocat de autoritatea de certificare din Registrul unic de certificare (RUC).(6) Numărul unic de certificare este format din patru cifre arabe și este un număr cuprins între 0001 și 2000 pentru parașutele de salvare, între 2001 și 5000 pentru parașutele de rezervă și între 5001 și 9999 pentru parașutele principale.(7) CN se eliberează de autoritatea de certificare după finalizarea inspecției de navigabilitate inițială.(8) Atestatele se emit de către tehnicianul clasa I, după verificarea inițială și de câte ori este nevoie.2.2. Conținutul CN(1) CN al parașutei principale conține cel puțin următoarele informații:(a) numărul unic de certificare din RUC;(b) ediția și data emiterii;(c) categoria parașutei;(d) fabricantul și tipul parașutei;(e) seria și anul fabricației;(f) deținătorul parașutei;(g) adresa deținătorului;(h) semnătura emitentului;(i) inspecțiile de navigabilitate (numele inspectorului, data efectuării inspecției și valabilitatea inspecției);(j) limitări de operare sau de continuitate a navigabilității, dacă este cazul:(i) resursa, exprimată în număr de salturi sau timp calendaristic, acordată de producător și/sau după lucrările de întreținere;(ii) verificările tehnice periodice ale parașutei efectuate conform programului de întreținere;(k) informații privitoare la reparații și/sau modificări.(2) CN al parașutei de rezervă conține cel puțin următoarele informații:(a) numărul unic de certificare din RUC;(b) ediția și data emiterii;(c) categoria parașutei;(d) fabricantul și tipul parașutei;(e) seria și anul fabricației;(f) deținătorul parașutei;(g) adresa deținătorului;(h) semnătura emitentului;(i) inspecțiile de navigabilitate (numele inspectorului, data efectuării inspecției și valabilitatea inspecției);(j) limitări de operare sau de continuitate a navigabilității, dacă este cazul:(i) resursa, exprimată în număr de salturi sau timp calendaristic, acordată de producător și/sau după lucrările de întreținere;(ii) evidența pliajelor cu verificările tehnice periodice ale parașutei efectuate conform programului de întreținere;(iii) evidența salturilor;(k) informații privitoare la reparații și/sau modificări.(3) CN al parașutei de salvare conține cel puțin următoarele informații:(a) numărul unic de certificare din RUC;(b) ediția și data emiterii;(c) categoria parașutei;(d) fabricantul și tipul parașutei;(e) seria și anul fabricației;(f) deținătorul parașutei;(g) adresa deținătorului;(h) semnătura emitentului;(i) inspecțiile de navigabilitate (numele inspectorului, data efectuării inspecției și valabilitatea inspecției);(j) limitări de operare sau de continuitate a navigabilității, dacă este cazul:(i) resursa, exprimată în număr de salturi sau timp calendaristic, acordată de producător și/sau după lucrările de întreținere;(ii) evidența pliajelor cu verificările tehnice periodice ale parașutei efectuate conform programului de întreținere;(iii) evidența salturilor;(k) informații privitoare la reparații și/sau modificări.2.3. Conținutul atestatelor(1) Atestatul capotei și sistemului de suspensie al parașutistului conține următoarele informații:(a) datele de înregistrare ale capotei și sistemului de suspensie:(i) producător;(ii) serie de fabricație;(iii) data punerii în serviciu;(b) resursa, exprimată în număr de salturi sau timp calendaristic, acordată de producător și/sau lucrările de întreținere, dacă este cazul;(c) verificările tehnice periodice efectuate conform programului de întreținere;(d) tipul parașutei de rezervă și numărul CN;(e) informații privitoare la reparații și/sau modificări;(f) identificatorul (număr/serie) pentru echipamentele suplimentare atașate conform art. 2.1 alin. (2) lit. (e).(2) Atestatul sistemului de suspensie al pasagerului conține cel puțin următoarele informații:(a) datele de înregistrare ale sistemului de suspensie:(i) producător;(ii) serie de fabricație;(iii) serie de fabricație;(b) resursa, exprimată în număr de salturi sau timp calendaristic, acordată de producător și/sau după lucrările de întreținere, dacă este cazul;(c) verificările tehnice periodice efectuate conform programului de întreținere;(d) informații privitoare la reparații și/sau modificări.2.4. Inspecția de navigabilitate a parașutelor(1) În vederea emiterii sau prelungirii documentelor naționale de navigabilitate, a verificării menținerii stării de navigabilitate și după executarea de reparații majore la parașuta principală, la parașuta de salvare sau la parașuta de rezervă, autoritatea de certificare efectuează inspecții de navigabilitate.(2) Inspecția de navigabilitate la parașuta principală și parașuta de rezervă se efectuează cu acestea montate într-un complet de parașută, în care capota cu sistemul de suspensie al parașutistului și sistemul de suspensie al pasagerului (în cazul parașutei tandem) dețin atestate eliberate conform prezentei reglementări.(3) Inspecția de navigabilitate a unei parașute cuprinde următoarele activități:(a) inspecția la sol, constând în:(i) analiza documentelor însoțitoare ale parașutei, verificarea efectuării lucrărilor prevăzute în documentația tehnică de întreținere și reparații, actualizată, emisă de către producător sau în programul de întreținere, a aplicării buletinelor service, a directivelor și dispozițiilor de navigabilitate obligatorii, precum și a înregistrărilor de utilizare existente;(ii) un control tehnic oficial la sol;(b) inspecția în salt constă în efectuarea unui salt tehnic oficial:(i) pentru parașutele principale de tandem inspecția în salt este obligatorie;(ii) pentru parașutele principale, altele decât cele de tandem, inspecția în salt este opțională, la solicitarea deținătorului sau la solicitarea inspectorului de navigabilitate din motive întemeiate, rezultate în timpul inspecției la sol, ținând cont de încărcarea pe aripă la momentul efectuării inspecției în salt;(iii) pentru parașutele de salvare și de rezervă nu se face inspecția în salt.(4) Inspecția de navigabilitate pentru emiterea sau prelungirea valabilității CN este efectuată de către un inspector de navigabilitate, desemnat de autoritatea de certificare, astfel:(a) inspecția de navigabilitate la sol pentru parașute se efectuează de către un titular al licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute - tehnician clasa I sau un titular al licenței de personal aeronautic navigant parașutist cu calificarea de recepție și control sau încercător;(b) inspecția de navigabilitate în salt se efectuează de către un titular al licenței de personal aeronautic navigant parașutist cu calificarea de recepție și control sau încercător.(5) Valabilitatea inspecției de navigabilitate este de: (a) 5 ani pentru parașuta principală;(b) 5 ani pentru parașutele de rezervă și de salvare;(c) 2 ani pentru parașuta tandem.2.5. Certificarea de navigabilitate inițială(1) În vederea emiterii unui CN solicitantul trebuie să depună la autoritatea de certificare o cerere în acest sens la care se anexează următoarele documente:(a) titlul de proprietate, titlu de deținere sau orice înscris autentic ori legalizat conform legii, cu care face dovada deținerii parașutei. Documentele redactate într-o limbă străină se prezintă sub formă de traducere legalizată conform legii;(b) documente sau declarație notarială pe propria răspundere, care să precizeze consumul de resursă, când este cazul;(c) documentația tehnică de întreținere și reparații, actualizată, emisă de către producător sau un program de întreținere întocmit de către deținătorul parașutei;(d) copii/fotografii după seriile de fabricație ale parașutei principale, parașutei de rezervă sau ale parașutei de salvare.(2) CN pentru parașuta principală este emis de autoritatea de certificare, după ce aceasta se asigură, în urma unei inspecții de navigabilitate, constând în verificări la sol și în salt sau numai verificări la sol, după caz, că parașuta principală, precum și componentele completului de parașută se conformează cu configurația, caracteristicile și limitările descrise în documentația tehnică de întreținere și reparații, actualizată și emisă de către producător.(3) CN pentru parașutele de rezervă și de salvare este emis de autoritatea de certificare după ce aceasta se asigură, în urma unei inspecții de navigabilitate, constând în verificări la sol, că parașuta se conformează cu configurația, caracteristicile și limitările descrise în documentația tehnică de întreținere și reparații, actualizată și emisă de către producător.2.6. Continuitatea navigabilității(1) Deținătorii de parașute răspund pentru menținerea continuității navigabilității unei parașute. (2) Continuitatea navigabilității este asigurată prin efectuarea lucrărilor de întreținere/reparații, în baza documentației tehnice de întreținere și reparații emise de producător sau a unui program de întreținere aprobat de autoritatea de certificare, de către personal tehnic de întreținere și reparații parașute certificat conform prezentei reglementări sau de către producător, prin personalul specializat al acestuia.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pliajul parașutei principale poate fi efectuat de către utilizator, dacă acesta este titular al licenței de parașutist.(4) Lucrările efectuate se consemnează în documentele însoțitoare ale parașutei, conform articolelor 2.2 și 2.3.(5) Autoritatea de certificare supraveghează menținerea stării de navigabilitate a parașutelor prin efectuarea de inspecții de navigabilitate, în conformitate cu prevederile art. 2.4 alin (3).(6) Inspecțiile de navigabilitate efectuate se consemnează în CN de către personalul de inspecție al autorității de certificare.(7) Orice neconformitate care afectează starea de navigabilitate a parașutei determină interzicerea utilizării acesteia, până la restabilirea stării de navigabilitate. 