ORDONANȚĂ nr. 15 din 29 ianuarie 1998 privind Institutul European din România**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998  **) Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.În temeiul art. 1 lit. s) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Se înființează Institutul European din România, instituție publică cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Guvernului României, în coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene.(2) Institutul European din România are scopul de a sprijini, prin activitățile pe care le desfășoară, formularea și aplicarea politicilor Guvernului care decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene.(3) Institutul European din România are sediul social în municipiul București, bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, sectorul 3. Sediul este pus la dispoziție, fără plata chiriei, de Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» .-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Capitolul II Atribuțiile Institutului European din România  +  Articolul 2Institutul European din România are ca obiective:a) sprijinirea fundamentării și a punerii în aplicare a politicilor Guvernului României în domeniul afacerilor europene;b) creșterea nivelului de cunoștințe și abilități ale funcționarilor publici și ale altor categorii socioprofesionale în domeniul afacerilor europene;c) îmbunătățirea accesului la dreptul comunitar, la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și la dreptul românesc relevant pentru domeniul afacerilor europene, precum și a înțelegerii și aplicării acestora;d) contribuția la dezvoltarea spiritului și a valorilor europene.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 3(1) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 2, Institutul European din România îndeplinește, în condiții de independență și obiectivitate științifică, următoarele atribuții:a) realizează activități de cercetare-dezvoltare, prin elaborarea de studii, analize și puncte de vedere privind activitățile din domeniul afacerilor europene, inclusiv în scopul fundamentării pozițiilor exprimate de România în cadrul Uniunii Europene, a măsurilor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale de stat membru și a reprezentării intereselor acesteia în fața instituțiilor comunitare;------------Litera a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 133 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 mai 2009, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.b) realizează activități și programe de formare profesională de scurtă și lungă durată în domeniul afacerilor europene, inclusiv de pregătire pentru concursurile și selecțiile organizate de instituțiile Uniunii Europene, destinate funcționarilor publici și altor angajați din administrația centrală și locală, precum și altor categorii socioprofesionale interesate;c) asigură traducerea în limba română și revizia lingvistică și juridică a acquis-ului comunitar adoptat până la momentul aderării României la Uniunea Europeană și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și traducerea în alte limbi oficiale ale Uniunii Europene a unor texte juridice în limba română, prin unificarea terminologică și coordonarea traducerilor efectuate la nivel național;------------Litera c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 133 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 mai 2009, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.d) realizează activități de comunicare publică în domeniul afacerilor europene, prin organizarea de conferințe publice, seminarii, mese rotunde, dezbateri și alte activități și produse de comunicare, având ca scop promovarea valorilor și a spiritului european la nivelul administrației publice, mediului academic, mediului de afaceri și al opiniei publice;e) realizează și publică periodicul «Romanian Journal of European Affairs» și alte publicații din domeniul său de activitate;f) realizează alte tipuri de traduceri decât cele prevăzute la lit. c), lucrări și materiale didactice sau de informare în domeniul său de activitate.------------Litera f) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 133 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 mai 2009, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Institutul European din România poate încheia, în condițiile legii, parteneriate, acorduri de cooperare și contracte cu alte instituții publice ori private și/sau cu specialiști din țară și din străinătate.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 4(1) Finanțarea cheltuielilor de funcționare și de capital ale Institutului European din România se asigură din alocații de la bugetul de stat și din venituri proprii.(2) Acordarea alocațiilor bugetare prevăzute la alin. (1) se face prin bugetul Departamentului pentru Afaceri Europene, care este ordonator secundar de credite.(3) Veniturile proprii ale Institutului European din România se constituie, în vederea indeplinirii obiectivelor și atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță, din realizarea de studii, analize și programe, efectuate pe bază de contracte de cercetare, din taxe de participare la activitățile de formare, din vânzarea produselor editoriale, din organizarea de sesiuni, conferințe și manifestări științifice, de comunicare sau formare profesională, din prestarea de servicii de traducere, coordonare și unificare terminologică și alte activități asimilate, efectuate pe bază de contracte sau în parteneriat public-privat ori cu alte instituții publice, precum și din finanțări nerambursabile și se utilizează de către institut, potrivit legii.------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 133 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 mai 2009, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.(4) Institutul European din România poate primi și utiliza donații și sponsorizări potrivit legii.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 5(1) Activitățile Institutului European din România sunt propuse consiliului de administrație, la inițiativa directorului general și a consiliului științific consultativ ori la cererea altor entități interesate, pentru a fi prevăzute în programul anual al acestuia, asigurându-se, cu prioritate, indeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) și a solicitărilor autorităților publice.(2) Programul anual este supus aprobării Departamentului pentru Afaceri Europene la data de 1 iulie a anului în curs pentru anul următor. Departamentul pentru Afaceri Europene are la dispoziție 45 de zile pentru a aproba programul anual sau pentru a cere motivat modificarea acestuia.(3) Institutul European din România poate desfășura proiecte complementare celor prevăzute în programul anual, la propunerea consiliului de administrație al Institutului European din România și cu avizul Departamentului pentru Afaceri Europene, prin accesarea de proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile, în condițiile legii.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 133 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 mai 2009, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 5^1Structura organizatorică și modul de exercitare a atribuțiilor Institutului European din România se stabilesc prin statutul acestuia, cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe.-------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 6Institutul European din România poate să contracteze, în condițiile legii, prestarea unor servicii cu prestatori din sectorul public sau privat în domeniul sau de activitate.  +  Capitolul III Organizarea, funcționarea și conducerea Institutului European din România  +  Articolul 7Institutul European din România este condus de un consiliu de administrație.  +  Articolul 8(1) Consiliul de administrație al Institutului European din România este alcătuit din 9 membri, după cum urmează:a) președintele și alți 4 membri numiți de primul-ministru la propunerea Departamentului pentru Afaceri Europene;b) un membru numit de Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului României din rândul personalităților vieții publice cu o activitate semnificativă recunoscută în domeniul afacerilor europene;c) un membru numit de Academia Română din rândul personalităților vieții științifice cu o activitate semnificativă recunoscută în domeniul afacerilor europene;d) un membru numit de organizațiile patronale reprezentative la nivel național;e) un membru numit de organizațiile sindicale reprezentative la nivel național.(2) Sunt reprezentative la nivel național organizațiile patronale și sindicale care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu completările ulterioare.(3) În cazul membrilor numiți de organizațiile patronale sau sindicale, numirea se face de organizațiile patronale și, respectiv, de cele sindicale reprezentative la nivel național prin consens.(4) Membrii consiliului de administrație nu pot fi funcționari publici.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 9Consiliul de administrație are următoarele atribuții:a) aprobă strategia și proiectele Institutului European din România;b) îl numește și îl revocă pe directorul general al Institutului European din România;c) dezbate programul anual, care se supune aprobării Departamentului pentru Afaceri Europene, la propunerea directorului general;d) dezbate raportul anual al Institutului European din România, la propunerea directorului general, și îl supune aprobării Departamentului pentru Afaceri Europene;e) dezbate proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, care se supune aprobării Departamentului pentru Afaceri Europene, la propunerea directorului general, precum și execuția bugetară din anul anterior;f) aprobă raportul directorului general privind descărcarea de gestiune a acestuia pentru perioada analizată;g) aprobă structura organizatorică, statutul și regulamentul de organizare și funcționare ale Institutului European din România;h) avizează colaborarea cu organizații interne și internaționale, precum și afilierea la organizații internaționale.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 10(1) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este de 4 ani.(2) Pe durata mandatului, membrii consiliului de administrație pot fi revocați de către cei care i-au numit.(3) În cazul vacantarii locurilor din consiliul de administrație, ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, se vor numi noi membri până la terminarea mandatului inițial.  +  Articolul 11(1) Consiliul de administrație se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea președintelui, a directorului general sau a unei treimi din membrii săi.(2) Consiliul de administrație se consideră legal întrunit în prezența a două treimi din membrii săi.(3) Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul a cel puțin două treimi din membrii săi.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 12(1) Conducerea operativă a Institutului European din România se exercită de către un director general, care este ordonator terțiar de credite.(2) Directorul general al Institutului European din România este numit de consiliul de administrație, pentru un mandat de 5 ani, la propunerea președintelui său. Mandatul directorului general poate fi reînnoit.(3) Vacanța postului de director general poate interveni prin demisie sau din alte cauze prevăzute de lege.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 13(1) Directorul general reprezintă Institutul European din România în relațiile cu terții.(2) Atribuțiile directorului general sunt prevăzute în statutul Institutului European din România.  +  Articolul 14(1) Numărul de posturi al Institutului European din România este prevăzut în hotărârea Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe.------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de a art. unic din ORDONANȚA nr. 19 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 1 august 2013.(2) Personalul Institutului European din România este angajat prin concurs.------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 9 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 13 iunie 2000.  +  Articolul 15(1) Prin decizia directorului general se constituie Consiliul științific consultativ, care contribuie la elaborarea strategiei pe termen mediu și lung și a programelor anuale de activitate ale Institutului European din România.(2) Consiliul științific consultativ este format din maximum 9 membri. Membrii Consiliului științific consultativ sunt personalități de prestigiu în domeniile pe care le reprezintă.(3) Atribuțiile Consiliului științific consultativ sunt stabilite prin statutul Institutului European din România.------------Alin. (4) al art. 15 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 9 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 13 iunie 2000.  +  Capitolul IV Dispoziții finale-------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.-------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 18(1) Încadrarea și salarizarea personalului de specialitate și a celorlalte categorii de personal se fac corespunzător funcțiilor prevăzute la cap. I al anexei nr. I și, respectiv, celor prevăzute în anexa nr. V la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Indemnizațiile de conducere se stabilesc în limitele prevăzute în anexa nr. VI/1 la aceeași ordonanța de urgență.------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 9 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 13 iunie 2000. (la 01-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 ) (la 01-07-2017, Alineatul (3) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 ) (la 01-07-2017, Alineatul (4) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 ) (la 01-07-2017, Alineatul (5) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 19Personalul preluat de către Institutul European din România, din administrația publică, se considera transferat.  +  Articolul 20Membrii consiliului de administrație care participa la reuniuni beneficiază de o indemnizație de ședința de 10% din salariul de baza lunar al directorului general. Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administrație, ca urmare a participării la reuniuni, nu poate depăși, într-o luna, 20% din salariul de baza lunar al directorului general.  +  Articolul 21Pentru activitatea desfășurata, membrii Consiliului științific consultativ sunt remunerați trimestrial cu o indemnizație echivalenta cu salariul de baza lunar al unui director din cadrul Institutului European din România.-------------Art. 22 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 23Statutul Institutului European din România se elaborează și se supune aprobării consiliului de administrație în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru delegat pe
  lângă primul-ministru
  pentru integrare europeană,
  Alexandru Herlea
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comanescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Valentin Lazea,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul muncii și
  protecției sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul educației naționale,
  Andrei Marga
  -------