ORDIN nr. 674/252/2012privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 674 din 29 iunie 2012
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 252 din 28 iunie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 2 iulie 2012  Având în vedere Referatul de aprobare nr. C.V. 1.869 din 29 iunie 2012 al Ministerului Sănătății și nr. DG/1.690 din 28 iunie 2012 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- titlului VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările și completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, cu modificările ulterioare;- Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările și completările ulterioare;- Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, cu modificările și completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Prescripția medicală electronică este un formular utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru prescrierea de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și poate fi: on-line sau off-line.Prescripția medicală electronică on-line și off-line are două componente obligatorii: o componentă care se completează de către medicul prescriptor și o componentă care se completează de către farmacist, denumite în continuare componenta prescriere, respectiv componenta eliberare. Prescripția medicală electronică on-line în care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă are și o componentă facultativă utilizată numai pentru eliberarea fracționată, în ceea ce privește atât numărul medicamentelor, cât și cantitatea din fiecare medicament, denumită în continuare componenta eliberare pentru pacient.-------------Teza a doua a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 656 din 4 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014.Prescripția medicală electronică on-line este formularul de prescripție medicală în format electronic completat de medic/farmacist folosind o aplicație informatică dedicată, conectată la Sistemul informatic pentru prescripția electronică al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prescripția fiind validată și înregistrată în formă electronică în sistem înainte de a fi tipărită. Pentru conectarea la Sistemul informatic pentru prescripția electronică al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, furnizorul de servicii medicale/medicamente trebuie să utilizeze un certificat digital calificat, iar aplicația trebuie să fie înregistrată în baza unei serii de licențe eliberate prin sistem.Prescripția medicală electronică off-line este:a) pentru componenta prescriere: formularul de prescripție medicală în format electronic completat de medic folosind o aplicație informatică dedicată, neconectată la Sistemul informatic pentru prescripția electronică al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, nevalidată și neînregistrată în sistem;b) pentru componenta eliberare: formularul de prescripție medicală în format electronic completat de farmacist folosind o aplicație informatică dedicată, conectată la Sistemul informatic pentru prescripția electronică al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prescripția fiind validată și înregistrată în formă electronică în sistem înainte de a fi tipărită. Pentru conectarea la Sistemul informatic pentru prescripția electronică al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, furnizorul de medicamente trebuie să utilizeze un certificat digital calificat, iar aplicația trebuie să fie înregistrată în baza unei serii de licențe eliberate prin sistem.(3) Casele de asigurări de sănătate organizează evidența prescripțiilor medicale electronice on-line și off-line pe medic prescriptor și pe program/subprogram de sănătate, după caz, și vor atribui furnizorilor de servicii medicale/medicilor care au încheiate convenții pentru prescriere de medicamente un număr de prescripții medicale electronice on-line și off-line, generat automat de Sistemul informatic pentru prescripția electronică al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, la solicitarea acestora.  +  Articolul 2(1) Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Aplicarea prevederilor normelor metodologice prevăzute la alin. (1) este obligatorie pentru toți furnizorii de servicii medicale și medicamente aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.(3) Lista abrevierilor pentru țările cu care România are acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății și statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană, conform prevederilor respectivelor documente, este prevăzută în anexa nr. 3.-------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 656 din 4 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, și se aplică începând cu luna iulie 2012.
