DECIZIA nr. 318 din 9 mai 2017referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală și art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 13 iulie 2017  Valer Dorneanu- președinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu- judecător
  Mircea Ștefan Minea- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Simona-Maya Teodoroiu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Afrodita Laura Tutunaru- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală și art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Faur Nistor Isai în Dosarul nr. 10.232/55/2015 al Tribunalului Arad - Secția I civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 575D/2016.2. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate, nefiind încălcate dispozițiile constituționale invocate.
  CURTEA,
  având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Încheierea din 20 aprilie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 10.232/55/2015, Tribunalul Arad - Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală și art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Faur Nistor Isai într-o cauză având ca obiect soluționarea unui apel formulat împotriva sentinței civile nr. 5.977 din 5 noiembrie 2015 a Judecătoriei Arad având ca obiect soluționarea contestației la executare formulată în contradictoriu cu Biroul Executorului Judecătoresc Dacian Hadrian Gagea și Penitenciarul Arad.5. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că prevederile legale criticate sunt neconstituționale, deoarece obligația impusă în penitenciar de a se tunde și bărbieri regulat îi pune viața în pericol prin boli transmisibile de la mașina de tuns, folosită pentru toți deținuții. De asemenea se mai arată că aceste dispoziții nu îi permit să își apere drepturile în fața unei instanțe independente.6. Tribunalul Arad - Secția I civilă opinează că excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă este întemeiată, deoarece, în litigiul pendinte, prezentarea deținutului în fața instanței civile nu ține exclusiv de voința acestuia, ci de îndeplinirea sarcinilor de serviciu a persoanelor învestite cu atribuția de a-l aduce în fața instanței. Or, în situația în care deținutul, deși nu a solicitat judecarea în lipsă, nu este adus în instanță de către organele abilitate, atunci i se neagă acestuia orice cale de a-și susține cererile în fața unui judecător, absența sa fiind determinată de refuzul organelor de a-l prezenta și nicidecum de propria culpă.7. Cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală, instanța apreciază că este neîntemeiată.8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.9. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Astfel, dispozițiile art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă referitoare la suspendarea voluntară a cauzei au caracter imperativ și sunt menite să sancționeze culpa procesuală a părților care nu mai stăruie în judecarea cauzei, având ca efect oprirea cursului procesului și, în egală măsură, respectarea principiilor disponibilității și contradictorialității. De asemenea, dispoziția care permite instanței să judece cauza în lipsa părților, în situația în care cel puțin una dintre acestea solicită acest lucru, dă expresie dreptului la un proces echitabil, fiind menită să asigure soluționarea cauzei într-un termen rezonabil.10. În ipoteza în care persoana încarcerată nu se poate prezenta în fața instanței dintr-o împrejurare mai presus de voința acesteia - neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale angajaților locului de deținere -, partea care nu este prezentă în fața instanței la termenul la care se judecă procesul nu se află în culpă. În acest caz sunt aplicabile prevederile art. 186 din Codul de procedură civilă referitoare la repunerea în termen și care reprezintă o garanție a respectării drepturilor constituționale. În acest sens, partea trebuie să dovedească, pe de o parte, existența unei împrejurări obstacol care exclude culpa sa și, pe de altă parte, survenirea acestei împrejurări în interiorul termenului legal.11. Totodată, în Codul de procedură civilă sunt instituite o serie de alte dispoziții aplicabile deținuților - cum sunt cele ale art. 155 alin. (1) pct. 11 care stabilesc faptul că aceștia sunt întotdeauna citați la locul de deținere, cele ale art. 161 alin. (6) în conformitate cu care înmânarea citațiilor și a celorlalte acte de procedură destinate deținuților se face la administrația închisorii sau cele ale art. 229 alin. (4) care statuează că deținuții sunt citați la fiecare termen, toate acestea constituindu-se în veritabile garanții pentru respectarea drepturilor constituționale și procesuale ale persoanelor