LEGE nr. 170 din 14 iulie 2017privind modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 18 iulie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Valabilitatea atestatului de producător este de 5 ani de la data emiterii. Atestatul de producător conține o filă distinctă pentru fiecare an, se completează anual cu datele din registrul agricol și se vizează prin aplicarea ștampilei și a semnăturii primarului comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului București, după caz.2. La articolul 8, alineatele (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil 5 ani și se eliberează la cerere solicitantului de către primarul pe a cărui rază de competență se află terenul/ferma/gospodăria în care se obțin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea existenței atestatului de producător și după verificarea faptică în teren a existenței produsului/produselor supus/supuse comercializării..................................................................................................(6) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol conține 5 file, câte una pentru fiecare an de valabilitate. Filele se completează cu datele privind identitatea producătorului agricol ca titular și, după caz, a soțului/soției, rudelor/afinilor de gradul I, informațiile din fiecare an de valabilitate privind suprafețele cultivate și structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, viță-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și producțiile estimate a fi destinate comercializării, este semnată de primar și rămâne nedetașabilă la carnet.  +  Articolul IIPrevederile art. 3 alin. (2) și art. 8 alin. (3) și (6) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018.  +  Articolul III(1) Atestatele de producător eliberate până la data de 1 ianuarie 2018 în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările ulterioare, sunt valabile până la expirare.(2) Carnetele de comercializare eliberate până la data de 1 ianuarie 2018 în baza Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, sunt valabile până la expirare.  +  Articolul IVÎn termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se modifică potrivit prevederilor prezentei legi:a) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 4 decembrie 2014, cu modificările ulterioare;b) Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 27 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 14 iulie 2017.Nr. 170.----