DECIZIA nr. 269 din 27 aprilie 2017referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 14 iulie 2017  Valer Dorneanu- președinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu- judecător
  Mircea Ștefan Minea- judecător
  Daniel-Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Ingrid Alina Tudora- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, excepție ridicată de Florin Stoian în Dosarul nr. 1.516/114/2015 al Tribunalului Buzău - Secția a-II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.116D/2016.2. La apelul nominal se prezintă, personal, autorul excepției de neconstituționalitate, fiind asistat de avocatul Alin Nicolae Covașă, cu împuternicire avocațială depusă la dosar. Lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepției, care solicită admiterea acesteia și reiterează, în esență, cele reținute în cuprinsul notelor scrise prin care a fost invocată excepția de neconstituționalitate. În susținerea criticilor formulate, depune la dosar o serie de înscrisuri.4. Reprezentantul Ministerului Public pune, în principal, concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate, având în vedere critica autorului potrivit căreia nu există o lege care să reglementeze specializarea agentului constatator de a opera cu aparatul tehnic omologat și verificat metrologic, împrejurare care este de natură a-l pune pe judecătorul cauzei în imposibilitatea de a verifica calificarea agentului constatator. În subsidiar, pe fondul cauzei, apreciază excepția de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 606 din 6 mai 2010.
  CURTEA,
  având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:5. Prin Încheierea din 26 aprilie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 1.516/114/2015, astfel cum a fost rectificată prin Încheierea din 26 mai 2016, Tribunalul Buzău - Secția a-II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Florin Stoian cu ocazia soluționării unei cauze având ca obiect plângere contravențională (anularea unui proces-verbal de contravenție).6. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține, în esență, că nu există niciun text de lege care să reglementeze specializarea agenților constatatori de a opera cu aparatele tehnice omologate și verificate metrologic. Susține că, anterior, exista o astfel de reglementare în cuprinsul Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005, care a fost, însă, abrogat prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 187 din 14 iulie 2009 privind modificarea și completarea Normei de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)“, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005. Această împrejurare, în opinia autorului excepției de neconstituționalitate, „creează prezumția rezonabilă că judecătorul este pus în imposibilitatea de a verifica calificarea agentului constatator și specializarea sa în acest domeniu, de a lucra cu aparate calibrate ce necesită condiții speciale de amplasare în strictă legătură cu măsurătorile de viteză“. Așa fiind, consideră că „se impune reglementarea publică a unor norme de natură să califice ori să controleze activitatea agenților constatatori cu mijloace tehnice omologate“.7. Tribunalul Buzău - Secția a-II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal nu și-a exprimat opinia cu privire la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată.8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.9. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă. Arată că, deși autorul excepției critică prevederile art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, acesta nu arată în ce anume constă contrarietatea acestei norme legale cu dispozițiile constituționale invocate, ceea ce contravine art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, excepția fiind, astfel, nemotivată.10. Avocatul Poporului învederează faptul că textul criticat a mai făcut obiectul controlului de constituționalitate. Reiterează, astfel, punctul de vedere transmis anterior și reținut în deciziile Curții Constituționale nr. 94 din 4 februarie 2010 sau nr. 1.029 din 9 iulie 2009, în sensul constituționalității prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002.11. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile reprezentantului autorului excepției de neconstituționalitate, notele scrise depuse la dosar, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:12. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit.d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.13. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, potrivit cărora „Constatarea contravențiilor se poate face și cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenției“.14. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate aceste prevederi contravin dispozițiilor constituționale ale art. 1 privind statul român, art. 16 privind egalitatea în drepturi și celor ale art. 20 referitoare la tratatele internaționale privind drepturile omului.15. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autorul excepției nu formulează veritabile critici de neconstituționalitate, ci este nemulțumit de faptul că nu există „niciun text de lege care să reglementeze specializarea agenților constatatori de a opera cu aparatele tehnice omologate și verificate metrologic“, astfel încât, din perspectiva criticii astfel formulate, Curtea apreciază că aceasta are în vedere, de fapt, o omisiune legislativă. Or, omisiunea de reglementare sau caracterul incomplet al unui text de lege nu intră în atribuțiile Curții Constituționale, iar o astfel de critică, prin care se tinde la completarea prevederilor legale ce fac obiectul excepției, excedează competenței instanței de contencios constituțional care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, se pronunță numai asupra constituționalității prevederilor legale, fără a le putea modifica sau completa.16. Curtea observă, totodată, că autorul excepției de neconstituționalitate nu indică în ce anume constă contrarietatea normei legale criticate din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu dispozițiile constituționale invocate, excepția fiind, astfel, nemotivată din perspectiva prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă și motivate“.17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, excepție ridicată de Florin Stoian în Dosarul nr. 1.516/114/2015 al Tribunalului Buzău - Secția a-II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.Definitivă și general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Buzău - Secția a-II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunțată în ședința din data de 27 aprilie 2017.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Ingrid Alina Tudora
  ----