2.7. Emiterea unei noi ediții a CN(1) Autoritatea de certificare emite o nouă ediție a CN în cazul în care a intervenit o modificare privind deținătorul. (2) În vederea emiterii unei alte ediții a CN, deținătorul trebuie să adreseze o cerere autorității de certificare, însoțită de documente doveditoare.(3) Emiterea noii ediții a CN este condiționată de returnarea către autoritatea de certificare a originalului ediției anterioare.2.8. Conversia documentelor de admisibilitate la salt eliberate în alte state(1) Conversia documentelor de admisibilitate la salt eliberate în alte state se face de autoritatea de certificare, numai dacă acestea conțin informații care atestă inspecția completului de parașută sau, după caz, a parașutei și pliajul în cazul parașutei de rezervă sau de salvare, în termen de valabilitate, realizate de către un tehnician clasa II (senior rigger) sau clasa I (master rigger) deținător al licenței emise de autorități competente.(2) Autoritatea poate solicita suplimentar informații sau inspecții la sol ori în salt pentru una sau mai multe componente ale parașutei, în cazuri justificate, rezultate în urma evaluării documentelor.(3) Conversia se face prin emiterea de către autoritatea de certificare a CN în conformitate cu prezenta reglementare.(4) Valabilitatea acestui CN nu poate depăși valabilitatea inspecției înscrise în documentul de admisibilitate la salt eliberat în statul de origine.2.9. Validarea documentelor de admisibilitate la salt eliberate în alte state(1) Autoritatea de certificare poate valida documente de admisibilitate la salt, aflate în termen de valabilitate, emise în alte state.(2) Verificarea documentelor de admisibilitate la salt, în vederea validării, se poate efectua de către următoarele categorii de personal desemnat de autoritatea de certificare:(a) titular al licenței de personal navigant parașutist și al calificării de recepție și control;(b) titular al licenței de personal navigant parașutist și al calificării de instructor;(c) titular al licenței de personal tehnic pentru întreținerea și reparația parașutelor.(3) În vederea validării, persoana desemnată care a efectuat verificarea documentelor de navigabilitate certifică copiile respectivelor documente prin aplicarea mențiunii „conform cu originalul“, numele său în clar, data și semnătura, iar în termen de 5 zile copiile documentelor trebuie transmise la autoritatea de certificare.(4) Valabilitatea validării este de maximum 15 zile, dar nu poate fi mai mare decât valabilitatea înscrisă în documentele originale. (5) Procesul de validare a documentelor aceleiași parașute se poate repeta de maximum trei ori într-un an calendaristic.2.10. Suspendarea/Revocarea CN(1) Autoritatea de certificare va lua măsura suspendării CN în interiorul termenului de valabilitate, în următoarele cazuri:(a) nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza emiterii CN;(b) parașuta a suferit modificări de formă sau structură, care afectează siguranța saltului și starea de navigabilitate;(c) parașuta a suferit deteriorări sau degradări care afectează starea de navigabilitate, remedierea acestora depășind prevederile din cadrul manualului de reparații;(d) lucrările de întreținere a parașutei nu sunt executate conform cerințelor de la art. 2.6;(e) refuzul deținătorului de a permite efectuarea inspecțiilor de navigabilitate de către autoritatea de certificare.(2) Constatarea situațiilor prevăzute la alin. (1) se face de autoritatea de certificare, în procesul de supraveghere a continuității navigabilității. (3) În cazul în care deținătorul parașutei constată unul dintre cazurile prevăzute la alin. (1) lit. (a)-(d), are obligația de a retrage parașuta de la salt și de a informa autoritatea de certificare.(4) Termenul de suspendare nu poate depăși termenul de valabilitate al CN.(5) Suspendarea valabilității CN încetează în momentul în care autoritatea de certificare constată, în urma unei evaluări, că au fost înlăturate cauzele care au condus la suspendare și că a fost restabilită starea de navigabilitate a parașutei. (6) Autoritatea de certificare dispune revocarea CN în următoarele situații:(a) la furtul/pierderea/deteriorarea ireversibilă/casarea parașutei;(b) efectuarea de operațiuni de zbor/salt cu o parașută pentru care CN a fost suspendat;(c) la solicitarea deținătorului parașutei.(7) Suspendarea sau revocarea CN se comunică deținătorului parașutei prin decizie motivată, în termen de 7 zile de la constatarea situației de către autoritatea de certificare.(8) Deținătorul CN suspendat sau revocat trebuie să depună la autoritatea de certificare originalul CN, în termen de 7 zile de la data primirii înștiințării.  +  Capitolul III Întreținerea și reparația completelor de parașute3.1. Generalități(1) Responsabilitatea privind menținerea continuității navigabilității unei parașute și păstrarea documentelor doveditoare revine exclusiv deținătorului parașutei. Acesta trebuie să urmărească efectuarea periodică a lucrărilor de întreținere prevăzute în manualul parașutei sau în programul de întreținere și trebuie să asigure reparația parașutei, ori de câte ori aceasta se impune.(2) Personalul tehnic care efectuează lucrări de întreținere și reparație la parașute trebuie să se asigure că lucrarea ce urmează a fi executată este permisă la nivelul calificării asociate licenței deținute.(3) Consemnarea verificărilor tehnice periodice, conform art. 3.2 alin. (3) lit. (c), sau a reparațiilor majore, conform art. 3.3 alin. (1) lit. (b) în CN sau în atestat, după caz, se face de către personalul tehnic de întreținere și reparații parașute certificat în baza prezentei reglementări sau de către un reprezentant legal al producătorului, după caz.3.2. Întreținerea completelor de parașute(1) Lucrările de întreținere se efectuează în conformitate cu documentația tehnică de întreținere și reparații, actualizată, emisă de către producător sau în baza unui program de întreținere întocmit de către deținătorul parașutei și aprobat de autoritatea de certificare și care trebuie să conțină informații privind volumul și frecvența lucrărilor de întreținere.(2) Programul de întreținere trebuie să includă prevederile cuprinse în toate buletinele service, directivele și dispozițiile de navigabilitate aplicabile.(3) Lucrările de întreținere reprezintă ansamblul activităților ce trebuie efectuate pentru menținerea stării de navigabilitate a parașutei:(a) pliajul parașutei principale, constând în inspecția vizuală a componentelor parașutei și împachetarea parașutei în containerul său, în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare. Personalul care efectuează pliajul parașutei principale trebuie să dețină cel puțin licența de parașutist sau licență de personal tehnic de întreținere și reparații parașute emisă în baza prezentei reglementări;(b) pliajul parașutei de rezervă/salvare, constând în inspecția vizuală a componentelor parașutei și împachetarea parașutei în containerul său, în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare. Personalul care efectuează pliajul parașutei de rezervă/salvare trebuie să dețină licență de personal tehnic de întreținere și reparații parașute emisă în baza prezentei reglementări;(c) verificarea tehnică periodică a stării tehnice a completului de parașută/parașutei de salvare, precum și operațiunile de întreținere efectuate în conformitate cu prevederile din manualul/programul de întreținere. Aceste lucrări se efectuează de către un deținător al licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute emisă în baza prezentei reglementări sau de către personalul specializat al producătorului parașutei.(4) Parașutele de rezervă și cele de salvare se sigilează după fiecare pliaj de către personalul tehnic de întreținere, iar lucrarea efectuată se consemnează în documentele parașutei.(5) Valabilitatea pliajului parașutei de rezervă/salvare nu poate depăși valabilitatea prevăzută de producător.(6) Sigiliul este atribuit individual de autoritatea de certificare în momentul emiterii licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute, iar numărul sigiliului este identic cu numărul licenței respective.3.3. Reparația completelor de parașute(1) Lucrările de reparație reprezintă ansamblul activităților ce trebuie efectuate pentru menținerea sau restabilirea stării de navigabilitate a parașutei și, în funcție de complexitate și componenta asupra căreia se efectuează lucrările, se clasifică astfel:(a) reparații minore;(b) reparații majore.(2) Activitățile de reparații majore pentru menținerea navigabilității parașutelor se efectuează numai în limitele stabilite de către producător, în baza documentației de întreținere și reparații emise de acesta, în cadrul unităților de întreținere și reparații parașute autorizate sau la producătorul parașutei, precum și în situațiile prevăzute la art. 3.4. (3) Reparațiile minore pot fi efectuate de către personalul tehnic de întreținere și reparații în baza licenței deținute, numai în limitele stabilite de către producător, cu respectarea documentației tehnice de reparație emise de acesta.3.4. Recunoașterea lucrărilor de reparație efectuate în afara țării(1) În cazul în care la completul de parașută au fost efectuate lucrări de reparații majore în afara țării, deținătorul parașutei are obligația ca, în termen de 30 zile de la întoarcerea în țară, să solicite autorității de certificare naționale efectuarea unei inspecții de navigabilitate la sol, în vederea recunoașterii lucrărilor de reparație efectuate în afara țării.(2) Lucrările de reparații majore efectuate în afara țării sunt recunoscute de autoritatea de certificare dacă sunt consemnate în CN-ul parașutei sau în atestatul capotei, după caz. (3) Dacă în urma verificărilor efectuate se constată că parașuta se află în stare de navigabilitate, lucrarea de reparație se contrasemnează de către inspectorul autorității de certificare.  +  Capitolul IV Autorizarea unităților de întreținere și reparații parașute  +  Secţiunea 1 Autorizarea unităților de întreținere și reparații parașute4.1. Generalități(1) Orice persoană juridică este eligibilă în vederea autorizării ca unitate de întreținere și reparații dacă îndeplinește condițiile prevăzute în prezenta reglementare.(2) Autorizarea și supravegherea unității de întreținere și reparații se efectuează de autoritatea de certificare în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.(3) După încheierea etapelor de evaluare a unității de întreținere și reparații și stabilirea conformării cu cerințele prezentei reglementări, autoritatea de certificare emite autorizația unității de întreținere și reparații.(4) Supravegherea conformării unității de întreținere și reparații cu cerințele prezentei reglementări se efectuează de autoritatea de certificare prin audituri de supraveghere planificate și neplanificate, existând cel puțin un audit în intervalul de valabilitate al autorizației. 4.2. Valabilitatea autorizației unităților de întreținere și reparații(1) Autorizația acordată inițial unității de întreținere și reparații sau reînnoită are o valabilitate de 12 luni începând cu data emiterii.(2) Autorizația revalidată are o valabilitate de 36 de luni.(3) Autorizația acordată unității de întreținere și reparații parașute își menține valabilitatea în următoarele condiții:(a) unitatea de întreținere și reparații demonstrează conformarea permanentă cu cerințele prezentei reglementări;(b) unitatea asigură accesul reprezentanților autorității de certificare la facilitățile unității și la documentele necesare în vederea stabilirii conformării continue cu cerințele prezentei reglementări;(c) unitatea nu a renunțat voluntar la autorizație sau aceasta nu a fost limitată, suspendată sau revocată de autoritatea de certificare, situații în care documentul de autorizare (autorizația) unității de întreținere și reparații parașute trebuie returnată către autoritatea de certificare.4.3. Condiții de autorizare a unității de întreținere și reparații parașute(1) În vederea autorizării ca unitate de întreținere și reparații solicitantul trebuie să depună la autoritatea de certificare o cerere în acest sens, la care se anexează manualul unității de întreținere și reparații.(2) Solicitantul/Titularul autorizației ca unitate de întreținere și reparații parașute trebuie să îndeplinească următoarele cerințe privind:(a) manualul unității de întreținere și reparații(i) manualul unității de întreținere și reparații a fost aprobat de autoritatea de certificare anterior auditului de autorizare;(ii) manualul cuprinde cel puțin următoarele capitole:1. domeniul de activitate propus spre autorizare care cuprinde una sau mai multe dintre următoarele activități:(a) lucrări de reparații majore;(b) pregătire pentru personalul tehnic de întreținere și reparații - tehnician clasa a II-a;(c) pregătire pentru personalul tehnic de întreținere și reparații - tehnician clasa I;2. personalul de conducere nominalizat și atribuțiile acestuia, inclusiv responsabilul pentru asigurarea calității;3. informații privind echipamentele și facilitățile de întreținere și reparații (enumerare, descriere generală, amplasare);4. procedurile sistemului de întreținere și reparații, inclusiv procedura prin care se gestionează asigurarea calității atât lucrărilor efectuate în cadrul unității, cât și contractate la terți; 5. sistemul de raportare către autoritatea de certificare a situațiilor care pot afecta navigabilitatea unei parașute, identificate în procesul de întreținere;6. orice alte informații pe care unitatea le consideră necesare;(iii) modificările manualului se efectuează prin amendamente/ediții noi, aprobate de autoritatea de certificare;(b) facilități(i) spațiile destinate lucrărilor de întreținere și reparații trebuie să fie organizate funcțional, să aibă dimensiuni suficiente și să fie amenajate corespunzător pentru a asigura protecția contra intemperiilor și contaminării cu murdărie sau praf;(ii) să existe spații de depozitare, amenajate corespunzător, pentru componente, echipamente, scule și materiale; condițiile de depozitare trebuie să fie conforme cu instrucțiunile fabricantului (dacă este cazul), iar accesul este permis numai personalului autorizat;(c) echipamente și sculeUnitatea de întreținere și reparații trebuie să dețină sau să aibă acces la echipamentele și sculele specificate în documentația de întreținere și reparații sau echivalente ale acestora. Unitatea trebuie să mențină la zi o listă a acestor echipamente și scule;(d) documentația de întreținere și reparații(i) unitatea trebuie să dețină acces la documentația tehnică de întreținere și reparații, actualizată, emisă de către producătorul parașutei, precum și la buletinele service, directivele și la dispozițiile de navigabilitate aplicabile parașutelor aflate în domeniul de autorizare;(ii) în cazul în care documentația de întreținere este furnizată de către client, este necesar ca unitatea să păstreze respectiva documentație pe timpul executării lucrării și are obligația să se asigure că programul de întreținere și reparații aplicabil este aprobat de autoritatea de certificare;(iii) unitatea de întreținere și reparații a implementat un sistem care să asigure în permanență actualizarea documentației, iar acest sistem este prezentat în manualul unității;(iv) personalul tehnic de execuție are acces direct la documentația de întreținere și reparații pentru efectuarea lucrărilor necesare;(e) standardele de întreținere(i) lucrările de întreținere și reparații sunt efectuate cu respectarea documentației tehnice de întreținere și reparații, actualizată, emisă de către producător sau a programului de întreținere întocmit de către deținătorul parașutei și aprobat de autoritatea de certificare;(ii) lucrările de întreținere specializate, pentru care unitatea nu are capabilități și au fost subcontractate la o altă organizație/unitate autorizată corespunzător, trebuie efectuate sub supravegherea sistemului său de calitate în baza procedurilor de calitate prevăzute în manualul unității de întreținere și reparații;(f) personalul(i) a fost nominalizat un manager responsabil care are autoritatea necesară pentru a asigura respectarea cerințelor prezentei reglementări privind efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații;(ii) persoana nominalizată ca manager responsabil trebuie să demonstreze că posedă cunoștințe corespunzătoare privind întreținerea și reparațiile parașutelor și componentelor acestora și cunoaște reglementările aeronautice aplicabile domeniului;(iii) personalul tehnic de întreținere și reparații nominalizat posedă cunoștințele, experiența și deține licențele, calificările și autorizațiile corespunzătoare în termen de valabilitate pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații parașute și componente ale acestora;(iv) unitatea de întreținere și reparații trebuie să dețină lista actualizată a personalului nominalizat și să mențină dosare individuale pentru acesta, cuprinzând copii ale documentelor de certificare și alte licențe/diplome/autorizări (considerate relevante pentru domeniul autorizat);(v) lista personalului nominalizat se reînnoiește și se transmite autorității de certificare ori de câte ori apar modificări ale ediției anterioare;(vi) au fost stabilite modalitățile de instruire, calificare și perfecționare profesională a personalului implicat în activitățile preconizate și este implementat un program periodic de asigurare și verificare a competenței personalului;(g) înregistrări ale lucrărilor de întreținere și reparații(i) lucrările de întreținere și reparații efectuate în cadrul unității se înregistrează într-un registru de lucrări care cuprinde următoarele informații:1. data efectuării lucrării;2. tipul lucrării efectuate;3. producătorul și tipul parașutei;4. numărul unic de certificare al parașutei;5. numele și adresa deținătorului parașutei;6. specificarea tuturor defectelor, neconformităților descoperite în timpul controlului și verificărilor tehnice;7. numele și numărul licenței tehnicianului care a efectuat lucrarea;(ii) lucrările de întreținere și reparații efectuate de către personalul tehnic se consemnează în carnetul individual de evidență a activității tehnicianului de parașute;(iii) unitatea implementează și menține un sistem de păstrare a tuturor înregistrărilor privind lucrările de întreținere și reparații și toată documentația asociată, pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data finalizării lucrărilor de întreținere/reparație;(h) sistemul de management al calității(i) sistemul de management al calității este constituit din politica de calitate, proceduri și personal specific, de calitate;(ii) politica de calitate se stabilește de către managerul responsabil al unității de întreținere și reparații parașute sub forma unei declarații;(iii) documentele și procedurile de calitate implementate în cadrul unității de întreținere și reparații trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:1. desemnarea persoanei responsabile pentru calitate;2. clasificarea neconformităților, înregistrarea și tratarea neconformităților identificate prin audit sau altă metodă, în procesul de întreținere/reparații;3. cel puțin o dată pe an are loc o ședință de analiză generală de management al calității și a rezultatelor evaluării de calitate a unității.4.4. Modificări în cadrul unității de întreținere și reparații parașute(1) Pentru a permite autorității de certificare să stabilească conformarea continuă a unității de întreținere și reparații parașute cu cerințele prezentei reglementări, unitatea autorizată trebuie să notifice acesteia orice propunere de a efectua modificări referitoare la următoarele cerințe sau standarde deja aprobate:a) numele unității și date de contact (telefon, fax, e-mail etc.);b) amplasarea unității (adresa poștală);c) amplasamente (locații) suplimentare ale unității (adresa poștală);d) managerul responsabil și/sau responsabilul pentru asigurarea calității;e) facilitățile, procedurile, domeniul de activitate;f) personalul tehnic certificat, angajat sau colaborator, care ar putea afecta domeniul de autorizare.