ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 5 din 30 ianuarie 2013pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 4 februarie 2013  Având în vedere faptul că înființarea și operaționalizarea Agenției Naționale de Integritate (denumită în continuare ANI) reprezintă cea de-a doua condiționalitate a Mecanismului de cooperare și verificare, instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare și de verificare a progresului realizat din România în vederea atingerii anumitor obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției, România fiind, de altfel, prima țară europeană ce a creat o instituție independentă operațional care să exercite un control administrativ, specializată în verificarea averilor, a conflictelor de interese și a incompatibilităților,ținând seama de faptul că adoptarea noului cadru legislativ referitor la ANI, precum și activitatea acestei agenții au constituit permanente preocupări ale societății românești, dar și ale partenerilor noștri europeni, reflectate în aprecierile cuprinse în rapoartele de țară ale Comisiei Europene din ultimii ani, inclusiv în ultimul raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare din 18 iulie 2012, unde se menționează importanța susținerii instituționale a ANI, inclusiv prin aspecte legate de salarizare,luând în considerare faptul că ANI funcționează efectiv cu un număr foarte mic de inspectori de integritate raportat la totalul funcțiilor din cadrul agenției, în condițiile în care aceștia trebuie să își îndeplinească o serie de obligații legale pe o multitudine de paliere: evaluarea declarațiilor de avere și de interese; evaluarea diferențelor semnificative, a incompatibilităților și a conflictelor de interese, întocmirea rapoartelor de evaluare; sancționarea încălcării regimului declarării averii și a intereselor; promovarea acțiunilor prin care să fie constatată încălcarea dispozițiilor respective etc.,în condițiile în care au fost finalizate peste 3.000 de dosare având ca obiect controlul averilor nejustificate, incompatibilități și conflicte de interese, a fost aplicat un număr de 4.896 de amenzi contravenționale la regimul declarării averii și intereselor, au fost constatate stări de incompatibilitate în peste 260 de cazuri, iar conflicte de interese, în peste 80 de cazuri,avându-se în vedere faptul că din anul 2011 până în prezent a părăsit sistemul un număr de 16 inspectori de integritate, în principal datorită nivelului scăzut al salarizării raportat la responsabilitățile și volumul de activitate specifice funcției, la acest moment ANI funcționând cu un număr de doar 26 de inspectori de integritate cu funcții de execuție al căror salariu mediu net este de 2.567 lei,în condițiile în care numărul redus de inspectori și lipsa de motivare salarială pot constitui elemente de natură a afecta eficiența acestei instituții care are de procesat un număr de 2.700.000 de declarații de avere,având în vedere faptul că, în cazul neadoptării imediate a prezentei ordonanțe de urgență, există elemente potențiale de afectare a eficienței ANI, cu ridicarea, în egală măsură, de noi teme de discuție în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 3 august 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 29, alineatul (3) se abrogă.2. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 29^1(1) Salariul de bază al funcției de director general din cadrul Agenției se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de director din cadrul Consiliului Concurenței, corespunzător vechimii în muncă.(2) Salariul de bază al funcției de director din cadrul Agenției se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de director adjunct din cadrul Consiliului Concurenței, corespunzător vechimii în muncă.(3) Salariul de bază al funcției de șef de serviciu din cadrul Agenției se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de șef serviciu din cadrul Consiliului Concurenței, corespunzător vechimii în muncă.(4) Salariul de bază al funcției de inspector de integritate cu grad superior se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de inspector de concurență cu grad superior din cadrul Consiliului Concurenței, corespunzător vechimii în muncă.(5) Salariul de bază al funcției de inspector de integritate cu grad principal se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de inspector de concurență cu grad principal din cadrul Consiliului Concurenței, corespunzător vechimii în muncă.(6) Salariul de bază al funcției de inspector de integritate cu grad asistent se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de inspector de concurență cu grad asistent din cadrul Consiliului Concurenței, corespunzător vechimii în muncă.(7) Salariul de bază al funcției de inspector de integritate debutant se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de inspector de concurență debutant din cadrul Consiliului Concurenței, corespunzător vechimii în muncă.(8) De salariile de bază prevăzute la alin. (1)-(3) poate beneficia numai personalul de conducere din cadrul Agenției, încadrat pe funcțiile publice specifice.  +  Articolul II Abrogat (la 01-07-2017, Articolul II a fost abrogat de Punctul 25, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Mona-Maria Pivniceru
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  București, 30 ianuarie 2013.Nr. 5.----------