private de libertate.12. În sfârșit, Guvernul mai arată că legea sancționează, în diferite forme, conduita persoanelor care nu își îndeplinesc ori își îndeplinesc în mod defectuos atribuțiile de serviciu, cum este cazul ipotezei descrise de autorul excepției de neconstituționalitate.13. Cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală, Guvernul susține că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituție, competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt stabilite prin lege. Executarea dispozițiilor din hotărârea penală privitoare la despăgubirile civile și la cheltuielile judiciare se face potrivit legii civile întrucât, cu excepția izvorului acestor despăgubiri care, în cazul art. 581 din Codul de procedură penală, este o hotărâre penală, nu există nicio diferență majoră de regim juridic între despăgubirile stabilite printr-o hotărâre penală și cele stabilite printr-o hotărâre a unei instanțe civile, care ar putea justifica existența unei proceduri de executare diferite față de cea reglementată de legea civilă - dreptul comun în materia executării.14. Modalitatea unitară de reglementare a procedurii de executare a despăgubirilor civile și a cheltuielilor judiciare cuvenite părților, inclusiv sub aspectul competențelor executorului judecătoresc, nu încalcă niciuna dintre dispozițiile constituționale invocate de către autorul excepției, motiv pentru care se apreciază că susținerile acestuia sunt neîntemeiate.15. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:16. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.17. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 581 din Codul de procedură penală cu denumirea marginală Despăgubirile civile și cheltuielile judiciare și ale art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă cu denumirea marginală Suspendarea voluntară, care au următorul conținut:– Art. 581 din Codul de procedură penală: „Dispozițiile din hotărârea penală privitoare la despăgubirile civile și la cheltuielile judiciare cuvenite părților se execută potrivit legii civile.“;– Art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă: (1) Judecătorul va suspenda judecata: [...]2. când niciuna dintre părți, legal citate, nu se înfățișează la strigarea cauzei. Cu toate acestea, cauza se judecă dacă reclamantul sau pârâtul a cerut în scris judecarea în lipsă.“18. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 1 - Statul român, art. 11 - Dreptul internațional și dreptul intern, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 20 - Tratatele internaționale privind drepturile omului și art. 21- Accesul liber la justiție și art. 25 - Libera circulație, precum și prevederile art. 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale referitoare la Dreptul la un recurs efectiv.19. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prin contestația la executare înregistrată la data de 14 august 2015 pe rolul Judecătoriei Arad - Secția civilă, petentul Faur Nistor Isai a solicitat în contradictoriu cu intimații Biroul Executorului Judecătoresc Gagea Hadrian Dacian și Penitenciarul Arad obligarea acestora de a pune în executare titlul executoriu constând în Sentința penală nr. 1.107 din 22 aprilie 2008 pronunțată de Judecătoria Arad.20. Prin această sentință penală pronunțată de Judecătoria Arad în Dosarul nr. 415/55/2008 s-a admis plângerea formulată de petent în temeiul Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006 și s-a dispus obligarea intimatei Administrația Penitenciarului Arad să permită petentului Faur Nistor Isai să poarte păr și barbă condiționat de păstrarea acestora în condiții igienice.21. Prin Sentința civilă nr. 5.977 din 5 noiembrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 10.232/55/2015 de Judecătoria Arad, a fost respinsă contestația la executare formulată împotriva sentinței penale nr. 1.107 din 22 aprilie 2008 de Faur Nistor Isai în contradictoriu cu intimații Biroul Executorului Judecătoresc Gagea Hadrian Dacian și Penitenciarul Arad, reținându-se că „în speță este vorba despre o hotărâre judecătorească penală, dată în procedura privind executarea pedepselor privative de libertate dispuse în procesele penale. Or, hotărârile penale nu se pun în executare potrivit legii civile, de către executorii judecătorești. Potrivit art. 581 din Codul de procedură penală (art. 446 din vechiul Cod de procedură penală), doar dispozițiile privitoare la despăgubirile civile și cheltuielile judiciare din hotărârile penale se execută potrivit legii civile, or, în speță, nu este vorba despre despăgubiri civile sau cheltuieli judiciare.