HOTĂRÂRE nr. 420 din 9 iunie 2017privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra - Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea»“
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 19 iunie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea“,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra - Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj -Oradea»“, potrivit planului de amplasament/hărții topografice prevăzut în anexa nr. 1*). Notă
  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
   +  Articolul 2(1) Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»“, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localității Iernut din județul Mureș, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»“, aflate pe raza localității Iernut din județul Mureș, sunt în cuantum de 3,8 mii lei și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 6/2017, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune - FC“.(2) Sumele individuale estimate de către expropriator, prevăzute la alin. (1), se încadrează în sumele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»“ și se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Planul cu amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul consiliului local implicat, respectiv și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condițiile legii.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  Dragoș Titea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 9 iunie 2017.Nr. 420.  +  Anexa nr. 1 Notă
  Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul
  suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de
  utilitate publică de interes național "Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii
  pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut,
  Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna
  din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes
  național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»", aflate pe
  raza localității Iernut din județul Mureș, proprietarii sau
  deținătorii acestora, precum și sumele
  individuale aferente despăgubirilor
  *Font 7*┌────┬───────┬────────┬───────────────┬─────────────────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────────┐│Nr. │Județul│Unitatea│Numele și      │  Categoria de   │Tarlaua│Parcela │  Nr.    │Suprafața│Suprafața │Valoarea de ││crt.│       │adminis-│prenumele      │   folosință     │       │        │cadastral│ totală  │   de     │despăgubire,││    │       │trativ- │proprietarului/│                 │       │        │         │  (mp)   │expropriat│ conform    ││    │       │terito- │deținătorului  │                 │       │        │         │         │  (mp)    │  Legii     ││    │       │rială   │terenului      │                 │       │        │         │         │          │ nr. 255/   ││    │       │        │               │                 │       │        │         │         │          │   2010     ││    │       │        │               │                 │       │        │         │         │          │   (lei)    │├────┼───────┼────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤│  1 │Mureș  │ Iernut │Mureșan Ion    │Arabil Extravilan│   18  │  2432/7│    -    │    9.300│     36,00│       64,80│├────┼───────┼────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤│  2 │Mureș  │ Iernut │Pap Ștefan     │Arabil Extravilan│   18  │  2432/6│    -    │    5.800│    134,00│      241,20│├────┼───────┼────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤│  3 │Mureș  │ Iernut │Moldovan Ana   │Arabil Extravilan│   18  │  2432/5│    -    │    7.700│    127,00│      228,60│├────┼───────┼────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤│  4 │Mureș  │ Iernut │Szabo Eliza    │Arabil Extravilan│   18  │      44│     -   │   14.500│  1.005,00│     1809,00│├────┼───────┼────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤│  5 │Mureș  │ Iernut │Szekely Ida    │Arabil Extravilan│   18  │      45│     -   │   17.200│    346,00│      622,80│├────┼───────┼────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤│  6 │Mureș  │ Iernut │Sivu Gheorghe  │Arabil Extravilan│   18  │ 2432/13│     -   │    5.800│     17,00│       30,60│├────┼───────┼────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤│  7 │Mureș  │ Iernut │Rezervă        │                 │       │        │         │         │          │            ││    │       │        │primărie*)     │Arabil Extravilan│   18  │    2252│     -   │   -     │    433,00│       779,4│├────┴───────┴────────┴───────────────┴─────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤│                                TOTAL                  │       │        │         │   60.300│  2.098,00│    3.776,40│└───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────────┘ Notă
  *) Pentru pozițiile în care se regăsește mențiunea „Rezervă primărie“, astfel cum reiese din evidențele unităților administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deținătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentațiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condițiile legii.
  ----