ORDIN nr. 1.878/C din 6 iulie 2017privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvență, copii certificate ale actelor de procedură publicate, pentru furnizarea de informații din Buletinul procedurilor de insolvență
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 14 iulie 2017  Având în vedere prevederile art. 3 pct. 1 și art. 92 alin. (5) din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice și ale art. 5 pct. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare,potrivit art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri,în temeiul art. 45 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, al art. 12 alin. (4) și art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 460/2005 privind conținutul, etapele, condițiile de finanțare, publicare și distribuire a Buletinului procedurilor de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 și 36 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tariful pentru eliberarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvență, inclusiv de copii ale Secțiunii „Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi“ din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă tariful pentru eliberarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de copii certificate ale actelor de procedură publicate în Buletinul procedurilor de insolvență, inclusiv de copii certificate ale actelor de procedură publicate în Secțiunea „Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi“ din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență, prevăzut în anexă.  +  Articolul 3Se aprobă tariful pentru furnizarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de informații din Buletinul procedurilor de insolvență, inclusiv de informații din Secțiunea „Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi“ din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență, prevăzut în anexă.  +  Articolul 4Tarifele prevăzute la art. 1-3 se actualizează anual cu rata inflației.  +  Articolul 5(1) Informațiile și documentele prevăzute la art. 1-3 sunt eliberate cu titlu gratuit autorităților și instituțiilor publice - cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii -, instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, misiunilor diplomatice acreditate, precum și altor persoane juridice prevăzute de lege.(2) Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale eliberează jurnaliștilor și reprezentanților mijloacelor de informare în masă, cu titlu gratuit, exclusiv în scopul informării opiniei publice, informații punctuale înregistrate în Buletinul procedurilor de insolvență.(3) Informațiile eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale se furnizează în limba română.  +  Articolul 6(1) Tariful se poate achita în numerar, prin virament bancar în conturile deschise la Trezoreria Statului și online, prin portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum și prin intermediul Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.(2) În cazul în care se achită o sumă în plus față de suma stabilită prin prezentul ordin, tariful se va restitui potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Tarifele prevăzute în anexă se aplică în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, dată de la care se abrogă prevederile Ordinului ministrului justiției nr. 521/C/2007 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de copii de pe Buletinul procedurilor de insolvență, copii certificate de pe actele de procedură publicate și furnizare de informații din Buletinul procedurilor de insolvență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 27 februarie 2007, iar pentru procedura insolvenței persoanelor fizice tariful se aplică de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul justiției,
  Sofia Mariana Moț,
  secretar de stat
  București, 6 iulie 2017.Nr. 1.878/C.  +  ANEXĂ
  TARIFELE
  pentru eliberarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvență, copii certificate ale actelor de procedură publicate, pentru furnizarea de informații din Buletinul procedurilor de insolvență
  *Font 8*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.                                                                                           Tarifcrt.                           Denumirea operațiunii                                         - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Cerere eliberare informații - denumire, formă juridică, cod de identificare   fiscală, număr de înregistrare, registrul în care este înregistrată persoana   juridică, date de identificare a debitorului persoană fizică: nume, prenume,   domiciliu, date de identificare a administratorului judiciar/lichidatorului   judiciar: denumire, formă juridică, cod de identificare fiscală, numărul   matricol din Tabloul practicienilor în insolvență; date de identificare a   administratorului procedurii/lichidatorului: denumire, cod de identificare   fiscală, domiciliu/sediul social, număr de înscriere în Lista   administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței   persoanelor fizice; alte informații: număr și an dosar, comisia de   insolvență/instanța judecătorească, tip procedură de insolvență, termene de   judecată, numerele de buletin în care sunt publicate acte de procedură,   actele de procedură publicate, date de identificare a creditorilor, alte   informații                                                                              3 lei/debitor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Cerere eliberare certificat constatator - dacă un act de procedură este sau   nu este înregistrat și publicat în Buletinul procedurilor de insolvență/raport   istoric despre un debitor (de la deschiderea procedurii de insolvență până la   data solicitării raportului sau pe anumite perioade)                                         30 lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Cerere eliberare date statistice și informații pentru serii de debitori   grupate în funcție de un criteriu*)                                            3 lei/criteriu/debitor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Cerere copii certificate de pe actele de procedură publicate                      4 + 0,2 lei/pagină                                                                                          certificată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Cerere copii de pe Buletinul procedurilor de insolvență                          0,2 lei/pagină copie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă
  *) Pentru seriile de debitori grupate în funcție de un criteriu se vor furniza informații privind identificarea debitorului (denumire, număr de înregistrare din registrul în care este înmatriculat/înregistrat, cod unic de înregistrare fiscală, sediul social pentru debitorul persoană juridică, nume, prenume și județ/localitate în care este stabilit domiciliul pentru debitorul persoană fizică) și informația utilizată drept criteriu de selecție: – între 11-100 de debitori/creditori: 30%;– între 101-1.000 de debitori/creditori: 60%;– peste 1.000 de debitori/creditori: 80%.
  ----