LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 7 decembrie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul IAbrogat.--------------Cap. I a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 1Abrogat.--------------Art. 1 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 2Abrogat.--------------Art. 2 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 3Abrogat.--------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 4Abrogat.--------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Capitolul IIAbrogat.--------------Cap. II a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 5Abrogat.--------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 6Abrogat.--------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 7Abrogat.--------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 8Abrogat.--------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 9Abrogat.--------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 10Abrogat.--------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 11Abrogat.--------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 12Abrogat.--------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 13Abrogat.--------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 14Abrogat.--------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 15Abrogat.------------Art. 15 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 272 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008.  +  Articolul 16Abrogat.--------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 17Abrogat.--------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 18Abrogat.--------------Art. 18 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 19Abrogat.--------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 20Abrogat.--------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 21Abrogat.--------------Art. 21 a fost abrogat de pct. 10 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Capitolul III Alte drepturi  +  Articolul 22Abrogat.--------------Art. 22 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 23 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 23 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 7, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 24Abrogat.--------------Art. 24 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Capitolul IVAbrogat.--------------Cap. IV a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 25Abrogat.--------------Art. 25 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Capitolul V Delegarea și detașarea  +  Articolul 26(1) Personalul încadrat în instituțiile publice din rețeaua sanitar-veterinară poate fi delegat pentru exercitarea, cu caracter temporar, a unor lucrări sau activități corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă.(2) Delegarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an și se poate prelungi, cu acordul salariatului, pe o perioadă de cel mult 90 de zile calendaristice într-un an.(3) Personalul delegat își păstrează funcția și toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă, iar instituția care îl deleagă este obligată să suporte costul integral al transportului, al cazării și al indemnizației de delegare.  +  Articolul 27(1) Personalul încadrat în instituțiile din rețeaua sanitar-veterinară poate fi detașat la un alt angajator în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia.(2) Detașarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 6 luni și, în mod excepțional, perioada detașării poate fi prelungită, mai mult de 6 luni, în cursul unui an calendaristic, numai cu acordul scris al salariatului.(3) Salariatul detașat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de detașare, în condițiile prevăzute de lege.(4) Drepturile cuvenite salariatului detașat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detașarea.(5) Pe durata detașării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detașarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detașat.  +  Capitolul VI Drepturi în cazul transferului în altă localitate  +  Articolul 28(1) Personalul transferat în cadrul aceleiași instituții sanitar-veterinare, în altă localitate, are dreptul la:a) rambursarea costului transportului pentru el și membrii familiei sale, precum și pentru gospodăria sa;b) plata unei indemnizații egale cu salariul de bază net lunar;c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și persoanele care se transferă în altă instituție sanitar-veterinară situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în contractul individual de muncă s-a făcut această mențiune. Plata drepturilor respective se suportă de instituția la care se face transferul.  +  Articolul 29(1) La încadrarea într-o instituție publică din rețeaua sanitar-veterinară din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizație de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcției și gradului profesional în care urmează a fi încadrat. În cazul medicilor veterinari, indemnizația de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii, de instituția unde s-au încadrat prin concurs.(2) Indemnizația de instalare este echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localități unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare greutate, stabilite de ordonatorul de credite și avizate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau de celelalte ministere cu rețea sanitar-veterinară proprie.(3) Persoanele care au beneficiat de indemnizația de instalare și care, ulterior, au încetat activitatea, din motive imputabile lor, înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condițiile legii, indemnizația primită, calculată proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.  +  Capitolul VIIAbrogat.--------------Cap. VII a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 30Abrogat.--------------Art. 30 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 31Abrogat.--------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 32Abrogat.--------------Art. 32 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 33Abrogat.--------------Art. 33 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 34Abrogat.--------------Art. 34 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 35Personalul de specialitate trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu.  +  Articolul 36(1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi are dreptul în fiecare an calendaristic la concediu de odihnă și la alte concedii, precum și la drepturile aferente acestora, în condițiile stabilite pentru personalul contractual din sectorul bugetar.(2) Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile legislației muncii, precum și cu reglementările de drept comun, civile și administrative, după caz, în măsura în care nu contravin legislației specifice.  +  Articolul 37Abrogat.--------------Art. 37 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 38Abrogat.--------------Art. 38 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 39Abrogat.--------------Art. 39 a fost abrogat de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 27 noiembrie 2006.Nr. 435.  +  Anexa 1Abrogată.----------Anexa 1 a fost abrogată de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 2Abrogată.--------------Anexa 2 a fost abrogată de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 3Abrogată.----------Anexa 3 a fost abrogată de pct. 11 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.-------