“22. Faur Nistor Isai a formulat apel împotriva acestei sentințe, cadru procesual în care a invocat prezenta excepție de neconstituționalitate. Curtea constată că prin Decizia civilă nr. 533 din 31 mai 2016, pronunțată în Dosarul nr. 10.232/55/2015 (8.566/2015) de Tribunalul Arad - Secția I civilă a fost respins apelul formulat.23. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prevederile contestate dispun cu privire la executarea potrivit legii civile a dispozițiilor dintr-o hotărâre penală privitoare la despăgubiri civile și cheltuieli judiciare și la posibilitatea suspendării voluntare a unei cauze civile când niciuna dintre părți, legal citate, nu se înfățișează la strigarea cauzei, iar pârâtul sau reclamantul nu a cerut în scris judecarea în lipsă.24. Autorul excepției a criticat aceste prevederi, întrucât, dată fiind situația sa particulară, respectiv în executarea unei pedepse privative de libertate, din cauza angajaților penitenciarului, nu se poate prezenta la termenul stabilit pentru a-și apăra drepturile civile în fața unei instanței de judecată.25. Cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală, Curtea constată că o excepție de neconstituționalitate ridicată într-o acțiune ab initio inadmisibilă este, de asemenea, inadmisibilă în condițiile în care nu sunt contestate chiar dispozițiile legale care determină o atare soluție în privința cauzei în care a fost ridicată excepția. Aceasta deoarece, indiferent de soluția pronunțată de Curtea Constituțională referitor la excepția de neconstituționalitate ridicată într-o cauză ab initio inadmisibilă, decizia sa nu va produce niciun efect cu privire la o astfel de cauză (a se vedea Decizia nr. 171 din 8 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 7 aprilie 2011, Decizia nr. 203 din 6 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 14 mai 2012, și Decizia nr. 94 din 27 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 16 aprilie 2014). Or, speța dedusă judecății vizează o hotărâre judecătorească penală care se execută potrivit normelor penale. Astfel, potrivit art. 555 din Codul de procedură penală, pedeapsa închisorii se pune în executare prin emiterea mandatului de executare de către judecătorul delegat cu executarea, iar potrivit art. 9 coroborat cu art. 57 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, respectarea drepturilor persoanelor condamnate este asigurată de judecătorul de supraveghere a privării de libertate care supraveghează și controlează asigurarea legalității în executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, prin exercitarea atribuțiilor stabilite de lege. În acest sens, Curtea constată că faza de executare a unei pedepse privative de libertate nu este supusă regulilor de procedură care guvernează procesul penal și nici celor care guvernează procesul civil, deoarece prin Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal a fost reglementată o procedură specială. Astfel, potrivit art. 56 din această lege, exercitarea drepturilor persoanelor condamnate nu poate fi îngrădită decât în limitele și în condițiile prevăzute de Constituție și lege, iar împotriva măsurilor privitoare la exercitarea acestora, luate de către administrația penitenciarului, pot face plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate. Totodată, împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate persoana condamnată poate formula contestație la judecătoria în a cărei circumscripție se află penitenciarul.26. Așa fiind, legiuitorul a reglementat astfel o activitate ulterioară fazei de judecată în care s-a stabilit existența vinovăției în materie penală, astfel încât Curtea Constituțională a reținut că aceasta nu este supusă regulilor de procedură care guvernează faza de judecată a procesului penal (a se vedea Decizia nr. 535 din 14 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 13 august 2015, paragrafele 19-23). Prin urmare, întrucât dispozițiile art. 581 din Codul de procedură penală nu au legătură cu soluționarea cauzei, este cu atât mai evident că nici prevederile art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă, criticate în cauză, nu întrunesc cerințele art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 (a se vedea Decizia nr. 433 din 21 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 31 august 2016, paragrafele 19-23).27. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură penală și art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Faur Nistor Isai în Dosarul nr. 10.232/55/2015 al Tribunalului Arad - Secția I civilă.Definitivă și general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Arad - Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunțată în ședința din data de 9 mai 2017.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Afrodita Laura Tutunaru
  ----