(2) Modificările propuse se aplică numai după primirea aprobării din partea autorității de certificare.  +  Secţiunea a 2-a Activități de pregătire în vederea obținerii/reînnoirii licenței personalului tehnic de întreținere și reparații parașute4.5. Condiții de autorizare a unității de întreținere și reparații pentru desfășurarea de activități de pregătire a personalului tehnic de întreținere și reparații parașute(1) Activitățile de pregătire a personalului tehnic de întreținere și reparații parașute pot fi desfășurate numai în cadrul unei unități de întreținere și reparații autorizate în conformitate cu prevederile secțiunii 1 și care deține privilegiul de a desfășura activități de pregătire, menționat în autorizația unității.(2) Unitatea de întreținere și reparații parașute care solicită autorizarea în vederea desfășurării activităților de pregătire a personalului tehnic trebuie să înainteze spre aprobare autorității de certificare o cerere în acest sens însoțită de manualul unității de întreținere și reparații, care să conțină o parte distinctă pentru activitatea de pregătire a personalului tehnic de întreținere și reparații parașute, aceasta cuprinzând:a) programele de pregătire teoretică și practică specifice licenței/calificărilor/autorizațiilor pentru care organizează pregătire, conform prevederilor specifice din cap. V;b) procedura referitoare la desfășurarea activităților de instruire;c) o procedură de calitate, care să acopere activitatea de pregătire a personalului tehnic de întreținere și reparații parașute.(3) Unitatea este auditată de autoritatea de certificare, în vederea stabilirii conformării cu cerințele din prezenta reglementare, ulterior aprobării programelor de pregătire și a procedurilor prevăzute la alin. (2).(4) În timpul inspecției inițiale efectuate de autoritatea de certificare, unitatea de întreținere și reparații parașute trebuie să asigure accesul la:a) infrastructura necesară pregătirii personalului tehnic;b) dosarele personale ale personalului tehnic nominalizat pentru conducerea și efectuarea activității de pregătire.(5) Autoritatea de certificare supraveghează respectarea standardelor de pregătire declarate, prin efectuarea de inspecții în cadrul unităților de întreținere și reparații parașute în perioada de autorizare. În timpul acestor inspecții, unitatea trebuie să asigure accesul la:a) infrastructura cu toate dotările specifice pregătirii în tehnica de întreținere și reparații;b) înregistrările și documentele referitoare la respectarea metodologiei de pregătire, la desfășurarea programelor de pregătire teoretică și practică;c) dosarele personale atât ale cursanților, cât și ale personalului tehnic nominalizat pentru conducerea și supravegherea activității de pregătire, evidența activității cursanților, rezultatele testărilor teoretice și practice;d) orice alte materiale/înregistrări relevante.(6) Orice amendare sau adăugare a unui program de pregătire teoretică sau practică trebuie aprobată de autoritatea de certificare anterior aplicării.4.6. Conducerea și supravegherea activității de pregătire(1) Personalul tehnic nominalizat pentru conducerea și supravegherea activității de pregătire trebuie să dețină calificarea de tehnician clasa a II-a sau clasa I, să dovedească calități pedagogice și să posede capacitate de organizare a activităților de pregătire teoretică și practică specifică, calități necesare pentru asigurarea menținerii unor standarde ridicate.(2) Pe parcursul derulării unui program de pregătire teoretică și/sau practică a unui cursant pot fi schimbați, justificat, maximum trei tehnicieni calificați clasa a II-a sau clasa I, supraveghetori de program.(3) Personalul tehnic nominalizat pentru conducerea și supravegherea activității de pregătire are responsabilitatea întocmirii diferitelor teste de examinare, administrarea și corectarea acestora, stabilirea criteriilor de prezență la curs sau de suspendare a unui cursant.(4) În situația neîncadrării unui cursant în standardele verificărilor intermediare de progres se impune o majorare a numărului de ore de pregătire teoretică sau practică.(5) Eliberarea certificatelor de absolvire a programelor de pregătire este responsabilitatea unităților de întreținere și reparații parașute, autorizate pentru desfășurarea activității de pregătire a personalului tehnic de întreținere și reparații parașute.  +  Secţiunea a 3-a Privilegiile unității de întreținere și reparații autorizate4.7. Privilegiile unității de întreținere și reparații autorizate(1) În funcție de autorizația deținută, unitatea de întreținere și reparații autorizată poate să efectueze următoarele activități:a) lucrări de întreținere și reparații;b) pregătire specifică a personalului tehnic de întreținere și reparații parașute - tehnician clasa a II-a;c) pregătire specifică a personalului tehnic de întreținere și reparații parașute - tehnician clasa I.(2) Privilegiile unității de întreținere și reparații parașute sunt specificate în autorizația emisă de autoritatea de certificare.4.8. Suspendarea și revocarea autorizației(1) Dacă autoritatea de certificare a identificat în urma unui audit neconformități care afectează în mod direct siguranța exploatării în salt sau a luat cunoștință despre existența unor astfel de situații, procedează la suspendarea autorizației unității de întreținere și reparații parașute, pe care o comunică titularului prin decizie motivată, în cel mult trei zile de la data constatării.(2) În urma suspendării valabilității autorizației încetează parțial sau în totalitate dreptul unității de întreținere și reparații parașute de a exercita privilegiile prevăzute în domeniul de autorizare.(3) Suspendarea autorizării poate avea o durată maximă de 6 luni și nu poate depăși termenul de valabilitate al autorizației.(4) Măsura suspendării se înscrie de către autoritatea de certificare la rubrica „suspendare“ din autorizație.(5) Titularul are obligația de a înceta imediat desfășurarea activităților care fac obiectul deciziei de suspendare.(6) Titularul pentru care valabilitatea autorizației a fost suspendată trebuie să facă în decurs de cel mult 6 luni de la data comunicării deciziei de suspendare dovada înlăturării cauzelor care au condus la suspendare prin implementarea de acțiuni corective.(7) Dacă în urma verificărilor efectuate autoritatea de certificare constată că au fost înlăturate cauzele apariției neconformității care a condus la suspendarea autorizării, notifică în termen de 7 zile încetarea suspendării și retransmite unității de întreținere și reparații parașute autorizația.(8) În cazul în care în termenul de suspendare titularul nu a făcut dovada înlăturării cauzelor neconformităților care au condus la decizia suspendării, autorizația se revocă prin decizie motivată care se comunică titularului în termen de trei zile de la emitere.(9) În situația în care titularul autorizației revocate intenționează reluarea activităților din domeniul de autorizare, poate depune la autoritatea de certificare o cerere de autorizare, urmând a fi parcurs în întregime procesul de evaluare în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.(10) Titularul autorizației suspendate/revocate poate contesta decizia de suspendare/revocare conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul V Certificarea personalului tehnic de întreținere și reparații parașute  +  Secţiunea 1 Generalități5.1. AplicabilitatePrezentul capitol conține cerințele specifice aplicabile pentru:a) obținerea, revalidarea și reînnoirea licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute - calificarea de tehnician clasa a II-a;b) obținerea, revalidarea și reînnoirea calificării de tehnician clasa I;c) autorizarea examinatorilor care efectuează examinările teoretice și practice pentru certificarea personalului tehnic de întreținere și reparații parașute;d) conversia și recunoașterea licențelor personalului tehnic de întreținere și reparații parașute, emise de autorități competente ale altor state, în vederea desfășurării activităților de întreținere și reparații parașute pe teritoriul României.5.2. Licențe naționale de personal tehnic de întreținere și reparații parașute(1) O persoană este autorizată să activeze ca personal tehnic de întreținere și reparații parașute în România, numai dacă deține o licență în termen de valabilitate, emisă de autoritatea de certificare în conformitate cu cerințele specificate în prezenta reglementare.(2) Titularul unei licențe de personal tehnic de întreținere și reparații parașute este obligat să dețină asupra sa licența ori de câte ori se află la locul desfășurării unei activități de întreținere și reparații parașute.5.3. Calificări asociate licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașuteLicența de personal tehnic de întreținere și reparații parașute este un document de calificare aeronautică ce este structurat pe calificări de clasă:a) tehnician clasa a II-a;b) tehnician clasa I.5.4. Valabilitate(1) Valabilitatea licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute cu calificările de clasă este de 24 de luni de la data emiterii sau de la data expirării dacă a fost revalidată în perioada de valabilitate.