ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 62 din 19 iunie 2013pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvențe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz și 2500-2690 MHz, precum și pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 25 iunie 2013  Având în vedere că realizarea capabilității operaționale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene" constituie o prioritate pentru asigurarea continuității apărării întregului spațiu aerian național începând cu anul 2017, iar durata minimă de operaționalizare a avioanelor ce se intenționează a se achiziționa este de 4 ani de la data semnării contractului,luând în considerare faptul că în prezent nu sunt prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naționale sumele necesare pentru semnarea în acest an a contractelor necesare pentru realizarea capabilității operaționale aeriene cuprinse în Faza 1,având în vedere că Ministerul Apărării Naționale urmează să încaseze în cursul acestui an fonduri destinate achiziției de echipamente și servicii de comunicații electronice impuse de schimbarea destinației și reorganizarea utilizării benzilor de frecvențe radio,ținând seama că aceste fonduri nu vor putea fi utilizate în acest an, întrucât procedurile de atribuire inițiate pentru achiziția echipamentelor și serviciilor de comunicații electronice presupun accesul la informații clasificate secret de stat, potrivit termenelor prevăzute de legislația în domeniul protecției informațiilor clasificate, iar durata de realizare a echipamentelor depășește 12 luni, datorită complexității acestora,având în vedere că, în urma desfășurării activității de negociere preliminară cu reprezentanții Ministerului Apărării Naționale din Republica Portugheză și cu cei ai autorităților guvernamentale ale SUA, a rezultat că pentru realizarea operaționalizării capabilității aeriene sunt necesari 4 ani, deoarece aceasta presupune parcurgerea programului standard de pregătire a personalului navigant și tehnico-ingineresc, ciclului de fabricație al componentelor pentru modernizarea avioanelor, precum și al celor necesare modernizării infrastructurii de aerodrom,luând în considerare faptul că realizarea capabilității operaționale aeriene în anul 2017 este condiționată de semnarea contractului de achiziție cu Guvernul Republicii Portugheze în luna iunie 2013 și a contractului de tip LOA în luna septembrie 2013, orice amânare determinând pierderea suveranității spațiului aerian național,ținând seama că amânarea semnării contractelor din lipsa finanțării la termenele precizate determină amânarea realizării capabilității operaționale aeriene cu un an,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvențe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz și 2500-2690 MHz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012, aprobată prin Legea nr. 165/2012, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) echivalentul în lei al sumei de 59,4 milioane de euro, din cuantumul taxei de licență achitate de fiecare dintre câștigătorii procedurilor de selecție organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în benzile de frecvențe radio eliberate de MApN.2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5^1)-(5^5), cu următorul cuprins:(5^1) Din suma încasată potrivit alin. (4), ANCOM virează echivalentul în lei al sumei de 97 milioane euro la o poziție distinctă de venituri ale bugetului de stat și comunică MApN.(5^2) După virarea sumei prevăzute la alin. (5^1) se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea MApN, să majoreze veniturile bugetului de stat la o poziție distinctă, precum și cheltuielile bugetului de stat și cheltuielile curente și de capital prevăzute în bugetul MApN.(5^3) Sumele cuprinse în bugetul MApN potrivit alin. (5^2) se utilizează exclusiv pentru realizarea Fazei 1 a Etapei de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului «Avion multirol al Forțelor Aeriene».(5^4) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar, determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (5^2) și plățile efectuate, se virează de către unitatea Trezoreriei Statului, la solicitarea MApN, din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele MApN la Trezoreria Statului.(5^5) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (5^4) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către MApN în contul de venituri ale bugetului de stat urmând procedura de la alin. (5^2) și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.3. La articolul 3, alineatele (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Diferența dintre sumele efectiv încasate cu titlu de taxă de licență conform alin. (4) și sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) și alin. (5^1) se virează la bugetul de stat.(7) Prin derogare de la prevederile art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, ANCOM va vira sumele prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (5^1) și (6) în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării lor potrivit alin. (4), în următoarea ordine:a) suma prevăzută la alin. (5^1);b) suma prevăzută la alin. (1) lit. b);c) suma prevăzută la alin. (6).4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Obligația ANCOM de a efectua viramentul sumelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), alin. (5^1) și (6) se execută la nivelul sumelor în lei încasate potrivit art. 3 alin. (4).  +  Articolul II Abrogat (la 14-10-2017, Articolul II a fost abrogat de Articolul II din LEGEA nr. 167 din 12 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 14 iulie 2017 )  +  Articolul IIIFondurile destinate derulării Fazei 1 a Etapei de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene" se asigură potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvențe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz și 2500-2690 MHz, aprobată prin Legea nr. 165/2012, precum și ale art. II și în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Viceprim-ministru,
  Gabriel Oprea
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  București, 19 iunie 2013.Nr. 62.-------