  Ministrul sănătății,
  Vasile Cepoi
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Doru Bădescu
   +  Anexa 1 (la 03-07-2017, Pct. I din Anexa 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 728 din 3 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 03 iulie 2017 ) II. Componentă eliberare*Font 9*  Serie ............... Număr ................. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒  1. Farmacia ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒  ............................................... ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒                                                                        ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒  CUI ............................ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒  CAS/contract ............................ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ___________________________________________________________________________________  2. Am primit medicamentele [] Asigurat [] Împuternicit Nume ................     CID/CNP Prenume .............     CE ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ B.I.(C.I.) Seria ....     PASS └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Nr. .................     Primitorul a renunțat la medicamentele de pe poziție .... Semnătură ........... ___________________________________________________________________________________  3. Taxare Data prescrierii .../.../.... Data eliberării: .../..../... ___________________________________________________________________________________ ┌───┬──────┬─────┬─────┬──────────┬─────────┬────────┬───────┬─────────┬───────┬──────────┐ │Po-│% Preț│Listă│ Cod │ Denumire │Cantitate│Nr. zile│Preț │ Preț │Valoare│ Valoare │ │zi-│ ref. │ │diag.│comercială│eliberată│trata- │amănunt│referință│amănunt│compensare│ │ție│ │ │ │ │ (UT) │ment │ /UT │ /UT │ │ │ ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────┴─────┴─────┴──────────┴─────────┴────────┴───────┴─────────┴───────┴──────────┘ TOTAL A: ....... B: ....... C1: ....... C2: ...... C3: ....... OTC: ........ Contribuția asigurat ................. Total valoare compensată ............. Bon fiscal nr. ....................... Numele persoanei care eliberează ┌──────────┐ .................................. │ L.S. │                                                                        │ Farmacie │  Semnătură ................ │ │                                                                        └──────────┘  Folosește-ți drepturile!  Alege să fii corect informat!  La eliberarea medicamentelor, solicită farmacistului precizări privind prețurile  medicamentelor recomandate ___________________________________________________________________________________  Acest document a fost înregistrat cu numărul ............/.......... în Sistemul  Informatic pentru Prescripția Electronică al CNAS.  Acest document a fost generat și semnat electronic conform prevederilor Legii  nr. 455/2001 și ale Hotărârii Guvernului nr. 1259/2001 de către: .......... cu  certificatul numărul ........ din data .......... emis de ..........- furnizor  de servicii de certificare acreditat conform legii.  Acest document a fost imprimat folosind aplicația ........... dezvoltată de ......--------Punctul II - Componenta prescriere din anexa 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.209 din 20 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 24 octombrie 2014.  +  Anexa 2NORME METODOLOGICE din 29/06/2012  +  Anexa 3LISTAabrevierilor pentru țările cu care România are acorduri, înțelegeri,convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătățiiși statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic Europeanși Confederația Elvețiană, conform prevederilor respectivelor─ documente┌───────┬───────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┐│ Codul │ │ Card european de │ Acord ││ țării │ Denumirea țării │asigurări de sănătate│internațional│├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ AF │Afganistan │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ ZA │Africa de Sud │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ AL │Albania │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ DZ │Algeria │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ AD │Andorra │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ AO │Angola │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ AI │Anguilla │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ AG │Antigua și Barbuda │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ AN │Antilele Olandeze (Bonaire)│ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ AR │Argentina │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ AM │Armenia │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ AW │Aruba │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ SH │Teritoriile Britanice de │ │ ││ │peste Mări │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ AU │Australia │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ AT │Austria │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ AZ │Azerbaidjan │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ BS │Bahamas │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ BH │Bahrain │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ BD │Bangladesh │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ BB │Barbados │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ BY │Belarus │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ BE │Belgia │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ BZ │Belize │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ BJ │Benin │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ BM │Bermude │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ BO │Bolivia │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ BA │Bosnia și Herțegovina │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ BW │Botswana │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ BR │Brazilia │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ BN │Brunei │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ BG │Bulgaria │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ BF │Burkina Faso │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ BI │Burundi │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ BT │Bhutan │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ KH │Cambodgia │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ CM │Camerun │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ CA │Canada │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ SP │Insulele Canare │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ CV │Capul Verde │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ KY │Insulele Cayman │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ CZ │Cehia │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ CF │Republica Centrafricană │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ CL │Chile │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ CN │China │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ TD │Ciad │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ CY │Cipru │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│  CI   │Cote d'Ivoire              │        NU           │      NU     │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ CO │Columbia │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ YT │Mayotte │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ PM │Saint Pierre și Miquelon │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ KM │Uniunea Comorelor │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ CD │Republica Democrată Congo │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ CG │Republica Congo │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ KR │Coreea de Sud │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ CR │Costa Rica │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ HR │Croația │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ CU │Cuba │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ DK │Danemarca │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ DJ │Djibouti │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ DM │Dominica │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ DO │Republica Dominicană │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ EC │Ecuador │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ EG │Egipt │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ SV │El Salvador │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ CH │Elveția │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ AE │Emiratele Arabe Unite │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ ER │Eritreea │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ EE │Estonia │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ ET │Etiopia │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ FJ │Fiji │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ FI │Finlanda │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ FR │Franța │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ GA │Gabon │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ GM │Gambia │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ GE │Georgia │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ GS │Georgia de Sud și Insulele │ │ ││ │Sandwich de Sud │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ DE │Germania │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ GH │Ghana │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ GI │Gibraltar │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ GR │Grecia │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ GD │Grenada │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ GL │Groenlanda │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ GP │Guadelupa │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ GU │Guam │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ GT │Guatemala │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ GN │Guineea │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ GW │Guineea-Bissau │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ GQ │Guineea Ecuatorială │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ GY │Guyana │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ GF │Guyana Franceză │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ HT │Haiti │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ HN │Honduras │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ IN │India │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ ID │Indonezia │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ CK │Insulele Cook │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ FK │Insulele Falkland (Malvine)│ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ FO │Insulele Feroe │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MP │Insulele Mariane │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ SB │Insulele Solomon │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ VG │Insulele Virgine Britanice │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ VI │Insulele Virgine SUA │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ WF │Insulele Wallis și Futuna │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ JO │Regatul Hașemit al │ │ ││ │Iordaniei │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ IR │Republica Islamică Iran │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ IQ │Irak │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ IE │Irlanda │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ IS │Islanda │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ PS │Autoritatea Palestiniană │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ IT │Italia │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ JM │Jamaica │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ JP │Japonia │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ KZ │Kazahstan │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ KE │Kenya │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ KG │Kârgâzstan │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ KI │Kiribati │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ XZ │Kosovo │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ KW │Kuwait │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ LA │Laos │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ LS │Lesotho │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ LV │Letonia │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ LB │Liban │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ LR │Liberia │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ LY │Libia │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ LI │Liechtenstein │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ LT │Lituania │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ LU │Luxemburg │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ GB │Marea Britanie │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MO │Macao │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MK │Macedonia │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MG │Madagascar │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MY │Malaysia │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MW │Malawi │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MV │Maldive │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ ML │Mali │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MT │Malta │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MA │Maroc │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MH │Marshall (insule) │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MQ │Martinica │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MR │Mauritania │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MU │Mauritius │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MX │Mexic │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ FM │Micronezia (stat federal) │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MD │Moldova │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MC │Monaco │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MN │Mongolia │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MS │Montserrat │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MZ │Mozambic │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ MM │Myanmar │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ NA │Namibia │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ NR │Nauru │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ NP │Nepal │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ NI │Nicaragua │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ NE │Niger │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ NG │Nigeria │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ NU │Insula Niue │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ NF │Insula Norfolk │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ NO │Norvegia │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ NC │Noua Caledonie │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ NZ │Noua Zeelandă │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ NL │Olanda │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ OM │Oman │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ PK │Pakistan │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ PW │Palau │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ PA │Panama │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ PG │Papua Noua Guinee │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ PY │Paraguay │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ PE │Peru │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ PH │Filipine │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ PN │Insulele Pitcairn, │ │ ││ │Henderson, Ducie și Oeno │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ PF │Polinezia Franceză │ │ ││ │(inclusiv) │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ PL │Polonia │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ PR │Puerto Rico │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ PT │Portugalia │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ QA │Qatar │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ KP │Coreea de Nord │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ RE │Reunion │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ RU │Rusia (federație) │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ RW │Rwanda │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ AS │Samoa (SUA) │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ WS │Samoa Occidentală │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ SM │San Marino │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ ST │Săo Tome și Principe │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ SA │Arabia Saudită │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ SN │Senegal │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ RS │Serbia │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ SC │Seychelles │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ KN │Federația Saint Kitts și │ │ ││ │Nevis │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ LC │Saint Lucia │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ VC │Saint Vincent și Grenadine │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ SL │Sierra Leone │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ SG │Singapore │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ SY │Siria │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ SK │Slovacia │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ SI │Slovenia │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ SO │Somalia │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ ES │Spania │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ LK │Sri Lanka │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ US │Statele Unite ale Americii │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ SD │Sudan │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ SE │Suedia │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ SR │Surinam │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ SZ │Swaziland │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ TJ │Tadjikistan │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ TH │Thailanda │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ TW │Taiwan │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ TZ │Tanzania │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ IO │Teritoriul Britanic din │ │ ││ │Oceanul Indian │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ TF │Teritoriile Australe și │ │ ││ │Antarctice Franceze │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ TG │Togo │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ TK │Tokelau │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ TO │Tonga │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ TT │Trinidad și Tobago │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ TN │Tunisia │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ TR │Turcia │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ TM │Turkmenistan │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ TV │Tuvalu │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ UG │Uganda │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ UA │Ucraina │ NU │ DA │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ HU │Ungaria │ DA │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ UY │Uruguay │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ UZ │Uzbekistan │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ VU │Vanuatu │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ VA │Vatican │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ VE │Venezuela │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ VN │Vietnam │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ YE │Yemen │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ ZM │Zambia │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ ZW │Zimbabwe │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ IL │Israel │ NU │ NU │├───────┼───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ ME │Muntenegru │ NU │ DA │└───────┴───────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────┘--------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 656 din 4 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014, conform pct. 23 al art. I din același act normativ.-----