(2) Autoritatea de certificare poate acorda, la solicitarea justificată a titularilor, prelungirea cu 60 de zile a termenului de valabilitate al licenței/calificărilor deținute.5.5. Privilegii(1) Titularul licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute, a recunoașterii efectuate în conformitate cu prevederile prezentei reglementări are dreptul să exercite privilegiile specifice în limita calificărilor deținute și a termenului de valabilitate al acestora.(2) Personalul tehnic pentru întreținerea și reparația parașutelor trebuie să consulte manualul producătorului, buletinul Service dat spre aplicare sau procedurile de reparații, pentru verificarea faptului dacă reparația ce urmează să o execute este permisă la nivelul calificării deținute.(3) Personalul tehnic pentru întreținerea și reparația parașutelor poate efectua și pliajul parașutelor principale.(4) Titularul licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute, emisă în baza prezentei reglementări, având calificarea de tehnician clasa a II-a sau tehnician clasa I, are dreptul de a efectua lucrări de întreținere și reparații minore, fără a fi necesar ca activitatea pe care o desfășoară prin efectuarea acestor lucrări să constituie obiectul unei autorizări ca unitate de întreținere și reparații parașute, acordate de către autoritatea de certificare. Aceste lucrări de întreținere și reparații minore se vor consemna în carnetul individual de evidență a activității tehnicianului de parașute.5.6. Limitări, suspendări și revocări ale licenței/calificărilor(1) Autoritatea de certificare poate, în orice moment, să limiteze privilegiile acordate, să suspende sau să revoce orice licență de personal tehnic de întreținere și reparații parașute emisă în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, dacă se constată că titularul nu mai îndeplinește prevederile specificate în prezenta reglementare.(2) În cazul în care unui personal tehnic de întreținere și reparații parașute i se suspendă sau i se revocă licența, acesta trebuie să o returneze în termen de 5 zile autorității de certificare.(3) Contestarea de către un solicitant a unei suspendări sau revocări se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.5.7. Licențe de personal tehnic de întreținere și reparații parașute emise de autorități competente ale altor state(1) O persoană deținătoare a unei licențe de personal tehnic de întreținere și reparații parașute, emisă de autoritatea competentă dintr-un alt stat, este autorizată să desfășoare activități de întreținere și reparații parașute în România, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:a) licența deținută este convertită în licență națională conform prevederilor art. 5.28;b) licența este recunoscută de autoritatea de certificare conform prevederilor art. 5.29.(2) Persoana deținătoare a unei licențe de personal tehnic de întreținere și reparații parașute emisă de autoritatea competentă dintr-un alt stat, care desfășoară activități de întreținere și reparații parașute în România, trebuie să dețină asupra sa licența națională obținută prin conversie sau licența originală însoțită de documentul de recunoaștere a licenței emis de autoritatea de certificare română.  +  Secţiunea a 2-a Obținerea, revalidarea și reînnoirea licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute - calificarea de tehnician clasa a II-aA. Obținerea licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute - calificarea de tehnician clasa a II-a5.8. Condiții generalePentru obținerea licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute cu calificarea de tehnician clasa a II-a, solicitantul trebuie să aibă vârsta de 18 ani împliniți.5.9. Condiții specificeSuplimentar față de condiția generală specificată la art. 5.8, solicitantul trebuie:1. să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni față de data înregistrării cererii de obținere, un program de pregătire teoretică specifică pentru calificarea de tehnician clasa a II-a, aprobat corespunzător și efectuat într-o unitate de întreținere și reparații parașute sub conducerea și supravegherea unui tehnician de parașute clasa a II-a sau clasa I;2. să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni față de data înregistrării cererii de obținere, un program de pregătire practică specifică pentru calificarea de tehnician clasa a II-a, aprobat corespunzător și efectuat într-o unitate de întreținere și reparații parașute sub conducerea și supravegherea unui tehnician de parașute clasa a II-a sau clasa I cu calificarea în termen de valabilitate;3. să obțină minimum 75% la examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menționate la art. 5.11 alin. (1), susținută cu un examinator autorizat conform prezentei reglementări;4. să fie declarat „ADMIS“ în urma testului de îndemânare practică, de către un examinator autorizat conform prezentei reglementări.5.10. Examinarea teoretică și examinarea practică pentru licența de personal tehnic de întreținere și reparații parașute - calificarea de tehnician clasa a II-a(1) Examinarea teoretică și examinarea practică în vederea obținerii licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute - calificarea de tehnician clasa a II-a sunt organizate de autoritatea de certificare ulterior îndeplinirii cerințelor specificate la art. 5.9 pct. 1 și 2.(2) Examinarea teoretică se desfășoară înaintea examinării practice.(3) Solicitantul poate susține examinarea practică numai după promovarea examinării teoretice.(4) Valabilitatea examinării teoretice este de 12 luni de la data promovării integrale a acesteia.(5) Pe parcursul testului de îndemânare practică solicitantul trebuie să demonstreze abilitatea de a efectua toate procedurile și operațiunile specificate la art. 5.12 alin. (1) cu un grad de competență corespunzător și este evaluat cu privire la:a) efectuarea a minimum un pliaj pentru fiecare categorie de parașută, conform art. 1.3 alin. (2);b) efectuarea de reparații minore.5.11. Pregătirea teoretică specifică(1) Programul de pregătire teoretică specifică în vederea obținerii licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute și a calificării de tehnician clasa a II-a cuprinde următoarele discipline:(a) legislație aeronautică și reglementăriCMO:– reguli și reglementări relevante pentru titularul unei licențe de personal tehnic de întreținere și reparații parașute și a calificării de tehnician;TPR: 2 ore;(b) cunoașterea parașuteiCMO:(i) principii de funcționare și operare ale parașutei, ale sistemelor, echipamentelor, aparaturii și componentelor anexă acesteia (construcție, descriere, funcționare, caracteristici tehnice);(ii) limitări operaționale pentru parașute;(iii) informații tehnice relevante din manualele de utilizare și întreținere/reparații sau alte documente similare;(iv) efectele încărcăturii și distribuției maselor asupra caracteristicilor de zbor ale parașutei.TPR: 6 ore;(c) metode și proceduri de întreținere și reparații parașuteCMO:(i) operațiuni de identificare, asamblare, control ale parașutelor și înregistrare în documente;(ii) tehnici de inspecție, verificare, efectuare reparații ale parașutelor;(iii) tehnici de modificare, confecționare, coasere manuală și proceduri de întreținere (curățare, spălare) ale parașutelor;(iv) materiale utilizate în procesul de reparare a parașutelor;(v) instrumente și echipamente necesare efectuării reparațiilor și pliajelor parașutelor (descriere, rol, funcționare);(vi) tehnici de pliaj ale parașutelor.TPR: 10 ore.(2) Programul de pregătire teoretică specifică, în vederea obținerii licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute și a calificării de tehnician clasa a II-a, are o durată minimă recomandată de 18 ore.(3) Absolvenții programului de pregătire teoretică specifică primesc un certificat corespunzător.5.12. Pregătirea practică specifică(1) Programul de pregătire practică specifică, în vederea obținerii licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute și a calificării de tehnician clasa a II-a, cuprinde:(a) un program cu durata minimă de 12 ore în care cursantul acumulează experiență în următoarele domenii:(i) operațiuni de asamblare a parașutelor și de verificare a stării tehnice;(ii) operațiuni de pregătire a materialelor necesare reparațiilor și a echipamentelor, sculelor și dispozitivelor specifice;(iii) tehnici de utilizare și întreținere a echipamentelor și instrumentelor specifice;(iv) tehnici și proceduri specifice de efectuare a reparațiilor minore, modificări, confecționare diverse componente, coasere manuală și operațiuni de întreținere a parașutelor;(v) tehnici și proceduri specifice de pliaj;(b) executarea de pliaje complete, corespunzătoare, astfel:(i) minimum 1 pliaj al parașutei principale, corespunzătoare fiecăreia dintre metodele de lansare automată/comandată/tandem/AFF;(ii) minimum 5 pliaje ale parașutei de rezervă, incluzând minimum un pliaj al unei parașute de rezervă pentru tandem;(iii) minimum 5 pliaje ale parașutei de salvare.(2) Absolvenții programului de pregătire practică specifică primesc un certificat corespunzător, emis de către unitatea de întreținere și reparații parașute.5.13. Credite acordate1. Pregătire teoretică:(a) pentru un solicitant care deține licență națională de parașutist cu calificarea superioară de instructor, recepție și control, sau încercător, este creditată pregătirea teoretică prevăzută la art. 5.11. alin. (1) lit. (a) și (b);(b) pentru un solicitant care deține o licență de personal tehnic de întreținere și reparații parașute cu calificarea de tehnician eliberată de o autoritate competentă dintr-un alt stat, dar cu termenul de valabilitate expirat, în vederea obținerii licenței naționale, autoritatea de certificare creditează parțial pregătirea teoretică deținută. Autoritatea de certificare stabilește un program de pregătire teoretică de minimum 5 ore ce include noțiuni corespunzătoare din disciplinele menționate la art. 5.11;(i) solicitantul trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la disciplinele menționate la art. 5.11 alin. (1) lit. (a) și (c). Baremul de promovare este 75%;(ii) tehnicianul sub conducerea și responsabilitatea căruia s-a efectuat programul vizează prin semnătură eliberarea, de către unitatea de întreținere și reparații parașute, în favoarea solicitantului a unui certificat corespunzător.2. Pregătire practică:(a) pentru un solicitant care deține licență națională de parașutist cu calificarea superioară de recepție și control sau încercător este creditată pregătirea practică prevăzută la art. 5.12 alin. (1) lit. (a) pct. (i) și lit. (b) pct. (i).(b) un solicitant care deține o licență de personal tehnic de întreținere și reparații parașute și calificare de tehnician eliberată de o autoritate competentă dintr-un alt stat, dar cu termenul de valabilitate expirat, în vederea obținerii licenței naționale cu calificarea de tehnician clasa a II-a, trebuie să efectueze un program de pregătire practică constând din efectuarea a minimum 5 pliaje și 2 reparații minore; programul trebuie efectuat în cadrul unei unități de întreținere și reparații parașute;(c) unitatea de întreținere și reparații parașute în cadrul căreia s-a efectuat pregătirea eliberează solicitantului un certificat corespunzător;(d) solicitantul trebuie să promoveze examinarea practică, desfășurată conform prevederilor art. 5.10 alin. (5) cu un examinator autorizat.5.14. PrivilegiiTitularul licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute cu calificarea de tehnician clasa a II-a are dreptul să execute activități de întreținere și reparații minore pentru parașute.B. Revalidarea licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute - calificarea de tehnician clasa a II-a5.15. Condiții specifice(1) Revalidarea licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute cu calificarea de tehnician clasa a II-a se face pentru o perioadă de 24 de luni, dacă solicitantul demonstrează autorității de certificare următoarele:(a) a efectuat, în perioada de valabilitate a licenței, minimum 15 pliaje ale parașutelor de rezervă sau parașutelor de salvare;(b) a efectuat, în perioada de valabilitate a licenței, minimum 10 reparații minore;(c) a participat, în perioada de valabilitate a licenței/calificării, la un seminar de reîmprospătarea cunoștințelor organizat în cadrul unei unități de întreținere și reparații parașute.(2) Solicitantul revalidării licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute cu calificarea de tehnician clasa a II-a trebuie să demonstreze autorității de certificare îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute la alin. (1), prin carnetul de evidența activității tehnicianului, în care sunt consemnate pliajele, reparațiile, verificările tehnice periodice efectuate și participarea la seminarul de reîmprospătarea cunoștințelor.(3) Solicitantul care nu îndeplinește condițiile menționate la alin. (1) trebuie să susțină o verificare a competenței cu un examinator autorizat, conform prevederilor de la art. 5.10 alin. (5) lit. (a) și/sau (b), în funcție de cerința care nu este îndeplinită și care trebuie efectuată în ultimele 60 de zile de valabilitate a licenței.C. Reînnoirea licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute - calificarea de tehnician clasa a II-a5.16. Condiții specificeReînnoirea licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute cu calificarea de tehnician clasa a II-a se face pentru o perioadă de 24 de luni, dacă solicitantul demonstrează autorității de certificare, conform prezentei reglementări, că:(a) a finalizat, cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de reînnoire, un program de pregătire teoretică pentru reîmprospătarea cunoștințelor, efectuat sub conducerea și supravegherea unui titular al calificării de tehnician clasa a II-a sau clasa I;(b) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de reînnoire, un program de pregătire practică, efectuat în cadrul unei unități de întreținere și reparații parașute sub conducerea și supravegherea unui titular al calificării de tehnician clasa a II-a sau clasa I în termen de valabilitate;(c) a promovat, ulterior îndeplinirii cerințelor specifice prevăzute la lit. (a), examinarea teoretică scrisă la disciplinele menționate la art. 5.11 alin. (1) lit. (a) și (c), susținută cu un examinator autorizat conform prezentei reglementări; baremul de promovare este de minimum 75%, pentru fiecare disciplină;(d) a promovat, ulterior îndeplinirii cerințelor specifice prevăzute la lit. (b) și (c), un test de verificare a competenței susținut cu un examinator autorizat, conform prevederilor de la art. 5.10 alin. (5) lit. (a) și (b).5.17. Programul pentru reînnoirea licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute - calificarea de tehnician clasa a II-a. Durată și conținut(1) Durata și conținutul programului de reîmprospătare a cunoștințelor, pentru reînnoirea licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute și a calificării de tehnician clasa a II-a este de minimum 5 ore.(2) Durata și conținutul programului de reantrenare practică, pentru reînnoirea licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute și a calificării de tehnician clasa a II-a este de minimum 5 pliaje și 2 reparații minore.(3) Unitatea de întreținere și reparații parașute în cadrul căreia s-a efectuat pregătirea eliberează solicitantului un certificat corespunzător.  +  Secţiunea a 3-a Obținerea, revalidarea și reînnoirea calificării de tehnician clasa IA. Obținerea calificării de tehnician clasa I 5.18. Condiții generalePentru obținerea calificării de tehnician clasa I solicitantul trebuie să aibă vârsta de 20 ani împliniți.5.19. Condiții specificePentru obținerea calificării de tehnician clasa I, suplimentar față de condiția generală specificată la art. 5.18, solicitantul trebuie:1. să dețină o experiență practică care include minimum 50 de pliaje ale parașutei de salvare sau de rezervă;2. să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni față de data înregistrării cererii de obținere, un program de pregătire teoretică specifică, aprobat corespunzător, efectuat într-o unitate de întreținere și reparații parașute sub conducerea și supravegherea unui tehnician clasa I;3. să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni față de data înregistrării cererii de obținere, un program de pregătire practică specifică, aprobat corespunzător, efectuat într-o unitate de întreținere și reparații parașute sub conducerea și supravegherea unui tehnician clasa I, în termen de valabilitate;4. să obțină minimum 75% la examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menționate la art. 5.11 alin. (1), susținută cu un examinator autorizat conform prezentei reglementări;5. să fie declarat „ADMIS“ în urma testului de îndemânare practică, de către un examinator autorizat conform prezentei reglementări.5.20. Examinarea pentru calificarea de tehnician clasa I(1) Examinarea teoretică și examinarea practică, în vederea obținerii licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute - calificarea de tehnician clasa I, sunt organizate de autoritatea de certificare ulterior îndeplinirii cerințelor specificate la art. 5.19 pct. 1 și 2.(2) Examinarea teoretică se desfășoară înaintea examinării practice.(3) Solicitantul poate susține examinarea practică numai după promovarea examinării teoretice.(4) Valabilitatea examinării teoretice este de 12 luni de la data promovării integrale a acesteia.(5) Pe parcursul testului de îndemânare practică în vederea obținerii calificării de tehnician clasa I, solicitantul trebuie să demonstreze abilitatea de a efectua toate procedurile și operațiunile specificate la art. 5.22 alin. (1) cu un grad de competență corespunzător și este evaluat cu privire la:(a) efectuarea a câte unui pliaj pentru fiecare categorie de parașută conform art. 1.3 alin. (2);(b) efectuarea de reparații majore.5.21. Pregătirea teoretică specifică(1) Programul de pregătire teoretică specifică în vederea obținerii licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute și a calificării de tehnician clasa I este conform art. 5.11 alin. (1), la care programul prevăzut la lit. (c) Metode și proceduri de întreținere și reparații parașute se majorează cu 50%.(2) Absolvenții programului de pregătire teoretică specifică primesc un certificat corespunzător.5.22. Pregătirea practică specifică(1) Programul de pregătire practică specifică, în vederea obținerii calificării de tehnician clasa I, are o durată minimă de 24 de ore în care cursantul parcurge programul specificat la art. 5.12 la care se adaugă următoarele:(a) operațiuni de pregătire a materialelor necesare reparațiilor majore și a echipamentelor și instrumentelor specifice;(b) tehnici de utilizare și întreținere a echipamentelor și instrumentelor specifice reparațiilor majore;(c) tehnici și proceduri specifice de efectuare reparații majore, modificări, confecționare diverse componente, coasere manuală.(2) Absolvenții programului de pregătire practică specifică primesc un certificat emis de către unitatea de întreținere și reparații parașute.5.23. Credite acordate1. Pregătire teoretică(a) pentru un solicitant care deține o licență de personal tehnic de întreținere și reparații parașute cu calificarea de tehnician clasa a II-a, în termen de valabilitate, este creditată pregătirea teoretică deținută de acesta;(b) pentru un solicitant care deține licență națională de parașutist cu calificarea superioară de instructor, recepție și control, sau încercător, este creditată pregătirea teoretică prevăzută la art. 5.11 alin. (1) lit. (a) și (b);(c) pentru un solicitant care deține o licență de personal tehnic de întreținere și reparații parașute cu calificarea de tehnician eliberată de o autoritate competentă dintr-un alt stat, dar cu termenul de valabilitate expirat, în vederea obținerii licenței naționale cu calificarea de tehnician clasa I, autoritatea de certificare creditează parțial pregătirea teoretică deținută. Autoritatea de certificare stabilește un program de pregătire teoretică de minimum 3 ore ce include noțiuni corespunzătoare din disciplinele menționate la art. 5.11. Programul de pregătire teoretică trebuie efectuat în cadrul unei unități de întreținere și reparații parașute;(i) unitatea de întreținere și reparații parașute în cadrul căreia s-a efectuat pregătirea eliberează solicitantului un certificat corespunzător;(ii) solicitantul trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la disciplinele menționate în art. 5.11 alin. (1) lit. (a) și (c). Baremul de promovare este 75%.2. Pregătire practică (a) pentru un solicitant care deține o licență de personal tehnic de întreținere și reparații parașute cu calificarea de tehnician clasa a II-a, în termen de valabilitate, este creditată pregătirea practică deținută;(b) pentru un solicitant care deține o licență de personal tehnic de întreținere și reparații parașute și calificare de tehnician eliberată de o autoritate competentă dintr-un alt stat, dar cu termenul de valabilitate expirat, în vederea obținerii licenței naționale cu calificarea de tehnician clasa I autoritatea de certificare stabilește un program de pregătire practică constând din efectuarea a minimum 10 pliaje și minimum 3 reparații majore. Programul practic trebuie efectuat în cadrul unei unități de întreținere și reparații parașute;(i) unitatea de întreținere și reparații parașute în cadrul căreia s-a efectuat pregătirea eliberează solicitantului un certificat corespunzător;(ii) solicitantul trebuie să promoveze examinarea practică, desfășurată conform prevederilor art. 5.20 alin. (5) cu un examinator autorizat.3. Pentru un solicitant care deține o licență de personal tehnic de întreținere și reparații parașute cu calificarea de tehnician clasa a II-a, în termen de valabilitate, este creditată examinarea teoretică susținută la disciplinele prevăzute la art. 5.11 alin. (1) lit. (a) și (b) și examinarea practică prevăzută la art. 5.10 alin. (5).5.24. PrivilegiiTitularul calificării de tehnician clasa I are dreptul să execute activități de întreținere și reparații minore și majore pentru parașute.B. Revalidarea calificării de tehnician clasa I5.25. Condiții specifice(1) Revalidarea calificării de tehnician clasa I se face pentru o perioadă de 24 de luni, dacă solicitantul demonstrează autorității de certificare următoarele:(a) a efectuat, în ultimele 24 de luni, minimum 20 de pliaje corespunzătoare fiecărei categorii de parașute;(b) a efectuat, în ultimele 24 de luni, minimum 10 reparații minore sau majore;(c) a participat, în perioada de valabilitate a licenței/calificării, la un seminar de reîmprospătare a cunoștințelor organizat în cadrul unei unități de întreținere și reparații parașute.(2) Solicitantul revalidării calificării de tehnician clasa I trebuie să demonstreze îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute la alin. (1) prin carnetul de evidență a activității tehnicianului, în care sunt consemnate pliajele, reparațiile, verificările tehnice periodice efectuate și participarea la seminarul de reîmprospătare a cunoștințelor.(3) Solicitantul care nu îndeplinește condițiile menționate în alin. (1) trebuie să susțină o verificare a competenței cu un examinator autorizat, conform prevederilor de la art. 5.20 alin. (5) lit. (a) și/sau (b), în funcție de cerința care nu este îndeplinită, efectuată în ultimele 60 de zile de valabilitate a licenței. C. Reînnoirea calificării de tehnician clasa I5.26. Condiții specificeReînnoirea calificării de tehnician clasa I se face pentru o perioadă de maximum 24 de luni, dacă solicitantul demonstrează autorității de certificare următoarele: 1. a finalizat, cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de reînnoire, un program de pregătire teoretică pentru reîmprospătarea cunoștințelor, efectuat sub conducerea și supravegherea unui titular al calificării de tehnician clasa I;2. a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de reînnoire, un program de pregătire practică, efectuat în cadrul unei unități de întreținere și reparații parașute sub conducerea și supravegherea unui titular al calificării de tehnician clasa I, în termen de valabilitate;3. a promovat, ulterior îndeplinirii cerințelor specifice prevăzute la pct. 1, examinarea teoretică scrisă la disciplinele menționate la art. 5.11 alin (1) lit. (a) și (c), susținută cu un examinator autorizat conform prezentei reglementări. Baremul de promovare este de minimum 75%, pentru fiecare disciplină; 4. a promovat, ulterior îndeplinirii cerințelor specifice prevăzute la pct. 2 și 3, un test de verificare a competenței cu un examinator autorizat conform prezentei reglementări.5.27. Programul pentru reînnoirea calificării de tehnician clasa I - durată și conținut(1) Durata și conținutul programului de reîmprospătare a cunoștințelor, pentru reînnoirea calificării de tehnician clasa I, sunt de minimum 5 ore.(2) Durata și conținutul programului de pregătire practică, pentru reînnoirea calificării de tehnician clasa I, sunt de minimum 6 pliaje și 3 reparații majore.(3) Unitatea de întreținere și reparații în cadrul căreia s-a efectuat pregătirea eliberează solicitantului un certificat corespunzător.  +  Secţiunea a 4-a Licențe de personal tehnic de întreținere și reparații parașute emise de autorități competente ale altor stateA. Conversia licențelor de personal tehnic de întreținere și reparații parașute emise de autorități competente ale altor state5.28. Condiții de conversie(1) Autoritatea de certificare poate elibera licența națională de personal tehnic de întreținere și reparații parașute cu calificarea de tehnician clasa a II-a sau clasa I prin convertirea celor emise de autorități competente ale altor state, aflate în termen de valabilitate. Pentru ca autoritatea de certificare să elibereze licența națională de personal tehnic de întreținere și reparații parașute cu calificarea de tehnician clasa a II-a sau clasa I, solicitantul trebuie:(a) să facă dovada că cerințele de instruire în vederea obținerii licenței deținute se situează, cel puțin, la nivelul celor din prezenta reglementare;(b) să promoveze un examen scris la disciplinele specificate la art. 5.11 (1) lit. (a). Examenul se susține cu un examinator desemnat de autoritatea de certificare, iar baremul de promovare este 75% pentru fiecare disciplină;(c) să promoveze un test de verificare a competenței, ulterior îndeplinirii cerințelor menționate la lit. (b), susținut cu un examinator autorizat conform prezentei reglementări.(2) Demonstrarea îndeplinirii cerințelor specificate la alin. (1) lit. (a) se face prin carnetul de evidența activității tehnicianului, completat corespunzător, și orice alte documente suplimentare ce dovedesc experiența practică.(3) Dacă cerințele de instruire, în baza cărora a/au fost obținută(e) licența/calificările emise de autorități competente ale altor state, se situează sub nivelul celor din prezenta reglementare, autoritatea de certificare stabilește, de la caz la caz, programul de pregătire teoretică și practică de conversie pe care solicitantul trebuie să îl parcurgă într-o unitate de întreținere și reparații parașute, sub conducerea și supravegherea unui tehnician calificat corespunzător.B. Recunoașterea licențelor de personal tehnic de întreținere și reparații parașute emise de autorități competente ale altor state5.29. Condiții generale(1) Autoritatea de certificare poate recunoaște licențe de personal tehnic de întreținere și reparații parașute cu calificarea de tehnician, aflate în termen de valabilitate, emise de autorități competente ale altor state:(a) ale țărilor membre ale Uniunii Europene;(b) ale țărilor din afara Uniunii Europene, dacă cerințele de instruire în baza cărora acestea au fost obținute se situează, cel puțin, la nivelul celor din prezenta reglementare.(2) Pentru a putea desfășura activitate de întreținere și reparații parașute pe teritoriul României, un titular al unei licențe de personal tehnic sau certificat corespunzător, eliberată de o autoritate competentă a altui stat, trebuie să dețină licența în termen de valabilitate și carnetul de evidență a activității, completat corespunzător.(3) Titularul licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute eliberată de o autoritate competentă a altui stat și recunoscută de autoritatea de certificare poate desfășura activități de întreținere și reparații parașute pe teritoriul României, conform calificărilor deținute.(4) Autoritatea de certificare analizează documentele deținute de solicitant și emite un document de recunoaștere a licenței. (5) Documentul de recunoaștere va conține cel puțin următoarele informații:(a) numărul și data emiterii documentului;(b) numele titularului licenței;(c) tipul și numărul licenței deținute;(d) privilegiile conferite de licența deținută și recunoscută;(e) perioada de recunoaștere a privilegiilor licenței originale.5.30. ValabilitateValabilitatea recunoașterii licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute emisă de o autoritate competentă a altui stat nu poate depăși termenul de valabilitate al licenței deținute.  +  Secţiunea a 5-a Autorizarea examinatorilor care efectuează examinările teoretice și practice, în vederea obținerii/revalidării/reînnoirii/conversiei licențelor de personal tehnic de întreținere și reparații parașute5.31. Condiții generalePentru autorizarea ca examinator, solicitantul trebuie să aibă vârsta de 25 ani împliniți.5.32. Condiții specificePentru autorizarea ca examinator, suplimentar față de condiția generală specificată la art. 5.31, solicitantul trebuie:1. să dețină licența de personal tehnic de întreținere și reparații parașute în termen de valabilitate și să își fi exercitat privilegiile aferente acesteia în ultimele 36 de luni fără întrerupere; sau2. să fi urmat un curs de pregătire ca tehnician de întreținere și reparații parașute la un producător de parașute; 3. să urmeze un curs de standardizare, organizat de către autoritatea de certificare, cu privire la cerințele aplicabile, la desfășurarea testelor de îndemânare și a verificărilor competenței și la procedurile administrative și cerințele privind protecția datelor cu caracter personal;4. să fie nominalizat de autoritatea de certificare pe lista examinatorilor autorizați, în funcție de pregătirea și experiența individuală, conformarea cu reglementările privind întreținerea și reparațiile parașutelor, disponibilitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice și deținerea de abilități de organizare și desfășurare activități de examinare.5.33. PrivilegiiTitularul autorizării de examinator are dreptul de a organiza și desfășura examinarea teoretică și practică a personalului tehnic de întreținere și reparații parașute, în vederea obținerii/creditării/reînnoirii/conversiei licențelor, până la nivelul deținut de el însuși, cu excepția cazului în care este împuternicit special în acest sens de autoritatea de certificare.5.34. Valabilitatea autorizării de examinator(1) Autorizarea de examinator este valabilă maximum 24 de luni de la data emiterii, cu condiția ca licența de personal tehnic de întreținere și reparații parașute/calificările să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor art. 5.4.(2) Lista cu examinatori se actualizează de autoritatea de certificare. 5.35. Restricționarea privilegiilorÎn vederea evitării conflictului de interese, titularul autorizării de examinator nu poate efectua examinarea teoretică și/sau practică a unui solicitant cu care a efectuat pregătirea în vederea obținerii/creditării/reînnoirii licenței de personal tehnic de întreținere și reparații parașute, cu excepția cazului în care este împuternicit special în acest sens de autoritatea de certificare.  +  Capitolul VI Autorizarea entităților calificate6.1. Generalități(1) Autoritatea de certificare poate autoriza persoane juridice române de drept public sau privat, cu practică și experiență în domeniul parașutismului, în vederea efectuării de activități în domeniul parașutelor, sub supravegherea, controlul sau responsabilitatea sa.(2) Activitățile care pot fi efectuate de către entitatea calificată autorizată sunt:(a) certificarea de navigabilitate a parașutelor;(b) certificarea personalului de întreținere și reparații parașute;(c) autorizarea unităților de întreținere și reparații parașute;(d) elaborarea de proiecte de reglementări aeronautice pentru domeniul de autorizare.(3) Entitatea calificată autorizată nu poate subcontracta activitățile pentru care a fost autorizată unei alte entități.(4) Autoritatea de certificare pune la dispoziția autorității de stat în domeniul aviației lista actualizată a entităților calificate autorizate în baza prezentei reglementări.(5) Lista entităților calificate autorizate se publică pe pagina de internet a autorității de certificare.(6) Autoritatea de certificare va dezvolta proceduri pentru autorizarea entităților calificate.6.2. Condiții de autorizare(1) Entitatea calificată care solicită autorizarea pentru efectuarea activităților menționate la art. 6.1 alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele condiții: (a) dispune de resursele necesare (facilități, condiții de lucru, echipamente etc.);(b) a fost nominalizată o persoană din management responsabilă pentru conformarea continuă cu cerințele de autorizare, precum și pentru interfața cu AACR;(c) deține personalul necesar exercitării atribuțiilor din domeniul de autorizare, calificat corespunzător, și are la dispoziție mijloacele necesare în vederea îndeplinirii în mod adecvat a sarcinilor tehnice și administrative legate de domeniul de autorizare;(d) persoana responsabilă și personalul care îndeplinește activități de certificare nu trebuie să se afle în situații de incompatibilitate sau conflict de interese privind domeniul pentru care se solicită autorizarea;(e) este asigurată imparțialitatea personalului care desfășoară activități de certificare; remunerația acestuia nu trebuie să depindă de numărul de activități de certificare desfășurate sau de rezultatul acestora;(f) personalul solicitantului cunoaște reglementările naționale specifice domeniului pentru care se solicită autorizarea;(g) deține un sistem de calitate funcțional;(h) a elaborat și a implementat proceduri interne corespunzătoare pentru exercitarea atribuțiilor din domeniul de autorizare;(i) deține un sistem de evidență și păstrare a documentelor/certificatelor emise;(j) este asigurată separarea funcțională între compartimentele care efectuează activități de certificare și compartimentele care desfășoară activități în domeniile supuse certificării în baza prezentei reglementări;(k) a dezvoltat un sistem prin care este menținută legătura cu AACR.(2) Entitatea calificată care solicită autorizarea este evaluată de autoritatea de certificare în maximum 60 de zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de documentele aferente. (3) Dacă după încheierea etapelor de evaluare a fost stabilită conformarea entității calificate cu cerințele prezentei reglementări, AACR emite autorizația pentru efectuarea de activități în domeniul parașutelor.(4) Autorizația pentru efectuarea de activități în domeniul parașutelor trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:(a) denumirea și sediul entității calificate;(b) domeniul de autorizare (cu precizarea activităților specifice);(c) ediția autorizației și data emiterii;(d) semnătura reprezentantului legal al autorității de certificare.6.3. Perioada de valabilitate a autorizației(1) Autorizația pentru efectuarea de activități în domeniul parașutelor, eliberată în conformitate cu prezenta reglementare, are o perioadă de valabilitate de 5 ani de la data emiterii.(2) Autoritatea de certificare verifică periodic conformarea entității calificate cu cerințele de autorizare, prin audituri de supraveghere planificate și neplanificate, cel puțin un audit în fiecare an calendaristic.(3) În cazul în care neconformitățile constatate cu ocazia auditurilor de supraveghere o impun, autoritatea de certificare poate proceda la limitarea domeniului de autorizare, la suspendarea sau revocarea autorizației acordate.6.4. Obligațiile entității calificate(1) Pe durata valabilității autorizației emise, titularul acesteia are următoarele obligații:(a) să se conformeze în permanență cu cerințele prezentei reglementări;(b) să asigure desfășurarea activităților în mod transparent și nediscriminatoriu;(c) să colaboreze cu autoritatea de certificare în activitatea de supraveghere a menținerii conformării cu cerințele de autorizare;(d) să notifice evenimentele raportabile, în conformitate cu RACR-REAC „Raportarea evenimentelor de aviație civilă“, ediția în vigoare;(e) să răspundă solicitărilor autorității de certificare și să colaboreze cu aceasta la inspecțiile de siguranță a zborului și/sau a saltului.(2) Titularul autorizației are obligația de a notifica autorității de certificare orice propunere de modificare a organizării entității (facilități, organigramă, proceduri de lucru etc.) care afectează modul de îndeplinire a activităților din domeniul de autorizare, cu cel puțin o lună înainte ca modificarea să se producă, pentru a permite autorității de certificare să verifice conformarea continuă a entității calificate cu cerințele prezentei reglementări.  +  Capitolul VII Responsabilitățile autorității de certificare7.1. Autoritatea de certificare are următoarele responsabilități:1. să asigure resursele necesare (facilități, condiții de lucru, echipamente etc.), inclusiv personalul necesar exercitării atribuțiilor din domeniul de autorizare, calificat corespunzător;2. să asigure separarea funcțională între compartimentele care efectuează activități de certificare și compartimentele care desfășoară activități în domeniile supuse certificării în baza prezentei reglementări, atunci când este cazul;3. să desfășoare activitățile de evaluare/certificare/ recunoaștere/autorizare/supraveghere privind conformarea cu cerințele prezentei reglementări în mod transparent și nediscriminatoriu;4. să elaboreze și să aprobe sau, după caz, să înainteze spre aprobare proiecte de proceduri interne și proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă referitoare la înregistrarea și certificarea de navigabilitate a parașutelor, certificarea personalului tehnic ce desfășoară activități de întreținere și reparații parașute, autorizarea unităților care efectuează activități de întreținere și reparații parașute, precum și pentru autorizarea entităților calificate;5. să mențină un sistem de evidență și păstrare a documentelor emise și a rezultatelor activităților de evaluare/ certificare/autorizare/recunoaștere/supraveghere.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii8.1. Creditarea pregătirii practicePentru un solicitant de licență de personal tehnic de întreținere și reparații parașute, care deține licență națională de parașutist cu calificarea superioară de instructor, recepție și control, sau încercător, în termen de valabilitate, obținută în baza RACR-LPAN P ediția 1/2006, cu o experiență de minimum trei ani la intrarea în vigoare a prezentei reglementări, este creditată pregătirea practică prevăzută la art. 5.12 alin. (1) lit. (b).-----